Vydání 11/2004

Číslo: 11/2004 · Ročník: II

386/2004

Nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nedostatek důvodů

Ej 429/2004
Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů
k § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
Pokud spis obsahuje podklady pro rozhodnutí, jejichž obsahem jsou protichůdná sdělení příslušných orgánů, a správní orgán v odůvodnění rozhodnutí nevyloží, které podklady vzal v úvahu jako podklady pro své rozhodnutí a které vyloučil a proč, je jeho rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 8. 2004, čj. 5 A 48/2001-47)
Věc:
Veřejná obchodní společnost V. v S. proti Ministerstvu dopravy o oprávnění k provádění pravidelných technických prohlídek silničních vozidel.
Rozhodnutím ze dne 20. 10. 2000 nevyhověl Okresní úřad Hradec Králové žádosti žalobce o udělení oprávnění k provádění pravidelných technických prohlídek silničních vozidel podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.*) Žalobce se odvolal. Žalovaný jeho odvolání dne 29. l. 2001 zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
Žalobou podanou k Vrchnímu soudu v Praze se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného. Žalobce zejména namítl, že žalovaný mu nedal možnost se před vydáním rozhodnutí ve shodě s ustanovením § 33 správního řádu vyjádřit, a rozhodoval tak na základě nepřesně a neúplně zjištěného stavu věci. Také se neztotožnil s názorem žalovaného, že stanovisko Obecního úřadu ve Sloupně je správním rozhodnutím, od kterého se následně odvíjí rozhodnutí další, jímž se žádosti nevyhovuje. Toto stanovisko bylo vydáno z podnětu správního orgánu. Žalobce však odkazuje na stanovisko Obecního úřadu ve Sloupně, které dříve předložil ke své žádosti a které naopak vyjadřovalo souhlas. Odmítl také závaznost vyjádření Policie České republiky pro danou věc; ta vyjádřila pouze přesvědčení, že takovou službu již zajišťuje jiný podnikatel, což je pro danou lokalitu dostačující. Rovněž namítl, že se žalovaný nevypořádal s námitkou týkající se neexistence zóny E, ve které správní orgán doporučil vybudovat stanici technické kontroly.
Ze správního spisu vyplynulo, že již dne 10. 7. 1995 podal žalobce Okresnímu úřadu v Hradci Králové žádost o předběžný souhlas k udělení oprávnění k provádění technických prohlídek. Svou žádost žalobce na výzvu doplňoval; její součástí učinil i stanovisko Obecního úřadu Sloupno ze dne 30. 10. 1995 uvádějící, že uvažovaná výstavba se nachází dle schváleného územního plánu obce Sloupno v zóně venkovského typu, která slouží převážně bydlení. Výjimečně je přípustné zřídit nerušící řemeslnické provozy, avšak podrobnější stanovisko spadá do
kompetence
dotčených orgánů a účastníků stavebního řízení.
Žalobce doložil i vyjádření Městského úřadu v Novém Bydžově ze dne 2. 11. 1995, v němž odbor výstavby tohoto úřadu uvedl, že nemá z hlediska územního plánování námitek ke zřízení stanice technické kontroly na navrhované parcele s tím, že stanice bude zřízena v uzavřeném areálu v majetku žalobce. Policie ČR vydala k dané věci dne 20. 7. 1995 stanovisko, podle nějž nemá námitek proti zřízení stanice.
Součástí správního spisu je další stanovisko Obecního úřadu Sloupno ze dne 20. 11. 1995, v němž obec uvedla, že nesouhlasí s umístěním stanice technické kontroly v areálu žalobce, a proto navrhla vybudovat stanici v zóně E dle územního plánu schváleného v roce 1994. Součástí stanoviska je i územní plán s vyznačenou parcelou zóny E.
Rozhodnutím Okresního úřadu Hradec Králové ze dne 21. 11. 1995 byla poté žádost zamítnuta. Proti rozhodnutí se žalobce odvolal, rozhodnutím žalovaného ze dne 28. 12. 1995, čj. 24 722/95-222, bylo rozhodnutí správního orgánu I. stupně zrušeno a věc vrácena k dalšímu řízení. V odůvodnění rozhodnutí žalovaný uvedl, že správní spis obsahuje mj. tři odlišná stanoviska Obecního úřadu Sloupno. Vzhledem k řadě nesrovnalostí a vadám řízení uložil Okresnímu úřadu v Hradci Králové tyto nejasnosti a vady odstranit a poté ve věci rozhodnout znovu.
