Vydání 3/2016

Číslo: 3/2016 · Ročník: XIV

3352/2016

Ochrana osobních údajů: internetová diskuse; porušení zákazu zveřejnění osobních údajů stanoveného jiným právním předpisem

Ochrana osobních údajů: internetová diskuse; porušení zákazu zveřejnění osobních údajů stanoveného jiným právním předpisem
k § 45a odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 52/2009 Sb.
Pokud žalobce na svých internetových stránkách založil diskusi, ve které umožňuje zveřejňování názorů a informací jednotlivými přispěvateli, nemůže se jednoduše zbavit své odpovědnosti tvrzením, že pouze poskytuje prostor pro příspěvky, ale sám nic nezveřejňuje. Je totiž patrné, že jednotliví přispěvatelé své komentáře na server dávají právě proto, aby se jejich příspěvky dostaly k široké veřejnosti, a staly se tak veřejně přístupnými, což jim žalobce umožňuje (k § 45a odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 8. 2015, čj. 11 A 114/2013-39)
Věc:
Akciová společnost MAFRA proti Úřadu pro ochranu osobních údajů o uložení pokuty.
Žalovaný rozhodnutím ze dne 5. 3. 2013 uložil žalobkyni pokutu ve výši 35 000 Kč za spáchání správního deliktu dle § 45a odst. 1 a 3 zákona o ochraně osobních údajů. Tohoto správního deliktu se žalobkyně měla dopustit tím, že jako provozovatel zpravodajského portálu iDNES.cz porušila zákaz zveřejnění osobních údajů umožňujících zjištění totožnosti nezletilé poškozené v rámci trestního řízení, neboť na internetovém portálu iDNES.cz v internetové diskusi k článku s názvem „
Znásilněná holčička ukázala na ‚
zlobiváka
. On před soudem vinu odmítl
“ ze dne 5. 12. 2011 neodstranila, resp. neznepřístupnila informace obsažené v příspěvku osoby s přezdívkou „
ALBERT 52
“ (vloženém téhož dne) o matce poškozené umožňující zjištění totožnosti její dcery v rozsahu jméno, příjmení, místo bydliště a informace o tom, že její dcera byla znásilněna, a to ve spojení s výše uvedeným článkem obsahujícím další podrobnosti předmětného trestního řízení, na který tento příspěvek odkazoval.
Proti rozhodnutí I. stupně podala žalobkyně rozklad, který předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 20. 5. 2013 zamítl.
Proti rozhodnutí předsedy žalovaného podala žalobkyně žalobu u Městského soudu v Praze. Žalobkyně s odkazem na § 45a odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, § 8b odst. 2 trestního řádu a § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), uvedla, že diskusní příspěvek nezveřejnila žalobkyně, ale třetí osoba (uživatel), kterému žalobkyně pouze poskytla prostor pro jeho zveřejnění. Deliktu se proto nemohla dopustit. Ustanovení § 5 zákona o některých službách informační společnosti není ustanovením, které může založit odpovědnost poskytovatele služby, ale má omezovat odpovědnost poskytovatele v případě, že by takovou odpovědnost bylo možno dovodit z jiných (obecných) právních předpisů. To vyplývá z eurokonformního výkladu zákona, který je implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“), která v článku 14 stanoví, že „[č]
lenské státy zajistí, aby v případě služby informační společnosti spočívající v ukládání informací poskytovaných příjemcem služby nebyl poskytovatel služby odpovědný za informace ukládané na žádost příjemce, pokud
[…]“. Navíc se jedná o odpovědnost druhotnou, tzn. nikoliv za zveřejnění informací, neboť informace zveřejňuje vždy třetí osoba, ale za jejich neodstranění. Za nesprávný označila žalobkyně závěr žalovaného, že se žalobkyně neodstraněním informace stala za zveřejnění informace také odpovědnou, jako by ji zveřejnila sama. Žalobkyně nemůže být odpovědná za tyto údaje, resp. jejich zveřejnění, ale „
pouze
“ za jejich včasné neodstranění. Žalobkyně jako poskytovatel služby informační společnosti spočívající v ukládání informací poskytnutých uživatelem nemůže být odpovědná za správní delikt dle § 45a odst. 1 (popř. 3) zákona o ochraně osobních údajů, neboť diskusní příspěvek nezveřejnila, neporušila zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním předpisem.
