Vydání 1/2007

Číslo: 1/2007 · Ročník: V

1031/2007

Ochrana přírody a krajiny: narušení krajinného rázu

Ej 273/2005
Ochrana přírody a krajiny: narušení krajinného rázu
k § 12 odst. 2 a 3 a § 87 odst. 2 písm. h) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Odpovědnost za přestupek podle § 87 odst. 2 písm. h) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jehož se dopustí ten, kdo naruší krajinný ráz nesplněním povinnosti podle § 12 odst. 2 zákona (povinnost požádat o souhlas orgánu ochrany přírody k umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz), není oslabena tím, že Ministerstvo životního prostředí nevydalo prováděcí právní předpis podle § 12 odst. 2 zákona, ani tím, že právním předpisem vydaným podle § 12 odst. 3 zákona byla stanovena některá omezení využití území přírodního parku.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 5. 2005, čj. 6 As 6/2004-98)
Věc:
Václav a Ludmila K. proti Ministerstvu životního prostředí o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobců.
Ministerstvo životního prostředí rozhodnutím ze dne 25. 4. 2002 zamítlo odvolání žalobců proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí a potvrdilo toto rozhodnutí o uložení pokuty ve výši 10 000 Kč za přestupek podle § 87 odst. 2 písm. h) zákona o ochraně přírody a krajiny, jehož se žalobci dopustili tím, že v období od 19. 6. 2001 do 12. 10. 2001 bez souhlasu orgánu ochrany přírody na pozemku v katastrálním území B., který mají ve společném jmění manželů, realizovali činnosti, kterými hrubě narušili přírodní charakteristiku krajinného rázu údolní nivy řeky Jihlavy, jež je součástí přírodního parku "Střední Pojihlaví". Tyto činnosti spočívaly v provedení skrývky půdy na části uvedeného pozemku a následném umístění v krajině neestetickým dojmem působících dřevěných objektů (větší o půdorysu asi 16 m2 se sedlovou střechou, menší suchý WC o půdorysu asi 1 m2).
Městský soud v Praze zamítl rozsudkem ze dne 30. 10. 2003 žalobu napadající rozhodnutí žalovaného. Neshledal přitom překážky pro použití § 12 odst. 2 citovaného zákona (povinnost vyžádat si souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny, a to pro každého, kdo by mohl svou činností snížit nebo změnit krajinný ráz) na zjištěný skutkový stav věci: pokud vyhláška nestanoví všechny činnosti, jejichž realizace je při využití přírodního parku omezena, resp. vázána na souhlas orgánu ochrany přírody, pak nastupuje povinnost uvedená v § 12 odst. 2 zákona, tj. žádat příslušné orgány o souhlas k takové činnosti.
V kasační stížnosti žalobci (stěžovatelé) namítali, že žalovaný nevydal vyhlášku podle § 12 odst. 2 anebo § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, a je proto nejasno, které činnosti jsou na území přírodního parku zakázány a ke kterým je třeba povolení orgánu ochrany přírody. Přitom argumentovali sdělením jednoho z odborů žalovaného ke zřizování přírodních parků, který doporučuje metody pro stanovení způsobu omezení využití území přírodního parku a jako takovou metodu označuje vydávání souhlasů - toto sdělení publikované ve Věstníku žalovaného dne 15. 4. 1996 označují stěžovatelé za "resortně závazný právní předpis".
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Účelem zákona o ochraně přírody a krajiny je v souladu s jeho § 1 (ve znění účinném v době rozhodování žalovaného) přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitosti forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. Zákon o ochraně přírody a krajiny tedy chrání mj. krajinu jakožto součást zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořenou souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky, a chrání též prostřednictvím § 12 její ráz. Krajinným rázem je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, jakož i jiné činnosti, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, na harmonické měřítko a vztahy v krajině. Zásahy do krajinného rázu, pokud by byly s to jej snížit nebo změnit, je možno provádět jedině se souhlasem orgánu ochrany přírody.
