Vydání 12/2021

Číslo: 12/2021 · Ročník: XIX

4262/2021

Oběti trestných činů: prekluzivní lhůta pro podání žádosti o peněžitou pomoc; nezletilá oběť trestného činu; újma na zdraví

Oběti trestných činů: prekluzivní lhůta pro podání žádosti o peněžitou pomoc; nezletilá oběť trestného činu; újma na zdraví
k § 30 odst. 2 a § 37 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
k § 622 a § 654 odst. 2 občanského zákoníku
I. Objektivní
prekluzivní lhůta
pro podání žádosti o peněžitou pomoc oběti trestného činu stanovená v § 30 odst. 2 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, se nevztahuje na žádosti o peněžitou pomoc za trestné činy spáchané přede dnem nabytí účinnosti tohoto ustanovení (před 1. 8. 2013).
II. Utrpí-li nezletilý trestným činem újmu na zdraví, nezačne subjektivní ani objektivní
prekluzivní lhůta
pro podání žádosti o peněžitou pomoc takové oběti trestného činu stanovená v § 30 odst. 2 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, běžet dříve, než se nezletilý stane plně svéprávným (§ 622 ve spojení s § 654 odst. 2 občanského zákoníku a § 37 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 10. 2021, čj. 5 As 189/2020-61)
Prejudikatura:
č. 438/2005 Sb. NSS, č. 1034/2007 Sb. NSS, č. 1837/2009 Sb. NSS, č. 2676/2012 Sb. NSS, č. 3498/2017 Sb. NSS, č. 3816/2018 Sb. NSS, č. 3857/2019 Sb. NSS a č. 4179/2021 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 124/2017 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS1737/16), č. 54/2020 Sb. a č. 325/2020 Sb.
Věc:
J. B. proti Ministerstvu spravedlnosti o peněžitou pomoc oběti trestného činu, o kasační stížnosti žalobkyně.
Podanou kasační stížností se žalobkyně domáhala zrušení rozsudku ze dne 27. 4. 2020, čj. 8 A 14/2020-56, jímž Městský soud v Praze zamítl její žalobu proti usnesení žalovaného ze dne 17. 12. 2019. Tímto usnesením žalovaný zastavil řízení o žádosti žalobkyně o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, neboť žádost byla podle něj zjevně právně nepřípustná.
Matka žalobkyně byla pracovně vytížena, od zhruba půl roku věku žalobkyně s ní trávil rodičovskou dovolenou otec, který jí i následně věnoval více času. Žalobkyně v období od roku 2009 do roku 2011 bydlela s oběma rodiči. Kvůli vyšetřování otce na konci roku 2011 se matka s žalobkyní odstěhovaly. Rozsudkem Okresního soudu Praha-východ ze dne 5. 12. 2011, sp. zn. 30 P 410/2011, byla upravena výchova a výživa žalobkyně tak, že se s otcem stýkala každý víkend. Svého otce navštěvovala v domě jeho rodičů v obci D., kde měl samostatnou bytovou jednotku. Dne 10. 4. 2012 bylo vydáno předběžné opatření, kterým byl zakázán styk žalobkyně s otcem. V červnu 2012 matka žalobkyně požádala o asistovaný styk žalobkyně s otcem. Měla za to, že by jí psychicky prospěl, jelikož žalobkyně byla na otce velmi fixovaná. Od listopadu 2012 probíhal styk žalobkyně s otcem za přítomnosti matky žalobkyně na základě jejich vzájemné dohody v délce cca 1 hodiny.
Otec žalobkyně byl rozsudkem Okresního soudu v Nymburce ze dne 31. 10. 2012, sp. zn. 4 T 182/2012, odsouzen za zločin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií k podmíněnému trestu odnětí svobody. Usnesením ze dne 30. 1. 2013 byl otci žalobkyně z důvodu amnestie prezidenta republiky uložený trest prominut.
Předběžné opatření týkající se zákazu styku žalobkyně a jejího otce bylo zrušeno dne 14. 8. 2014 a rodiče shodně konstatovali, že jsou schopni se na styku dohodnout. Na podzim roku 2014 byla žalobkyně dvakrát na návštěvě u otce v obci D., byla zde též na Vánoce a přespala v části domu, v níž bydleli její prarodiče. V roce 2015 měla otce navštívit také v Praze, kde bydlel s přítelkyní.
Proti otci žalobkyně byly dne 25. 11. 2015 zahájeny úkony trestního řízení pro zločin pohlavního zneužití, který měl spáchat v době od ledna do prosince 2010 na sestřenici žalobkyně. Žalobkyně k věci poprvé vypovídala dne 3. 12. 2015. Usnesením ze dne 5. 9. 2016 bylo zahájeno trestní stíhání otce žalobkyně pro spáchání zločinu pohlavního zneužití vůči sestřenici žalobkyně, ale také pro dva zločiny pohlavního zneužití spáchané vůči žalobkyni, a to v letech 2009 až 2012 ve společném bytě a dále v období od roku 2013 do srpna 2015 v obci D.
Žalobkyně od září 2016 docházela do Dětského krizového centra z důvodu sebepoškozování. V září 2016 bylo provedeno psychologické vyšetření, posléze od října 2016 do listopadu 2018 probíhala terapie. Ve znaleckém posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a stanovení nemajetkové újmy na zdraví se specializací dětská psychiatrie ze dne 26. 1. 2017 znalkyně MUDr. Alena Gayová zjistila u žalobkyně chronickou posttraumatickou stresovou poruchu (dále jen „PTSD“), následně soudní znalci PhDr. Jana Kocourková a MUDr. Jiří Koutek, Ph. D., v doplnění znaleckého posudku z oboru psychiatrie a psychologie ze dne 2. 5. 2017, vypracovaného pro Policii ČR, konstatovali výrazné anxiosní a depresivní příznaky, které hodnotili jako symptomy PTSD s tím, že přesný počátek obtíží nelze stanovit.
Obžaloba proti otci žalobkyně byla podána dne 10. 9. 2019 pro tři trestné činy pohlavního zneužívání, z nichž jednáním v období od října 2009 do října 2011 a jednáním v období od září 2014 do března 2015 vůči žalobkyni měla u nezletilé vzniknout a rozvinout se PTSD, která se u ní projevila úzkostnými a depresivními stavy, vtírajícími se připomínkami na vyšetřované události a na minulost ve vztahu s obviněným a tendencí k uzavřenosti, přičemž její negativní subjektivní emoční prožívání bylo nejvýraznější koncem roku 2015, kdy se věc začala vyšetřovat, v červnu 2016 u ní byly přítomny neurotické symptomy, výkyvy v emočním ladění, od září 2016 si její duševní stav vyžádal psychoterapii v Dětském krizovém centru a v lednu 2017 u ní byla konstatována PTSD, která byla potvrzena znaleckým zkoumáním v dubnu 2017.
Matka žalobkyně, v té době stále nezletilé, podala jakožto její zákonná zástupkyně jejím jménem dne 27. 11. 2019 u žalovaného žádost o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti. Žalobkyně s odkazem na § 28 odst. 1 písm. b) zákona o obětech trestných činů žádala o poskytnutí peněžité pomoci alespoň v částce 200 000 Kč, neboť byla poškozena jednáním svého otce, který se na ní měl dopustit trestného činu pohlavního zneužití podle § 187 odst. 1 a 2 trestního zákoníku. Ačkoliv v té době stále nebylo ve věci daného trestného činu rozhodnuto, měla žalobkyně za to, že může s přihlédnutím k § 26 odst. 1 a 2 písm. c) zákona o obětech trestných činů o peněžitou pomoc požádat, neboť primárním účelem žádosti je rychlé a efektivní poskytnutí pomoci oběti trestného činu. Současně žalobkyně odkázala na průběh řízení, neboť jednání v předmětné trestní věci bylo dne 21. 11. 2019 odročeno na 6. 12. 2019 za účelem vyhlášení rozsudku.
Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 6. 12. 2019, čj. 2 T 58/2019-790, byl obžalovaný shledán vinným ze zločinů pohlavního zneužití spáchaných na obou poškozených (žalobkyni a její sestřenici), ve vztahu k žalobkyni však pouze zločinem, jehož se dopustil v přesně nezjištěné době od října 2009 do října 2011, neboť jiným způsobem pohlavně zneužil dítě mladší patnácti let (žalobkyně byla v daném období ve věku 7–9 let), takový čin spáchal na dítěti svěřeném jeho dozoru, zneužívaje jeho závislosti a takovým činem způsobil těžkou újmu na zdraví (§ 187 odst. 1, 2, 3 trestního zákoníku). Za tyto zločiny (vůči žalobkyni a její sestřenici) byl obžalovaný odsouzen k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 6 let. Zároveň krajský soud dle § 228 odst. 1 trestního řádu rozhodl, že obžalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nemajetkové újmy částku 397 168 Kč a se zbytkem uplatněného nároku ji odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních.
Pro skutek, který měl být vůči žalobkyni spáchán v období od září 2014 do března 2015, byl obžalovaný zproštěn dle § 226 písm. a) trestního řádu obžaloby. Dle krajského soudu nebylo možné dospět k jednoznačnému závěru, že bylo bezpečně a bez důvodných pochybností prokázáno, že se tento skutek stal tak, jak byl popsán v obžalobě. Sama žalobkyně o tomto jednání obžalovaného sice hovořila, avšak pouze při podání vysvětlení, o němž byl sepsán příslušný úřední záznam ještě před zahájením trestního stíhání obžalovaného. V rámci své výpovědi v přípravném řízení o jednání obžalovaného, kterému měla být žalobkyně vystavena také v průběhu víkendů v obci D., žalobkyně nehovořila a zřejmým pochybením policejního orgánu na to nebyla výslovně tázána. Bližší popis takového jednání nevyplýval ani z jiných důkazů. Krajský soud sice konstatoval, že by se za daného důkazního stavu nabízelo doplnit dokazování dalším výslechem žalobkyně, avšak vzhledem k prokázaným následkům jednání obžalovaného na zdraví žalobkyně a vyjádřením znalců měl soud za to, že tento postup není vhodný, zvláště s ohledem na povinnost šetřit v trestním řízení práva žalobkyně jako zvlášť zranitelné oběti. Další výslech by pro ni byl nepochybně traumatizující a vedl by ke zhoršení jejího zdravotního stavu, čímž by fakticky byly umocňovány následky trestné činnosti, kterou přinejmenším v rozsahu odsuzujícího výroku obžalovaný vůči žalobkyni v minulosti spáchal. Z uvedeného důvodu však nebyl skutkový stav ve vztahu k tomuto zločinu zjištěn bez důvodných pochybností a s ohledem na presumpci neviny bylo obžalovaného nutné v této části podané obžaloby zprostit.
