Vydání 6/2007

Číslo: 6/2007 · Ročník: V

1207/2007

Ochrana životního prostředí: k obsahu integrovaného povolení

Ejk 529/2006
Ochrana životního prostředí: k obsahu integrovaného povolení
k § 13 odst. 4 písm. a) a § 14 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění zákona č. 695/2004 Sb.
Posouzení, co je či není předmětem integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, a který orgán je příslušný emisní limity stanovit, není otázkou skutkovou, ale otázkou právní, s níž se musí správní orgán v rozhodnutí o vydání integrovaného povolení náležitě vypořádat.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2006, čj. 11 Ca 218/2005-37)
Věc:
Spolek E. proti Ministerstvu životního prostředí o integrované povolení.
Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 22. 11. 2004 bylo společnosti V. vydáno integrované povolení k provozování zařízení určeného pro výrobu nealkoholických nápojů a sirupů balených do nevratných PET lahví. Žalovaný toto rozhodnutí k odvolání žalobce, který mj. namítal, že měly být stanoveny limity týkající se vypouštění odpadních vod, dne 13. 6. 2005 změnil tak, že uvedl jednotlivé kapitoly a body rozhodnutí správního orgánu I. stupně, které se ruší. Žalovaný poukázal mj. na to, že institutem povolení je regulováno až vypouštění z kanalizace do povrchových nebo podzemních vod. Teprve pokud jde o zvlášť nebezpečné látky definované přílohou č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách, vyžaduje se povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace.
Žalobce rozhodnutí žalovaného napadl žalobou u Městského soudu v Praze. Namítl, že došlo k porušení ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) a § 14 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb. tím, že nebyly stanoveny emisní limity pro vody, neboť ze zařízení budou vypouštěny nebezpečné látky podle přílohy zákona č. 76/2002 Sb. Zdůvodnění správního orgánu I. stupně, proč integrované povolení stanovení emisních limitů neobsahuje, je značně nejasné. Skutečnost, že zde patrně není rozhodnutí, které by se postupem dle zákona č. 76/2002 Sb. nahrazovalo, nikterak neznamená, že emisní limity pro znečišťující látky v odpadních vodách nebudou stanoveny.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě odkázal na napadené rozhodnutí, v němž bylo vysvětleno, že nejsou vypouštěny zvláště nebezpečné látky ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, u kterých je povolení vypouštění, resp. stanovení limitů, třeba. Zákon o integrované prevenci definuje emisi jako vypouštění látek do životního prostředí. Této definici neodpovídá vypouštění do technického zařízení jiného právního subjektu (čistírny odpadních vod), z něhož teprve dojde k vypouštění do životního prostředí; požadavek žalobce na stanovení emisních limitů pro nátok odpadních vod na čistírnu i pro látky jiné než zvlášť nebezpečné proto není na místě.
Městský soud v Praze rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Žalobce vznesl námitky týkající se nestanovení emisních limitů pro vody. Nejprve bylo třeba posoudit, zda otázka vypouštění odpadních vod byla v posuzované věci aktuální, zda šlo skutečně o jednu z reálně existujících okolností, majících vliv na vydání či podobu vydaného integrovaného povolení. Bylo třeba posoudit, zda v posuzované věci vůbec šlo o případ, kdy jsou odpadní látky, potažmo nebezpečné látky, do kanalizace vypouštěny.
Ze správního spisu vyplývá, že Povodí Vltavy ve svém vyjádření ze dne 11. 8. 2004 sice vyslovilo, že předkládaný záměr je z hlediska zájmů daných Směrným vodohospodářským plánem možný, avšak v rámci stanovených podmínek mimo jiné konstatovalo, že se jedná o vypouštění nebezpečných látek do veřejné kanalizace, s tím, že jde o látky mající nepříznivý vliv na kyslíkovou rovnováhu. Proto doporučil rozšířit monitoring vlivu na životní prostředí a specifikoval četnost a jeho podmínky v návaznosti na nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Agentura integrované prevence ve vyjádření dle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb. v rámci návrhu závazných podmínek provozu dle ustanovení § 13 odst. 4 zákona č. 76/2002 Sb. v podmínce 3.1.2. uvedla, že vzhledem k tomu, že v žádosti nejsou uvedeny všechny používané chemické látky, je třeba sledovat obsah AOX a P-celk. v odpadních vodách, a uvedla emisní limity těchto ukazatelů, které nesmí být překročeny. V rámci vypořádání se se stanovisky účastníků řízení pak k obsahově totožným námitkám Povodí Vltavy poukázala na to, že tyto okolnosti nejsou předmětem integrovaného povolení a vypouštění odpadních vod je v kompetenci vodoprávního úřadu.
