Vydání 4/2014

Číslo: 4/2014 · Ročník: XII

3012/2014

Ochranné známky: námitky proti zápisu

Ochranné známky: námitky proti zápisu
k § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
Podstatou řízení o námitkách uplatněných podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je výlučně posouzení střetu mezi přihlašovaným označením a starší namítanou ochrannou známkou, která patří subjektu, jenž námitky podal. V tomto námitkovém řízení proto Úřad průmyslového vlastnictví nemůže jakkoliv přihlížet k jiným ochranným známkám ve vlastnictví přihlašovatele, neboť ty nemohou nijak ovlivnit jeho závěr o existenci či neexistenci pravděpodobnosti záměny mezi přihlašovaným označením a namítanou starší ochrannou známkou na straně veřejnosti.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 7. 2013, čj. 9 Ca 430/2009-94)
Věc:
Akciová společnost SkyNet proti Úřadu průmyslového vlastnictví, za účasti Sky International AG, o zápis ochranné známky.
Dne 19. 4. 2007 podala žalobkyně přihlášku kombinované ochranné známky „
SKYNET
“, která byla zveřejněna dne 6. 6. 2007. Námitkami společnosti British Sky Broadcasting Group plc. byl uplatněn nárok ze slovní ochranné známky Společenství ve znění „
SKY NET
“, která byla přihlášena dne 6. 9. 2006 a zapsána dne 8. 5. 2008.
Na základě výše uvedených námitek žalovaný rozhodnutím ze dne 18. 9. 2008 přihlášku žalobkyně zamítl. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že přihlašované kombinované označení shledal jako podobné prioritně starší namítané slovní ochranné známce Společenství a zároveň zjistil shodnost a podobnost výrobků a služeb, pro něž je předmětné označení přihlášeno, s výrobky a službami zapsanými pro namítanou ochrannou známku.
Proti uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně rozklad.
Předseda žalovaného rozhodl dne 22. 10. 2009 tak, že rozklad zamítl. Konstatoval, že žalovaný v průběhu řízení o předmětné přihlášce ochranné známky nezpochybnil právo žalobkyně podat přihlášku ochranné známky pro konkrétní označení, které si podle vlastního uvážení zvolila, stejně jako nezpochybňuje její právo užívat slovní ochrannou známku ve znění „
SKYNET
“ v jakékoliv podobě, libovolném písmu či barevném provedení, a to i v kombinaci s dodatečnými prvky, pokud taková úprava nezmění její rozlišovací způsobilost. V této souvislosti však považoval za nutné uvést, že řízení o jednotlivých ochranných známkách probíhají zcela samostatně, a proto není v tomto řízení o námitkách možné zabývat se oprávněností zápisu jiných ochranných známek do rejstříku. Je pouze na žalobkyni, zda svá starší práva vůči ochranným známkám namítajícího uplatní podáním námitek, resp. návrhu na neplatnost. Jedině samostatným řízením se lze dovolat jiných práv než namítaných, neboť současně platný zákon neumožňuje v jediném řízení projednávat, čí právo je starší.