Žalobkyně zdůraznila, že příspěvek uživatele odstranila den následující po doručení oznámení o zahájení řízení žalovaným, neboť před tímto okamžikem nemohla vědět, že obsah ukládaných informací od uživatele „
ALBERT 52
“ je protiprávní. Zákon o některých službách informační společnosti výslovně stanoví, že žalobkyně nemá povinnost dohlížet na obsah jí ukládaných informací ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace (§ 6 tohoto zákona). Doručení dopisu Policie ČR ze dne 23. 2. 2012 s žádostí o pomoc o sdělení údajů bylo pouze obecným sdělením a žalobkyně poukázala na to, že se policie často obrací se žádostí o kontaktní údaje uživatelů služeb, ale že někdy ani policie nemá zájem na odstranění příslušného obsahu ze serveru, neboť případné odstranění může zmařit další vyšetřování věci.
Žalovaný ve vyjádření k podané žalobě odkázal na odůvodnění napadených rozhodnutí a uvedl, že i jednání žalobkyně spočívající ve vytvoření prostoru pro veřejnou diskusi má za následek to, že žalobkyně sama tímto způsobem zveřejňuje informace, které jednotliví uživatelé do diskuse uvedou, a je za jejich obsah odpovědná za podmínek § 5 zákona o některých službách informační společnosti. Odkázal na důvodovou zprávu k zákonu č. 52/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), která ke správnímu deliktu dle § 45a zákona o ochraně osobních údajů uvádí, že postihována je v souladu s judikatorním vymezením pojmu „
zveřejnění
“ jak osoba, která informaci poskytne jiné osobě za účelem její publikace či medializace nebo za účelem jiného zpřístupnění veřejnosti, tak i osoba, která získané informace publikuje, medializuje či jinak přímo zpřístupní veřejnosti. Žalobkyně vytvořila prostor pro diskusní fórum pod vlastními novinářskými články, kde umožňuje diskusi a uvádění názoru. Diskusní fórum je dle žalovaného nedílnou součástí činnosti žalobkyně, která spočívá ve shromažďování a zveřejňování informací. Toto diskusní fórum je specifické tím, že žalobkyně neodpovídá za jeho obsah, neboť její odpovědnost je vyloučena, dokud se nedozví o protiprávním charakteru tohoto obsahu. Žalovaný dále poukázal na to, že § 5 zákona o některých službách informační společnosti, stejně tak jako příslušná směrnice o elektronickém obchodu, nerozlišují poskytovatele služby informační společnosti spočívající v ukládání informací poskytovaných příjemcem podle toho, zda jsou takto uložené informace veřejně dostupné, nebo ne. Právní úprava tedy nijak nevylučuje odpovědnost žalobkyně jako poskytovatele služeb informační společnosti v případě, kdy ukládání informací uživateli spočívá v jejich ukládání na veřejně dostupném diskusním fóru. Z povahy věci poskytovatel služeb informační společnosti odpovídá ve chvíli, kdy se dozví o protiprávnosti obsahu, za zveřejnění těchto informací a za správní delikt dle § 45a zákona o ochraně osobních údajů. Obsah žádosti byl dostatečně určitý, aby na jejím základě žalobkyně jako profesionál, který vyřizuje obdobných žádostí řadu, jak sama uvádí, rozpoznala, že obsah, kterého se žádost týká, není v souladu se zákonem. Žádost obsahuje odkaz na konkrétní diskusi, označení uživatele, jehož příspěvek je prověřován, stejně jako informaci, že na základě trestního oznámení matky poškozené je v dané věci prováděno šetření dle trestního řádu. Žalovaný byl přesvědčen, že jsou splněny obě podmínky § 5 odst. 1 zákona o některých službách informační společnosti, tj. že žalobkyně mohla od okamžiku doručení žádosti Policie ČR vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že ukládané informace jsou protiprávní. Stejně tak lze konstatovat, že se žalobkyně z této žádosti prokazatelně dověděla o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele, neboť obsah žádosti přinejmenším k informaci o protiprávním jednání uživatele jednoznačně směřuje.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Při posouzení důvodnosti podané žaloby vycházel soud z § 45a odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, dle kterého „[p]
rávnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním předpisem
“. Tímto zvláštním právním předpisem byl v daném případě trestní řád, konkrétně § 8b odst. 2, dle kterého „[n]
ikdo nesmí v souvislosti s trestným činem spáchaným na poškozeném jakýmkoli způsobem zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti poškozeného, který je osobou mladší 18 let nebo vůči němuž byl spáchán trestný čin vraždy (§ 140 trestního zákoníku), zabití (§ 141 trestního zákoníku), některý z trestných činů, kterým byla způsobena těžká újma na zdraví, trestný čin ohrožení pohlavní nemocí (§ 155 trestního zákoníku), některý z trestných činů proti těhotenství ženy (§ 159 až 162 trestního zákoníku), trestný čin obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku), některý z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (§ 185 až 193 trestního zákoníku), trestný čin opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195 trestního zákoníku), týrání svěřené osoby (§ 198 trestního zákoníku), týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 trestního zákoníku), únosu dítěte a osoby stižené duševní poruchou (§ 200 trestního zákoníku) nebo nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku)
“.