Je tedy zcela nepochybné, že otázka stanovení emisních limitů odpadních vod měla být v integrovaném povolení řešena, a pokud dospěl správní orgán k závěru, že není oprávněn uvedené limity stanovit, bylo třeba, aby uvedené stanovisko podrobným způsobem odůvodnil. Je třeba zdůraznit, že otázka, co je či není předmětem integrovaného povolení, který orgán je popř. příslušný emisní limity stanovit, je otázkou právní, nikoli skutkovou. Bylo proto na žalovaném, resp. správním orgánu I. stupně, aby se jí náležitě a podrobně zabýval. Z obsahu rozhodnutí správního orgánu I. stupně vyplývá, že správní orgán výslovně uvedl, že emisní limity pro vodu nejsou stanoveny (str. 3 rozhodnutí). Byly sice stanoveny podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, v rámci kterých byla stanovena četnost monitoringu, ukazatele, které budou monitorovány, jakož i nepřípustnost ředění odpadní vody za účelem snížení cukernatosti, avšak emisní limity stanoveny nebyly. V rámci odůvodnění rozhodnutí správního orgánu I. stupně správní orgán toliko zopakoval názor Agentury integrované prevence o tom, že uvedené okolnosti nejsou předmětem integrovaného povolení.
Žalovaný v napadeném rozhodnutí mimo jiné uvedl, že žádost o integrované povolení ani stanoviska zúčastněných subjektů nedoložila vypouštění zvlášť nebezpečných látek ze zařízení (str. 3 napadeného rozhodnutí). Tento závěr obsažený v napadeném rozhodnutí je nepřezkoumatelný. Jak již bylo uvedeno, Povodí Vltavy ve svém vyjádření tuto okolnost navodilo a rovněž rozhodnutí správního orgánu I. stupně se k této otázce vyjádřilo. Nelze proto k odvolání žalobce celou záležitost uzavřít pouze s tím, že otázka emisních limitů nebyla v řízení vůbec nastolena. Proto je námitka žalobce důvodná.
Nad rámec shora uvedeného považuje soud za vhodné vyjádřit se k tomu, zda posouzení otázky emisních limitů náleží vodoprávním úřadům, či zda je třeba ji posoudit v řízení o vydání integrovaného povolení. Podle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb. v závazných podmínkách provozu úřad stanoví emisní limity. Podle ustanovení § 14 odst. 1 věty první tohoto zákona úřad stanoví emisní limity pro znečišťující látky uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, pokud jsou ze zařízení vypouštěny, a další emisní limity, které se stanovují na základě jiných právních předpisů. Podle druhého odstavce věty druhé tohoto ustanovení v případě výpustí odpadních vod do kanalizace úřad při určování emisního limitu příslušného zařízení může přihlédnout k čisticímu efektu čistírny odpadních vod za předpokladu, že je zaručena rovnocenná úroveň ochrany životního prostředí jako celku a že výsledkem není vyšší úroveň znečištění životního prostředí. Z citovaných ustanovení je nepochybné, že úřad, který je místně příslušný k vydání integrovaného povolení, má povinnost se v rámci vlastní pravomoci otázkou, zda je třeba emisní limity i pro vypouštění odpadních vod, ať již do kanalizace či do povrchových či podzemních vod, zabývat. Správní orgán I. stupně proto nepostupoval správně, pokud k námitce účastníka řízení toliko stručně bez řádného odůvodnění konstatoval, že stanovení emisních limitů není předmětem integrovaného povolení. Na závěru o tom, že zákon ukládá správnímu orgánu rovněž emisní limity odpadních vod v rozhodnutí o integrovaném povolení stanovit, pokud jsou pro to splněny podmínky, nemění nic ani odlišné právní názory žalobce a žalovaného na smysl a účel zákona č. 76/2002 Sb. obsažené ve vyjádření žalovaného k podané žalobě, jakož i v replice žalobce k tomuto vyjádření.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.