Vydání 4/2007

Číslo: 4/2007 · Ročník: V

1133/2007

Ochranné známky: ochrana zeměpisného označení; označení vína obsah. zeměpisný údaj

Ej 42/2007
Ochranné známky: ochrana zeměpisného označení; označení vína obsahující zeměpisný údaj
k § 2 odst. 1 písm. j) a § 3 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění zákona č. 116/2000 Sb.*)
k čl. 22 a čl. 23 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví [vyhlášena sdělením Ministerstva zahraničních věcí pod č. 191/1995 Sb.; v textu též „Dohoda“]
I. Účelem čl. 22 a 23 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví je poskytnout ochranu zeměpisnému označení a zároveň stanovit standard této ochrany. Z předmětných ustanovení však nijak nevyplývá, že by nemohl být stanoven jednotlivými členskými státy vyšší standard ochrany zeměpisných označení.
II. Vzhledem k tomu, že ustanovením § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, byla zcela legitimně dána absolutní výluka zápisu pro ochrannou známku přihlašovanou pro víno, obsahující zeměpisný údaj, aniž by víno mělo takovýto zeměpisný původ, nelze se jejího zápisu dovolávat podmíněně splněním, resp. nenaplněním podmínek, které by mohly být
relevantní
pro možnost podmíněného zápisu dle § 3 citovaného zákona; jedná se o veřejnoprávní překážku, k níž správní orgán přihlíží
ex offo
, přitom není vázán návrhy účastníků.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 1. 2007, čj. 5 A 102/2002-43)
Věc:
Akciová společnost A. proti Úřadu průmyslového vlastnictví o zápis ochranné známky.
Úřad průmyslového vlastnictví (dále též „Úřad“) dne 9. 11. 2001 žalobci částečně zamítl jeho přihlášku slovní ochranné známky „VRBOSKA“ pro víno. Přihlašované označení totiž obsahovalo zeměpisný údaj VRBOSKA, přičemž Vrboska je městečko a přístav v Chorvatsku na ostrově Hvar, kde se pěstuje víno známé ve světě. Označení nelze zapsat pro vína či lihoviny, neboť spotřebitel by mohlo být klamán o zeměpisném původu výrobků. Žalobce sice nepopíral skutečnost, že Vrboska je zeměpisným údajem, polemizoval však se „světoznámostí“ vína tam pěstovaného. Uvedl mimo jiné, že se jedná o malou obec, která má 552 obyvatel a v jejím okolí jsou borové háje, pole levandule a také vinice; správní orgán však neprokázal, že z tohoto místa pocházejí vína, která mají charakteristické znaky, pověst a jakost, dané jednoznačně právě touto konkrétní lokalitou. Tvrzení, že se na ostrově Hvar pěstuje víno známé ve světě, není dle názoru žalobce důkazem, že lokalitě Vrboska lze připsat danou jakost, pověst nebo jiné charakteristické znaky zboží. Podle žalobce nebylo prokázáno, že vinice na ostrově Hvar vůbec slouží k výrobě vína, a když, tak vína jiného než místního významu. Úřad však i přes tyto argumenty žalobce v odůvodnění svého rozhodnutí konstatoval, že se ve smyslu § 2 odst. 1 písm. j) zákona o ochranných známkách jedná v daném případě o absolutní výluku zápisu pro všechna označení přihlašovaná pro vína a lihoviny, které obsahují zeměpisný údaj, aniž by víno či lihovina měly takový zeměpisný původ.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce rozklad; namítal v něm zejména, že § 2 odst. 1 písm. j) zákona o ochranných známkách vyplývá z Dohody a znamená dodatečnou ochranu pro zeměpisná označení přihlášená pro víno a lihoviny, přičemž definovaný pojem „zeměpisné označení“ lze uplatnit v námitce jen tehdy, jestliže lze danou jakost, pověst nebo jiné charakteristické znaky zboží připsat v podstatě jeho zeměpisnému původu. Označení Vrboska je odvozeno od názvu obce Vrbovec u Znojma, odkud pochází. Město Vrboska není navíc vůbec známé či charakteristické výrobou vína; vzhledem ke klimatu se víno pěstuje v oblastech jižní a střední Evropy takřka všude. Jedná se o skalnaté, rybářské a turistické centrum; místní víno je možno považovat za víno z ostrova Hvar, ale v žádném případě za víno z Vrbosky. Předseda úřadu průmyslového vlastnictví ovšem tento rozklad svým rozhodnutím ze dne 17. 6. 2002 zamítl.