Ustanovení § 45a v odst. 3 potom stanovuje, že „[z]
a správní delikt podle odstavce 1 spáchaný tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem se uloží pokuta do 5 000 000 Kč
“.
Mezi účastníky je nesporné, že předmětný diskusní příspěvek na internetový server iDNES.cz vložila třetí osoba a že žalobkyně je ve vztahu k diskusním příspěvkům zveřejněným uživateli na tomto serveru poskytovatelem služby informační společnosti ve smyslu § 5 odst. 1 zákona o některých službách informační společnosti, dle kterého „[p]
oskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen
a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo
b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací
“.
Z uvedeného vyplývá, že žalobkyně jako poskytovatel odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele až za zde stanovených podmínek. Podle § 6 zákona o některých službách informační společnosti poskytovatel není povinen dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti prokazující protiprávní obsah informace.
Žalobkyně na svou obranu uvádí, že údaje nezveřejnila ona, ale třetí osoba, a z toho dovozuje, že nemůže být odpovědná za správní delikt dle § 45a zákona o ochraně osobních údajů. Dle soudu je podstatné, že to byla žalobkyně, která na svých internetových stránkách založila diskusi, ve které umožňuje zveřejňování názorů a informací jednotlivými přispěvateli. Z toho je patrné, že jednotliví přispěvatelé své komentáře na server dávají právě proto, aby se jejich příspěvky dostaly k široké veřejnosti, a staly se tak veřejně přístupnými, což jim umožňuje právě žalobkyně, která je zpřístupní veřejnosti. Proto se žalobkyně nemůže jednoduše zbavit své odpovědnosti tvrzením, že ona pouze poskytuje prostor pro příspěvky, ale sama nic nezveřejňuje. I z důvodové zprávy k zákonu č. 52/2009 Sb., která k správnímu deliktu dle § 45a zákona o ochraně osobních údajů uvádí, že postihována je v souladu s judikaturním vymezením pojmu „
zveřejnění
“ jak osoba, která informaci poskytne jiné osobě za účelem její publikace či medializace nebo za účelem jiného zpřístupnění veřejnosti, tak i osoba, která získané informace publikuje, medializuje či jinak přímo zpřístupní veřejnosti, je patrné, že závěr správního orgánu o odpovědnosti žalobkyně za zveřejnění zakázaných osobních údajů je správný a žalobkyně mohla být uznána vinnou ze spáchání správního deliktu dle § 45a odst. 1 a 3 zákona o ochraně osobních údajů.
Obecně lze odkázat i na závěry uvedené v rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 3. 2011, čj. 3 Cmo 197/2010-82, který k výkladu § 5 zákona o některých službách informační společnosti k odpovědnosti organizátora internetové diskuse (tzv. „
chatu
“) uvedl, že internet je sice svobodné médium sloužící k rychlému a dálkovému šíření informací rozličného charakteru, avšak není svobodný natolik, aby diskuse na něm zveřejněné mohly obsahovat jakékoliv informace a výrazy. Případné zásahy spočívající v odstraňování vulgarismů a nevhodných výrazů nelze považovat za nepřípustnou cenzuru nebo omezování svobody slova, ale naopak – jde o povinnost vyplývající ze zákona o některých službách informační společnosti. Jinak řečeno – organizuje-li určitý subjekt na svých webových stránkách internetovou diskusi, musí vynaložit úsilí a prostředky k tomu, aby chat kultivoval a odstraňoval z něj průběžně výrazy způsobilé zasáhnout do dobré pověsti třetích osob. V žádném případě se nelze této odpovědnosti zprostit tím, že autorem příspěvků není organizátor a že diskutující nemohou být nijak omezováni, protože „
internet je svobodný
“.
