Vydání 6/2006

Číslo: 6/2006 · Ročník: IV

873/2006

Ochranné známky a rozlišovací způsobilost a zaměniteknost

Ejk 246/2006
Ochranné známky: rozlišovací způsobilost a zaměnitelnost
k § 4 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (zkrácený název)
Rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je hledisko průměrného spotřebitele. Rozlišovací způsobilost [§ 4 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách], tj. schopnost individualizovat zboží od určitého výrobce nebo z určitého obchodního zdroje, se pohybuje od naprosté identity, shodnosti v některých prvcích, přes podobnost způsobující zaměnitelnost, až po naprostou odlišnost. Rozlišovací schopnost označení je proto nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z více hledisek - vizuálního, fonetického, významového, porovnáváním druhu zboží a služeb či srovnáním dominantních prvků známkového motivu.
Právní úprava ponechává na zhodnocení Úřadu průmyslového vlastnictví, zda přihlašované označení má dostatečnou rozlišovací způsobilost (distinktivitu). Při hodnocení schopnosti individualizovat zboží z určitého obchodního zdroje je nutno mít na zřeteli, že spotřebitel zpravidla nemá možnost vzájemně porovnat více označení či výrobků, že porovnává s obrazem v paměti či dřívějším sluchovým vjemem, že má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail. Zaměnitelnost může být proto dovozována jak z podobnosti v dominantním prvku, tak naopak z toho, že výrobek dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost, takže vyvolávají shodný nebo velmi podobný celkový vjem.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2006, čj. 11 Ca 175/2005-58)
Věc:
Akciová společnost S. proti Úřadu průmyslového vlastnictví, za účasti společnosti C., GmbH (Rakousko), o zápis ochranné známky.
Žalobce přihlásil 27. 9. 2002 u žalovaného k zápisu do rejstříku ochranných zámek slovní známku "BierBrand B. T. Carpe Diem" pro výrobky a služby třídy 16, 21, 28, 33 (alkoholické nápoje, pálenky a destiláty) a třídu 35.
Dne 14. 5. 2003 sdělil žalovaný žalobci, že podle výsledku věcného průzkumu je přihlášené označení vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek podle § 3 odst. 1 tehdy platného zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, protože označení je registrováno u jiné ochranné známky č. reg. 230426, obsahující shodný prvek "Carpe Diem", vedoucí k záměně; namítaná ochranná známka má dřívější právo přednosti, jiného majitele a je zapsána pro shodné nebo podobné výrobky ve třídě 16 a 33. K výsledku průzkumu měl žalobce možnost vyjádřit se podáním ze dne 22. 5. 2003, v němž argumentoval fonetickou odlišností přihlašované ochranné známky a odlišností nosného prvku.
Dále dne 20. 11. 2003 uplatnila námitky proti přihlášce známky rakouská společnost C., GmbH, s odůvodněním, že je majitelem mezinárodní slovní ochranné známky č. 774600 "Carpe Diem" s prioritou 4. 1. 2001, která je registrovaná mj. ve třídě 32 - nealkoholické nápoje, zejména osvěžující nápoje, energetické nápoje, nápoje na bázi syrovátky a isotonické nápoje určené pro potřeby sportovců, pivo, minerální a perlivá voda, ovocné nápoje, ovocné džusy, sirupy a esence a další přípravky pro výrobu nápojů, rozpustné tablety a prášky pro výrobu nápojů a nealkoholických koktejlů. Podle názoru tohoto namítatele by mohlo označování výrobků, pro které se přihlašovatel domáhá ochrany, ochrannou známkou zaměnitelnou s výše uvedenou ochrannou známkou předkladatele námitek vyvolat u spotřebitelů dojem, že se jedná o výrobky namítatele. Rovněž po fonetické stránce obě označení působí velmi podobným dojmem a průměrný spotřebitel nebude schopen rozlišit, které výrobky pocházejí od kterého výrobce.