Okresní úřad Hradec Králové vyzval žalobce podáním ze dne 17. 1. 1996 k odstranění specifikovaných nedostatků jeho žádosti. K vyžádání okresního úřadu vydal Obecní úřad Sloupno nové stanovisko ze dne 12. 2. 1996 s tím, že nesouhlasí s umístěním stanice technické kontroly v žalobcově areálu, a zopakoval nabídku budovat stanici v zóně E obce. Rozhodnutím ze dne 21. 2. 1996 Okresní úřad Hradec Králové žádost poznovu zamítl. Také proti tomuto rozhodnutí se žalobce odvolal; žalovaný odvolání zamítl svým rozhodnutím ze dne 26. 3. 1996 a potvrdil rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
Dále pak rozhodnutím ze dne 17. 12. 1996 vyhověl žalovaný žalobcovu podnětu k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení a rozhodnutí Okresního úřadu v Hradci Králové ze dne 21. 2. 1996 a rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 3. 1996 pro podstatné vady řízení zrušil. Teprve přípisem ze dne 10. 7. 2000 oznámil Okresní úřad v Hradci Králové žalobci, že pokračuje v novém projednání jeho žádosti z roku 1995. Policie ČR přípisem ze dne 24. 7. 2000 oznámila k výzvě okresního úřadu, že opětovně přezkoumala potřebu zřízení stanice technické kontroly a shledala, že její výstavba není z hlediska kapacity v okrese potřebná. Obecní úřad Sloupno uvedl ve svém stanovisku ze dne 3. 8. 2000, že znovu projednal požadavek na umístění stanice technické kontroly s členy zastupitelstva a s tímto umístěním nesouhlasí. Městský úřad v Novém Bydžově k výzvě uvedl ve svém vyjádření ze dne 16. 8. 2000, že zřízení stanice podléhá stavebnímu řízení. S těmito stanovisky seznámil okresní úřad žalobce přípisem ze dne 21. 8. 2000 s tím, že má možnost se ve lhůtě 15 dnů k podkladům rozhodnutí vyjádřit.
Nato Okresní úřad v Hradci Králové dne 20. 10. 2000 rozhodl o zamítnutí žádosti. V odůvodnění uvedl, že za účelem zjištění přesného a úplného stavu věci a odstranění pochybností vyzval příslušné orgány, jejichž vyjádření je k rozhodnutí ve věci třeba, ke sdělení jejich stanoviska; z nich také zamítavé rozhodnutí vychází. O odvolání žalobce rozhodl žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 29. l. 2001 tak, že odvolání zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
Soud přezkoumal rozhodnutí, jakož i řízení, které mu předcházelo, dospěl k závěru, že žaloba je důvodná, a rozhodnutí správního orgánu zrušil pro vady řízení [§ 76 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s.].
Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, v tehdy platném znění, může stanici technické kontroly provozovat právnická osoba, která má k provádění technických prohlídek oprávnění udělené okresním úřadem. Příslušným k rozhodování o udělení oprávnění byl okresní úřad, v jehož územním obvodu bude stanice technické kontroly vykonávat svoji činnost. Podle § 7 odst. 5 téhož zákona stanoví prováděcí předpis náležitosti žádosti o udělení oprávnění k provádění technických prohlídek.
Stanici měření emisí může provozovat právnická nebo fyzická osoba, která má k měření emisí oprávnění udělené okresním úřadem. Příslušným k rozhodování o udělení oprávnění byl okresní úřad, v jehož územním obvodu bude stanice měření emisí vykonávat svoji činnost. Náležitosti žádosti o udělení oprávnění k měření emisí stanoví prováděcí předpis (§ 8 cit. zákona).
Prováděcím předpisem upravujícím náležitosti žádosti o udělení oprávnění k provádění technických prohlídek, podklady pro udělení tohoto oprávnění a pro zahájení činnosti stanice technické kontroly byla vyhláška Ministerstva dopravy č. 103/1995 Sb., o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel, která v ustanovení § 6 uvádí, že žadatel o zřízení stanice technické kontroly požádá okresní úřad, v jehož územním obvodu bude stanice technické kontroly vykonávat svoji činnost, o udělení oprávnění k provádění technických prohlídek. V žádosti uvede mj. komplexní stanovisko příslušného obecního (městského) úřadu, v jehož územním obvodu má být stanice technické kontroly zřízena, k záměru především z hledisek vhodnosti umístění, souladu s územním plánem, jiného veřejného zájmu a ochrany životního prostředí [§ 6 písm. h)], stanovisko příslušného stavebního úřadu k záměru [§ 6 písm. i)], vyjádření příslušného dopravního inspektorátu Policie České republiky k záměru především z hlediska potřebné kapacity technických prohlídek jednotlivých druhů vozidel [§ 6 písm. j)].
Jak je zřejmé z uvedené právní úpravy, platné v době vydání napadených rozhodnutí, je povinností žadatele o udělení oprávnění v žádosti uvést mj. i zmíněné náležitosti. Skutečnost, že tyto náležitosti - stanoviska uvedených příslušných orgánů - si vyžádal přímo správní orgán, který ve věci rozhodoval, nemá samo o sobě vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí. Smyslem doložení těchto podkladů pro rozhodnutí je rozhodovat o věci s jejich znalostí.