Žalobkyně podala dne 21. 12. 2009 žalobu u Městského soudu v Praze. V ní poukázala na to, že je vlastníkem řádně zapsaných národních ochranných známek s dřívějším právem přednosti (slovní ochranná známka ve znění „
SKYNET
“, kombinovaná ochranná známka ve znění „
SkyNet INTERNET SERVICES PROVIDER
“ a slovní ochranná známka ve znění „
SKYNET, VAŠE BEZPEČNÁ KOMUNIKACE
“). Tyto ochranné známky, které jsou charakterizovány dominantním upoutávacím a rozlišovacím význakem „
SKYNET
“, na území České republiky požívají ve vztahu k položkám výrobků a služeb, na něž se zápisná ochrana vztahuje, výlučné právo a od data vzniku jejich práva přednosti osvědčují, že pro vyznačené položky výrobků a služeb a položky výrobků a služeb jim zaměnitelně podobné má žalobkyně jedinečné výlučné právo tato svá řádně zapsaná označení podle zákona o ochranných známkách na území České republiky užívat při svých podnikatelských aktivitách. Konstatovala, že přihlášce ochranné známky, jejíž zápis je nárokován cestou národní, mezinárodní, popřípadě komunitární, se v souladu se zákonem o ochranných známkách přisuzuje identické právní postavení. Co se týká typu ochranné známky z teritoriálního hlediska, je jen a jen na svobodné strategické volbě jejího přihlašovatele, jaký typ přihlášky ochranné známky zvolí. V daném případě však byl ze strany namítajícího zvolen účelový postup, jenž s ohledem na přístup žalovaného umožnil poškození práv žalobkyně. Z důvodů známých právě jen namítajícímu se britský podnikatelský subjekt rozhodl nárokovat zápisnou ochranu ve státech Evropské unie, k nimž od 1. 5. 2004 náleží i Česká republika. Dle žalobkyně je nepochybné, že v případě podání přihlášky ochranné známky pro území České republiky národní cestou či cestou podání přihlášky mezinárodní ochranné známky s teritoriálním určením pro Českou republiku by žalovaný takovéto označení vzhledem k existenci shora uvedených řádně zapsaných ochranných známek ve vlastnictví žalobkyně zamítl, resp. nepřiznal by mu zápisnou ochranu na území České republiky. Žalobkyně jako vlastník národně zapsaných ochranných známek obsahujících dominantní upoutávací a rozlišovací znak ve znění „
SKYNET
“ má výlučné právo na území České republiky v souladu se zákonem o ochranných známkách jako jediná (tento znak) legitimně užívat, nikdo jiný, tedy ani zahraniční podnikatelský subjekt, nemůže toto výlučné a jedinečné právo žalobkyně popřít, či jinak zpochybnit. Žalovaný nerespektoval její přednostní právo ve vztahu k dominantnímu rozlišovacímu prvku „
SKYNET
“ ve prospěch mladší ochranné známky Společenství. Žalovaný nepřípustně omezil dokazování pouze na posouzení konkurence přihlášky kombinované ochranné známky žalobkyně ze dne 19. 4. 2007 a namítané ochranné známky Společenství a zcela pominul známkovou řadu žalobkyně se starším právem přednosti tak, jak je uvedena výše. Skutečnost, že řízení o jednotlivých známkách jsou samostatnými řízeními, nic nemění na povinnosti žalovaného respektovat veřejný zájem na právní stabilitě a důvodném očekávání žalobkyně, že je oprávněna svoji ochrannou známku nejen užívat, ale i graficky rozvíjet svoji známkovou řadu, když toto právo žalobkyně bylo rozhodnutím žalovaného porušeno. Svojí nečinností žalovaný připouští a schvaluje účelový postup třetích osob zasahující do práv subjektů využívajících ochranu národních ochranných známek a
de facto
umožňuje obcházení práva přednosti národních ochranných známek.
Ve vyjádření k žalobě žalovaný uvedl, že nesouhlasí s tvrzením žalobkyně, že lze dovodit špatný úmysl namítajícího, který si přihlásil komunitární cestou ochrannou známku stejného znění, jako má žalobkyně a tímto „
účelovým
“ postupem chtěl poškodit práva žalobkyně. Je právem každého přihlašovatele zvolit si, zda chce určité označení chránit národní, mezinárodní či komunitární cestou. Skutečnost, že si přihlašovatel zvolí jednu z těchto variant či jejich kombinaci, je zcela v souladu s právními předpisy a nelze na základě toho jakkoli usuzovat na jeho dobrou či nedobrou víru. Rovněž je třeba uvést, že vzhledem k teritoriálnímu rozsahu podnikatelských aktivit namítajícího se jeví volba komunitární ochrany jako nejefektivnější a logická, nikoliv účelově škodící jinému subjektu. Z uvedeného jednání namítajícího též nelze dovodit, že nadnárodní všeobecně známý podnikatelský subjekt chtěl cíleně těžit z pověsti z mezinárodního hlediska nepoměrně menšího a méně známého obchodního subjektu. Pokud měla žalobkyně odůvodněný dojem, že přihláška ochranné známky Společenství namítajícího zasahuje do jejích práv, bylo možné podat proti této přihlášce námitky, případně návrh na prohlášení již zapsané ochranné známky Společenství za neplatnou. Žalovaný nesouhlasí ani s názorem žalobkyně, že vzhledem k tomu, že je výlučným vlastníkem označení s dominantním slovním prvkem ve znění „
