Vydání 9/2008

Číslo: 9/2008 · Ročník: VI

1671/2008

Ochrana životního prostředí: k obsahu integrovaného povolení; vztah integrovaného povolování k vodoprávnímu řízení

Ochrana životního prostředí: k obsahu integrovaného povolení; vztah integrovaného povolování k vodoprávnímu řízení
k § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb.
k § 13 odst. 4 písm. a), § 13 odst. 6 a § 14 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)*)
I. V již zahájeném vodoprávním řízení o vydání povolení k vypouštění odpadních vod provozovatelem z povolovaného zařízení nelze pokračovat po zahájení řízení o vydání integrovaného povolení, protože integrované povolení nahrazuje povolení vodoprávního úřadu vydávané podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) - vydává se namísto něj (§ 126 odst. 5 citovaného zákona).
II. Nestanovení emisních limitů pro vypouštění znečišťujících látek do vod v integrovaném povolení, resp. vynětí problematiky nakládání s vodami z projednání v rámci řízení o vydání integrovaného povolení s poukazem na probíhající vodoprávní řízení ve věci vypouštění odpadních vod z povolovaného zařízení, je porušením § 13 odst. 4 písm. a), § 13 odst. 6 a § 14 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2007, čj. 9 Ca 154/2004-76)
Věc:
Občanské sdružení Ekologický výbor Veltrusy proti Ministerstvu životního prostředí o integrované povolení.
Krajský úřad Středočeského kraje (správní orgán I. stupně) vydal dne 9. 2. 2004 rozhodnutí, kterým udělil integrované povolení akciové společnosti Č. podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci pro Rafinérii Kralupy, a to s platností do 31. 12. 2013 k provozování zařízení rafinérie minerálních olejů a plynů a chemická zařízení na výrobu základních organických látek. Výrok A) rozhodnutí správního orgánu I. stupně dále obsahuje popis provozovaných technologií. Ve výroku B) v bodě B.1.1. rozhodnutí správní orgán I. stupně stanovil podle § 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci emisní limity ovzduší pro jednotlivé součásti zařízení. Pod bodem B.1.2 byly stanoveny emisní limity hluku. Rozhodnutí správního orgánu I. stupně dále obsahuje: výrok C) upravující nakládání s nebezpečnými odpady v zařízení, výrok D) stanovící požadavky prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených a ostatní doplňující podmínky, výrok E) obsahující souhrnné podmínky, výrok F) s požadavky vyplývajícími ze stanoviska posouzení vlivu stavby na životní prostředí, výrok G) s požadavky vyplývajícími z jiných právních předpisů a z § 13 odst. 4 písm. k) zákona o integrované prevenci, výrok H), jímž správní orgán I. stupně zrušil podle § 44 zákona o integrované prevenci některá předchozí pravomocná rozhodnutí. Ve výroku I) správní orgán I. stupně rozhodl podle § 13 odst. 5 zákona o integrované prevenci o připomínkách a požadavcích jednotlivých účastníků řízení, dotčených orgánů státní správy a odborně způsobilých osob.
Proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně podal žalobce odvolání. Rozhodnutím ze dne 19. 4. 2004 žalovaný rozhodnutí správního orgánu I. stupně částečně změnil tak, že vypustil časové omezení integrovaného povolení, změnil některé podmínky provozování povolovaného zařízení a výrok I) přesunul do odůvodnění. Ve zbytku napadené rozhodnutí potvrdil.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu u Městského soudu v Praze. V žalobě uvedl, že integrované povolení je v rozporu s § 13 odst. 4 písm. a) a odst. 6 zákona o integrované prevenci, neboť v integrovaném povolení nejsou vůbec stanoveny emisní limity pro vypouštění do vod a problematika vodního hospodářství byla z jeho projednávání úplně vyňata. Vzhledem k tomu, že dle § 126 odst. 5 vodního zákona se nahrazují postupem v řízení o vydání integrovaného povolení tam uvedená vodoprávní rozhodnutí, a vzhledem k tomu, že dle § 2 písm. a) zákona o integrované prevenci se integrované povolení vydává pro technickou jednotku či pro technologickou jednotku nebo soubor souvisejících technických a technologických jednotek nacházející se v jednom provozu, není možné podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci vydat integrované povolení bez toho, aniž by byly stanoveny emisní limity týkající se nakládání s vodami (zejména vypouštění odpadních vod) a podmínky s tím související, včetně podmínek, které by jinak byly stanoveny na základě vodního zákona. Skutečnost, že správní orgán I. stupně vydal integrované povolení bez toho, aniž by v něm otázka nakládání s vodami byla jakkoliv řešena, představuje dle žalobce hrubé porušení zákona o integrované prevenci. Žalovaný sice tuto závažnou vadu v postupu prvostupňového orgánu konstatoval, nicméně ji nijak neodstranil. Zákon o integrované prevenci neumožňuje odsunout integrovanou problematiku a v integrovaném povolení jí neřešit.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že v žádosti o vydání integrovaného povolení nebyla čistírna odpadních vod (dále jen "ČOV") zahrnuta jako součást zařízení, o jehož povolení se žádá. Při ústním jednání dne 15. 