Vydání 1/2004

Číslo: 1/2004 · Ročník: II

66/2004

Nepřípustnost kasační stížnosti

Nepřípustnost kasační stížnosti
k § 46 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního
Napadá-li stěžovatel kasační stížností rozhodnutí soudů vydaná v občanském soudním řízení, je tato kasační stížnost nepřípustná a Nejvyšší správní soud ji odmítne podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.).
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 10. 2003, čj. Na 710/2003-13)
Věc:
Ing. Jan K. v O., o kasační stížnosti.
Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 25. 6. 2003 doručeno podání stěžovatele označené jako "kasační stížnost proti České republice - Okresnímu soudu v Ostravě".
Nejvyšší správní soud toto podání odmítl.
Z odůvodnění:
Podle § 102 s. ř. s. je kasační stížnost opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Kasační stížnost je přípustná proti každému takovému rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak.
V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, který je podle tohoto zákona nepřípustný.
Stěžovatel svou kasační stížností napadá rozhodnutí soudů vydaná v občanskoprávním řízení, u nichž kasační stížnost nepřichází v úvahu.
Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. a za použití § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítnout.
(zdi)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.