Na závěr krajský soud poznamenal, že provedené dokazování vzbuzuje nemalé podezření, že trestná činnost vůči žalobkyni byla dlouhodobější a podstatně rozsáhlejší, než jak ji popisuje odsuzující výrok tohoto rozsudku, nicméně pro další útoky vůči nezletilé nebyl obžalovaný v tomto řízení stíhán a ve vztahu k nim nebyly shromážděny ani dostatečně přesvědčivé důkazy. Proti tomuto rozsudku se odvolali obžalovaný i žalobkyně.
Žalovaný pouze na základě příloh, předložených žalobkyní spolu s žádostí, a bez znalosti zmiňovaného rozsudku Krajského soudu v Praze, usnesením ze dne 17. 12. 2019 řízení o žádosti o poskytnutí peněžité pomoci žalobkyni zastavil, neboť ji shledal zjevně právně nepřípustnou. Žalovaný odkázal na § 30 odst. 2 zákona o obětech trestných činů a konstatoval, že již uplynula dvouletá subjektivní
prekluzivní lhůta
k podání žádosti. V odůvodnění dále uvedl, že k jednání pachatele vůči žalobkyni mělo docházet v přesně nezjištěné době od října 2009 do října 2011 a v přesně nezjištěné době od září 2014 do března 2015. V důsledku tohoto jednání u žalobkyně vznikla újma v podobě PTSD, která u ní byla znalcem konstatována v lednu 2017 a potvrzena znaleckým zkoumáním z dubna 2017. Žádost o peněžitou pomoc však žalobkyně podala až dva roky a deset měsíců od konstatování újmy, resp. dva roky a sedm měsíců od znaleckého zkoumání, přičemž s ohledem na okolnosti případu lze předpokládat, že žalobkyně se o způsobené újmě dozvěděla ještě dříve. Dle žalovaného lze považovat za zjevně právně nepřípustné podání požadující provedení něčeho, co není fakticky či právně možné, tedy i realizaci práva, u kterého již uplynula
prekluzivní lhůta
.
Žalobkyně následně podala prostřednictvím své zákonné zástupkyně proti uvedenému usnesení žalobu k Městskému soudu v Praze, neboť opravný prostředek ve správním řízení proti rozhodnutí žalovaného dle § 30 odst. 5 zákona o obětech trestných činů nelze podat. Městský soud žalobu shora uvedeným rozsudkem ze dne 27. 4. 2020, čj. 8 A 14/2020-56, zamítl.
Městský soud se především neztotožnil s námitkou žalobkyně, že k prekluzi práva mohlo dojít až po uplynutí objektivní pětileté lhůty dle § 30 odst. 2 zákona o obětech trestných činů, neboť dospěl k závěru, že běh obou prekluzivních lhůt stanovených tímto zákonem je na sobě nezávislý a počátek běhu každé z nich je vázán na jinou skutečnost. K prekluzi práva na peněžitou pomoc dochází dle městského soudu již uplynutím jedné z těchto lhůt, což vyplývá ze samotného textu zákona a z důvodové zprávy. V daném případě tedy postačilo uplynutí subjektivní prekluzivní lhůty.
Městský soud odmítl též argumentaci žalobkyně poukazující na § 622 občanského zákoníku, neboť žalovaný nerozhodoval o vyplacení náhrady škody za újmu na zdraví podle tohoto zákona (tedy o soukromoprávním nároku). V případě peněžité pomoci obětem trestných činů se jedná o veřejnoprávní nárok a
prekluzivní lhůta
je zákonem o obětech trestných činů upravena zcela samostatně, ustanovení občanského zákoníku o promlčení a prekluzi se tak nepoužijí, a neuplatní se tedy ani § 37 zákona o obětech trestných činů, který předpokládá subsidiární použití občanského zákoníku. K tomu městský soud odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2018, čj. 7 As 367/2017-30.
Městský soud dále zkoumal, zda žalovaný správně vyhodnotil běh subjektivní prekluzivní lhůty, a dospěl k závěru, že tato lhůta uplynula před podáním žádosti o peněžitou pomoc. Městský soud odkázal na závěry, ke kterým dospěl Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 11. 10. 2017, čj. 6 As 93/2017-20, týkajícím se určení okamžiku, kdy se poškozený dozvěděl o újmě způsobené trestným činem, a dospěl k závěru, že ačkoliv žalovaný v projednávané věci detailně neposuzoval, kdy přesně nabyla žalobkyně subjektivní povědomí o tom, že jí byla způsobena újma, dle městského soudu postačovalo, že se žalovaný spokojil s konstatováním, že povědomí musela žalobkyně mít v době vydání znaleckého posudku A. G. ze dne 26. 1. 2017, nejpozději „snad“ v době vydání doplnění znaleckého posudku z oboru psychiatrie a psychologie ze dne 2. 5. 2017 vypracovaného pro Policii ČR doc. PhDr. Janou Kocourkovou a MUDr. Jiřím Koutkem, Ph. D.
Dle městského soudu posudky jednoznačně svědčily o tom, že se újma způsobená jednáním naplňujícím znaky trestného činu projevovala v době jejich vydání. Správnost závěrů uvedených znaleckých posudků byla potvrzena i ústavním revizním znaleckým posudkem z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie ze dne 19. 11. 2018, vydaným Psychiatrickou nemocnicí Bohnice, resp. MUDr. Martinem Hollým, MBA. Žalobkyně o způsobené újmě tedy dle městského soudu musela mít vědomost nejpozději již v době vydání těchto posudků. Městský soud v této souvislosti také podotkl, že znalecký posudek MUDr. Gayové byl vypracován na základě žádosti právní zástupkyně žalobkyně JUDr. V. M. Žalobkyně tak měla zcela zřejmě již na začátku roku 2017 k dispozici jednoznačnou informaci o způsobené újmě. Pro posouzení subjektivní prekluzivní lhůty dle městského soudu ve výsledku nebylo nutné určit, kdy přesně lhůta začala běžet, neboť i pokud by byla počítána až od data revizního posudku, uplynula by ještě před podáním žádosti, tedy přede dnem 27. 11. 2019.
Městský soud na závěr konstatoval, že situace žalobkyně byla pravděpodobně i v době jeho rozhodování, několik let po ukončení trestné činnosti, tíživá. Tato skutečnost však soudu nezakládá možnost odchýlit se od jednoznačného znění zákona. Na věci dle městského soudu nic nemění ani politováníhodná prodleva od zahájení trestního stíhání do podání obžaloby, neboť § 30 odst. 2 zákona o obětech trestných činů běh prekluzivních lhůt neváže na formální úkony podle trestního řádu.
Pravomocně bylo o vině obžalovaného rozhodnuto rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 3. 2020, sp. zn. 2 To 13/2020. Tímto rozsudkem byl zrušen výrok o vině obžalovaného týkající se zločinu spáchaného v době od října 2009 do října 2011 vůči žalobkyni, výrok o trestu a výrok o náhradě nemajetkové újmy a v rozsahu těchto výroků bylo ve věci znovu rozhodnuto tak, že nový výrok o vině obžalovaného za zločin spáchaný vůči žalobkyni se lišil v počtu útoků a dále ve vymezení okamžiku vzniku PTSD u žalobkyně jako zvlášť zranitelné osoby. Vrchní soud v tomto ohledu ve výroku o vině konstatoval, že se u poškozené (žalobkyně) v důsledku jednání obžalovaného rozvinula nejpozději dne 20. 1. 2017 středně těžká PTSD, která se projevovala úzkostnými a depresivními stavy, vtírajícími se připomínkami na vyšetřované události a na minulost ve vztahu s obžalovaným a tendencí k uzavřenosti, a tato porucha byla přítomna i v době dalšího znaleckého zkoumání v dubnu 2017. Obžalovaný byl opětovně odsouzen k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 6 let a byla mu uložena povinnost zaplatit žalobkyni na náhradě nemajetkové újmy ve formě ztížení společenského uplatnění částku 397 168 Kč a na náhradě nemajetkové újmy ve formě duševních útrap částku 50 000 Kč s tím, že se zbytkem uplatněného nároku byla žalobkyně odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních. V ostatních výrocích zůstal rozsudek krajského soudu nezměněn.
Žalobkyně (stěžovatelka) napadla rozsudek městského soudu kasační stížností. Namítala, že se neztotožňuje se závěrem městského soudu, podle něhož k zániku práva na peněžitou pomoc postačí uplynutí subjektivní dvouleté lhůty, ani se závěrem, že otázka
prekluze
je v zákoně o obětech trestných činů upravena dostatečně. Ačkoliv ustanovení zákona o obětech trestných činů přiznávají nezletilým
status
zvlášť zranitelné osoby, v otázce běhu lhůt se od této individualizace odchylují, na rozdíl od občanského zákoníku. Stěžovatelka měla za to, že úprava odsouvající počátek běhu prekluzivní lhůty k okamžiku nabytí svéprávnosti (zletilosti) by měla být aplikovatelná i v řízení s nezletilou jako zvlášť zranitelnou obětí.
Pokud jde o rozlišování otázky náhrady újmy na zdraví jako soukromoprávního nároku a peněžité pomoci státu jako nároku veřejnoprávního, je nutné takové rozlišení dle stěžovatelky odmítnout jako nesprávné. Zákon o obětech trestných činů nevylučuje peněžitou pomoc, která by se odvíjela od způsobené nemajetkové újmy oběti. Stěžovatelka poukázala na to, že nemajetková újma způsobená fyzické osobě představuje charakteristiku spojenou s vymezením pojmu oběti dle zákona o obětech trestných činů. Zákon je postaven na subsidiaritě peněžité pomoci, která má nastoupit zejména v případech, kdy odškodnění nebylo získáno z jiných zdrojů. Dle jejího názoru také nelze pominout, že peněžitá pomoc má i funkci reparační. Stěžovatelka poukázala na princip
in dubio pro victimae
a na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2019, čj. 9 As 423/2018-29, č. 3857/2019 Sb. NSS, podle něhož pro přiznání peněžité pomoci oběti trestného činu až do výše 200 000 Kč dle § 28 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona o obětech trestných činů postačí, pokud žalovanému předloží pravomocný rozsudek, ve kterém bylo rozhodnuto o náhradě nemajetkové újmy oběti. Tento postup dle stěžovatelky sbližuje pojmy újma na zdraví a peněžitá pomoc.
Stěžovatelka poukázala na délku trestního řízení a na pochybení orgánů činných v trestním řízení, ke kterým dle jejího názoru došlo. V přípravném řízení se vystřídalo několik dozorových státních zástupců s odlišnými názory na věc, a bylo tak až na soudu, aby dospěl k závěru, že nelze mít o vině pochyb. Obžalovaný, otec stěžovatelky, byl pravomocně uznán vinným pohlavním zneužíváním nezletilé stěžovatelky v období od října 2009 do října 2011, ačkoliv obžaloba původně zahrnovala i období od září 2014 do března 2015. Dle odůvodnění rozsudku však bylo nutné jej v této části zprostit obžaloby z důvodu procesního pochybení.