Žalobkyni lze dát za pravdu v tom, že podle § 6 zákona o ochraně osobních údajů nemá jako poskytovatel povinnost dohlížet na obsah přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti prokazující protiprávní obsah informace, a že tedy neodpovídala za obsah informací ukládaných uživatelem „
ALBERT
52
“, ovšem pouze do té doby, než se dozvěděla o protiprávním charakteru jeho obsahu. Proto se soud zabýval otázkou, kdy byla žalobkyně informována o tom, že příspěvek uživatele „
ALBERT 52
“ obsahuje informace zakázané trestním řádem z důvodu, že umožňovaly zjistit totožnost nezletilé poškozené v rámci trestního řízení. Tímto okamžikem je dle žalovaného doručení dopisu Policie ČR ze dne 23. 2. 2012. S tím žalobkyně nesouhlasí a tvrdí, že se o protiprávnosti obsahu příspěvku dozvěděla až z oznámení o zahájení správního řízení a že ihned poté dne 22. 1. 2013 příspěvek odstranila.
Z obsahu dopisu policie založeného ve správním spise soud zjistil, že v něm policie žádala žalobkyni o pomoc, o sdělení IP adresy vkladatele příspěvku a dalších údajů, které jsou žalobkyni známy o „
ALBERT 52
“ v diskuzi http:zprávy.idnes.cz/diskuze.aspx? iddiskuse=A111205-_142614 hradec-zprávy_klu&razeni=vlakno. Jako důvod uvedla, že na základě oznámení poškozené P. M. je ve věci prováděno šetření dle § 158 odst. 1 trestního řádu. Vzhledem k tomu, že žalobkyně svou odpověď policii zaslala až za více než jeden měsíc, byla v mezidobí policií o její zaslání znovu urgována, a to dopisem se shodným obsahem jako v citované žádosti. Žalobkyně tvrdí, že dopis policie byl pouze obecným sdělením o prováděném šetření dle § 158 odst. 1 trestního řádu a že na jeho základě nebyla povinna prověřovat obsah příspěvku. Tento názor soud nesdílí. V dopise policie informuje žalobkyni o tom, že v souvislosti s předmětným příspěvkem je prováděno šetření pro podezření ze spáchání trestného činu. Pokud takovou informaci dostala žalobkyně od policie, neměla ji ponechat bez povšimnutí a měla se obsahem příspěvku zabývat. Informace poskytnutá policií měla žalobkyni upozornit na možnost protiprávního obsahu příspěvku, a pokud by se žalobkyně na základě této informace blíže zabývala obsahem předmětného příspěvku, zjistila by, že skutečně obsahuje informace, které mohly vést ke zjištění totožnosti nezletilé poškozené, neboť přispěvatel výslovně uvedl, že matka „
znásilněné
“ holčičky se jmenuje P. M. a bydlí v K. u S. Žalobkyně tedy mohla dle soudu již od doručení žádosti policie vědět, že přispěvatel uvedl
indicie
, které mohly bez větších obtíží vést ke zjištění totožnosti poškozené nezletilé, v důsledku čehož byl obsah příspěvku přispěvatele „
ALBERT 52
“ protiprávní. Vzhledem k tomu, že obsah žádosti policie zaslané žalobkyni k informaci o protiprávním jednání přispěvatele jednoznačně směřoval, dospěl i soud k závěru, že právě od tohoto okamžiku začala žalobkyně odpovídat za protiprávní obsah příspěvku a bylo její povinností zakázanou informaci odstranit. Vzhledem k tomu, že tak neučinila a zakázaná informace byla veřejně přístupná ještě dalších téměř 11 měsíců, dospěl soud k závěru, že žalovaný postupoval v souladu se zákonem, pokud za spáchání správního deliktu uložil žalobkyni sankci v mezích stanovených zákonem.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.