Vydání 11/2004

Číslo: 11/2004 · Ročník: II

385/2004

Nepřítomnost řádně předvolaného účastníka řízení u jednání

Řízení před krajským soudem nelze považovat za zmatečné pro nedostatek podmínek řízení podle § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s., nedostaví-li se řádně předvolaný účastník řízení k jednání.
Věc: Jaromír B. v J. proti České správě sociálního zabezpečení o plný invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobce.
Česká správa sociálního zabezpečení dne 6.11.2001 odňala žalobci od 16.11.2001 plný invalidní důchod podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s odůvodněním, že podle posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Jablonci nad Nisou ze dne 20.9.2001 není žalobce nadále plně invalidní, ale pouze částečně invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti pouze o 50 %, a nedosáhla tak nejméně 66 %, které ustanovení § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, stanoví pro invaliditu plnou. Dalším rozhodnutím ze dne 27.12.2001 přiznala žalovaná žalobci podle § 44 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., od 16.11.2001 částečný invalidní důchod ve výši 4309 Kč měsíčně s tím, že podle nařízení vlády č. 345/2001 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2001, se od prosince 2001 zvyšuje procentní výměra důchodu na 3239 Kč a základní výměra náleží nadále ve výši 1310 Kč, takže celkem náleží od uvedeného měsíce žalobci částka 4549 Kč měsíčně.
Žalobce napadl obě rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení opravným prostředkem. Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci rozsudkem ze dne 20.11.2002 obě přezkoumávaná rozhodnutí potvrdil.
Proti tomuto rozsudku podal žalobce včas odvolání, o němž však Vrchní soud v Praze nerozhodl do 31.12.2002. Z tohoto důvodu bylo řízení podle § 129 odst. 3 s. ř. s. ze zákona zastaveno a navrhovateli byla poskytnuta možnost podat do 31. 1. 2003 proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost.
Žalobce se v kasační stížnosti dovolával důvodu uvedeného v ustanovení § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s., tj. zmatečnosti řízení před soudem spočívající v tom, že chyběly podmínky řízení, za nichž bylo o jeho návrhu rozhodnuto. Tento důvod spatřoval v tom, že nikoliv vlastní vinou, ale v důsledku nekvalifikované činnosti pracovníků justiční stráže budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci se mu vzdor skutečnosti, že se do budovy dostavil 20 minut před devátou hodinou, na níž byl k jednání předvolán, nepodařilo nalézt příslušnou jednací síň, a jednání soudu tak zmeškal. Uvedl, že po absolvování vstupní prohlídky prováděné justiční stráží se vzhledem k tomu, že se ve velké soudní budově nedokázal orientovat, dotázal příslušníků justiční stráže, kde se nachází jednací síň, v níž má být věc projednávána. Byl poslán do prvního poschodí, zde však dle vyvěšených programů jednání u jednacích místností svůj případ nenašel, a proto se znovu vrátil do přízemí k justiční stráži a požádal znovu o pomoc při orientaci v budově. Pracovník justiční stráže pak s někým v budově telefonoval a poté jej poslal o poschodí výše. Ani tam však žalobce nenašel jednací síň, kde by mělo jednání v jeho věci probíhat. Znovu se proto vrátil do přízemí k justiční stráži a po opětovném telefonování byl poslán o další poschodí výše. Zde však zjistil, že jednací místnosti jsou uzavřeny, a teprve v dalším vyšším poschodí nalezl místnost, v níž dle vyvěšeného programu mělo jednání v jeho věci probíhat. Vstoupil proto dovnitř asi v 9 hodin a 10 minut, avšak byl již jen soudkyní informován, že nevěděla, proč se žalobce nedostavil, a že v jeho věci bylo již rozhodnuto. Když vysvětlil důvod svého zpoždění, byla mu dána informace, že se může odvolat. Žalobce vyslovil přesvědčení, že neprofesionální činností pracovníků soudu mu byla odňata možnost se jednání zúčastnit, reagovat na provedené dokazování a uvést i své námitky proti závěru posudkových lékařů a vysvětlit soudu špatný zdravotní stav. Podle jeho názoru nebyly splněny podmínky pro to, aby soud mohl bez jeho účasti jednat. Navrhoval, aby Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 110 odst. 1 s. ř. s. napadený rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení a rozhodnutí.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl podle § 110 odst. 1 věty druhé s. ř. s.
Z odůvodnění:
