Vydání 5/2009

Číslo: 5/2009 · Ročník: VII

1830/2009

Myslivost: uvedení společenstva do souladu s novou právní úpravou

Myslivost: uvedení společenstva do souladu s novou právní úpravou
k § 69 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Řízení podle § 69 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, má za cíl pouze transformaci honiteb do stavu odpovídajícího nové zákonné úpravě (§ 69 odst. 1 zákona) stejně jako odpovídající změnu honebních společenstev (§ 69 odst. 2 zákona). V rámci těchto řízení proto může být řešen soulad dříve uznaných honiteb, které zůstávají zachovány, s novou právní úpravou (§ 69 odst. 1 zákona), nikoliv však změna těchto honiteb, která je sice možná, ale pouze v rámci odpovídajících ustanovení zákona o myslivosti.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2006, čj. 8 As 27/2005-214)
Prejudikatura:
srov. č. 662/2005 Sb. NSS.
Věc:
a) Honební společenstvo Hlinsko a b) Myslivecké sdružení Hlinsko proti Krajskému úřadu Pardubického kraje, za účasti 1) Honebního společenstva Raná Vojtěchov a 2) Mysliveckého sdružení Mokrá Leč Vojtěchov, o uvedení honitby do souladu se zákonem, o kasační stížnosti žalovaného.
Rozhodnutím ze dne 8. 4. 2004 vydaným podle § 69 zákona o myslivosti uvedl orgán I. stupně do souladu s tímto zákonem honitbu Honebního společenstva Raná Vojtěchov ve výměře, která byla vyšší než ta, s jakou byla honitba původně uznána podle dříve účinného zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti. Vyhověl tak návrhu Honebního společenstva Raná Vojtěchov na to, uvést honitbu do souladu se zákonem ve vyšší výměře, neboť členy jeho honitby se stali někteří vlastníci pozemků zahrnutých do sousední společenstevní honitby Honebního společenstva Hlinsko.
Odvolání Honebního společenstva Hlinsko proti tomuto rozhodnutí zamítl žalovaný dne 26. 8. 2004.
Honební společenstvo Hlinsko a Myslivecké sdružení Hlinsko pak napadli rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Hradci Králové, který je spolu s rozhodnutím orgánu I. stupně zrušil a vrátil věc k dalšímu řízení. Krajský soud vyšel mj. ze závěru, že hranice společenstevních honiteb žalobců a vedlejších účastníků správního řízení, jak byly uznány podle dřívější právní úpravy, neodporují znění nového zákona o myslivosti, a není zde tedy právně
relevantní
důvod je měnit. Žalobní námitka týkající se změny výměry společenstevní honitby vedlejších účastníků na úkor již existující společenstevní honitby žalobců je proto důvodná.
Žalovaný (stěžovatel) podal kasační stížnost opírající se o důvod uvedený v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Stěžovatel je toho názoru, že z § 69 zákona o myslivosti nelze dovodit, že při postupu podle této normy není třeba respektovat vůli jednotlivých vlastníků honebních pozemků. Ustanovení § 69 odst. 2 zákona o myslivosti řeší otázku změny základní právní úpravy vztahující se k samotné existenci a vnitřním pravidlům honebního společenstva. Každý z členů musí mít právo rozhodnout se, zda chce v takto změněné právnické osobě setrvat, či nikoliv. Pokud některý z členů honebního společenstva vytvořeného podle předchozí právní úpravy projevil kvalifikovaným způsobem svoji vůli nebýt nadále členem v transformovaném společenstvu, došlo ke změně honitby a výměra honebních pozemků se snížila o honební pozemky takového člena. Uvedení takové honitby do souladu se zákonem o myslivosti (tj. snížení výměry honebních pozemků o honební pozemky osob, které již nechtějí být členy daného transformovaného honebního společenstva) je možné pouze tehdy, pokud vlastníci honebních pozemků neprojevili svoji vůli naložit s nimi jinak, např. začlenit je do jiné společenstevní honitby, přičlenit je k jiné honitbě nebo uznat za vlastní nebo společenstevní honitbu. Pokud by § 69 neumožňoval změnu honitby (honitby by měly zůstat v nezměněné podobě), nebylo by toto ustanovení o transformaci honebních společenstev a honiteb v zákoně o myslivosti vůbec.