SKYNET
“ pro území České republiky, je nutné odmítnout ochranu jakékoli ochranné známce jiného vlastníka s mladším právem přednosti obsahující slovní prvek ve znění „
SKYNET
“. Z § 2 písm. c) zákona o ochranných známkách jednoznačně vyplývá, že na území České republiky požívají ochrany ochranné známky, které jsou zapsány v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Protože namítaná ochranná známka je platně zapsána v tomto rejstříku, není možné jí odmítnout ochranu a není možné odepřít jejímu vlastníku právo podat námitky proti zápisu jiného označení s mladším právem přednosti. Jak bylo již uvedeno výše, žalobkyně měla možnost podat námitky proti zápisu namítaného označení, příp. má možnost podat návrh na prohlášení neplatnosti namítané ochranné známky. Dokud však bude namítané označení zapsáno v rejstříku jakožto ochranná známka Společenství, bude mít její vlastník právo podávat námitky proti zápisu jiných označení, která by mohla zasahovat do jeho práv. Žalobkyně má jako kdokoli jiný právo podat přihlášku označení, ale toto právo nelze ztotožňovat s právem na zápis přihlášeného označení. Proti zápisu přihlašovaného označení byly podány námitky, jež splnily podmínky stanovené v § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Aby byla naplněna litera zákona, musela být přihláška předmětného označení zamítnuta.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Skutečnost, že žalobkyně je vlastníkem několika národních ochranných známek obsahujících slovní prvek „
SKYNET
“, které jsou ve vztahu k namítané ochranné známce známkami staršími, není mezi účastníky řízení sporná. Práva žalobkyně k těmto jejím ochranným známkám však nebyla napadeným rozhodnutím nijak dotčena či zkrácena, a žalobkyni tak nic nebrání, aby tyto své ochranné známky nadále jako výlučný vlastník užívala při své podnikatelské činnosti. Napadeným rozhodnutím nebyla řešena
kolize
mezi namítanou ochrannou známkou Společenství a zapsanými národními ochrannými známkami žalobkyně, ale
kolize
mezi namítanou ochrannou známkou Společenství a nově přihlašovaným označením žalobkyně. Právě a pouze to je podstatou námitkového řízení, v němž je posuzována důvodnost námitek uplatněných podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.
Protože řešení případného střetu mezi již zapsanými národními ochrannými známkami žalobkyně obsahujícími slovní prvek „
SKYNET
“, z nichž žalobkyně dovozuje své „
právo přednosti ve vztahu k dominantnímu rozlišovacímu prvku ,
SKYNET‘“, a namítanou ochrannou známkou Společenství není a nemůže být předmětem námitkového řízení, žalovaný nepochybil, když k existenci těchto ochranných známek žalobkyně při rozhodování v dané věci nepřihlížel. Žalobní námitka vytýkající žalovanému, že nepřípustně omezil dokazování pouze na posouzení konkurence přihlašovaného označení a namítané ochranné známky Společenství a zcela pominul známkovou řadu žalobkyně se starším právem přednosti, je tudíž nedůvodná.
Jak zcela jednoznačně vyplývá z § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, přihlašované označení nemůže být zapsáno do rejstříku ochranných známek, uplatní-li proti zápisu přihlašovaného označení u žalovaného námitky vlastník starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny obou těchto označení na straně veřejnosti. Dikce citovaného zákonného ustanovení byla v projednávané věci naplněna. Poté, co žalobkyně podala dne 19. 4. 2007 přihlášku kombinované ochranné známky „
SKYNET
“, uplatnila proti zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek u žalovaného námitky společnost British Sky Broadcasting Group plc., jakožto vlastník starší slovní ochranné známky Společenství ve znění „
SKY NET
“. Soud na tomto místě považuje za potřebné zdůraznit, že ochranné známky Společenství požívají dle zákona o ochranných známkách naprosto shodné ochrany jako národní ochranné známky [viz § 2 a § 3 písm. a) bod 3 cit. zákona]. Jmenovaná zahraniční společnost byla tedy oprávněna uplatnit u žalovaného námitky proti zápisu přihlašovaného označení žalobkyně do rejstříku ochranných známek, pokud měla za to, že přihlašované označení nepřípustně zasahuje do jejích práv ke starší slovní ochranné známce Společenství tím, že vzhledem k podobnosti obou označení a shodnosti nebo podobnosti přihlašovaných výrobků či služeb existuje pravděpodobnost jejich záměny na straně veřejnosti.