Stěžovatelka odkázala na § 25 odst. 1 a § 26 odst. 1 zákona o obětech trestných činů. Jestliže se policejní orgán o možném trestném činu dozvěděl až po podání vysvětlení stěžovatelky dne 3. 12. 2015, úvaha městského soudu o běhu prekluzivní lhůty by v případě omezení trestné činnosti pouze na zločin vůči stěžovatelce, za nějž byl stěžovatel odsouzen (spáchaný do října 2011), znamenala vyloučení projednávaného případu z režimu poskytnutí peněžité pomoci, a to pouze proto, že nezletilá se v době spáchání trestného činu svého otce nikomu nesvěřila s ohledem na svou citovou a vztahovou závislost na pachateli a nedostatečnou rozumovou vyspělost, neboť jí v dané době bylo 8 až 9 let. Z uvedeného důvodu vyžadoval tento případ použití § 37 zákona o obětech trestných činů ve spojení s § 622 občanského zákoníku, neboť zde chybí zvláštní právní úprava. K tomu stěžovatelka odkázala na odbornou literaturu a dodala, že použití občanského zákoníku musí být přitom vždy v souladu se zásadami upravujícími postavení zvlášť zranitelné oběti.
Pokud jde o hodnocení okamžiku, kdy stěžovatelka měla nabýt povědomí o tom, že jí způsobená újma byla důsledkem jednání naplňujícího znaky trestného činu, považovala stěžovatelka postup městského soudu za nesprávný. Taktéž odmítla závěr soudu, že postup žalovaného, který určil počátek povědomí stěžovatelky o vzniklé újmě jako dobu vydání znaleckého posudku MUDr. Gayové, je dostačující. Stěžovatelka o chování otce mluvila poprvé ve věku 13 let, v době vyšetření MUDr. Gayovou jí bylo 14 let, a tudíž nebyla schopna porozumět, co je cílem znaleckého vyšetření ani tak abstraktnímu pojmu jako nemajetková újma, natož nárokům z této újmy plynoucí, a to bez ohledu na to, zda zadavatelem znaleckého posudku byla Policie ČR nebo samotná zmocněnkyně stěžovatelky. V době prvních vyšetření MUDr. Koutkem a PhDr. Kocourkovou se stěžovatelka začala sebepoškozovat, což svědčí o jejím špatném psychickém stavu. Následně absolvovala psychoterapii v Dětském krizovém centru. Terapeutických setkání proběhlo celkem 19. Cílem této terapie byla podpora adaptačních a vyrovnávacích mechanismů a zpracování zážitku sexuálního zneužívání vlastním otcem, zmírnění následků traumatizace, obnovení vztahu k sobě samé, obnovení vztahů a důvěry k lidem obecně a teprve ukončení terapie dne 6. 11. 2018, resp. zvládnutí jejích cílů je z hlediska subjektivního vnímání způsobené újmy dle stěžovatelky okamžikem, se kterým se může pojit běh lhůty.
Dle stěžovatelky je třeba u nezletilých obětí počátek běhu prekluzivní lhůty podrobit detailnější analýze, neboť jinak bude dítě schopno újmu pochopit v 5 letech a jinak v době, kdy přechází na střední školu. Jelikož je každý nezletilý jinak psychicky vyspělý, dospěl zákonodárce dle stěžovatelky k závěru, že počátek prekluzivní lhůty musí být spjat s momentem, kdy se nezletilý stane plně svéprávným, neboť zjišťování skutečného okamžiku počátku subjektivního vnímání vzniku újmy by nezletilé oběti nepřiměřeně viktimizovalo, což by bylo mj. i v rozporu s právní normou určenou k jejich ochraně. Shora popsané úvahy lze dle stěžovatelky shrnout do závěru, že v době spáchání trestného činu ani v době probíhající psychoterapie nebyla vzhledem ke svému tehdejšímu věku schopna objektivně posoudit, zda a jaká újma jí ve skutečnosti vznikla. Nemohla tedy ani předpokládat, jaké důsledky bude v budoucnosti mít.
Na závěr stěžovatelka odkázala na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 2. 2020, čj. 25 Cdo 79/2020-190, a zopakovala, že žádost o poskytnutí peněžité pomoci byla podána včas, a to ať už z pohledu aplikovatelnosti § 622 občanského zákoníku nebo z pohledu reálné možnosti si vznik újmy uvědomit, přičemž tento okamžik je třeba vztahovat nejdříve k době ukončení dlouhodobé terapeutické léčby, resp. k věku blízkému zletilosti.
Žalovaný ve svém vyjádření podotkl, že stěžovatelka byla od počátku zastoupena totožnou právní zástupkyní a pouze na titulní straně žaloby uvedla, že bylo zahájeno řízení o vyslovení souhlasu s právním jednáním za nezletilou, dále se však o této skutečnosti nezmínila, ačkoliv z pohledu právního profesionála a z procesní opatrnosti by se nabízelo dát soudu na vědomí, v jakém stavu se dané řízení nachází.
Žádost stěžovatelky o poskytnutí peněžité pomoci byla žalovanému doručena dva roky a deset měsíců od odborného konstatování újmy, případně dva roky a sedm měsíců od znaleckého zkoumání vzniklé PTSD, přičemž lze s ohledem na charakter spáchaného jednání důvodně předpokládat, že stěžovatelka se o tom, že jí byla způsobena psychická újma, dozvěděla ještě dříve. I v případě, že by žalovaný vyšel z varianty pro stěžovatelku „nejpříznivější“, nelze než dojít k závěru, že žádost o peněžitou pomoc byla podána po marném uplynutí dvouleté subjektivní prekluzivní lhůty stanovené v § 30 odst. 2 zákona o obětech trestných činů, čímž došlo k zániku práva na poskytnutí peněžité pomoci.
Žalovaný považoval za zcela
absurdní
závěr stěžovatelky, že pro zánik práva nepostačí uplynutí subjektivní lhůty. Tento názor dle něj neodpovídá ani judikatuře, ani znění právních předpisů, ani obecným principům, na kterých je rozdělení prekluzivních lhůt na subjektivní a objektivní vystavěno. Právě proto, že běh lhůt je na sobě nezávislý, zaniká právo uplynutím kterékoliv z nich. Žalovaný zdůraznil, že již v době zpracování znaleckého posudku dne 26. 1. 2017 byla stěžovatelka zastoupena JUDr. V. M., advokátkou, na které bylo, aby práva stěžovatelky hájila řádně a včas. To, že tak neučinila, nelze klást k tíži žalovaného.
Žalovaný považoval výklad subsidiárního použití občanského zákoníku dle § 37 zákona o obětech trestných činů, jak ho popsala stěžovatelka v kasační stížnosti, za neudržitelný. Aby bylo na místě aplikovat subsidiární právní předpis, muselo by se jednat o situaci, ve které je třeba vyložit pojem, který by zákon o obětech trestných činů užíval, ovšem nedefinoval, případně by bylo třeba posuzovat počítání lhůt v oblasti, kterou zákon o obětech trestných činů neupravuje. Dle žalovaného se proto subsidiárně použije občanský zákoník, pokud např. konec lhůty spadá na den pracovního klidu, neboť tuto úpravu zákon o obětech trestných činů neobsahuje, nikoliv však ustanovení týkající se počátku běhu lhůt, neboť ta v zákoně obsažena jsou. Subsidiární aplikaci právního předpisu ovšem nelze dovodit pouze na základě subjektivního nazírání na běh lhůt stěžovatelkou. Zákonodárce dle žalovaného zjevně dospěl k závěru, že odlišné postavení nezletilých jako zvlášť zranitelných osob dle § 2 odst. 4 písm. a) zákona o obětech trestných činů není namístě zohlednit při vymezení jejich práva na peněžitou pomoc, na rozdíl od jiných zvláštních práv těchto obětí. Dle žalovaného se jednalo o záměr, nikoliv o opomenutí zákonodárce. Jakkoliv lze potřebu zvláštního přístupu k nezletilým považovat za legitimní úvahu
de lege ferenda
, nejsou správní orgány ani soudy oprávněny překlenout mezeru v zákoně výkladem subsidiárního právního předpisu v situaci, kdy není pro subsidiaritu
de lege lata
vůbec prostor. Pokud by tak učinily, stavěly by se do pozice zákonodárce, což jim nepřísluší.
Žalovaný dále odmítl kritiku stěžovatelky ohledně pochybení v trestním řízení, neboť správnímu orgánu nepřísluší věcně přezkoumávat postup a závěry orgánů činných v trestním řízení. Výrokem o vině a trestu je žalovaný vázán a není oprávněn toto rozhodnutí ani postup k němu vedoucí posuzovat.
Pokud jde o rozsudek Vrchního soudu v Praze, žalovaný měl za to, že popis skutku v něm obsažený podporoval závěry městského soudu i žalovaného o tom, že subjektivní
prekluzivní lhůta
uběhla. Současně došlo také k uplynutí objektivní prekluzivní lhůty, neboť obžaloby ze zločinu, který měl být spáchán vůči stěžovatelce v letech 2014 a 2015, byl obžalovaný zproštěn. Počátek běhu objektivní prekluzivní lhůty je tedy nutné stanovit již na rok 2011. Argumentace stěžovatelky byla tedy dle žalovaného tím spíše nedůvodná.
Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Městského soudu v Praze i rozhodnutí žalovaného a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(…)
IV.b) Běh prekluzivních lhůt pro podání žádosti o peněžitou pomoc
[51] Nejvyšší správní soud dále posoudil námitky stěžovatelky týkající se běhu lhůt pro podání žádosti o peněžitou pomoc oběti trestné činnosti. Účel hmotněprávních lhůt, jejichž uplynutí má za následek zánik nebo promlčení majetkového práva, charakterizoval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 19. 2. 2009, čj. 1 Afs 15/2009-105, č. 1837/2009 Sb. NSS, takto:
Promlčení stejně jako
prekluze
patří k těm nejobecnějším kategoriím právního řádu. Představují jeden z klíčových právních následků marného uplynutí času v právu, přičemž absence jeho legislativního zakotvení může mít významné ústavněprávní konsekvence.
[…]
Smyslem
prekluze
stejně jako promlčení je jednak přispívat k právní jistotě účastníků právních vztahů, jednak stimulovat věřitele (ať již jím je subjekt soukromého práva nebo veřejná moc) k včasnému uplatnění jeho práv (srov. k tomu v občanskoprávní rovině výklad M. Knappové, P. Tégla a K. Eliáše in: Eliáš, K.
Občanský zákoník. Velký akademický komentář.
Praha: Linde 2008, s. 408 násl.). V případě nároků veřejné moci nadto
prekluze
, případně promlčení, snižuje možnost svévolných zásahů do právní sféry fyzických a právnických osob.
[…]
Institut časově podmíněného uplatnění majetkových pohledávek se sice může zdát často nespravedlivý, jeho finalita by však neměla zastřít základní, a možno říci ústavní hodnotu, totiž, že přináší do společnosti stabilitu a jistotu, a umožňuje tak dlužníkům plánovat si své životy s vědomím, že v důsledku uplynutí času již proti nim nelze určitý nárok uplatnit.
