Vydání 3/2013

Číslo: 3/2013 · Ročník: XI

2774/2013

Ochrana spotřebitele: označení původu vína

Ochrana spotřebitele: označení původu vína
k čl. 26, čl. 27 a čl. 59 bod d) nařízení Parlamentu a Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999*)
k čl. 47 odst. 1 a čl. 48 nařízení Parlamentu a Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem**)
k § 5 odst. 5 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 120/2008 Sb.
k § 30 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 215/2006 Sb.
Klamání konečného spotřebitele je třeba vnímat v jeho materiálním smyslu záměny představy (zde o původu vína) a nikoli jen jako porušení formálně zakotvených povinností. Pokud by formalizované povinnosti (označovat původ vína - hroznů) ze zákona nebo jiného právního předpisu národní provenience nevyplývaly, je třeba je vždy dovodit ze smyslu i znění uvedených ustanovení evropského práva. Tak lze účinně přispět k zachování a ochraně dědictví "
zvláštních vlastností souvisejících se zeměpisným původem vína
".
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 11. 2012, čj. 3 As 50/2012-44)
Prejudikatura:
č. 2323/2011 Sb. NSS.
Věc:
Družstvo Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo, proti Státní zemědělské a potravinářské inspekci o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, o kasační stížnosti žalované.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Brně, dne 19. 11. 2010 uložila žalobci dle § 5 odst. 1 písm. c) zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Jednalo se o opatření D01, které uložilo žalobci řádně dopracovat evidenční knihy (vinařskou evidenci) dle přílohy č. 33 k vyhlášce č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, na základě které bude možné dohledat a prokázat, jak byly nakoupené hrozny ročníku 2009 zpracovány a pro kterou konkrétní výrobní šarži vína byly konkrétní hrozny (vždy blíže specifikované dokumentem "
kupní smlouva - výkupní lístek
" nebo jiným dokladem prokazujícím nákup hroznů) použity. Termín splnění byl stanoven do 26. 11. 2010.
Dále bylo uloženo opatření D02, dle kterého měla kontrolovaná osoba bezodkladně stáhnout z tržní sítě veškeré množství všech šarží jakostních odrůdových vín a vín odrůdových tuzemské provenience vyrobených z hroznů odrůd Rulandské modré, Modrý Portugal, Muškát moravský, Sauvignon, Tramín červený, Chardonnay, Cabernet Sauvingnon, Ryzlink vlašský, Rulandské šedé, Irsai Oliver sklizených v roce 2009, neboť při jejich uvádění do oběhu byl porušován čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, protože jejich původ deklarovaný na etiketě neodpovídal skutečnosti. Termín splnění byl stanoven do 19. 11. 2010.
Odůvodnění ve vztahu k opatření D01 obsahovalo podrobné poučení o právních předpisech majících vliv na vedení evidenčních knih dle přílohy č. 33 k vyhlášce č. 323/2004 Sb. V odůvodnění ve vztahu k opatření D02 bylo uvedeno, že kontrolovaná osoba nevedením řádné evidence způsobila, že nebylo možné dohledat, které šarže vína byly vyrobeny z hroznů neznámého původu. Proto bylo uloženo opatření stáhnout z oběhu veškeré množství vína všech šarží těch odrůd, u kterých byl zjištěn neznámý původ hroznů.
Žalovaná odkázala na protokol ze dne 11. 10. 2010, ze kterého vyplývalo, že žalobce nakoupil od společnosti BJ. VITIS s.r.o. celkem 1 214 020 kg hroznů, u nichž není znám jejich původ, k těmto bylo přimíseno dalších 37 540 kg hroznů neznámého původu a dále 293 938 kg hroznů známého původu, které byly tímto znehodnoceny pro výrobu a uvádění vína do oběhu.