Žalovaný poté rozhodnutím ze dne 26. 2. 2004 přihlášku částečně zamítl a předseda Úřadu průmyslového vlastnictví žalobcův rozklad rovněž zamítl dne 15. 4. 2005.
Žalobce v podané žalobě především namítl, že je ukrácen na svých právech zapsat přihlašovanou ochrannou známku i pro třídu 33 do rejstříku známek. Známka splňuje všechny podmínky zápisu a žalobce ji dlouhodobě užívá v obchodním styku ve vztahu ke všem výrobkům a službám, jejichž zápis byl požadován.
Podle žalobce je povinností namítatele předložit námitky včas, řádně je odůvodnit a doložit důkazy. V daném případě namítatel tvrdil něco, co není pravda, tj. že seznam výrobků, jejichž ochrany ve třídě 33 se žalobce domáhal, je v podstatě shodný s výrobky, chráněnými namítanou ochrannou známkou ve stejné třídě. Namítatel založil celé odůvodnění námitek na nepravdivém tvrzení a žalovaný rozhodl nad rámec svých pravomocí, protože odůvodnění námitek bylo postaveno na klamavém tvrzení o ochraně výrobků ve třídě, kterou předkladatel námitek nikdy chráněnou neměl.
Žalobce dále tvrdil, že tu není možnost záměny původu výrobků a možnosti vzniku mylného dojmu na straně veřejnosti, že takto označené výrobky pocházejí ze stejného zdroje. Podle názoru žalobce průměrný spotřebitel nemá problém rozeznat pivo od pálenky a destilátů či ostatních alkoholických nápojů, a pivo pod označením "Carpe Diem" se v České republice nevyrábí ani se do České republiky nedistribuuje.
V souvislosti s tím nesouhlasil s názorem žalovaného, že dominantním prvkem u přihlašovaného označení ("BierBrand B. T. Carpe Diem") je z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického slovní prvek "Carpe Diem". Tento prvek se podle názoru žalobce nachází v (rozsáhlejším) přihlašovaném označení až na posledním místě, významným prvkem je monogram B. T. (Baron Trenck) a první místo označení patří slovnímu prvku "BierBrand", který přímo vyjadřuje výrobky typu destilát či pálenka.
Žalovaný ve vyjádření uvedl, že posuzovaná označení obsahují stejné latinské sousloví "Carpe Diem", které je v tomto případě jasně distinktivním motivem a přidání dalších známkových složek nebezpečí záměny neodstraňuje. Podstatná je povaha a určení výrobků u posuzovaných označení, jakož i okruh jejich spotřebitelů a způsob prodeje. Označení žalobce bylo sice přihlašováno pro výrobky a služby ve třídě 33 mezinárodního třídění výrobků a služeb, kde jsou obsaženy alkoholické nápoje, pálenky a destiláty, tyto výrobky však lze v konkrétním případě považovat za výrobky zaměnitelné s výrobky ve třídě 32, pro které je zapsána starší ochranná známka "Carpe Diem", kde jsou obsažena i piva, vzhledem k tomu, že piva jsou stejně jako výrobky ve třídě 33 alkoholickými nápoji a mají obdobnou skupinu spotřebitelů a zpravidla budou prodávána na stejných místech jako jiné alkoholické nápoje.