Prekluze
nebo promlčení nejsou v tomto pojetí samoúčelné, ale naopak reflektují přirozený běh ekonomického života jako takového.
[52] Pro určení běhu lhůt pro podání žádosti o peněžitou pomoc v posuzované věci je nutné určit, jaká právní úprava se na danou otázku vlastně použije, neboť, jak již bylo uvedeno výše, trestný čin vůči stěžovatelce měl být dle citovaných trestních rozsudků spáchán v letech 2009–2011, tedy ještě před účinností zákona o obětech trestných činů.
[53] V daném období peněžitou pomoc obětem trestného činu upravoval zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o poskytnutí peněžité pomoci“). Dle § 9 odst. 2 tohoto zákona však bylo možné podat žádost o poskytnutí pomoci u Ministerstva spravedlnosti „
nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se oběť dozvěděla o škodě způsobené trestným činem, jinak právo zaniká
“. Z uvedeného tak vyplývá, že v době spáchání trestného činu byla stanovena pouze subjektivní
prekluzivní lhůta
pro podání žádosti. Tuto lhůtu však není dle Nejvyššího správního soudu možné vztáhnout na projednávaný případ, neboť tato
prekluzivní lhůta
mohla začít běžet až od okamžiku, kdy se oběť dozvěděla o způsobené škodě. Újma na zdraví, která byla trestným činem způsobena stěžovatelce, se však v době účinnosti zákona o poskytnutí peněžité pomoci ještě neprojevila, lhůta podle tohoto zákona tedy počít běžet vůbec nemohla.
[54] Zákon o obětech trestných činů, resp. hlavy I a II tohoto zákona, včetně dílu 6 vymezujícího právo na peněžitou pomoc, nabyly dle § 62 tohoto zákona účinnosti dne 1. 8. 2013. V § 30 odst. 2 tohoto zákona byly nově vymezeny lhůty pro podání žádosti o peněžitou pomoc tak, že žádost lze podat „
u ministerstva nejpozději do 2 let ode dne, kdy se oběť dozvěděla o újmě způsobené trestným činem, nejpozději však do 5 let od spáchání trestného činu, jinak právo zaniká
“.
[55] Nová právní úprava tak stanoví dvě lhůty pro podání žádosti o peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, přičemž počátek každé z nich je vázán na jinou právní skutečnost. Jak vyplývá z obecné právní nauky, lhůty lze rozdělit na objektivní a subjektivní právě s ohledem na právní skutečnosti, od nichž se jejich počátek odvíjí. Subjektivní lhůta byla v zákoně o obětech trestných činů prodloužena na dva roky a plyne ode dne, kdy se oběť dozvěděla o újmě způsobené trestným činem, objektivní lhůta počíná běžet nezávisle na vůli či vědomí oběti trestného činu od jeho spáchání, resp. naplnění všech znaků skutkové podstaty trestného činu (viz Gřivna, T.; Šámal, P.; Válková, H. a kol.
Oběti trestných činů. Komentář.
2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2020, s. 174; či Durdík, T.; Čírtková, L.; Háková, D. a Vitoušová, P.
Zákon o obětech trestných činů: Komentář
. Praha : Wolters Kluwer, 2018, s. 231).
[56] Jedná se tak o první vymezení objektivní prekluzivní lhůty pro podání žádosti, avšak v projednávané věci skutečnost, která by měla zakládat běh objektivní prekluzivní lhůty, tj. spáchání trestného činu vůči stěžovatelce (v letech 2009 až 2011), nastala jednoznačně již před účinností zákona o obětech trestných činů. Nejvyšší správní soud se proto zabýval otázkou, zda by bylo možné vztáhnout tuto novou právní úpravu na trestné činy, k nimž došlo před účinností zákona o obětech trestných činů.
[57]
Prekluze
neboli zánik práva je skutečnost, která je významná především z hlediska práva hmotného, závisí tedy na právní úpravě účinné v době, kdy nastala skutečnost rozhodná pro počátek běhu dané prekluzivní lhůty (viz obdobně citovaný rozsudek NSS ze dne 19. 2. 2009, čj. 1 Afs 15/2009-105, č. 1837/2009 Sb. NSS, či ze dne 31. 5. 2012, čj. 9 Afs 72/2011-218, č. 2676/2012 Sb. NSS). Hmotněprávní podstatu lhůt dle § 30 odst. 2 zákona o obětech trestných činů pak potvrdil Nejvyšší správní soud také např. v rozsudku ze dne 16. 3. 2021, čj. 4 As 297/2020-27, č. 4179/2021 Sb. NSS, či v rozsudku na něm navazujícím ze dne 26. 3. 2021, čj. 5 As 316/2020-38.
[58] Pokud hodlá zákonodárce stanovit, že se i na právní vztahy či skutečnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nové právní úpravy určitým způsobem uplatní prekluzivní lhůty podle této nové úpravy, může tak učinit pomocí přechodných ustanovení k nové právní úpravě. Pokud soud pomine speciální ústavněprávní požadavky na běh prekluzivních či promlčecích lhůt u veřejnoprávních deliktů vycházející mj. z čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“; viz nálezy ÚS ze dne 4. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 15/19, č. 54/2020 Sb., a ze dne 16. 6. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 4/20, č. 325/2020 Sb., jimiž ÚS postupně zrušil § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, pro jeho rozpor právě s čl. 40 odst. 6 Listiny), může tedy zákonodárce v přechodných ustanoveních k nové právní úpravě běh dosavadních prekluzivních lhůt určitým způsobem modifikovat (viz např. § 264 odst. 4 daňového řádu). Zákon o obětech trestných činů však žádná konkrétní přechodná ustanovení ani k této otázce neobsahuje a v době, kdy nastala skutečnost, na niž je nyní vázán počátek běhu objektivní prekluzivní lhůty, takovou lhůtu tehdy účinný zákon neobsahoval. Jak uvedl Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 31. 8. 2004, čj. 5 Afs 28/2003-69, č. 438/2005 Sb. NSS, „[z]
e samotné povahy práva vyplývá zásada, že právní normy nepůsobí zpětně, podle právní normy se zpravidla upravují jen ty právní vztahy, které vznikly po dni, kdy tato nabyla účinnosti. Každý ústavně přípustný případ retroaktivity je nutno
expressis verbis
zakotvit v zákoně. Jiný postup by znamenal rozpor se zásadou jasnosti a určitosti zákona, které představují součást principu právního státu (čl. 1 Ústavy České republiky). Znakem právního státu je právní jistota, ochrana důvěry občanů v právo, jejíž výrazem je mimo jiné i zákaz retroaktivity právních norem.
[…]
Lhůtu, s níž je spojeno promlčení a
prekluze
práva, je nutno stanovit transparentním způsobem.
Prekluze
práva je závažnou právní skutečností, která zasahuje subjekt na jeho vlastnickém právu.
[59] Na základě uvedeného dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že při absenci přechodných ustanovení k zákonu o obětech trestných činů není možné na žádost stěžovatelky vztáhnout objektivní prekluzivní lhůtu dle § 30 odst. 2 tohoto zákona, neboť ta by musela začít běžet ode dne, který předchází jeho účinnosti, kdy tehdejší právní úprava takovou lhůtu neobsahovala. Na jedné straně je tedy v obecné rovině samozřejmě zcela nesprávná úvaha stěžovatelky o tom, že by snad k prekluzi práva na peněžitou pomoc bylo zapotřebí, aby marně uplynuly obě lhůty, tedy objektivní pětiletá i subjektivní dvouletá, neboť v takovém případě by nemělo smysl kombinaci těchto lhůt vůbec upravovat. V tomto smyslu lze přisvědčit žalovanému, že stanovené lhůty běží nezávisle na sobě a zánik práva nastává uplynutím kterékoliv z nich. Subjektivní a objektivní lhůta nemusejí vždy běžet současně, neboť se odvíjejí od odlišných právních skutečností, jimiž jsou vědomost oběti o újmě způsobené trestným činem a samotné spáchání trestného činu (viz již zmiňovaný rozsudek NSS čj. 4 As 297/2020-27). Subjektivní lhůta tak nemusí vůbec začít plynout a k zániku práva může dojít prostým uplynutím lhůty objektivní. Tomu odpovídá i zákonná formulace „
nejpozději však
“. Ovšem na straně druhé, vzhledem k tomu, že, jak již bylo vysvětleno, hmotněprávní
prekluzivní lhůta
nemůže bez dalšího působit retroaktivně, nelze souhlasit ani s názorem žalovaného uvedeným v jeho vyjádření ke kasační stížnosti, podle něhož již pětiletá objektivní
prekluzivní lhůta
v posuzované věci uplynula.
[60] Je tedy třeba se dále zabývat otázkou, zda se na posuzovanou věc vztahuje dvouletá subjektivní
prekluzivní lhůta
dle 30 odst. 2 zákona o obětech trestných činů a zda tato lhůta uplynula před podáním žádosti stěžovatelky o peněžitou pomoc. V tomto smyslu je zásadní, kdy nastala skutečnost, na jejímž základě by měla začít tato subjektivní lhůta běžet. K této otázce lze odkázat na již zmiňovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne čj. 4 As 297/2020-27:
Z ustanovení § 24 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona o obětech trestných činů vyplývá, že právo na peněžitou pomoc má fyzická osoba, které v důsledku trestného činu byla způsobena újma na zdraví, případně nemajetková újma. Subjektivní dvouletá lhůta pro podání žádosti o poskytnutí peněžité pomoci zakotvená v § 30 odst. 2 zákona o obětech trestných činů se tak v těchto případech logicky odvíjí od okamžiku, kdy se oběť dozvěděla o příčinné souvislosti mezi újmou, která jí byla způsobena, a jednáním naplňujícím znaky trestného činu. Toto subjektivní povědomí nemůže získat dříve, než po splnění obou těchto skutečností, a proto jí propadná lhůta pro uplatnění nároku na peněžitou pomoc podle zákona o obětech trestných činů počíná běžet až ode dne, kdy se dozví, že následkem určitého trestného činu, který byl na ní dříve spáchán, jí byla způsobena (těžká) újma na zdraví či nemajetková újma, nebo naopak že tato újma, které si je již vědoma, byla způsobena trestnou činností.