Proti tomuto rozhodnutí brojil žalobce dne 20. 8. 2002 žalobou, ve které mimo jiné konstatoval, že rozhodnutí žalovaného je v důsledku nesprávné
interpretace
právní normy a aplikace práva nezákonné a nesprávné. Tuto nesprávnost spatřuje především v tom, že žalovaný nevzal v úvahu úpravu obsaženou v Dohodě, a má za to, že legální definicí vymezení pojmu „zeměpisné označení“ je čl. 22 Dohody a tato definice je ve smyslu čl. 10 Ústavy, ve znění ústavního zákona č. 395/2001 Sb., součástí našeho právního řádu a je nutno k ní přihlížet. Při aplikaci práva není doslovný (gramatický) výklad jedinou metodou
interpretace
právní normy; není ani metodou nejspolehlivější. Cílem právní úpravy provedené zákonem č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví, je, v souvislosti se zájmem České republiky na integraci do Evropských společenství, reagovat na Dohodu, která obsahuje minimální standardy ochrany práv k duševnímu vlastnictví. Znění čl. 23 Dohody bylo v souladu s tímto záměrem zkráceně vtěleno do § 2 odst. 1 písm. j) zákona o ochranných známkách. Zákonodárce je nepochybně suverénní a může úpravu provést jakkoli. Je-li však jeho cílem, a tudíž smyslem právní normy upravit tuzemské podmínky v souladu s Dohodou, pak při výkladu přejaté právní normy nelze odhlédnout od souvislostí zmíněné mezinárodní dohody. Klade-li Dohoda v čl. 23 požadavky na zacházení s pojmem „zeměpisné označení“, nelze
abstrahovat
od toho, jak smlouva tento pojem definuje, to znamená od jejího čl. 22. Dohoda zeměpisný původ nerozlučně spojuje s tím, že právě jemu lze připsat charakteristické znaky zboží. Naproti tomu žalovaný chápe zeměpisné označení jako pouhou identifikaci místa, aniž by se zabýval jeho vazbou na povahu a charakter výrobku. V době, kdy žalovaný rozhodoval o rozkladu žalobce, došlo navíc ke změně ústavního rámce českého právního řádu; z čl. 10 Ústavy ve spojení s ustanovením o účinnosti vyplývá, že od 1. 6. 2002 jsou součástí právního řádu ČR mezinárodní smlouvy, pokud byly se souhlasem Parlamentu ratifikovány a Česká republika je jimi vázána. Žalovaný byl tedy povinen posoudit, zda čl. 10 Ústavy dopadá na Dohodu a pokud ano, byl povinen se s definicí obsaženou v jejím čl. 22 vypořádat.
Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě nesouhlasí s tvrzením, že by napadené rozhodnutí bylo „
ve výsledku nesprávné
“ v důsledku chybné
interpretace
§ 2 odst. 1 písm. j) zákona o ochranných známkách. Rozpor, který žalobce spatřuje mezi doslovným výkladem předmětného ustanovení, jakož i čl. 23 Dohody, jak jej provedl žalovaný, a čl. 22 Dohody, má původ v zásadním nepochopení vzájemného poměru mezi ustanovením článků 22 a 23 Dohody či záměrném zkreslování tohoto poměru. Z hlediska systematického (
argumentum
a
rubrica
) je čl. 23 Dohody ke čl. 22, a to včetně bodu 1 obsahujícímu legální definici pojmu „zeměpisné označení“, v poměru speciality. Platí tedy právní maxima
lex specialis
derogat generali
. Tento závěr v konkrétním případě potvrzuje i
argumentum
a ratione legis
. Dále platí, že čl. 22 Dohody obsahuje úpravu na ochranu zeměpisných označení zboží ve smyslu Dohody (bod 1) před označeními nebo prezentacemi klamavými (uvádějícími veřejnost v omyl), pokud jde o zeměpisný původ zboží obecně, tedy jakýchkoli zeměpisných označení bez toho, že by se zde stanovily další specifikující znaky; čl. 23 Dohody obsahuje speciální úpravu pro specifikovaná zeměpisná označení, a sice ta, která identifikují vína/lihoviny. Zde smluvní strany výslovně sjednaly pro zeměpisná označení vín a lihovin vyšší stupeň ochrany, než je tomu u zeměpisných označení identifikujících jiné výrobky. Tento vyšší stupeň ochrany spočívá mimo jiné v tom, že smlouva (čl. 23 bod 1 Dohody)
implicite
stanoví nevyvratitelnou domněnku, podle které lze danou jakost, pověst nebo jiné charakteristické znaky ve smyslu čl. 22 bod 1 Dohody v případě lihovin a vína vždy připsat v podstatě jejich zeměpisnému původu. Z čl. 23 bod 1. Dohody pak plyne, že se tato skutečnost presumuje bez možnosti prokázat v incidentním případě u konkrétních vín a lihovin opak. Takový je smysl ustanovení a taková byla dle názoru žalovaného nepochybně i vůle smluvních stran. Žalovaný tedy trvá na tom, že smyslem ustanovení čl. 23 bod 1 Dohody je zabránit užívání zeměpisných označení, identifikujících vína a lihoviny, které nepocházejí z místa uvedeného v dotyčném zeměpisném označení. Tomu odpovídá i formulace zmíněného ustanovení, a proto není namístě jiný výklad než doslovný. K aplikaci čl. 10 Ústavy pak závěrem žalovaný konstatoval, že uvedené ustanovení se zde neuplatní, protože v konkrétním případě mezinárodní smlouva ve smyslu čl. 10 Ústavy „
něco jiného než zákon
“ nestanoví.
Nejvyšší správní soud, který věc v souladu s § 132 s. ř. s. převzal, žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Označení, které je jako ochranná známka použito, nesmí naplňovat některou z absolutních nebo relativních překážek zápisu. Jde o takové překážky, kdy označení nemůže být zapsáno buď vůbec (absolutní vyloučení), nebo je ze zápisu vyloučeno pouze podmínečně (relativně), tzn. odpadne-li překážka, je možné označení zapsat.
Absolutní překážky zápisné způsobilosti jsou vymezeny v § 2 odst. 1 zákona o ochranných známkách. Tyto překážky taxativně uvedené pod písm. a) – j) představují označení vyloučená ze zápisu do rejstříku. Z hlediska těchto překážek zkoumá Úřad přihlášená označení
ex offo
před zveřejněním přihlášky ochranné známky a před zápisem do rejstříku. K absolutním překážkám přihlíží Úřad z hlediska veřejného zájmu a není vázán návrhy účastníků; jedná se o překážky veřejnoprávní povahy.
Relativní překážky zápisné způsobilosti ve smyslu § 3 odst. 1 a 2 zákona Úřad zkoumá
ex offo
pouze v tom směru, zda přihlašované označení nekoliduje se staršími právy třetích osob. Mají tedy povahu soukromoprávní a opírají se především o starší práva třetích osob; těmito se Úřad zabývá až na základě námitek podaných oprávněnou osobou po zveřejnění přihlášky ochranné známky. Úřad do rejstříku nezapíše dle § 3 odst. 1 zákona označení shodná s ochrannou známkou, která byla přihlášena nebo zapsána pro jiného majitele pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby s dřívějším právem přednosti. Zapsat jako ochrannou známku nelze ani označení, které obsahuje prvky dříve přihlášeného označení nebo zapsané ochranné známky, které by mohly vést k záměně. Toto označení může být zapsáno, jestliže majitel nebo přihlašovatel ochranné známky s dřívějším právem udělí písemný souhlas se zápisem. Základním a rozhodujícím kritériem pro posouzení zaměnitelnosti známek označujících shodné nebo podobné výrobky či služby je vždy hledisko běžného spotřebitele, tedy posouzení, zda známky jsou natolik odlišné, že nemohou u běžného spotřebitele vyvolat možnost záměny a v tomto směru ho uvést v omyl. Zkoumání podobnosti nemůže být přitom založeno pouze na formálním porovnání jednotlivých prvků, ale musí se zakládat na porovnání známkových motivů obou označení – tj. rozhodující složky porovnávaných označení, které při celkovém posuzování jsou výrazem charakteristických vlastností srovnávaných označení. Rozlišovací způsobilost, tj. schopnost individualizovat zboží, je nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z několika hledisek, především vizuálního, fonetického, významového, porovnáním dominantních prvků, apod. Označení, která jsou shodná natolik, že nemají žádnou rozlišovací způsobilost, nemohou požívat známkové ochrany. Zaměnitelnost označení může být logicky dovozena z podobnosti v dominantním prvku nebo naopak z toho, že označení dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost. Posouzení zaměnitelnosti je věcí úvahy správního orgánu; soud není proto oprávněn na místě správního orgánu nahrazovat jeho hodnocení důkazů vlastní úvahou a na místo zjištěného skutkového stavu postavit vlastní skutková zjištění.