10. 2003 bylo se souhlasem účastníků řízení konstatováno vypuštění ČOV z daného řízení z důvodu nedokončeného vodoprávního řízení ve věci vypouštění odpadních vod z Rafinérie Kralupy. Správní orgán I. stupně poté problematiku ČOV řešil tak, že uložil provozovateli podmínku požádat o změnu integrovaného povolení po ukončení zmíněného vodoprávního řízení (podmínka E 1). Žalovaný na tomto místě konstatoval, že správní orgán I. stupně nepostupoval správně, když problematiku vypouštění odpadních vod a související ČOV nezahrnul do daného povolovacího řízení. Správní orgán I. stupně měl řízení podle § 8 odst. 1 vodního zákona zastavit a vyzvat provozovatele k doplnění žádosti v nutném rozsahu. Nesprávným postupem správního orgánu I. stupně byl však nastolen právní stav, který neumožňoval jiný způsob nápravy než prostřednictvím řízení o změně integrovaného povolení. Tím, že krajský úřad nevyzval provozovatele k doplnění žádosti, potvrdil rozsah zařízení, o jehož povolení se žádá, a tím i předmět řízení, o kterém může být v dané věci rozhodnuto. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 2 poslední věta zákona o integrované prevenci nemůže již odvolací orgán, ani správní orgán I. stupně, pokud by věc byla vrácena k novému projednání a rozhodnutí, rozsah předmětu řízení rozšířit. Žalovaný z tohoto důvodu potvrdil podmínku uvedenou pod označením E 1, přičemž má za to, že tento postup neznamená zkrácení práv účastníků řízení, neboť okruh účastníků řízení o změně integrovaného povolení bude týž, jako byl v řízení o vydání integrovaného povolení. Nedojde ani k újmě na ochraně životního prostředí, neboť v průběhu vodoprávního řízení, které již bylo pravomocně ukončeno, byly navrženy limity znečištění pro jednotlivé znečišťující látky, jež jsou přísnější než limity stanovené v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Ochrana vod tedy bude do doby rozhodnutí o změně integrovaného povolení zajištěna samostatným vodoprávním rozhodnutím.
Městský soud v Praze napadené rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Opodstatněné jsou rovněž námitky obsažené ve třetím okruhu žalobních bodů, v nichž žalobce označil napadené rozhodnutí, jakož i rozhodnutí správního orgánu I. stupně, za nezákonná z toho důvodu, že v integrovaném povolení nebyly stanoveny emisní limity týkající se nakládání provozovatele s vodami a podmínky s tím související. Nelze než přisvědčit žalobci, že tato problematika měla být správním orgánem v integrovaném povolením obligatorně řešena a že postup správního orgánu I. stupně, který tak neučinil, když namísto toho zakotvil do integrovaného povolení podmínku E 1 ukládající provozovateli po dokončení vodoprávního řízení ve věci vypouštění odpadních vod z Rafinérie Kralupy povinnost zažádat o změnu integrovaného povolení, a zahrnout tak ČOV do povolovaného zařízení, je v příkrém rozporu se zákonem. Řešení, které správní orgán v integrovaném povolení zvolil, odporuje jak § 2 písm. h) zákona o integrované prevenci, dle něhož se integrované povolení vydává (mj.) namísto rozhodnutí vydávaných podle zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, pokud to tyto předpisy umožňují, tak i § 13 odst. 6 téhož zákona, podle kterého závazné podmínky provozu uložené úřadem musí vždy zahrnovat podmínky, postupy a opatření, které by jinak byly stanoveny na základě zvláštních právních předpisů, podle kterých by byla vydána rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které se nahrazují integrovaným povolením. Zákon o vodách přitom v § 126 odst. 5 výslovně stanoví, že rozhodnutí vydaná podle § 8 odst. 1, § 16 odst. 1, § 17 odst. 1, § 36, 37, § 39 odst. 2 písm. a) a vyjádření podle § 18 odst. 1 se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydávání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci. V dříve zahájeném vodoprávním řízení ve věci vydání povolení k vypouštění odpadních vod provozovatelem z povolovaného zařízení tudíž ve smyslu výše citovaných zákonných ustanovení po zahájení řízení ohledně žádosti o vydání integrovaného povolení nemělo být pokračováno, protože integrované povolení toto povolení vodoprávního úřadu, vydávané podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona o vodách, nahrazuje (vydává se namísto něj), čímž důvod pro dokončení vodoprávního řízení zmiňovaného v podmínce E 1 integrovaného povolení odpadl. K variantě, kterou v podmínce E 1 integrovaného povolení zvolil správní orgán I. stupně a kterou žalovaný v napadeném rozhodnutí - při vědomí určité nesprávnosti předchozího postupu správního orgánu I. stupně - nakonec akceptoval, soud dále uvádí, že samotné vydání povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod z povolovaného zařízení nelze považovat za podstatnou změnu v provozu zařízení, a tudíž za skutečnost, na jejímž základě by mohlo dojít k zahájení řízení o změně integrovaného povolení.