Dále bylo v odůvodnění uvedeno, že zástupci kontrolované osoby z důvodu absence řádně vedené průkazné vinařské evidence nebyli schopni objektivně a prokazatelně sdělit a doložit, kolik vína vyrobeného z celkového množství 1 545 498 kg hroznů již bylo uvedeno do oběhu.
Rozhodnutím ze dne 25. 11. 2010 žalovaná nevyhověla námitkám žalobce proti uvedeným opatřením. Žalobce následně napadl rozhodnutí žalované žalobou u Krajského soudu v Brně.
Rozsudkem ze dne 6. 3. 2012, čj. 29 A 127/2010-124, krajský soud (s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 6. 2010, čj. 7 As 33/2010-99, č. 2323/2011 Sb. NSS) opatření žalované zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení s tím, že žalovaná pochybila, pokud v opatření při uložení povinnosti D02 (stáhnout z tržní sítě klamavě označená vína, protože jejich původ deklarovaný na etiketě neodpovídal skutečnosti) stanovila lhůtu 19. 11. 2010. Je pravdou, že totožná povinnost byla uložena již opatřením ze dne 10. 11. 2010. Toto opatření však bylo poté, co proti němu uplatnil žalobce včas námitky rozhodnutím ze dne 19. 11. 2010, zrušeno s tím, že žalovaná námitkám vyhověla. Zrušením rozhodnutí nastal stav, že toto rozhodnutí pozbylo jakékoliv právní účinky, a nelze tedy argumentovat tím, že ukládalo shodné povinnosti. Pokud následně žalovaná vydala nové opatření, měla pro jeho splnění stanovit takovou lhůtu, která je přiměřená. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ani zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, neobsahují pravidla pro stanovení lhůt v případě ukládání opatření. Vzhledem k tomu bylo nutno vycházet z § 39 odst. 1 věty první a druhé správního řádu, podle kterých "[s]
právní orgán účastníkovi určí přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, pokud ji nestanoví zákon a je-li toho zapotřebí. Určením lhůty nesmí být ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků.
" Vzhledem k obsahu uložené povinnosti (bezodkladně stáhnout z tržní sítě veškeré množství všech šarží jakostních odrůdových vín a vín odrůdových tuzemské provenience vyrobených z hroznů deseti označených odrůd sklizených v roce 2009) bylo zřejmé, že uložená lhůta byla zjevně nepřiměřená, a opatření bylo v důsledku toho prakticky neproveditelné. Stanovení lhůty shodující se s datem vydání rozhodnutí proto krajský soud považoval za nezákonné.
Krajský soud dále označil za nezákonný požadavek žalované v opatření D01 dopracovat evidenční knihy v souladu s přílohou č. 33 vyhlášky č. 323/2004 Sb., neboť takovou povinnost z uvedené přílohy dovodit nelze. Pokud uvedený způsob evidence vyplývá z jiných předpisů, měly být ve výroku výslovně uvedeny. Odkaz na § 30 zákona o vinohradnictví a vinařství uvedený ve výroku byl rovněž nedostatečný, neboť toto ustanovení neupravuje, jak mají být evidenční knihy vedeny, pouze v obecné rovině odkazuje na nutnost užití prováděcích předpisů a unijního práva.
Proti rozsudku krajského soudu žalovaná (stěžovatelka) podala kasační stížnost, v níž odmítla závěr krajského soudu o nezákonnosti lhůty pro splnění povinnosti uložené opatřením D02 v zásadě poukazem na skutečnost, že podané námitky žalobce neměly ze zákona odkladný účinek, takže žalobce byl povinen vína z tržní sítě stahovat hned po doručení původního rozhodnutí z 10. 11. 2010, tedy na stažení vín z tržní sítě měl čas od 10. do 19. 11. 2010. V takové lhůtě byla uložená povinnost splnitelná a její splnění bylo možné na žalobci spravedlivě požadovat, a to rovněž s přihlédnutím k tomu, co si lze představit pod povinností stažení vín z tržní sítě, představující ve skutečnosti pouze zamezení dalšího prodeje vín konečnému spotřebiteli, tedy povinnost splnitelnou v řádu hodin.