Nejvyšší správní soud konstatoval, že podkladem pro vydání rozhodnutí bylo stanovisko Policie ČR, která přípisem ze dne 24. 7. 2000 oznámila k výzvě okresního úřadu, že opětovně přezkoumala potřebu zřízení stanice technické kontroly, avšak její výstavba není z hlediska kapacity v okrese potřebná. Obecní úřad Sloupno uvedl ve svém stanovisku ze dne 3. 8. 2000, že znovu projednal požadavek na umístění stanice technické kontroly s členy zastupitelstva a s tímto umístěním nesouhlasí. Městský úřad v Novém Bydžově k výzvě uvedl ve svém vyjádření ze dne 16. 8. 2000, že povolení zřízení stanice podléhá stavebnímu řízení.
S těmito stanovisky seznámil okresní úřad žalobce přípisem ze dne 21. 8. 2000 s tím, že má možnost se ve lhůtě 15 dnů k podkladům rozhodnutí vyjádřit.
Obsahem spisu však byly další podklady, kterými bylo sdělení Městského úřadu v Novém Bydžově ze dne 2. 11. 1995, v němž úřad uvedl, že nemá z hlediska územního plánovaní námitek proti zřízení stanice technické kontroly a měření emisí, že stanice budou zřízeny v uzavřeném areálu žalobce a z uvedeného důvodu bude sloučeno stavební řízení s řízením územním, a sdělení Policie České republiky ze dne 20. 7. 1995, v němž příslušný dopravní inspektorát uvedl, že proti zřízení stanice technické kontroly nemá námitek.
Vycházel-li správní orgán při vydání rozhodnutí z podkladů, které musí být součástí žádosti a které si pro své rozhodnutí obstaral sám, a to za situace, kdy součástí spisu jsou opačná stanoviska těchto orgánů, která doložil žalobce jako přílohy ke své žádosti o udělení oprávnění ze dne 9. 11. 1995, měl povinnost ve svém rozhodnutí vyložit, z jakého důvodu přihlíží jen ke stanoviskům a sdělením, která si opatřil v roce 2000, když o věci znovu rozhodoval. Žalobce uvedený rozpor namítal i v odvolání proti rozhodnutí správního orgánu; namítal rovněž, že nesouhlasné stanovisko obecního úřadu Sloupno nemá oporu v realitě, neboť neexistuje v obci žádná zóna E, ve které by měl možnost si stanici vybudovat. Žalobce v odvolání rovněž navrhnul provedení důkazu znaleckým posudkem, jenž by se vyjádřil k závěru obecního úřadu ze dne 20. 11. 1995. Na tento závěr rovněž odkazuje stanovisko obecního úřadu ze dne 3. 8. 2000, podle nějž obecní úřad nesouhlasí s umístěním stavby v areálu žalobce, neboť by došlo ke zhoršení životního prostředí. Tento důvod pro odmítnutí žádosti označil žalobce jako neopodstatněné tvrzení nepodložené skutečností ani důkazním prostředkem.
Z rozhodnutí napadeného žalobou je však zřejmé, že se žalovaný nevypořádal s těmito námitkami, nevyložil, z jakých důvodů vzal v úvahu pouze stanoviska, která si opatřil správní orgán sám, z jakých důvodů nehodnotil všechna sdělení, která předložil žalobce jako přílohy ke své žádosti ze dne 10. 7. 1995 o udělení oprávnění, a v případě, že tato sdělení předložená žalobcem k žádosti nepoužil jako podklad pro své rozhodnutí, nezdůvodnil proč. K námitce neexistence zóny E v obci Sloupno se žalovaný nevyjádřil vůbec.
Soud zjišťuje, zda správní orgán ke svému rozhodnutí soustředil všechny podklady a zda závěr, který z nich vyvodil, s nimi není v rozporu. Pokud spis obsahuje podklady pro rozhodnutí, jejichž obsahem jsou protichůdná sdělení příslušných orgánů, a správní orgán v odůvodnění rozhodnutí nevyloží, které podklady vzal v úvahu jako podklady pro své rozhodnutí a které vyloučil a proč, je rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.
Z odůvodnění rozhodnutí musí být seznatelné, proč správní orgán považuje námitky účastníka za liché, mylné nebo vyvrácené, které skutečnosti vzal za podklad svého rozhodnutí, proč považuje skutečnosti předestírané účastníkem za nerozhodné, nesprávné nebo jinými řádně provedenými důkazy vyvrácené, jakými úvahami se řídil při hodnocení důkazů.
Výše uvedenou absenci důvodů musí žalovaný v novém rozhodnutí odstranit.
(ani)
*)
Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, byl s účinností k 1. červenci 2001 zrušen zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.