[…]
Z uvedené judikatury jen vyplývá, že začátek propadné lhůty nutně nesplývá s protiprávním jednáním, nýbrž se odvíjí od okamžiku, kdy si oběť prvotně uvědomí příznaky psychické újmy způsobené trestnou činností, což může v konkrétních případech na základě učiněných skutkových zjištění prokazatelně nastat buď již po určité době od spáchání trestného činu, nebo nejpozději po diagnostikování duševní poruchy
.“
[61] Nejvyšší správní soud přitom již v rozsudku ze dne 11. 8. 2016, čj. 2 As 134/2016-59, uvedl, že „
pro posouzení počátku subjektivní lhůty je významné, kdy si byla stěžovatelka poprvé subjektivně vědoma psychické újmy, kterou přičítá právě traumatu z přepadení, tedy kdy na sobě poprvé zaregistrovala příznaky takové újmy. Tento den jistě nesplývá se dnem napadení, neboť stresový stav jím vyvolaný může, třeba za pomoci léků, odeznít. Jde-li o stav dlouhodobý či trvalý, je podstatná doba uvědomění si takového stavu. Případná pozdější diagnostika toho, o jakou psychickou újmu se ve smyslu konkrétní psychické poruchy jednalo, již na této vědomosti nemůže ničeho změnit
.“
[62] V případě pochybností je třeba vycházet z toho, kdy se oběť skutečně dozvěděla (nikoliv mohla dozvědět) o újmě způsobené trestným činem (viz Gřivna, T.; Šámal, P.; Válková, H. a kol.
Oběti trestných činů. Komentář
. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2020, s. 174). Lze přitom poznamenat, že pro poskytnutí peněžité pomoci oběti trestného činu není třeba, aby měla oběť povědomí o tom, kdo jí způsobil trestným činem újmu. Dle § 26 odst. 2 písm. c) zákona o obětech trestných činů postačí, pokud není důvodná pochybnost o tom, že se trestný čin stal a žadatel je jeho obětí. Požadavek na vypátrání pachatele činu by stál v příkrém rozporu s účelem peněžité pomoci (viz Durdík, T.; Čírtková, L.; Háková, D. a Vitoušová, P.
Zákon o obětech trestných činů: Komentář.
Praha : Wolters Kluwer, 2018, s. 215).
[63] Těžká újma na zdraví stěžovatelky spočívající v PTSD byla v plném rozsahu poprvé konstatována znaleckým posudkem ze dne 26. 1. 2017 a následně potvrzena znaleckým posudkem ze dne 2. 5. 2017. Již z toho je zřejmé, že se na posuzovanou věc již uplatní právě dvouletá subjektivní
prekluzivní lhůta
dle § 30 odst. 2 zákona o obětech trestných činů. Zásadní otázkou ovšem je, odkdy počala tato lhůta v posuzované věci běžet. Tvrzení žalovaného, že s ohledem na okolnosti případu se stěžovatelka o způsobené újmě dozvěděla ještě před vydáním zmiňovaných znaleckých posudků, je nepodloženou spekulací, která nemá oporu v obsahu spisu. Naopak ze znaleckých posudků vyplývá, že zjištěná středně těžká PTSD se vyvíjela postupně po vystavení stěžovatelky traumatizujícím zážitkům a jejich vyšetřování, přičemž její počátek nelze přesně stanovit. S ohledem na skutečnost, že v projednávané věci se jedná o těžkou újmu na zdraví ve smyslu § 24 odst. 1 písm. b) zákona o obětech trestných činů, přičemž nebylo možné určit její počátek ani prostřednictvím znaleckého zkoumání, nelze dle Nejvyššího správního soudu než vycházet z datace jednotlivých posudků, neboť žalovaný v tomto ohledu bližší dokazování neprovedl. Žalovaný neurčil, ze kterého posudku vycházel, v obou případech však konstatoval uplynutí subjektivní prekluzivní lhůty. Pokud jde o posudek pozdější, tedy okamžik zjištění těžké újmy na zdraví pro stěžovatelku příznivější, závěr žalovaného, že stěžovatelka se musela o této újmě způsobené trestným činem dozvědět nejpozději v dubnu 2017, je také nutné odmítnout. Nevychází totiž z datace znaleckého posudku, nýbrž ze znaleckého zkoumání stěžovatelky v dubnu 2017, aniž by žalovaný jakkoliv tento okamžik zpřesnil. Vyšetření stěžovatelky mělo proběhnout dne 27. 4. 2017, jak jednoznačně vyplývá z uvedeného posudku. Ze spisového materiálu však nelze s jistotou určit, zda byla stěžovatelka seznámena s výsledky vyšetření ještě před vypracováním a vydáním posudku, a tedy, zda mohla mít již v době vyšetření povědomí o tom, že tímto posudkem bude konstatována PTSD, a není zřejmé ani to, zda si byla vědoma výsledků posudku předchozího.
[64] Avšak i pokud by Nejvyšší správní soud zohlednil až vypracování tohoto novějšího posudku dne 2. 5. 2017, je zřejmé, že od tohoto data do podání žádosti o peněžitou pomoc uplynul delší časový úsek než 2 roky, takže pokud by stěžovatelka byla zletilou obětí daného trestného činu a pokud by bylo prokázáno, že se s uvedeným posudkem již v době jeho vydání seznámila (ani této otázce se však žalovaný ani městský soud nevěnovali), bylo by možné dle citované judikatury vycházet z toho, že dvouletá subjektivní
prekluzivní lhůta
již uplynula. Dosavadní
judikatura
se však dosud nevyjádřila právě k otázce, jak má být vůbec posuzován běh prekluzivních lhůt pro podání žádosti o peněžitou pomoc, a zejména běh lhůty subjektivní, v případě, kdy je obětí trestného činu dítě jako zvlášť zranitelná oběť. Stěžovatelka přitom namítala, že právě postavení dítěte jako zvlášť zranitelné oběti má být zohledněno, neboť dítě samo o sobě není schopné subjektivně získat povědomí o psychické poruše a často nechápe ani význam znaleckého zkoumání ani pojmu újmy na zdraví. Stěžovatelka má za to, že si mohla újmu plně uvědomit až po dokončení terapie. Současně stěžovatelka namítá nutnost aplikace § 622 občanského zákoníku ve spojení s § 37 zákona o obětech trestných činů.
[65] Použití § 622 občanského zákoníku městský soud vyloučil, neboť žalovaný nerozhodoval o vyplacení náhrady škody za újmu na zdraví, ale o veřejnoprávním nároku a zákon o obětech trestných činů upravuje prekluzivní lhůty zcela samostatně, což byl dle názoru městského soudu závěr vyplývající z již zmiňovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2018, čj. 7 As 367/2017-30. S těmito závěry však není možné souhlasit.
[66] Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 7 As 367/2017-30 nelze považovat za rozhodnutí dopadající na nyní posuzovaný případ. Především je třeba poznamenat, že pasáž citovaná městským soudem nepatří do odůvodnění samotného rozsudku, jedná se o shrnutí vyjádření žalovaného ke kasační stížnosti. Ve vlastním odůvodnění rozsudku se Nejvyšší správní soud nezabýval obecně vztahem mezi zákonem o obětech trestných činů a občanským zákoníkem, pouze konstatoval, že v případě zákona o obětech trestných činů se jedná o zvláštní právní úpravu obsahující vlastní vymezení podmínek nutných pro vznik předmětného nároku, neuvedl však, že by se jednalo o úpravu vyčerpávající. Ostatně, pokud by tomu tak bylo, neměl by odkaz na použití občanského zákoníku v § 37 zákona o obětech trestných činů žádný smysl.
[67] Dle § 622 občanského zákoníku „[j]
edná-li se o újmu na zdraví nezletilého, který není plně svéprávný, počne promlčecí lhůta nejdříve běžet, až se nezletilý stane plně svéprávným. Nenabude-li plné svéprávnosti, nepočne promlčecí lhůta běžet, dokud mu po dovršení zletilosti nebude jmenován opatrovník.
“ Pokud by bylo možné použít § 622 občanského zákoníku na projednávaný případ, mohla by dvouletá subjektivní lhůta pro uplatnění nároku na peněžitou pomoc začít běžet nejdříve nabytím zletilosti stěžovatelky, k níž došlo až po podání žádosti, nebylo by tedy v takovém případě nutné zkoumat subjektivní schopnost stěžovatelky uvědomit si před nabytím zletilosti svou újmu a příčinnou souvislost mezi touto újmou a spáchaným trestným činem. Nejvyšší správní soud se proto nejprve zabýval možností použití zmiňovaného ustanovení.
[68] Ustanovení § 37 zákona o obětech trestných činů určuje, že „[n]
ení-li v tomto dílu stanoveno jinak, řídí se jím upravené právní vztahy občanským zákoníkem
“. Toto ustanovení v době, kdy se stalo účinným (od 1. 8. 2013), odkazovalo na dřívější občanský zákoník, který byl s účinností od 1. 1. 2014 nahrazen nynějším občanským zákoníkem, jenž obsahuje podrobná přechodná ustanovení týkající se rovněž běhu lhůt. Dle § 3036 občanského zákoníku „[p]
odle dosavadních právních předpisů se až do svého zakončení posuzují všechny lhůty a doby, které začaly běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i lhůty a doby pro uplatnění práv, která se řídí dosavadními právními předpisy, i když začnou běžet po dni nabytí účinnosti tohoto zákona
“.
[69] Právní vztah mezi stěžovatelkou a žalovaným týkající se peněžité pomoci obětem trestné činnosti ve smyslu § 3036 občanského zákoníku mohl vzniknout nejdříve ke dni, kdy byly splněny všechny podmínky pro její poskytnutí, tedy ne dříve než vznikla a ustálila se těžká újma na zdraví jako podmínka pro poskytnutí peněžité pomoci dle § 24 odst. 1 písm. b) zákona o obětech trestných činů a ačkoli není přesná doba vzniku a ustálení této újmy u stěžovatelky známa, lze vycházet z toho, že k tomu došlo až za účinnosti stávajícího občanského zákoníku (po 1. 1. 2014).
[70] Ustanovení § 37 zákona o obětech trestných činů se přitom dle odborné literatury týká hmotněprávní úpravy v zákoně o obětech trestných činů, jako jsou otázky škody, nemajetkové újmy a další pojmy soukromého práva. Občanský zákoník se bude aplikovat i na nároky vyplývající ze vzniklé újmy (ztráta na výdělku, náklady spojené s léčením), ale také na posuzování spoluzavinění ze strany oběti či na úpravu, která se použije pro přechod nároku na náhradu škody či nemajetkové újmy z oběti na stát ve smyslu § 33 zákona o obětech trestných činů. Naopak procesní otázky (správní řízení o žádosti o peněžitou pomoc před žalovaným) se budou subsidiárně řídit správním řádem (viz Gřivna, T.; Šámal, P.; Válková, H. a kol.
Oběti trestných činů. Komentář.
2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2020, s. 191; či Durdík, T.; Čírtková, L.; Háková, D. a Vitoušová, P.
Zákon o obětech trestných činů: Komentář
. Praha : Wolters Kluwer, 2018, s. 250).
[71] Pokud jde o úpravu běhu lhůt, dle Nejvyššího správního soudu nelze souhlasit s městským soudem, že se na tuto otázku občanský zákoník nepoužije. Především není možné přisvědčit závěru, že prekluzivní lhůty jsou v zákoně o obětech trestných činů upraveny zcela samostatně, resp. vyčerpávajícím způsobem. Tento zákon upravuje pouze skutečnosti určující počátek běhu prekluzivních lhůt a jejich délku. Nijak se však nevyjadřuje k jejich běhu ve smyslu možného přerušení či stavení či k počítání času obecně.