Na výzvu soudu uplatnila právo osoby zúčastněné na řízení rakouská společnost C., GmbH, která využila práva podat k předmětu soudního řízení své podrobné písemné vyjádření a dne 3. 12. 2005 navrhla zamítnutí podané žaloby s odůvodněním, že stanovisko žalobce vychází z nesprávně posouzeného stavu věci a nesprávné aplikace platných právních předpisů. Žalobce se neoprávněně domáhá zápisu ochranné známky, u níž je dána pravděpodobnost záměny s prioritně starší mezinárodní ochrannou známkou, chráněnou i v České republice, zapsanou pro podobné výrobky. Pravděpodobnost záměny obou posuzovaných označení je třeba posuzovat z hlediska průměrného spotřebitele, který je reprezentantem veřejnosti, jíž jsou výrobky určeny a která je jejich konzumentem. Samotné zařazení výrobků do systému mezinárodního třídění má jen administrativní charakter. Je třeba vycházet z konkrétních okolností, v tomto případě z toho, že pivo, které patří mezi výrobky chráněné ochrannou známkou osoby zúčastněné na řízení, je alkoholický nápoj stejně jako pivní pálenka, jež patří k výrobků přihlášeným žalobcem. V obou případech jde o alkoholické nápoje, vyráběné navíc ze stejných surovin. Oba výrobky budou průměrným spotřebitelem vnímány jako natolik podobné, že nebude schopen řádně rozlišit mezi jejich výrobci. Ochranná známka přihlašovaná žalobcem by nemohla plnit základní funkci ochranné známky, tj. zaručit identitu původu označeného výrobku spotřebiteli nebo konečnému uživateli tím, že mu umožní bez jakékoli možnosti záměny rozlišit tento výrobek od výrobků jiného původu.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Základem právní úpravy ochrany výrobků a služeb zákonem o ochranných známkách je povinnost přihlašovatele prokázat a doložit, že přihlašovaný výrobek je nezaměnitelný s ostatními výrobky, jinými slovy, že běžný spotřebitel spojí předmětný výrobek s konkrétním výrobcem. Uvedená základní podmínka v případě žalobcem podané přihlášky ochranné známky splněna nebyla.
Při posuzování zaměnitelnosti slovních ochranných známek majících společný základ sestávající z několika slov a odlišná další písmena či slova je třeba brát v úvahu, zda jsou tyto odlišnosti pro běžného spotřebitele natolik distinktivní, aby vyloučily záměnu známek, respektive výrobků jimi označených na trhu, to vše zejména v případě, kdy jsou těmito známkami označovány výrobky nebo služby téhož nebo podobného druhu, nabízené obvykle na stejném prodejním místě.
Rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je hledisko průměrného spotřebitele (z rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví OZ 87875, Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv, II. díl, ÚPV 1998, pod číslem evidenčním 218). Rozlišovací způsobilost, tj. schopnost individualizovat zboží od určitého výrobce nebo z určitého obchodního zdroje, se pohybuje od naprosté identity přes identitu, shodnost v některých prvcích, podobnost způsobující zaměnitelnost až po naprostou odlišnost. Distinktivní označení je proto nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z více hledisek, vizuálního, fonetického, významového, porovnáváním druhu zboží a služeb, srovnáním dominantních prvků, známkového motivu a podobně. Právní úprava ponechává na zhodnocení Úřadu, zda přihlašované označení má dostatečnou rozlišovací způsobilost. Při hodnocení stupně originality konkrétního výrobku a schopnosti individualizovat zboží z určitého obchodního zdroje je nutno mít na zřeteli, že spotřebitel zpravidla nemá možnost vzájemného porovnání více označení či výrobků, porovnává s obrazem v paměti či dřívějším sluchovým vjemem, že má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail. Zaměnitelnost může být proto dovozována jak z podobnosti v dominantním prvku, tak naopak z toho, že výrobek dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost, takže vyvolávají shodný nebo velmi podobný celkový vjem.
V daném případě žalobce přihlásil ochrannou známku slovní mimo jiné pro alkoholické nápoje, pálenky a destiláty, s výjimkou vín. V průběhu správního řízení uplatnil proti přihlašovanému označení námitky vlastník zapsané mezinárodní ochranné známky pro výrobky zapsané ve třídě 32 - nealkoholické nápoje, zejména osvěžující nápoje, energetické nápoje, nápoje na bázi syrovátky a isotonické nápoje určené pro potřeby sportovců, pivo, minerální a perlivá voda, ovocné nápoje, ovocné džusy, sirupy a esence a další přípravky pro výrobu nápojů, rozpustné tablety a prášky pro výrobu nápojů a nealkoholických koktejlů.
