Vydání 3/2008

Číslo: 3/2008 · Ročník: VI

1499/2008

Ochrana rostlin: přípravky sloužící k ničení nežádoucích rostlin. Živnostenské právo: vázaná živnost

Ejk 688/2007
Ochrana rostlin: přípravky sloužící k ničení nežádoucích rostlin. Živnostenské právo: vázaná živnost
k § 2 odst. 8 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů (v textu též "zákon o rostlinolékařské péči")*)
k příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Pod pojem chemické a biologické přípravky na ochranu rostlin, který je vymezen v § 2 odst. 8 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, lze podřadit přípravky vymezené písmeny a) až d) citovaného ustanovení. Přípravek sloužící k ničení nežádoucích rostlin je tak rovněž přípravkem sloužícím k ochraně rostlin. Z uvedeného vyplývá, že zařazení podnikatelské činnosti založené na používání přípravku k ničení nežádoucích rostlin pod vázanou živnost "Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin" (příloha č. 2 živnostenského zákona) je správné.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 9. 2007, čj. 22 Ca 401/2005-25)
Věc:
Akciová společnost L. proti Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje o pokutu za neoprávněné podnikání.
Městský úřad Frýdek-Místek, živnostenský úřad, provedl u žalobce kontrolu dodržování podmínek stanovených živnostenským zákonem, na jejímž základě bylo proti žalobci dne 27. 12. 2004 zahájeno správní řízení ve věci provozování živnosti bez příslušného živnostenského oprávnění (ošetřování rostlin proti škodlivým organismům metodou postřiku pozemků chemickými přípravky). Rozhodnutím ze dne 23. 2. 2005 byla žalobci uložena pokuta ve výši 100 000 Kč.
Na základě odvolání žalobce žalovaný uvedené rozhodnutí dne 8. 6. 2005 zrušil a věc správnímu orgánu I. stupně vrátil k dalšímu projednání.
Po doplnění skutkových okolností vydal správní orgán I. stupně dne 5. 8. 2005 rozhodnutí, kterým žalobci uložil pokutu ve stejné výši.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, které žalovaný dne 17. 10. 2005 zamítl. V období od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1996 obsahovala koncesovaná živnost
"Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy, včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace"
činnost spočívající v aplikaci prostředků určených na hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů. S účinností od 1. 1. 1997 došlo zákonem o rostlinolékařské péči u shora uvedené živnosti k připojení slov
"s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče"
a do ohlašovacích živností vázaných byla nově zařazena živnost
"Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin"
. Od 1. 1. 1997 tak likvidace plevele pomocí chemického postřiku spadá do nové vázané živnosti, jejíž obsahová náplň je upravena v příloze č. 2 nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností (dále jen "nařízení vlády č. 469/2000 Sb."). Chemický přípravek Roundup používaný žalobcem je registrován Státní rostlinolékařskou správou v Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin jako neselektivní přípravek k hubení nežádoucích plevelných rostlin. Likvidací plevele nebo porostů nepůvodního invazního rostlinného druhu bolševníku a křídlatky pomocí uvedeného chemického přípravku lze nepřímo pečovat o rostliny určené k pěstování na této půdě, a tyto práce tedy bezesporu jsou součástí obsahové náplně výše uvedené živnosti. Žalobce je držitelem živnostenských oprávnění na vázanou živnost
"Provádění staveb, jejich změn a odstraňování"
a volné živnosti
"Přípravné práce pro stavby"
,
"Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví"
a
"Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb"
. Práce spočívající v likvidaci plevele chemickým postřikem však nemohou být obsaženy v obsahových náplních těchto živností s ohledem na jejich zcela odlišný charakter. Žalovaný tak dospěl k závěru, že skutková podstata neoprávněného podnikání provozováním výše popsané činnosti byla naplněna a ztotožnil se s právním názorem správního orgánu I. stupně.
V žalobě podané u Krajského soudu v Ostravě žalobce označil napadené rozhodnutí za nezákonné. Podstatný pro posouzení věci je charakter přípravku Roundup, který neslouží k ošetřování rostlinných produktů či půdy proti škodlivým organismům. Tímto přípravkem lze rostliny pouze ničit. Pouze předchozí vyhubení všeho rostlinstva na dané půdě je předpokladem následného pěstování jiných rostlin na této půdě. Skutečnost, že chemický přípravek Roundup je v České republice registrován Státní rostlinolékařskou správou v seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin hubením nežádoucích plevelných rostlin, nemá sama o sobě žádnou právní relevanci, neboť tato registrace je pouze orientační, nejedná se o obecně závazný právní předpis a tento přípravek je registrován k hubení nežádoucích plevelných rostlin, nikoliv k ochraně rostlin proti škodlivým organismům, což je nutno přísně rozlišovat. Žalobce dále poukázal na § 2 zákona o rostlinolékařské péči. Zdůraznil, že v odst. 8 pod písm. a) a d) jsou zřetelně odlišeny přípravky k ochraně rostlin (nebo rostlinných produktů před škodlivými organismy nebo k zabránění působení těchto organismů) a přípravky k ničení nežádoucích rostlin nebo jejich částí. Z názvu živnosti, kterou podle názoru žalovaného žalobce neoprávněně provozoval (
"ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin"
), je zřejmé, že se nejedná o používání jakéhokoliv přípravku na ochranu rostlin, ale pouze takového, který je ošetřuje proti škodlivým organismům. Tímto přípravkem jím používaný Roundup není. Žalobce dále uvedl, že při detailním rozboru obsahových náplní jednotlivých živností (stanovených v nařízení vlády č. 469/2000 Sb.) dospěl k závěru, že použití přípravků Roundup nelze pod uvedenou vázanou živnost podřadit. Jednoznačná odpověď, kam tuto činnost zařadit, neexistuje. Žalobce je toho názoru, že nepřesnost či mezery právního řádu nelze přičítat k jeho tíži.
Žalovaný ve svém vyjádření setrval na svých stanoviscích. Činností žalobce docházelo k hubení škodlivých rostlin na vymezené půdě, tedy k ošetřování půdy proti škodlivým organismům. Z názvu živnosti i z jejího obsahového vymezení v nařízení vlády č. 469/2000 Sb. plyne, že do jejího rámce zapadá nejen vlastní ošetřování rostlin, ale též ošetřování půdy proti škodlivým organismům, mezi něž náleží také škodlivé rostliny. Výčet jednotlivých typů činností spadajících do živnosti je pouze demonstrativní, a výklad žalobce je proto nepřípadně zužující. Gramatickým výkladem § 2 odst. 8 zákona o rostlinolékařské péči nelze než dospět k závěru, že přípravek určený k ničení nežádoucích rostlin je stejně jako přípravek určený k ochraně rostlin nebo rostlinných produktů před škodlivými organismy nebo k zabránění působení těchto organismů subkategorií chemických a biologických přípravků na ochranu rostlin, které zákon označil legislativní zkratkou "přípravky". Likvidace škodlivých rostlin včetně plevele k ochraně žádoucích rostlin nepřímo přispívá k ochraně rostlin. Přípravek Roundup stejně jako jiný herbicid je tudíž přípravkem na ochranu rostlin ve smyslu cit. zákona. Také nová právní úprava, tj. zákon č. 326/2004 Sb., považuje herbicidy typu Roundup za přípravky na ochranu rostlin.
Krajský soud v Ostravě žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Krajský soud dospěl k závěru, že hubení plevelnatých rostlin chemickým prostředkem Roundup, jež prováděl žalobce, je podřaditelné pod odborná opatření prováděná za účelem uchování zdraví rostlin a ochrany rostlinných produktů a jako takové je součástí rostlinolékařské péče ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o rostlinolékařské péči. Uvedené plevely, které žalobce zjištěným způsobem ničil, jsou rostliny, které působí, nebo mohou způsobovat, poškození rostlin nebo rostlinných produktů. Jsou to tedy organismy, které jsou podřaditelné pod pojem škodlivé organismy vymezený § 2 odst. 5 cit. zákona. To, že přípravek Roundup je chemickým přípravkem způsobujícím zničení, příp. poškození rostlin, je skutečnost nesporná. Spornou mezi žalobcem a žalovaným je otázka, zda tento přípravek s ohledem na jeho účinky lze označit za přípravek na ochranu rostlin. Krajský soud se ztotožnil s názorem žalovaného, že logickým a gramatickým výkladem § 2 odst. 8 cit. zákona lze dospět k závěru, že chemickými (a také biologickými) přípravky na ochranu rostlin jsou všechny přípravky, které jsou podřaditelné pod kterékoliv písmeno a) až d) cit. ustanovení. Pojem chemické a biologické přípravky je pojmem nadřazeným, pod který lze podřadit cíleně vymezené přípravky rozlišené podle způsobu jejich působení pod písm. a) až d). Zcela nepochybně přípravek, který slouží k ničení nežádoucích rostlin nebo jejich částí, je podřaditelný pod obecný pojem chemický či biologický přípravek na ochranu rostlin. Ve smyslu tohoto výkladu je pak správné podřazení podnikatelské činnosti, jež je založena na používání takového přípravku, pod živnost
"Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin"
. Jestliže totiž přípravky na ochranu rostlin jsou také ty, které rostliny ničí, pak používání takovýchto přípravků musí být součástí předmětné živnosti. Krajský soud také neshledal opodstatněnou argumentaci žalobce obsahovou náplní vázané živnosti
"Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin"
stanovenou v nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, a to z toho důvodu, že žalobcem použitý výklad tohoto ustanovení je nepřípustně
restriktivní
. Žalobce opomíjí podstatnou skutečnost, že konkrétní projevy ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy uvedené v obsahové náplni předmětné živnosti v závorkách jsou uvedeny pouze demonstrativně, takže jejich výčet lze rozšířit i nad rámec příkladů zde vjmenovaných.
*)
S účinností od 31. 5. 2004 zrušen zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.