Prekluze
práva na peněžitou pomoc je, jak bylo již konstatováno, otázkou hmotněprávní. Na počítání těchto hmotněprávních lhůt se tak, na rozdíl např. od procesních (pořádkových) lhůt pro vydání rozhodnutí žalovaného dle § 30 odst. 3 zákona o obětech trestných činů, použije úprava v občanském zákoníku (viz Gřivna, T.; Šámal, P.; Válková, H. a kol.
Oběti trestných činů. Komentář.
2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2020, s. 175; či Durdík, T.; Čírtková, L.; Háková, D. a Vitoušová, P.
Zákon o obětech trestných činů: Komentář
. Praha : Wolters Kluwer, 2018, s. 231). Obdobně tomu dle Nejvyššího správního soudu bude také, pokud jde o další otázky týkající se těchto lhůt, které nejsou přímo upraveny zákonem o obětech trestných činů. Takový výklad nevychází jen z výslovného odkazu na občanský zákoník v § 37 zákona o obětech trestných činů, ale i z koncepce veřejného práva jako práva zvláštního k obecnému právu soukromému, která umožňuje subsidiárně použít i ve veřejném právu normy práva soukromého tam, kde veřejnoprávní úprava chybí či je kusá a kde nelze dospět k rozumnému závěru, že absence či kusost úpravy má svůj samostatný smysl a účel (viz např. rozsudky NSS ze dne 27. 9. 2006, čj. 2 As 50/2005-53, č. 1034/2007 Sb. NSS, či ze dne 17. 2. 2015, čj. 2 As 225/2014-20).
[72] Použití § 622 občanského zákoníku na běh prekluzivních lhůt pro uplatnění práva na peněžitou pomoc podle názoru Nejvyššího správního soudu nebrání ani skutečnost, že veřejnoprávní nárok na peněžitou pomoc oběti trestného činu jistě nelze ztotožňovat, jak uvedl městský soud, s nárokem poškozeného na náhradu újmy na zdraví vůči tomu, kdo tuto újmu způsobil, resp. kdo za ni odpovídá. Lze souhlasit se závěrem městského soudu, že se jedná o rozdílné instituty, na které dopadá rozdílná právní úprava. To však nijak nevylučuje samotné použití § 622 občanského zákoníku na běh prekluzivních lhůt pro podání žádosti o peněžitou pomoc dle zákona o obětech trestných činů. V tomto ohledu je nutné v prvé řadě poznamenat, že § 622 občanského zákoníku výslovně nehovoří o promlčecí lhůtě pro uplatnění náhrady za újmu na zdraví, ale obecně o promlčecí lhůtě pro uplatnění jakéhokoliv nároku, „[j]
edná-li se o újmu na zdraví nezletilého, který není plně svéprávný
“. Současně s ohledem na povahu trestné činnosti, k níž došlo v nyní posuzované věci, lze podotknout, že dle důvodové zprávy k tomuto ustanovení občanského zákoníku „[p]
ři přípravě osnovy občanského zákoníku byla původně navržena recepce § 208 BGB z německého práva. Podle § 208 BGB neběží u nedospělých osob promlčecí lhůta ohledně jejich práv vzniklých v důsledku porušení jejich sexuálního sebeurčení (
sexuelle Selbstbestimmung
), dokud nezletilý nedospěje. V rekodifikační komisi však převládl názor, že záběr ustanovení je příliš úzký a že má být vztaženo na jakoukoli újmu na zdraví způsobenou nezletilým
.“
[73] Lze přitom souhlasit se stěžovatelkou, že instituty peněžité pomoci státu oběti trestného činu na straně jedné a náhrady újmy na zdraví způsobené trestným činem pachatele poškozenému na straně druhé jsou v případě oběti trestného činu dle § 24 odst. 1 písm. a) a b) zákona o obětech trestných činů velmi úzce provázány. Dle § 25 odst. 2 zákona o obětech trestných činů se peněžitá pomoc poskytne pouze v případě, že újma na zdraví nebyla plně nahrazena. Byť má dle § 25 odst. 1 zákona o obětech trestných činů peněžitá pomoc sloužit k překlenutí zhoršené sociální situace oběti způsobené trestným činem, odborná literatura (viz Gřivna, T.; Šámal, P.; Válková, H. a kol.
Oběti trestných činů. Komentář.
2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2020, s. 134–135, 156; či Jelínek, J. a kol.:
Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou.
Praha : Leges, 2014, s. 19, 23, 142), jakož i
judikatura
Nejvyššího správního soudu (viz např. rozsudky NSS ze dne 29. 3. 2018, čj. 10 As 278/2017-46, ze dne 20. 9. 2018, čj. 10 As 120/2018-31, č. 3816/2018 Sb. NSS, ze dne 25. 10. 2018, čj. 2 As 297/2017-25, nebo ze dne 29. 1. 2019, čj. 9 As 423/2018-29, č. 3857/2019 Sb. NSS) se shodují na reparační funkci peněžité pomoci (byť jen částečné, neboť částky, které je možné poskytnout, jsou zastropovány).
[74] Že se jedná o příspěvek státu na odškodnění (reparaci) oběti, nelze-li odškodnění zajistit z jiných zdrojů, lze dále dovodit také z čl. 2 Evropské úmluvy o odškodňování obětí násilných trestných činů (č. 141/2000 Sb. m. s.). Závazky z této úmluvy byly přitom naplněny nejprve zákonem o poskytnutí peněžité pomoci a posléze nynější úpravou tohoto práva v zákoně o obětech trestných činů (blíže viz Gřivna, T.; Šámal, P.; Válková, H. a kol.
Oběti trestných činů. Komentář.
2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2020, s. 133 a násl.).
[75] Reparační funkce peněžité pomoci ve vztahu ke způsobené újmě na zdraví je zřetelná také z vymezení její výše. Nejvyšší správní soud v již zmiňovaném rozsudku čj. 9 As 423/2018-29 k této otázce uvedl: „
V případě oběti, které byla ve smyslu § 24 odst. 1 písm. b) zákona o obětech trestných činů způsobena v důsledku trestného činu těžká újma na zdraví, to znamená, že tato oběť má tři možnosti. Buď prokáže pouze tolik, že je obětí trestného činu a byla jí způsobena těžká újma na zdraví, a bude jí přiznána peněžitá pomoc v paušální částce 50 000 Kč. Nebo navíc ještě doloží prokázanou ztrátu na výdělku či prokázané náklady spojené s léčením, snížené o součet všech částek, které z titulu náhrady škody již obdržela, a obdrží peněžitou pomoc v této prokázané výši až do částky 200 000 Kč. Nebo konečně doloží, že pravomocným rozsudkem již bylo rozhodnuto o náhradě škody nebo nemajetkové újmy, a obdrží peněžitou pomoc v této pravomocně přiznané výši až do částky 200 000 Kč, její nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy vůči pachateli pak přejde podle § 33 zákona na stát, a to v rozsahu poskytnuté peněžité pomoci.
[76] Dle Nejvyššího správního soudu lze účel peněžité pomoci v podobě alespoň částečné reparace újmy na zdraví vysledovat především v možnosti požádat o paušální částku 50 000 Kč dle § 28 odst. 1 písm. b) zákona o obětech trestných činů, ale odpovídá jí i zmiňovaný § 28 odst. 2 tohoto zákona, byť toto ustanovení „
není samo o sobě právním základem pro poskytnutí peněžité pomoci, jak plyne z výše citované judikatury. Zároveň však poskytuje obětem trestných činů lepší postavení v tom, že nemusejí prokazovat a dokládat konkrétní druhy újmy předpokládané v jednotlivých písmenech § 28 odst. 1 zákona, nýbrž na ně dopadne pouze finanční strop uvedený ve vztahu k jednotlivým typům obětí v jednotlivých písmenech (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 10 As 120/2018-31) a v rámci těchto limitů se mohou domoci peněžité pomoci odpovídající náhradě škody nebo nemajetkové újmy, o níž již bylo rozhodnuto pravomocným rozsudkem.
“ (citovaný rozsudek čj. 9 As 423/2018-29).
[77] Tomuto výkladu odpovídá také skutečnost, že částka peněžité pomoci se snižuje o součet všech částek, které oběť již obdržela z titulu náhrady újmy. Na provázanost obou zmiňovaných institutů lze v neposlední řadě usuzovat také na základě přechodu nároku oběti na náhradu škody či nemajetkové újmy na stát ve výši poskytnuté peněžité pomoci dle § 33 zákona o obětech trestných činů. K tomu lze poznamenat, že návrh novely zákona o obětech trestných činů provedené zákonem č. 56/2017 Sb. počítal se zrušením přechodu práva oběti na náhradu újmy vůči pachateli na stát, čímž by se peněžitá pomoc oběti stala spíše sociální dávkou, avšak tato změna byla v průběhu legislativního procesu vyřazena, a smíšená povaha peněžité pomoci státu oběti trestného činu tak zůstala zachována (viz Durdík, T.; Čírtková, L.; Háková, D. a Vitoušová, P.
Zákon o obětech trestných činů: Komentář
. Praha : Wolters Kluwer, 2018, s. 191).
[78] Je ovšem pravdou, že § 622 občanského zákoníku hovoří o počátku běhu promlčecí, nikoliv prekluzivní lhůty. Prekluzi je věnován pouze § 654 občanského zákoníku, který stanoví:
(1) Nebylo-li právo vykonáno ve stanovené lhůtě, zanikne jen v případech stanovených zákonem výslovně. K zániku práva soud přihlédne, i když to dlužník nenamítne.
(2) Ustanovení tohoto zákona o běhu promlčecí lhůty platí obdobně i pro prekluzivní lhůtu.
[79] Ustanovení § 622 občanského zákoníku je zařazeno v oddílu 1 Promlčení, pododdílu 1 Všeobecná ustanovení, tedy v části vymezující počátek běhu promlčecí lhůty. Vyvstává proto otázka, zda je možné toto ustanovení s ohledem na § 654 odst. 2 občanského zákoníku vztáhnout na prekluzivní lhůty dle zákona o obětech trestných činů.
[80] Odborná literatura se shoduje, že odkaz v § 654 odst. 2 občanského zákoníku se vztahuje pouze na právní úpravu promlčení zahrnutou do pododdílu 3 Běh promlčecí lhůty, tedy na § 645 až § 652 občanského zákoníku [viz např. Lavický, P. a kol
.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář.
1. vydání, Praha : C. H. Beck, 2014, s. 2282–2284], některé z výkladů dokonce zužují aplikaci těchto ustanovení pouze na běh prekluzivních lhůt, nikoliv na jejich počátek, byť některá ustanovení pododdílu 3 určují také počátek běhu promlčecích lhůt [viz Švestka, J.; Dvořák J.; Fiala, J. a kol.:
Občanský zákoník: Komentář, Svazek I, (§ 1-654).