V projednávané věci však nerozhodoval správní orgán v mezích správního uvážení o existenci relativních překážek zápisu, není proto rozhodné, zda se v městečku Vrboska víno skutečně pěstuje, resp. zda víno zde vyrobené je zaměnitelné s vínem žalobce. V § 2 zákona o ochranných známkách jsou uvedeny absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti, na jejichž základě Úřad z moci úřední nezapíše jako ochranou známku označení, pokud naplňuje některý z uvedených znaků. Žalobce se mýlí, dovozuje-li, že podle § 2 odst. 1 písm. j) tohoto zákona je označení obsahující zeměpisný údaj jako klamavé vyloučeno ze zápisu pro víno, za předpokladu, že je klamavost vůbec zkoumána.
Úprava absolutní výluky ze zápisu [viz § 2 citovaného zákona, srov. nyní § 4 písm. h) zákona č. 441/2003 Sb.] je transpozicí čl. 3 směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, kterou jsou členské státy povinny implementovat do národního práva. Příslušné předpisy národního práva k implementaci směrnice je pak třeba vykládat ve světle textu a cíle směrnice včetně principu tzv. „dobré víry“. Zavedení principu „dobré víry“ jako absolutního důvodu zápisné nezpůsobilosti znamená intenzivnější posílení ochrany vlastníků ochranných známek.
(...) Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že samotný pojem „zeměpisné označení“ (definice zeměpisného označení pro účely Dohody) použitý v čl. 23 odst. 2 Dohody je třeba vykládat ve smyslu definice uvedené v čl. 22 odst. 1 této Dohody, tj. jako označení, která určují zboží jako zboží pocházející z území člena, nebo oblasti, nebo místa tohoto území, jestliže lze danou jakost, pověst nebo jiné charakteristické znaky zboží připsat v podstatě jeho zeměpisnému původu. V této úvaze proto nelze než s žalobcem souhlasit. Zbožím zde vymezeným je přitom nutno rozumět obecné označení pro veškeré zboží. Nelze však poté odhlédnout od
lex specialis
in
čl. 23 (a též
in
čl. 24), a to právě pro komodity zde vymezené - víno a lihoviny.
(...) Zápis ochranné známky pro vína (lihoviny), která obsahuje nebo sestává ze zeměpisného označení, identifikujícího vína (lihoviny), bude dle bodu 2. citovaného ustanovení zamítnut nebo jeho platnost bude zrušena, a to z moci úřední, pokud to dovoluje právo člena, nebo na žádost dotčené strany, ve vztahu k těm vínům (lihovinám), které nemají tento původ.
Snahu o absolutní ochranu pro vína a lihoviny lze dovodit např. i z dalších právních předpisů.
Nařízení Rady ES č. 1498/1999 ze dne 17. 5. 1999 o společné organizaci trhu s vínem (Úř. věst. L 179, 14. 7. 1999, str. 1) v čl. 50 stanoví:
1. Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření umožňující zúčastněným stranám zabránit za podmínek uvedených v článcích 23 a 24 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví tomu, aby se ve Společenství užívala zeměpisná označení produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) pro produkty, které nepocházejí z místa udaného v zeměpisném označení, a to i v případě, že je uveden rovněž skutečný původ produktu nebo je zeměpisné označení použito v překladu nebo společně s dodatky ‚druh‘, ‚typ‘, ‚způsob‘, ‚imitace‘ nebo podobnými výrazy.