Stěžovatelka také odmítla závěr krajského soudu o nezákonnosti výroku opatření D01. Zdůraznila konkrétní ustanovení evropských nařízení o způsobech vedení evidenčních knih v odvětví vína a dodala, že v souladu s evropskou úpravou byla pro Českou republiku přijata podrobnější úprava zákonem o vinohradnictví a vinařství a prováděcí vyhláškou č. 323/2004 Sb. (zejména § 14), podle které také důsledně postupovala, nikoli však žalobce.
Nejvyšší správní soud rozsudek Krajského soudu v Brně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Posouzení Nejvyšším správním soudem
Nejvyšší správní soud především konstatuje, že odlišná stanoviska účastníků vyplývají z různého stupně chápání smyslu právní úpravy oblasti výroby a distribuce vín podle české i evropské právní úpravy. Žalobce při interpretaci povinností při vedení evidence a označování původu zpracovávaných druhů vín především zdůrazňuje formální hlediska, zatímco stěžovatelka klade zvýšený důraz z hlediska smyslu právní úpravy. To, co tvoří podstatu argumentace žalobce, vlastně není ani zásadním zdrojem pochybností a zároveň spor není ani o to, podle čeho (podle jaké normy) je nakládání s vínem a hrozny pro jeho výrobu upraveno.
Žalobce setrvává v přesvědčení, že stěžovatelka požaduje plnění takových povinností (v evidenci původu hroznů), které mu žádný právní předpis neukládá, a její postup tak považuje za nezákonný. V tomto směru mu dal za pravdu také krajský soud, který zdůraznil, že takovou povinnost z uvedené přílohy dovodit nelze a odkaz na § 30 zákona o vinohradnictví a vinařství uvedený ve výroku opatření je nedostatečný, neboť toto ustanovení neupravuje, jak mají být evidenční knihy vedeny, pouze v obecné rovině odkazuje na nutnost užití prováděcích předpisů a předpisů ES.
S tímto názorem však nelze souhlasit. Závěru žalobce i krajského soudu nesvědčí jednoznačně ani samotné znění přílohy č. 33 vyhlášky č. 323/2004 Sb. upravující totiž u vína z dovozu povinnost označení země původu. Zákonné vymezení evidenčních pomůcek (evidenčních knih) dle § 30 zákona o vinohradnictví a vinařství je naopak zcela dostatečné, a to právě odkazem na
relevantní
předpisy ES, jejichž smysl je zcela jednoznačný, jak bude dále uvedeno. Úprava dle nařízení Parlamentu a Rady (ES) s přihlédnutím ke stupni jejich závaznosti, a to konkrétně nařízení č. 479/2008, v tomto směru zcela explicitně uvedené podmínky obsahuje, a zavazuje tak i Českou republiku. Stěžovatelka v tomto ohledu nemá pravdu, že národní právní úprava je přísnější než úprava evropská, jak by bylo možné dovodit podle zmocnění čl. 28 úvodních ustanovení nařízení č. 479/2008: "
(28) Aby se zachovaly zvláštní znaky jakosti vín s označením původu nebo se zeměpisným označením, mělo by být členským státům povoleno uplatňovat v tomto ohledu přísnější pravidla
"; nicméně pro posouzení této věci tato skutečnost nemá žádný význam. Citované nařízení v článcích 26 a 27 úvodních ustanovení zcela jednoznačně definuje podstatu a smysl povinnosti v označování vín: "
(26) Scelování vína pocházejícího ze třetích zemí s vínem ze Společenství a scelování vín pocházejících ze třetích zemí by mělo být ve Společenství i nadále zakázáno. Podobně by některé druhy hroznového moštu, hroznové šťávy a čerstvých vinných hroznů, které pocházejí ze třetích zemí, neměly být na území Společenství zpracovávány na víno ani přidávány do vína. (27) Koncepce jakostních vín ve Společenství se mimo jiné zakládá na zvláštních vlastnostech souvisejících se zeměpisným původem vína. Tato vína spotřebitel rozeznává pomocí chráněných označení původu a zeměpisných označení, i když současný systém není v tomto ohledu plně rozvinut. Aby se požadavek na jakost příslušných výrobků mohl opřít o průhlednější a propracovanější rámec, je třeba zavést režim, podle něhož se žádosti o označení původu nebo zeměpisné označení přezkoumávají v souladu s přístupem, který se uplatňuje v horizontální politice Společenství v oblasti jakosti potravin jiných než vín a lihovin podle nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
."