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 1736 s.]. Nejvyšší správní soud je však toho názoru, že zejména vzhledem ke specifické povaze ochrany práv obětí trestných činů, a to především nezletilých obětí, je třeba zvolit autonomní výklad vztahu mezi § 654 odst. 2 a § 622 občanského zákoníku, pokud jde o počátek běhu prekluzivních lhůt dle § 30 odst. 2 zákona o obětech trestných činů právě v případě nezletilých obětí.
[81] Pro tento účel považuje Nejvyšší správní soud za nezbytné použít i pro prekluzivní lhůty veškerá ustanovení, ať již v jakékoli části občanského zákoníku, která upravují běh promlčecích lhůt, včetně stanovení počátku tohoto běhu a přitom neodporují speciální úpravě či povaze lhůt pro uplatnění práva na peněžitou pomoc dle zákona o obětech trestných činů. Opačný výklad, který by dokonce znemožňoval použití jakéhokoli ustanovení občanského zákoníku, který se týká počátku běhu promlčecích lhůt, by vylučoval z použití i § 645 občanského zákoníku, což by znamenalo, že by prekluzivní lhůty pro podání žádosti o peněžitou pomoc počaly běžet i nezletilé či jiné nesvéprávné oběti trestného činu, která není řádně zastoupena zákonným zástupcem či opatrovníkem. V takovém případě by došlo k naprostému popření smyslu peněžité pomoci oběti, neboť by nikdy nemusela dostat příležitost žádost vůbec podat.
[82] Nejvyšší správní soud přitom považuje s ohledem na specifické postavení dítěte jako oběti trestného činu [§ 2 odst. 4 písm. a) zákona o obětech trestných činů] za nezbytné zahrnout mezi ustanovení týkající se běhu promlčecích lhůt, která obdobně platí také pro prekluzivní lhůty pro podání žádosti o peněžitou pomoc, nejen § 645 občanského zákoníku, ale i § 622 občanského zákoníku, byť je obsažen v jiném pododdíle úpravy promlčení v občanském zákoníku. S ohledem na formulaci tohoto ustanovení považuje Nejvyšší správní soud za nesystematické, že § 645 občanského zákoníku je zařazen do pododdílu týkajícího se běhu promlčecích lhůt, který by měl na základě § 654 odst. 2 občanského zákoníku dopadat také na prekluzivní lhůty, avšak § 622 občanského zákoníku, který také odkládá počátek běhu lhůty u osob, které nejsou plně svéprávné, byl zařazen do jiného pododdílu. Nejvyšší správní soud se nedomnívá, že pouze z tohoto důvodu by neměl § 622 občanského zákoníku na prekluzivní lhůty dle § 30 odst. 2 zákona o obětech trestných činů dopadat. V opačném případě by byla popřena ochrana těch nejzranitelnějších obětí trestných činů, kterým je naopak třeba věnovat zvláštní pozornost.
[83] Jedině tento výklad také dle Nejvyššího správního soudu odpovídá závazkům České republiky vyplývajícím z práva Evropské unie (je eurokonformní), jakož i závazkům vyplývajícím z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána (srov. čl. 1 odst. 2 Ústavy). Především je nutné v tomto ohledu odkázat na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV (dále jen „směrnice o ochraně obětí trestného činu“), která v citovaných bodech odůvodnění uvádí:
(14) V souladu s Listinou základních práv Evropské unie a Úmluvou Organizace spojených národů o právech dítěte přijatou dne 20. listopadu 1989 musí být prvořadým hlediskem při uplatňování této směrnice nejlepší zájem dětí. Dětské oběti by měly být považovány za nositele práv stanovených touto směrnicí v plném rozsahu a v souladu s tím by s nimi mělo být zacházeno; měly by mít právo uvedená práva vykonávat způsobem, který zohledňuje jejich schopnost vytvářet si vlastní názor.
[…]
(19)
[…]
V případě dítěte by mělo být k výkonu práv stanovených v této směrnici oprávněno dítě, nebo není-li to v nejlepším zájmu dítěte, držitel rodičovské zodpovědnosti jménem tohoto dítěte.
[84] Dle čl. 1 odst. 2 směrnice o ochraně obětí trestného činu mají členské státy povinnost v první řadě zohlednit nejvlastnější zájmy dítěte a posuzovat je individuálně. Musí převážit citlivý přístup k dítěti při řádném zohlednění věku, vyspělosti, názorů, potřeb a obav dítěte. Dítě a nositel rodičovské zodpovědnosti či jiný právní zástupce jsou informováni o všech opatřeních nebo právech, která jsou zvláště zaměřena na děti. Dle čl. 22 odst. 4 této směrnice se pak u dětských obětí předpokládá, že mají potřeby zvláštní ochrany v trestním řízení.
[85] S ohledem na povahu trestné činnosti je pak v posuzované věci nutné zohlednit také směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV (dále jen „směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí“), která je, jak vyplývá z bodu 4 jejího odůvodnění, úzce provázána se směrnicí o ochraně obětí trestného činu. V odůvodnění této směrnice se dále stanoví:
(30) Měla by být přijata opatření na ochranu dětských obětí, která jsou v jejich nejlepším zájmu a zohledňují jejich potřeby. Dětské oběti by měly mít snadný přístup k právním prostředkům nápravy a k možnosti využívat opatření řešících střet zájmů, pokud k pohlavnímu zneužívání nebo pohlavnímu vykořisťování dítěte dochází v rodině. V případě, že by byl pro dítě v průběhu trestního vyšetřování či řízení určen zvláštní zástupce, může tuto úlohu plnit rovněž právnická osoba, instituce nebo orgán.
[…]
Dále by účast v trestním řízení neměla u těchto obětí vyvolávat pokud možno žádná další traumata v důsledku výslechů nebo vizuálního kontaktu s pachateli. Schopnost dobře rozumět dětem a způsobu jejich chování pod tíhou traumatických zážitků pomůže zajistit vysokou kvalitu získávání důkazů a ulevit dětem od stresu při provádění nezbytných opatření.
(31) Členské státy by měly zvážit možnost poskytování krátkodobé a dlouhodobé pomoci dětským obětem. Jakákoli újma způsobená pohlavním zneužíváním a pohlavním vykořisťováním dítěte je závažná a je třeba ji řešit. Vzhledem k povaze újmy způsobené pohlavním zneužíváním a pohlavním vykořisťováním by měla být tato pomoc poskytována tak dlouho, jak je to nutné k fyzickému a psychickému zotavení dítěte, případně až do dospělosti. Je třeba uvážit možnost poskytovat pomoc a rady i rodičům nebo opatrovníkům dětských obětí, pokud nejsou podezřelí ze spáchání příslušného trestného činu, aby mohli být těmto dětským obětem nápomocni po celou dobu trestního řízení.
(32) Práva obětí v trestním řízení, včetně práva na ochranu a odškodnění, jsou stanovena v rámcovém rozhodnutí 2001/220/SVV. Kromě toho by dětem, které jsou oběťmi pohlavního zneužívání, pohlavního vykořisťování a dětské pornografie, měl být umožněn přístup k právní pomoci a v souladu s postavením oběti v příslušném právním řádu rovněž k právnímu zastupování, a to mimo jiné za účelem uplatnění nároku na odškodnění. Tuto právní pomoc a právní zastupování mohou také poskytovat příslušné orgány za účelem uplatňování nároku na odškodnění od státu.
[86] Výklad, na jehož základě je možné u dětských obětí počátek běhu prekluzivních lhůt odložit až k okamžiku nabytí plné svéprávnosti, odpovídá základnímu interpretačnímu principu ve prospěch nejlepšího zájmu dítěte dle Úmluvy o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.), podle něhož „
je-li možné interpretovat právní předpis vícero způsoby, je třeba zvolit ten, který nejefektivněji naplňuje nejlepší zájem dítěte [Obecný komentář č. 14, bod 6 písm. b); shodně nález sp. zn. I. ÚS 1775/14 ze dne 15. 2. 2017 (N 29/84 SbNU 349), bod 28; ve vztahu k rozhodování o svěření dítěte do péče viz např. nález sp. zn. I. ÚS 2482/13 ze dne 26. 5. 2014 (N 105/73 SbNU 683), body 17 a násl.]
“ (viz nález ÚS ze dne 12. 7. 2017, sp. zn. I. ÚS 1737/16, č. 124/2017 Sb. ÚS, bod 55).
[87] Dle Nejvyššího správního soudu takový výklad současně respektuje obecné poznatky viktimologie v oblasti sexuálního násilí a specifické charakteristiky, které se v této oblasti vyskytují u dětských obětí. Přinejmenším v tomto kontextu lze dle Nejvyššího správního soudu zpochybnit předpoklad zákonodárce, že by se oběť po 5 letech od spáchání trestného činu nemohla dostat do zhoršené sociální situace v důsledku trestného činu (viz důvodová zpráva k zákonu o obětech trestných činů). Jedna z odborných studií k této otázce uvádí: „
Dnes předpokládáme, že maximálně 20 % trestných činů směřujících proti sebeurčování v sexuální oblasti je oznámeno orgánům činným v trestním řízení. Mnoho obětí mlčí, nevyhledávají ani pomáhající instituce a nesvěřují se ani ve svém blízkém okolí. Čím mladší je oběť v době činu anebo čím bližší je vztah k pachateli, tím delší doba uplyne, než oběť promluví. Pocity vlastní viny a studu blokují oběti v tom, aby promluvily. S odstupem času se obvykle svěří důvěryhodným osobám mezi příbuznými či přáteli. Studie také dokládají, že ochota oznámit souvisí rovněž s mírou traumatizace. Platí tato tendence: čím více je oběť sexuálním násilím traumatizována, tím déle trvá, než začne hledat pomoc a než vůbec začne uvažovat o podání trestního oznámení. Oběti s rozvinutou symptomatikou posttraumatické stresové poruchy anebo deprese tendují spíše k tomu o trestním oznámení vůbec neuvažovat. Jen málo obětí oznamuje sexuální násilí okamžitě po činu.
[…]
Tato prodleva může trvat dny, týdny, ale i měsíce či roky.
“ (Čírtková, L. Vybrané poznatky o obětech sexuálního násilí.
Právo a rodina
, 2021, č. 5, s. 18 a násl.)