Stěžovatel rovněž vznesl pochybnosti o použití důvodové zprávy při výkladu zákona o myslivosti krajským soudem. Poukázal v té souvislosti na skutečnost, že zákon je kompilátem dvou poslaneckých návrhů, který na jedné straně některá sporná místa původních návrhů vyřešil, ale na straně druhé v něm zůstalo mnoho nedostatků obou původních návrhů.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud si je vědom řízení probíhajícího u Ústavního soudu pod sp. zn. Pl. ÚS 34/03, v jehož rámci byla zpochybněna ústavní konformita některých ustanovení zákona o myslivosti, je však toho názoru, že výsledek řízení před Ústavním soudem nemá vliv na dále uvedené závěry Nejvyššího správního soudu.
Stěžovatel ve svém právním názoru směšuje několik problémů, které ovšem nemohou být řešeny na půdorysu jednoho řízení podle zákona o myslivosti. Stěžovateli lze jistě přisvědčit, že projevil-li některý z členů honebního společenstva, vytvořeného podle předchozí právní úpravy, kvalifikovaným způsobem svoji vůli nebýt nadále členem v transformovaném společenstvu, může své členství v honebním společenstvu ukončit (§ 26 odst. 3 zákona o myslivosti). Z žádného ustanovení zákona o myslivosti ale nevyplývá, že by zánik členství v honebním společenstvu znamenal automatické vyvázání odpovídajících honebních pozemků ze společenstevní honitby. Změna honitby se totiž může odehrávat opět pouze v zákonném rámci a za související aktivity orgánu státní správy myslivosti (§ 31 zákona o myslivosti). Takovým řízením ovšem řízení vedoucí k vydání napadeného rozhodnutí nebylo.
Řízení podle § 69 zákona o myslivosti (přechodné ustanovení) si zjevně klade za cíl pouze transformaci honiteb do stavu odpovídajícího nové zákonné úpravě (§ 69 odst. 1 zákona o myslivosti), stejně jako odpovídající změnu honebních společenstev (§ 69 odst. 2 zákona o myslivosti). V rámci těchto řízení proto může být řešen soulad dříve uznaných honiteb, které zůstávají zachovány, s novou právní úpravou (§ 69 odst. 1 zákona o myslivosti), nikoliv však změna těchto honiteb, která je sice možná, ale pouze v rámci odpovídajících ustanovení zákona o myslivosti.
Jakkoliv Nejvyšší správní soud sdílí pochybnosti stěžovatele o souladu faktického omezení vlastnických práv existencí honiteb s garancí týchž práv ústavním pořádkem České republiky, dospěl k závěru, že v rámci projednávané věci tato otázka není
relevantní
. Jinak by tomu mohlo být např. tehdy, kdyby vlastníci honebních pozemků bezúspěšně usilovali o změnu honitby, odvíjející se od jejich zájmu „přestoupit“ i se svými honebními pozemky do jiného honebního společenstva. Z tohoto důvodu nepovažoval Nejvyšší správní soud za nutné vyčkat rozhodnutí Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona o myslivosti.
Nejvyšší správní soud neshledal důvodnou ani námitku vytýkající krajskému soudu zohlednění důvodové zprávy k zákonu o myslivosti. Jakkoliv se Nejvyšší správní soud ztotožňuje se stěžovatelem v náhledu na nešťastnou legislativní techniku při přijímání tohoto zákona a ve skeptickém pohledu na výsledné spojení dvou návrhů, s nimiž vláda vyslovila nesouhlas, nemohl námitce přisvědčit. Zákon byl přes zmíněné nedostatky řádně přijat, publikován ve Sbírce zákonů a je platnou součástí českého právního řádu.
Interpretace
zákona za použití důvodové zprávy přitom neznamená diskvalifikaci této výkladové metody. Lze samozřejmě namítat, že správná
interpretace
zákona má být odlišná, než jak ji nastínil zákonodárce. Můžeme připustit, že vůle zákonodárce není metodou výkladu, nýbrž cílem výkladu a výsledkem výkladu, výrazem pro apriorní nezbytnost systémově nerozporného výkladu celého právního řádu. Je proto možné konstatovat jako vůli zákonodárce to, co nikdy jako vědomá vůle autora zákona nebylo přítomno, interpret může rozumět zákonu lépe, než mu rozuměl jeho tvůrce, zákon může být moudřejší než jeho autor a musí být moudřejší než jeho autor (srov. G. Radbruch,
Rechtsphilosophie. Studienausgabe
. Hrsg. R. Dreier, S. Paulson, Heidelberg 1999, s. 107). Na druhou stranu ovšem ztotožnění se s vědomou vůlí autora zákona neznamená automatické znevážení takové
interpretace
. Polemizuje-li stěžovatel s výkladem normy provedeným krajským soudem, je třeba, aby tak činil ve věcné rovině, nikoliv pouze poukazem na výkladovou metodu, zvolenou krajským soudem.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.