Taktéž nařízení č. 178/2002 podstatou příslušných ustanovení směřuje ke stejnému cíli. Článek 16 tohoto nařízení, na které stěžovatelka v opatřeních odkazuje, rovněž připomíná jednotný smysl právní úpravy odvětví potravinového práva "
aniž jsou dotčena specifičtější ustanovení potravinového práva, nesmí označování, propagace a obchodní úprava potravin nebo krmiv, jejich tvar, vzhled nebo balení, použité obalové materiály, způsob jejich úpravy a místo vystavení, jakož i informace poskytované o nich jakýmkoli médiem uvádět spotřebitele v omyl
". Článek 17 uvedeného nařízení obsahuje příklad nástrojů k prosazení uvedeného cíle ("
1. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce zajistí v podnicích, které řídí, aby potraviny a krmiva splňovaly požadavky potravinového práva, které se týkají jejich činnosti, a kontrolují plnění těchto požadavků. 2. Členské státy zajišťují dodržování potravinového práva a sledují a ověřují, zda provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce plní odpovídající požadavky potravinového práva. Za tímto účelem používají systém úředních kontrol a vykonávají další činnosti přiměřené okolnostem, včetně informování veřejnosti o bezpečnosti a riziku potravin a krmiv, dozoru nad bezpečností potravin a krmiv a dalších kontrolních činnostech prováděných během všech fází výroby, zpracování a distribuce.
").
Z citovaných ustanovení je patrný smysl právní úpravy v dané oblasti, v jehož světle je třeba vnímat konkrétní úpravu dle oddílu III čl. 59 shora citovaného nařízení č. 479/2008 upravujícího mezi povinnými údaji při označení vín uváděných na trh v rámci Evropské unie v bodu d) "
uvedení provenience
". Tento údaj totiž slouží k nezaměnitelné informaci pro konečného spotřebitele, a přispívá tím k naplnění smyslu citované úpravy v dané oblasti v jeho informativní a ochranné funkci.
Ostatně i dřívější úprava provedená nařízením č. 1493/1999 se řídila obdobně formulovanou ideou. Cílem čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení byla "
a) ochrana oprávněných zájmů spotřebitele, b) ochrana oprávněných zájmů producenta, c) řádné fungování trhu a d) podpora kvalitní produkce
". Tyto principy vyžadují pro naplnění, mimo jiné, dle odstavce 2 téhož ustanovení opatření dle písm. f), označení dovážených produktů, "
aby se zaručilo, že spotřebitelé jsou o vlastnostech těchto produktů informováni
", a čl. 48 odrážka druhá: "
vlastnosti produktu jako především druh, složení
[...]
původ nebo místo, odkud se dováží
[...]", k tomu srovnej rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 9. 2011, čj. 1 As 89/2011-68.