2. Ve smyslu tohoto článku se ‚zeměpisným označením‘ rozumí označení, které udává původ produktu v oblasti, regionu či místu třetí země, která je členem Světové obchodní organizace, jestliže jakost, pověst nebo jiná charakteristická vlastnost produktu může být v podstatné míře přičítána tomuto zeměpisnému původu.
Důvodová zpráva k zákonu č. 116/2000 Sb., kterým bylo předmětné ustanovení § 2 odst. 1 písm. j) do zákona o ochranných známkách vloženo, uvádí doslova:
„Praxe v současné době postrádá ustanovení, na jehož základě by bylo možné odmítnout zápis označení, které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, a proto bylo nutné případné odmítnutí zápisu dovozovat z titulu rozporu s veřejným zájmem. Výslovná úprava nadále umožní odmítnout zápis i takových označení, která obsahují znak, který má symbolickou hodnotu i pro minoritní skupiny obyvatel. Úprava navržená jako nové písm. j) je splněním závazku České republiky stanovené v článku 23 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS).“
Z uvedeného vyplývá, že přijetí předmětného ustanovení zákona nebylo zákonodárcem chápáno pouze jako transformace článku 23 Dohody, ale byly jím sledovány i další cíle. Nelze proto přisvědčit žalobci, který tvrdí, že s ohledem na historickou výkladovou metodu a úmysl zákonodárce je nutné vykládat pojem „zeměpisný údaj“ v zákoně zužujícím způsobem tak, aby byl ve shodě s pojmem „zeměpisné označení“ v čl. 22 odst. 1 Dohody. Naopak je zcela zřejmý záměr zákonodárce chránit i označení takových míst, s nimiž žádná věhlasná produkce vína spojena není.
(...) Ustanovení článků 22 a 23 Dohody, ani pokud by měla být jako
self-executing
přímo aplikována na základě článku 10 Ústavy ČR, čehož se žalobce dovolává, proto neposkytují žalobci právo domáhat se zápisu ochranné známky, která obsahuje označení, jež není Dohodou považováno za zeměpisné označení. Je tomu tak z prostého důvodu, že články 22 a 23 Dohody nejsou na daný skutkový stav aplikovatelné. České republice, jakožto smluvní straně Dohody, tato ustanovení ani neukládají, ani nezakazují, aby zákonem vyloučila z možnosti zápisu ochranných známek k vínu jakékoliv zeměpisné údaje. Proto je třeba na danou skutkovou podstatu aplikovat výlučně § 2 odst. 1 písm. j) zákona o ochranných známkách (srov. nyní § 4 zák. č.441/2003 Sb.: „
Do rejstříku se nezapíše označení přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisné označení, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ
“); tedy pouhá skutečnost, že je známka přihlašovaná pro víno (lihoviny), aniž by z takového území pocházela, již je postačující k tomu, aby nebyla zapsána.
Nejvyšší správní soud neshledal žalobní námitky stran nesprávné aplikace § 2 odst. 1 písm. j) zákona o ochranných známkách ze strany žalovaného důvodnými. Žalobce se účelově dovolává definice zeměpisného označení obsažené v čl. 22 Dohody, přitom zcela pomíjí ostatní souvislosti ve věci samé, především tu skutečnost, že se jedná o speciálně určenou komoditu - víno, jakož i to, přihlašované víno z deklarovaného území nepochází; zcela tedy abstrahuje od skutečného místa původu zboží. Vzhledem k tomu, že zákonem v § 2 odst. 1 písm. j) byla zcela legitimně dána absolutní výluka zápisu pro ochrannou známku přihlašovanou pro víno, nelze se jejího zápisu dovolávat podmíněně splněním, resp. nenaplněním podmínek, které by mohly být
relevantní
pro možnost podmíněného zápisu dle § 3 téhož zákona.
*) S účinností od 1. 4. 2003 nahrazen zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.