Žalovaný v průběhu námitkového řízení zjistil, že přihlašované označení žalobkyně je skutečně podobné namítané ochranné známce a zároveň byla zjištěna i shodnost či podobnost přihlašovaných výrobků a služeb s výrobky a službami zapsanými v seznamu namítané ochranné známky. Nutno dodat, že proti těmto zjištěním žalovaného žalobkyně v podané žalobě nevznesla jedinou žalobní námitku; naopak jejich správnost výslovně potvrdila. Na základě těchto zjištění žalovaný právem dovodil, že existuje pravděpodobnost záměny či asociace obou označení na straně veřejnosti a že zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek by došlo k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího k jeho slovní ochranné známce Společenství. Námitky proti zápisu přihlašovaného označení uplatněné podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách tak žalovaný shledal důvodnými, a proto rozhodl o zamítnutí přihlášky kombinované ochranné známky „
SKYNET
“ podané žalobkyní.
Jak již bylo soudem uvedeno shora, podstatou řízení o námitkách uplatněných podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je výlučně posouzení střetu mezi přihlašovaným označením a starší namítanou ochrannou známkou, která patří subjektu, jenž námitky u žalovaného podal. V námitkovém řízení proto nelze jakkoliv přihlížet k jiným ochranným známkám ve vlastnictví přihlašovatele, neboť ty nemohou nikterak ovlivnit závěr žalovaného o existenci či neexistenci pravděpodobnosti záměny mezi přihlašovaným označením a namítanou starší ochrannou známkou na straně veřejnosti. Uvedené lze vyjádřit rovněž tak, že v námitkovém řízení je poskytována ochrana právu přednosti namítané starší ochranné známky patřící subjektu, který námitky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách podal, nikoliv ochrana právu přednosti jiných ochranných známek přihlašovatele, o něž se v námitkovém řízení vůbec nejedná.
Právo žalobkyně rozvíjet svou známkovou řadu není neomezené. Přihláškami nových označení žalobkyně (ani nikdo jiný) nemůže zasahovat do existujících práv třetích osob k již zapsaným starším ochranným známkám, za které je podle § 3 písm. a) bodu 3 zákona o ochranných známkách nutno považovat i starší ochranné známky Společenství.
V souzené věci je nesporné, že společnost British Sky Broadcasting Group plc. byla v době podání námitek vlastníkem starší slovní ochranné známky Společenství ve znění „
SKY NET
“ (nyní je jejím vlastníkem osoba zúčastněná na řízení). Jmenovaná společnost byla, stejně jako kterýkoliv jiný subjekt, oprávněna podat přihlášku namítané ochranné známky komunitární cestou prostřednictvím OHIM, a pokud tak učinila a dosáhla zápisu namítané ochranné známky do rejstříku vedeného OHIM, nelze v tomto postupu spatřovat jakoukoliv účelovost či snahu poškodit žalobkyni na jejích právech.
Jak žalovaný přiléhavě poznamenal v odůvodnění napadeného rozhodnutí, má-li žalobkyně za to, že namítaná ochranná známka protiprávně zasahuje do jejích práv ke starším národním ochranným známkám, musí se domáhat ochrany svých práv podáním námitek proti namítané ochranné známce, resp. návrhem na prohlášení namítané ochranné známky za neplatnou. Musí tak ovšem učinit v samostatném řízení, neboť, jak již bylo opakovaně uvedeno shora, účelem a smyslem námitkového řízení není poskytování ochrany již zapsaným ochranným známkám přihlašovatele nového označení.
Lze shrnout, že poté, co žalovaný na základě posouzení přihlašovaného označení a namítané ochranné známky dospěl k (žalobkyní nezpochybněnému) závěru, že vzhledem k podobnosti obou označení a shodnosti či podobnosti přihlašovaných výrobků a služeb s výrobky a službami zapsanými v seznamu namítané ochranné známky existuje pravděpodobnost záměny obou označení na straně veřejnosti, postupoval zcela v souladu se zákonem [§ 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách], když přihlášku kombinované ochranné známky „
SKYNET
“ na základě podaných námitek zamítl.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.