Kasační stížností byl rozsudek krajského soudu napaden v celém rozsahu, a to z jediného důvodu - zmatečnosti řízení před soudem spočívající v tom, že chyběly podmínky řízení. Jde o důvod uvedený v § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s., přičemž jiný z důvodů uvedených v § 103 s. ř. s. žalobce neuplatnil. Podle uvedeného ustanovení lze kasační stížnost podat z důvodu tvrzené zmatečnosti řízení před soudem spočívající v tom, že chyběly podmínky řízení, ve věci rozhodoval vyloučený soudce nebo byl soud nesprávně obsazen, popř. bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce. Na rozdíl od stěžovatele je Nejvyšší správní soud přesvědčen, že žádný z těchto důvodů v projednávané věci není dán. Z obsahu spisu totiž vyplývá, že usnesením krajského soudu ze dne 24.10.2002 bylo ve věci nařízeno jednání na 20.11.2002 v 9 hodin v jednací síni č. 27 ve čtvrtém patře budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci, U Soudu 540/3. Žalobce i žalovaný byli k tomuto jednání řádně předvoláni, přičemž žalobci bylo předvolání k uvedenému jednání doručeno do vlastních rukou dne 31.10.2002, o čemž svědčí písemný záznam na doručence od obálky, v níž bylo předvolání doručeno, spolu s podpisem žalobce. Z protokolu o jednání vyplývá, že k nařízenému jednání se žalobce, ač řádně obeslán, v devět hodin nedostavil a dostavila se pouze pověřená pracovnice žalovaného. Jednání proto proběhlo v nepřítomnosti žalobce a byl při něm vyhlášen napadený rozsudek. Podle záznamu na protokolu o jednání bylo jednání skončeno a podepsáno soudkyní Mgr. Danielou Z. a zapisovatelkou Lucií S. v devět hodin dvacet minut. Podle úředního záznamu soudu z téhož dne se v devět hodin dvacet minut dostavil do jednací síně navrhovatel (žalobce) a uvedl, že zmeškal začátek jednání, neboť si zapomněl předvolání doma a nemohl najít jednací síň. Byl mu sdělen výrok rozsudku a dáno poučení o odvolání. Navrhovatel souhlasil s postupem soudu a uvedl, že po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí zváží možnost podání opravného prostředku. Sepis úředního záznamu byl skončen v devět hodin třicet minut a podepsala jej opět přítomná soudkyně i zapisovatelka.
Uvedené skutečnosti bylo pak třeba posoudit z hlediska uplatněného kasačního důvodu, tedy tvrzené zmatečnosti řízení před soudem spočívající v tom, že chyběly podmínky řízení. Nejvyšší správní soud je vázán tímto jediným důvodem této kasační stížnosti a jen z jeho hlediska je oprávněn o kasační stížnosti rozhodnout. Na rozdíl od stěžovatele je však přesvědčen, že řízení před krajským soudem ani jeho rozhodnutí tvrzenou vadou řízení netrpí. Zmatečnost řízení spočívající v tom, že chyběly podmínky řízení, v projednávané věci zjištěna nebyla. Podmínkami řízení podle soudního řádu správního, stejně jako podle občanského soudního řádu, jsou totiž jiné skutečnosti než nepřítomnost řádně předvolaného účastníka při jednání soudu. V daném případě jednání probíhalo ještě před účinností soudního řádu správního a pro rozhodování ve věcech správního soudnictví platila zákonná úprava v části páté občanského soudního řádu v jeho tehdejším znění. Ta neměla zvláštní ustanovení týkající se podmínek řízení, avšak ve smyslu ustanovení § 246c o. s. ř. se v takových případech užilo přiměřeně ustanovení části první a třetí občanského soudního řádu. Mezi tato ustanovení patří i zkoumání podmínek řízení (§ 103 a násl. o. s. ř.). Nedostatkem podmínek řízení se rozumí především skutečnost, že věc nepatří do pravomoci soudů nebo k projednání věci není dána věcná či místní příslušnost soudu, dále překážka
litispendence
(probíhající jiné řízení u soudu o téže věci) či překážka věci pravomocně rozsouzené. Porušení těchto podmínek řízení v projednávané věci v žádném případě zjištěno nebylo a ostatně to ani nebylo namítáno. Nepřítomnost účastníka řízení při jednání, k němuž byl řádně předvolán, není nedostatkem podmínky řízení, a pokud je tvrzen jen tento důvod kasační stížnosti, je nutno kasační stížnost pokládat za nedůvodnou. K tomu nutno pro úplnost připomenout, že stejně jako podle ustanovení § 101 odst. 3 o. s. ř., tak ani podle § 49 odst. 3 s. ř. s. nebrání neúčast řádně předvolaných účastníků projednání a skončení věci. Podle ustanovení § 101 odst. 3 o. s. ř. platí, že nedostaví-li se řádně předvolaný účastník k jednání a včas nepožádá z důležitého důvodu o odročení, může soud věc projednat a rozhodnout v nepřítomnosti takového účastníka; vychází přitom z obsahu spisu a z provedených důkazů. V projednávané věci byl žalobce nepochybně řádně k jednání soudu předvolán a nelze konstatovat, že by jeho neúčast při jednání zavinila nekvalifikovaná činnost pracovníků soudu, neboť sám žalobce ji zavinil tím, že zapomněl doma předvolání k jednání, což vyplynulo z úředního záznamu soudu a což ostatně žalobce v kasační stížnosti vůbec nezpochybňuje. I když nelze pochybovat, že vyhledání příslušné jednací síně probíhalo tak, jak popisuje v kasační stížnosti stěžovatel, nelze tuto skutečnost přičítat k tíži pracovníků justiční stráže, neboť ti byli odkázáni při pomoci žalobci jen na údaje jím poskytnuté a při množství jednacích síní v budově se nacházejících nelze potíže s vyhledáním jednací síně bez předložení předvolání vyloučit.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.