Vydání 6/2006

Číslo: 6/2006 · Ročník: IV

872/2006

Ochranné známky a užívání ochranné známky

Ejk 161/2006
Ochranné známky: užívání ochranné známky
k § 13 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách*)
I. Za užívání ochranné známky je nutno považovat nejen její přímé užití v podobě umístění na výrobcích či jejich obalech, ale i užití nepřímé, spočívající v užití ochranné známky ve spojení s výrobky či službami (§ 13 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách), například na doprovodných dokumentech nebo reklamních předmětech.
II. Pivo je výrobek, na nějž nelze žádné označení umístit. Ochranná známka, jejímž majitelem je výrobce piva, proto může být užita na obalu, kterým je obvykle láhev, nebo na jiných předmětech spojených s prodejem či konzumací piva, jako např. na sklenicích, reklamních plakátech, pípě, ubrusu, pivním tácku či na reklamních předmětech propagujících určitou značku piva nebo jeho výrobce.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 12. 2005, čj. 9 Ca 68/2003-36)
Věc:
Budějovický měšťanský pivovar, a.s., proti Úřadu průmyslového vlastnictví, za účasti osoby zúčastněné na řízení Budějovického Budvaru, národního podniku, o výmaz ochranné známky.
Úřad průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 6. 3. 2002 zamítl návrh žalobce na výmaz slovní ochranné známky č. 113067 ve znění "Budweiser Bier Budbräu" z rejstříku ochranných známek. Majitelem této ochranné známky, zapsané v roce 1934, je osoba zúčastněná na řízení. Žalobce se domáhal jejího výmazu z toho důvodu, že osoba zúčastněná na řízení ji neužívala v obchodním styku, na výrobcích či obalech, ani jiným relevantním způsobem již více než pět let. Správní orgán I. stupně dospěl k závěru, že ochranná známka byla v rozhodném období užívána na území České republiky, a to v přímé souvislosti s výrobkem, pro který je zapsána v rejstříku, tj. s pivem.
Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 8. 1. 2003 zamítl rozklad žalobce proti rozhodnutí vydanému v I. stupni. Po posouzení důkazních prostředků předložených majitelem ochranné známky jednotlivě a v jejich vzájemné souvislosti dospěl k závěru, že důkazy svědčí ve prospěch majitele ochranné známky.
Žalobce v žalobě zpochybnil dokumenty, které majitel ochranné známky předložil během správního řízení. Aniž uznal jejich důkazní hodnotu, zpochybnil žalobce zejména to, že by "užíváním" ochranné známky ve smyslu § 25 odst. 1 zákona o ochranných známkách bylo použití ochranné známky na těchto dokumentech. Žalobce poukázal na to, že termín "užívání" ochranné známky není v zákoně o ochranných známkách jednoznačně definován. Poté dovodil, že stěžejním předpokladem pro to, aby konkrétní ochranná známka plnila svou funkci, je existence výrobku, který je ochrannou známkou označován. Bez existence takového výrobku nemůže ochranná známka plnit svou funkci vyjádřenou v § l zákona o ochranných známkách slovy
"... určené k rozlišení výrobků ..."
. To podle žalobce znamená, že aby předmětná ochranná známka mohla plnit svou základní funkci, muselo by existovat světlé či tmavé pivo vyráběné jejím majitelem, k jehož odlišení by tato známka sloužila. Majitel předmětné ochranné známky však k označování své produkce používá výhradně známky jiné; žádné pivo označené předmětnou ochrannou známkou neexistuje.
Vzhledem ke smyslu a účelu ochranných známek, kterým je rozlišení výrobků pocházejících od různých podnikatelů (§ 1 zákona o ochranných známkách), je žalobce toho názoru, že ochranné známky mají být především používány na konkrétních výrobcích nebo jejich obalech. K takovému "přímému" užívání ochranné známky v dané věci nedošlo. Žalobce připustil i tzv. "nepřímé" užívání ochranné známky jako výjimku z výše uvedeného pravidla přímého užívání, přípustnou zejména tam, kde přímé užívání není možné (např. u specifických výrobků typu plynu či elektřiny). Žalobce však nepovažuje za nepřímé užívání způsob užití ochranné známky, který uvedl její majitel, a sice užití ochranné známky na stojánku RÉSERVÉ a na obalu propagačního předmětu (obalu na sklenice). Žalobce zdůraznil, že nepřímé užívání je pouze výjimečné, a proto je třeba k němu jako k výjimce přistupovat.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že za užívání ochranné známky se považuje nejen přímé užití umístěním ochranné známky na výrobcích či jejich obalech, ale i nepřímé užití ve spojení s těmito výrobky, zejména na doprovodných dokumentech nebo v reklamě. Proto návrh na výmaz ochranné známky obstojí pouze za předpokladu, že její majitel projevuje o tuto známku v rozhodné době pěti let trvalý nezájem a neučiní nic, co by svědčilo o užívání ochranné známky uvedeným způsobem. V tomto konkrétním případě dospěl žalovaný k závěru, že návrh na výmaz ochranné známky nebyl důvodný, protože majitel ochranné známky doložil užívání předmětné ochranné známky na propagačních materiálech, jež mají přímou souvislost s chráněnými výrobky, tj. s pivem.