[88] V případě dětských obětí je nutné též zohlednit vztah s pachatelem, který je pro dítě často autoritou, ne-li přímo členem jeho nejbližší rodiny. Jestliže se jedná, jako v posuzované věci, o jednoho z rodičů, přidává se také ekonomická a citová závislost oběti na pachateli. Tato závislost přitom přetrvává obvykle nejméně do doby nabytí plné svéprávnosti oběti, ekonomická závislost může přitom trvat i déle. Byť tomu tak nebylo v nynějším případě, obecně může být pohlavní zneužívání pácháno s vědomím druhého z rodičů, nezletilá oběť se v tom případě musí postavit nejen nátlaku ze strany pachatele, ale případně také naléhání či tlaku ze strany druhého rodiče. Již jen tento stav, vedle nízkého věku a utrpěné psychické újmy, dále komplikuje oběti možnost o trestném činu byť jen hovořit, natož aby bylo možné po ní vyžadovat jeho oznámení orgánům činným v trestním řízení a případně i podání žádosti o peněžitou pomoc. Dobu, kdy je dítě již schopno a ochotno promluvit o trestné činnosti vůči němu páchané, pak oddaluje i samotná skutečnost, že plné uvědomění si prožitých událostí nastává u mladších dětí až se zpožděním, v období, kdy dochází k rozvoji a uvědomění si vlastní sexuality. Tento poznatek vyplývá z odborných posudků založených ve správním spise a závěr, že sexuální trauma u dětí je zvýšeně rizikové z hlediska svých pozdních následků, lze vysledovat také v podobných případech (viz např. nález ÚS ze dne 3. 8. 2021, sp. zn. II. ÚS 3003/20, bod 17). Pokud je tedy takový trestný čin spáchán v útlém věku dítěte, mohlo by dojít k uplynutí objektivní prekluzivní lhůty ještě před vznikem újmy na psychice dítěte, přičemž právě v tomto zranitelném období může nastat i ztížená sociální situace oběti, případně umocněná i tím, že se dítě postaví proti vůli svých rodičů a trestný čin oznámí.
[89] Popsané zohlednění povahy trestné činnosti, vztahu oběti k pachateli, jejího věku a vztahů v rodině by mělo být, v souladu s minimálními zásadami obsaženými ve směrnici o ochraně obětí trestné činnosti, obsaženo v celkovém přístupu k dětské oběti. Odklad počátku běhu prekluzivních lhůt v těchto případech odpovídá také požadavku na dlouhodobé poskytování podpory dětské oběti, jak je stanovena ve směrnici o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí.
[90] Dalším aspektem, který nelze pominout, jsou předpoklady pro poskytnutí peněžité pomoci dle § 26 zákona o obětech trestných činů. Byť dle § 26 odst. 2 písm. c) zákona o obětech trestných činů není nutné s podáním žádosti o peněžitou pomoc vyčkat do pravomocného rozhodnutí trestního soudu (viz také rozsudek NSS čj. 7 As 367/2017-30, na který poukázal již městský soud), toto ustanovení umožňuje oběti, byť již splnila podmínky dle § 24 zákona o obětech trestných činů, požádat o peněžitou pomoc nejdříve v okamžiku, kdy nejsou důvodné pochybnosti o tom, že se trestný čin stal. V tomto ohledu tedy žádost oběti závisí na postupu orgánů činných v trestním řízení a na vlastním posouzení shromážděného spisového materiálu žalovaným. Nejvyšší správní soud si pro nadbytečnost v posuzované věci nevyžadoval trestní spis, byť to stěžovatelka navrhovala (a neprováděl ze stejného důvodu ani listinné důkazy přiložené ke kasační stížnosti), nicméně samotná skutečnost, že trestní oznámení bylo podáno v roce 2015 a obžaloba až v roce 2019, naznačuje, že postup orgánů činných v trestním řízení může značně ovlivnit okamžik, kdy již nejsou důvodné pochybnosti o tom, že se trestný čin stal, a i z toho důvodu je třeba poskytnout nezletilé oběti takového trestného činu zvýšenou ochranu.
[91] Nejvyšší správní soud ze všech uvedených důvodů dospěl k závěru, že objektivní pětiletá
prekluzivní lhůta
dle § 30 odst. 2 zákona o obětech trestných činů na žádost o peněžitou pomoc stěžovatelky vůbec nedopadala. Pokud jde o běh dvouleté subjektivní prekluzivní lhůty dle téhož ustanovení, má Nejvyšší správní soud za to, že dle § 622 ve spojení s § 654 odst. 2 občanského zákoníku a § 37 zákona o obětech trestných činů mohla začít běžet (obdobně jako objektivní
prekluzivní lhůta
, pokud by bylo možné ji na daný případ vztáhnout) až od nabytí zletilosti a tedy i plné svéprávnosti stěžovatelky. Nebylo tedy třeba dále zkoumat, k jakému okamžiku si případně stěžovatelka mohla v době před nabytím zletilosti v plném rozsahu uvědomit újmu jí způsobenou trestným činem, neboť dle § 622 občanského zákoníku lhůta nezačne plynout, byť se nezletilý o újmě na zdraví (a osobě povinné k její náhradě) dozví před dovršením zletilosti [viz Lavický, P. a kol.:
Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář.
1. vydání, Praha : C. H. Beck, 2014, s. 2207].
[92] Námitky stěžovatelky proti závěru žalovaného a městského soudu o uplynutí prekluzivních lhůt pro podání žádosti o peněžitou pomoc proto shledal Nejvyšší správní soud důvodnými. Městský soud tak pochybil, jestliže nezrušil usnesení žalovaného založené na nesprávném závěru o uplynutí subjektivní prekluzivní lhůty.
[93] Pokud jde o formu rozhodnutí žalovaného, Nejvyšší správní soud se také pozastavil nad skutečností, že řízení bylo zastaveno dle § 66 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 45 odst. 3 správního řádu, neboť se mělo jednat o zjevně nepřípustnou žádost s ohledem na uplynutí subjektivní prekluzivní lhůty. Nejvyšší správní soud považuje za zarážející, že žalovaný přistoupil k zastavení řízení z tohoto důvodu, přestože, jak je zdejšímu soudu známo z jeho úřední činnosti, pro tento důvod žádosti o peněžitou pomoc v jiných případech zamítl.
[94] V tomto ohledu Nejvyšší správní soud souhlasí se závěry rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 4. 2021, čj. 14 A 6/2021-44, že z tohoto důvodu řízení být zastaveno nemůže. Jak konstatoval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 24. 4. 2020, čj. 3 Ads 95/2018-58, „[r]
ozhodnutím o zastavení řízení je správní řízení ukončeno dříve, než dojde k věcnému posouzení žádosti. Potom však též podřazení určité skutkové podstaty fakticky pod pojem
zjevné právní nepřípustnosti
musí být ‚nabíledni‘ (arg. ‚
zjevné
‘), tedy bezrozporné a bez nutnosti složitější úvahy správního orgánu, kterou by bylo třeba argumentačně osvětlovat v odůvodnění usnesení o zastavení řízení. Dále (arg. ‚
právní
‘) pak právní úprava musí být zřejmá, bezrozporná, bezmezerovitá a její aplikace nesmí vyvolávat jakékoli složitější interpretační otázky. Nepřípustnost žádosti musí být jednoznačně patrná již ze samotné právní úpravy bez dalšího, to jest bez nutnosti užití jakýchkoli interpretačních úvah a pomůcek (bez odkazů na judikaturu či na prameny doktrinálního výkladu). Nepřípustnost sama pak bude mít zásadně charakter procesní, může spočívat typicky v nesplnění procesních předpokladů (příkladem může být zjevný nedostatek procesní způsobilosti žadatele; viz § 29 správního řádu).
“ V témže rozsudku pak Nejvyšší správní soud konstatoval, že „[z]
astaví-li správní orgán správní řízení, nerozhoduje tím meritorně o podané žádosti (neposuzuje žádost z hlediska hmotného práva), nýbrž se jeho rozhodnutí zakládá výlučně na aplikaci procesních norem
“.
[95] Obdobně Nejvyšší správní soud také v rozsudku ze dne 7. 5. 2008, čj. 2 As 74/2007-55, č. 1633/2008 Sb. NSS, judikoval, že zjevná právní nepřípustnost „
představuje neurčitý právní pojem, který je však nutno vykládat restriktivním způsobem. Podle ustanovení § 45 odst. 3 správního řádu totiž takovou žádost správní orgán neprojednává a řízení zastaví. Z důvodu ochrany práv účastníků řízení je proto možno k tomuto způsobu rozhodnutí přikročit jen tehdy, jestliže je skutečně již na první pohled zřejmé, že žádosti nelze vyhovět. To znamená, že tato nepřípustnost musí být patrna již ze samotné žádosti, nikoliv teprve z výsledků dalšího dokazování či zjišťování. Komentář ke správnímu řádu (J. Vedral:
Správní řád – komentář
. Polygon, 2006, str. 315 a násl.) jako příklady zjevné právní nepřípustnosti uvádí např. situaci, kdy o přiznání oprávnění vázaného na dosažení určitého věku žádá osoba, která této hranice nedosáhla, příp. žádost o přiznání určitého oprávnění, které může získat toliko právnická osoba, podá osoba fyzická. ‚
Smyslem tohoto ustanovení je to, aby
se takovou žádostí, u které je zcela zjevné, že jí nemůže být vyhověno, neboť to právní úprava neumožňuje, správní orgán nemusel po věcné stránce zabývat
, neboť by to bylo zjevně bezpředmětné a výsledek řízení by byl naprosto stejný […] Žádost může být kvalifikována jako zjevně nepřípustná, pokud při jejím posuzování nebude správní orgán muset uplatňovat správní uvážení, resp. vykládat neurčité právní pojmy. V takovém případě by podle ustanovení § 45 odst. 3 postupovat nešlo a správní orgán by musel žádost posuzovat meritorně a teprve na základě proběhlého správního řízení ji případně zamítnout rozhodnutím podle § 67 odst. 1.
[96] Jak bylo uvedeno výše, pro zjištění, zda prekluzivní lhůty již uplynuly, bylo nutné pečlivé zvážení časové působnosti právních norem, jakož i obecné úpravy běhu prekluzivních lhůt dle občanského zákoníku s ohledem na neúplnost úpravy v zákoně o obětech trestných činů. Současně nelze stanovit běh prekluzivních lhůt pouze na základě samotné žádosti, aniž by žalovaný vyhodnotil přinejmenším obsah trestního spisu vztahující se k dokonání trestného činu (počátek běhu objektivní lhůty) a k okamžiku vědomosti žadatele o vzniku újmy a o tom, že byla způsobena trestným činem. K běhu prekluzivních lhůt pak Nejvyšší správní soud v již zmiňovaném rozsudku ze dne 26. 3. 2021, čj. 5 As 316/2020-38, dále uvedl, že „[p]
rávní úpravu hmotněprávních lhůt pro podání žádosti o poskytnutí peněžité pomoci není možné posuzovat izolovaně od dalších ustanovení zákona o obětech trestných činů. V tomto směru je podstatný jeho § 8, který upravuje poskytování informací oběti trestného činu orgány činnými v trestním řízení. Podle odstavce prvního písm. g) tohoto ustanovení platí, že jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán dostane do prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji bez žádosti o tom, za jakých podmínek a v jakém rozsahu má právo na peněžitou pomoc, včetně poučení o lhůtě pro podání žádosti
.“ S ohledem na podrobnost potřebného posouzení dle Nejvyššího správního soudu nemůže žalovaný v případech, jako je nyní posuzovaná věc, následně dospět k závěru, že podaná žádost je zjevně právně nepřípustná.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.