Klamání konečného spotřebitele je třeba vždy vnímat v jeho materiálním smyslu záměny představy (zde o původu vína) a nikoli jen jako porušení formálně zakotvených povinností. I kdyby totiž takové formulace ze zákona či jiného právního předpisu jednoznačně nevyplývaly, je třeba je bez nejmenší pochybnosti dovozovat ze smyslu citovaných ustanovení zejména evropského práva. Jinými slovy, žalobce povinnost vést přesvědčivou evidenci dovážených hroznů měl, a měl by také povinnost původ vína uvádět v předpokládaném rozsahu na vinětách lahví s vínem. Jen takovým způsobem lze totiž zachovávat a chránit dědictví "
zvláštních vlastností souvisejících se zeměpisným původem vína
". Pokud tedy krajský soud dospěl k závěru, že požadavek stěžovatelky v daném smyslu byl nezákonný, jednalo se o závěr chybný.
Ani námitka vad řízení před správním orgánem a před soudem není oprávněná. V tomto směru je třeba si znovu připomenout podstatu posuzovaného případu, spočívající v tom, že žalobce měl uvádět na trh vína s nesprávným označením původu, přičemž důsledně tvrdil jen to, že původ vinných hroznů není povinen uvádět v evidenci jejich zásob. Stěžovatelka s tím nesouhlasí, a proto nejen vyzvala žalobce k doplnění evidence, ale poskytla mu také možnost evidenci doplnit v rámci uložené povinnosti dle opatření D01. Zároveň je třeba zdůraznit, že nikde není prokázáno, že by toho žalobce nebyl schopen. Stěžovatelka také připouští možnost revize povinnosti stáhnout vína z prodeje, jestliže k doplnění evidence dojde. Závěr, že žalobce zpracovával víno neznámého původu, tedy stěžovatelka v době vydání opatření přijala oprávněně již z toho důvodu, že sám žalobce pro důkaz opaku neudělal nic, přičemž tento závěr byl podložen odpovídajícím rozsahem dokazování v rámci kontrolních zjištění. Mimochodem, tvrzení žalobce o neexistenci jeho povinnosti uvádět původ hroznů v evidenčních knihách, i kdyby bylo pravdivé, by nic nezměnilo na jeho povinnosti skutečnost o původu vína uvádět na vinětách lahví s vínem.
Závěr krajského soudu o nezákonnosti lhůty pro splnění povinnosti uložené opatřením D02, totiž stažení vín z tržní sítě, není pro osud kasační stížnosti nijak zásadně významný. Po vyjasnění obsahu uvedené povinnosti, spočívající nikoli ve faktickém odvozu vín ze skladů a provozních prostor prodejců, nýbrž v zamezení jejich prodeje spotřebiteli, lze navíc uvedenou lhůtu považovat v zásadě za přiměřenou již proto, že v tomto pojetí její splnění opravdu předpokládá jednoduchý a časově nenáročný postup a odpovídá tak z hlediska principu přiměřenosti a dobré správy v činnosti správních úřadů.
Možnost doplnit evidenci použitých hroznů není v žádném rozporu s povinnostmi žalobce obsaženými ve zkoumaných opatřeních. Ve skutečnosti je tomu naopak, neboť právě doplněním evidence lze naplnit smysl § 5 odst. 5 zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci ("
Inspektor povolí obnovení výroby zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků nebo jejich uvádění do oběhu nebo použití surovin k jejich výrobě anebo používání obalů nebo vadných přístrojů nebo zařízení, které byly zakázány podle odstavce 1 písm. a), pokud byl závadný stav odstraněn; souhlas musí být vydán neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení odstranění závadného stavu.
"). (...)
*)
S účinností od 1. 8. 2009 zrušeno nařízením Rady (ES) č. 491/2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") a nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 72/2009 o úpravách společné zemědělské politiky změnou nařízení (ES) č. 247/2006, (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1405/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. 479/2008 a zrušením nařízení (EHS) č. 1883/78, (EHS) č. 1254/89, (EHS) č. 2247/89, (EHS) č. 2055/93, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 2596/97, (ES) č. 1182/2005 a (ES) č. 315/2007.
**)
S účinností od 1. 8. 2008 nahrazeno nařízením Parlamentu a Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999, s výhradou čl. 128 odst. 3 této směrnice č. 479/2008.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.