Vydání 10/2011

Číslo: 10/2011 · Ročník: IX

2408/2011

Ochrana životního prostředů: ochrana ptactva; odchylný postup; Správní trestání: retroaktivita; účinky přechodných ustanovení; liberační důvody

Ochrana životního prostředí: ochrana ptactva; odchylný postup Správní trestání: retroaktivita; účinky přechodných ustanovení; liberační důvody
k § 5a, § 5b a § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
k § 23 zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.*)
k čl. II bodu 1 zákona č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Přechodná ustanovení zákona č. 218/2004 Sb. (konkrétně čl. II bod 1) nutno vyložit tak, že "
nedotčenost
" dřívějších rozhodnutí o výjimkách ze zákazu podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v daném případě znamená, že osoba, která podle dřívější právní úpravy legálně držela ptáky na základě registračního listu, nemusela pro tyto ptáky mít tzv. rozhodnutí o odchylném postupu podle úpravy nové (§ 5b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), a proto ani nebyla povinna o ně žádat.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 7. 2009, čj. 7 As 17/2009-61)
Prejudikatura:
č. 1258/2007 Sb. NSS a č. 1746/2009 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 145/2003 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 666/02).
*)
S účinností od 1. 5. 2004 byl § 23 zrušen zákonem č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.