Soud nemohl přisvědčit argumentaci žalovaného, že v důsledku nesprávného postupu správního orgánu I. stupně, který nevyzval provozovatele k doplnění jeho žádosti tak, aby ČOV byla zahrnuta jako součást zařízení, o jehož povolení se v řízení jedná, byl nastolen právní stav, který neumožňuje jiný způsob nápravy než prostřednictvím řízení o změně integrovaného povolení. Soud si je vědom ustanovení § 3 odst. 2 zákona o integrované prevenci, jež nastoluje právní fikci úplné žádosti o vydání integrovaného povolení v případě, že správní orgán nevyzve provozovatele zařízení ve lhůtě do 20 dnů ode dne obdržení žádosti k jejímu doplnění. Má však za to, že uvedené ustanovení nebránilo správnímu orgánu vyrozumět provozovatele o tom, že podmínkou a nezbytnou součástí integrovaného povolení je v daném případě též stanovení emisních limitů pro vypouštění znečišťujících látek do vod a dalších závazných podmínek provozu povolovaného zařízení týkajících se nakládání s vodami, a upozornit jej na nutnost zahrnutí ČOV mezi ostatní jednotky tvořící povolované zařízení s tím, že pokud tak provozovatel neučiní, nebude možné jeho žádosti (třebas v důsledku nastoupení zákonné
fikce
považované za úplnou) vyhovět. Z obsahu předmětné žádosti o vydání integrovaného povolení ostatně vyplývá, že provozovatel si byl nutnosti stanovení emisních limitů souvisejících s provozem ČOV v integrovaném povolení dobře vědom. To vyplývá ze skutečnosti, že v žádosti v rámci návrhu závazných podmínek provozu zařízení a jejich časového plnění pod bodem 13.1.2. - ochrana vod - sám uvedl navrhované hodnoty emisních limitů pro jednotlivé znečišťující látky ve vztahu k čistírně odpadních vod z rafinérie. Lze se tudíž domnívat, že provozovatel ve skutečnosti ČOV považoval za součást zařízení, pro které žádal o vydání integrovaného povolení, a že jí v části 5 podané žádosti (popis zařízení a s ním přímo spojených činností) neuvedl pouze z toho důvodu, že se v této části zaměřil výlučně na technické a technologické jednotky výrobního charakteru, z nichž povolované zařízení sestává.
Ve vztahu k třetímu okruhu žalobních bodů tedy soud uzavírá, že nestanovení emisních limitů pro vypouštění znečišťujících látek do vod, resp. vynětí problematiky nakládání s vodami z projednání v rámci řízení o vydání integrovaného povolení s poukazem na probíhající vodoprávní řízení ve věci vypouštění odpadních vod z povolovaného zařízení představuje natolik závažné porušení § 13 odst. 4 písm. a), § 13 odst. 6 a § 14 odst. 1 zákona o integrované prevenci, že by samo o sobě muselo vést ke zrušení napadeného rozhodnutí. Soud závěrem dodává, že ani dohoda účastníků řízení o
"vypuštění ČOV z povolovaného zařízení z důvodu nedokončeného vodoprávního řízení,"
k níž došlo při ústním projednání věci konaném dne 15. 10. 2003, nemůže vytčené porušení zákona o integrované prevenci zhojit, neboť správní orgán je vázán zákonem, který jasně a striktně stanoví, jaké náležitosti má integrované povolení mít, pro jaké znečišťující látky mají být správním orgánem emisní limity stanoveny, jakož i to, že integrované povolení se vydává namísto rozhodnutí vydávaných podle zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, které se jím nahrazují. Tyto požadavky zákona nelze v žádném případě obejít s poukazem na to, že se tak účastníci řízení dohodli.
*) S účinností od 31. 12. 2004 ustanovení změněno zákonem č. 695/2004 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.