Účelem a smyslem rozhodování orgánu ochrany přírody podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je ochrana krajinného rázu před těmi činnostmi, které do něj zasahují tak, že snižují jeho estetickou nebo přírodní hodnotu, mimo jiné i harmonické měřítko a vztahy v krajině. Orgán ochrany přírody je tedy zákonem povolán k tomu, aby posoudil, zda posuzovaná činnost může snížit či změnit krajinný ráz (tj. zejména přírodní, kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti).
Jestliže před účinností tohoto zákona (č. 114/1992 Sb.) vydaly dřívější správní orgány předpisy podle dříve platných předpisů, jimiž upravovaly některá omezení ve vymezené oblasti, které se v souladu s § 90 odst. 10 zákona o ochraně přírody a krajiny (ve znění účinném k 1. 6. 1992, v současné době jde o odstavec 11) staly oblastmi přírodního parku, nemění to nic na použitelnosti § 12 odst. 1 a 2 zákona ve vztahu k činnostem, jež takovýmto předpisem vydaným před účinností zákona omezeny nebyly.
Pokyny odboru ministerstva jako metodické návody pro subjekty podřízené ústřednímu orgánu státní správy, které se vyjadřují k metodám přípravy předpisu podle § 12 odst. 3 citovaného zákona, nemají pro posuzovanou věc žádnou právní relevanci. To, že ministerstvo nevydalo prováděcí předpis podle § 12 odst. 2 citovaného zákona, také nemůže mít pro stěžovatele právní význam; městský soud správně vyložil, v jakých mezích by se tento prováděcí předpis musel pohybovat. Rozhodující je, že zákon sám o sobě stanoví v § 12 příslušnou povinnost v dostatečně konkretizované podobě. Jde o povinnost požádat orgán ochrany přírody o souhlas k činnosti, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz. Nejvyšší správní soud souhlasí s názorem městského soudu, že nebylo rozhodující, zda umístěním dřevěné buňky a suchého WC došlo ke "stavbě", anebo nikoli, neboť zákon předpokládá, že souhlas je třeba i k jakékoli jiné činnosti, než kterou je umístění či povolení stavby. Nejvyšší správní soud neshledává v právní úpravě § 12 odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny žádné možnosti pro uplatnění libovůle správního orgánu, jenž je povolán k ochraně přírody a krajiny. Jedná se o právní úpravu zcela standardní; představa stěžovatelů, že prováděcí právní předpisy by mohly obsahovat detailní výčty činností postihující veškerou rozmanitost možných zásahů do krajinného rázu, nemá v zákonné konstrukci žádnou oporu.
Jestliže správní orgán přistoupí k zahájení řízení o přestupku, musí v tomto řízení zjistit náležitě skutkový stav věci a tento skutkový stav subsumovat pod právní normu, přičemž musí vyložit, v čem spatřuje naplnění skutkové podstaty přestupku. To se v posuzované věci i stalo. Stěžovatelé provedli na vymezeném pozemku, jenž se nachází v údolní nivě řeky Jihlavy a je součástí přírodního parku [přičemž údolní niva je
ex lege
významným krajinným prvkem - srov. § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny], skrývku zeminy, umístili zde dva objekty (k jednomu z nich posléze přičinili kola, aby se tento objekt stal mobilním). V tomto jednání správní orgány spatřovaly zásah do krajinného rázu, jenž se hrubě dotkl přírodní charakteristiky krajinného rázu údolní nivy řeky Jihlavy. S tímto hodnocením, které aproboval městský soud, se ztotožňuje i Nejvyšší správní soud. Stěžovatelé byli povinni požádat orgán ochrany přírody o souhlas k zamýšlenému zásahu do krajiny spočívajícímu v zemních pracích (skrývka zeminy) a umístění dvou objektů; tento souhlas je vydáván ve správním řízení a stěžovatelé by byli bývali měli veškeré právní možnosti v takovém správním řízení předestřít své argumenty a vyjasnit povahu zásahu, k němuž hodlali přikročit. Pokud tuto svou právní povinnost nesplnili, naplnili výše popsanou činností skutkovou podstatu přestupku vymezeného v § 87 odst. 2 písm. h) zákona o ochraně přírody a krajiny.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.