Z podané přihlášky je zřejmé, že přihlášené označení obsahuje shodný slovní prvek ve znění "Carpe Diem", který může činit průměrnému spotřebiteli potíže s individualizací přihlašovaných výrobků tam, kde se žalobce domáhal ochrany tohoto označení pro kategorii alkoholické nápoje, pálenky a destiláty, jestliže osoba zúčastněná na řízení (ve správním řízení namítatel) je vlastníkem ochranné známky, obsahující totéž označení pro piva a nealkoholické nápoje.
K vlastní zaměnitelnosti napadeného slovního označení "BierBrand B. T. Carpe Diem" a namítané ochranné známky se zapsaným označením "Carpe Diem" je nutno uvést, že napadená přihláška ochranné známky se od namítaného zapsaného označení liší pouze přidáním nedistinktivního slovního prvku "BierBrand B. T.". Tato změna však vzhledem ke shodnosti všech dalších částí není jak po stránce vizuální, tak i fonetické prvek natolik distinktivní, aby u průměrného spotřebitele vyloučila možnost záměny napadeného slovního označení s namítaným zapsaným označením. Napadené označení je tudíž jednoznačně zaměnitelné s namítaným zapsaným označením.
Z obsahu správního spisu je rovněž zřejmé, že namítané zapsané označení bylo užíváno v rozhodné době dvaadvaceti měsíců před podáním napadené přihlášky ochranné známky, přičemž běžný spotřebitel měl možnost se s tímto označením v souvislosti s činností namítatele seznámit, a mohl by proto spojovat toto označení s aktivitami namítatele. Namítané zapsané označení tak získalo v období více než roku a půl před podáním napadené přihlášky ochranné známky rozlišovací způsobilost pro podobné výrobky (alkoholické nápoje) a pro služby shodné a podobné se službami ze seznamu, pro který byla podána napadená přihláška ochranné známky. Je proto nutno konstatovat, že námitka podaná společností C. je námitkou věcně opodstatněnou.
Na základě těchto skutečností dospěl Městský soud v Praze ve shodě se správním orgánem k závěru, že přihlášená ochranná známka není ve sporném rozsahu způsobilá zápisu do rejstříku ochranných známek.
Žalobce neuvádí žádné konkrétní skutečnosti, ze kterých by bylo možno nabytí rozlišovacích schopností předmětného označení dovodit jen z dlouhodobého či rozsáhlého používání na trhu. K tomu, aby byla výrobku přiznána zápisová způsobilost, musí být prokázáno, že běžný spotřebitel na trhu vnímá specifika výrobku a spojuje je s určitým výrobcem, distributorem apod. Tato skutečnost v daném případě prokázána nebyla, respektive žalobce nedoložil o takové způsobilosti jím přihlašovaných výrobků konkrétní důkazy.
Pokud žalobce v podané žalobě poukazuje na tradiční rozhodovací praxi žalovaného správního orgánu, je třeba konstatovat, že předmětem napadeného rozhodnutí bylo posouzení konkrétní přihlášky žalobce a námitek vznesených osobou zúčastněnou na řízení, a nikoli otázka, zda jiné výrobky mají či nemají rozlišovací způsobilost, respektive jsou schopny zápisu do rejstříku ochranných známek. Jak již bylo uvedeno, správní orgán uvedl v odůvodnění rozhodnutí svou úvahu o tom, proč neshledává zápisnou způsobilost přihlášených výrobků, tato úvaha má oporu ve spise a je v souladu se zásadami logiky. Okolnost, že správní orgán je "pánem sporu", je jednou ze základních zásad správního řízení. Jestliže má správní orgán rozhodnout ve věci samé, musí mít pravomoc vydat takové rozhodnutí poté, kdy posoudí skutkové a právní skutečnosti, aniž by byl vázán stanoviskem či názorem účastníka správního řízení.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.