Osoba zúčastněná na řízení ve vyjádření k žalobě uvedla, že pojem užívání ochranné známky nelze chápat tak úzce, jak to činí žalobce. Užívání ochranné známky se rozděluje na přímé (užívání v souvislosti s výrobky a službami) a nepřímé, tj. užívání v reklamě, v doprovodných dokumentech, propagačních materiálech apod. Podle osoby zúčastněné na řízení došlo od roku 1996 v praxi žalovaného v důsledku vlivu rozhodovací praxe Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu v této otázce k posunu do liberálnější polohy, která je příznivější pro majitele ochranných známek. Proto se nyní považuje za dostačující i ryze nepřímé užívání, aniž by bylo zároveň nutné doložit, že výrobek či služba začaly být uváděny na trh. Takový posun je pak v souladu s celoevropskými trendy a lze jej vysledovat v rozhodovací a výkladové praxi žalovaného v řadě jeho nedávných rozhodnutí.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Neopodstatněnou shledal soud námitku, v níž žalobce vytýká správním orgánům obou stupňů nesprávné právní posouzení věci, když dovozuje, že v důsledku neužívání předmětné ochranné známky jejím majitelem mělo být ve správním řízení rozhodnuto o výmazu ochranné známky. Soud předně pokládá za potřebné uvést, že názor žalobce, dle kterého by pro naplnění základní funkce předmětné ochranné známky muselo existovat světlé či tmavé pivo, k jehož odlišení by tato ochranná známka sloužila, nemá oporu v zákoně. Z dikce § 1 zákona o ochranných známkách vyplývá, že ochrannou známkou je označení určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů, zapsané do rejstříku ochranných známek. Ochranná známka tedy nemusí nutně označovat jeden konkrétní výrobek, jak se nesprávně domnívá žalobce; postačí, pokud odlišuje výrobky jednoho podnikatele od výrobků podnikatele jiného. V opačném případě by byly nepřípustné ochranné známky, které obsahují pouze označení majitele ochranné známky, jenž vyrábí více výrobků stejného druhu (např.
Canon
, Minolta apod.). Podle § 13 odst. 1 zákona o ochranných známkách má majitel ochranné známky mj. výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení se svými výrobky či službami. Není sporu o tom, že majitel ochranné známky patří mezi nejvýznamnější producenty piva v České republice. Zřejmé je i to, že předmětná ochranná známka má s pivem bezprostřední souvislost; právě pro tuto skupinu výrobků byla zapsána do rejstříku, a má tedy odlišovat výrobky majitele ochranné známky od výrobků jiných producentů piva. Soud uzavírá, že ochranná známka má svůj význam i tehdy, když neodlišuje jednotlivé konkrétní výrobky (v daném případě jednotlivé značky piva) téhož podnikatele.
Soud nepřisvědčil ani žalobní námitce, podle které užívání předmětné ochranné známky způsobem tvrzeným jejím majitelem, tj. užívání ochranné známky výhradně na reklamních předmětech, nepostačuje k udržení známkoprávní ochrany. Účelem výmazu ochranné známky z důvodu jejího neužívání v rozhodné době ve smyslu § 25 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách je zabránit udržování ochranné známky jejím majitelem toliko z blokádních či spekulativních důvodů, bez jejího řádného užívání. Pro posouzení toho, zda byl naplněn důvod pro výmaz ochranné známky zakotvený v posledně zmíněném zákonném ustanovení, je třeba nejprve vyložit pojem
"užívání ochranné známky"
. Za užívání ochranné známky je nutno považovat nejen její přímé užití v podobě umístění ochranné známky na výrobcích či jejich obalech, ale i užití nepřímé, spočívající v užití ochranné známky ve spojení s výrobky či službami (§ 13 odst. 1 zákona o ochranných známkách), například na doprovodných dokumentech nebo právě v reklamě. Aby mohl uspět návrh na výmaz určité ochranné známky z důvodu jejího neužívání, musí majitel ochranné známky projevovat o tuto známku v rozhodné době pěti let zřejmý a trvalý nezájem a nesmí učinit nic, co by svědčilo o jeho úmyslu ochrannou známku užít některým z výše uvedených způsobů (zákon připouští i výjimku, kdy majitel si ochrannou známku udrží v případě, že ji sice v rozhodné době neužívá, ale její neužívání řádně zdůvodní; tato výjimka se však souzené věci netýká). Soud vzal dále v potaz tu skutečnost, že pivo je svým způsobem zvláštní výrobek, na nějž přímo nelze žádné označení umístit. Ochranná známka tak musí být umístěna na nějakém obalu, kterým je obvykle láhev. Značná část produkce piva se ovšem do lahví neplní, ale je dodávána do restauračních zařízení buď v sudech, nebo v cisternách, které nepřijdou do kontaktu s konečným spotřebitelem. V takovém případě je bezprostředním obalem výrobku až sklenice, z níž konečný spotřebitel pivo v restauraci konzumuje. Ovšem i sklenice, kupříkladu půllitry, mohou být prosty jakéhokoliv označení. Potom je logické, že ochranná známka výrobce piva bude užita na jiných předmětech spojených s prodejem či konzumací piva a v restauracích obvyklých, jako např. na reklamních plakátech, pípě, ubrusu, pivním tácku, stojánku "réservé" umístěném na stole v restauraci či na reklamních předmětech propagujících určitou značku piva nebo jeho výrobce. V tomto konkrétním případě tedy bylo možné za postačující považovat prokázané užití ochranné známky na propagačních materiálech, jež mají přímou souvislost s chráněnými výrobky, tj. s pivem.
*)
Nyní srov. § 8 odst. 1 a 3 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (zkrácený název).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.