Vydání 11/2007

Číslo: 11/2007 · Ročník: V

1369/2007

Myslivost: návrh na uvedení honitby do souladu se zákonem

Ejk 247/2006
Myslivost: návrh na uvedení honitby do souladu se zákonem
k § 69 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Návrh na uvedení honitby do souladu se zákonem není pouhým oznámením o tom, že honitba zůstává zachována. Pokud honitba nebo obora uznaná podle dosavadních předpisů dosahuje zákonné výměry podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ale nesplňuje ostatní požadavky na tvorbu honitby, je osoba, které byla honitba uznána podle dosavadních předpisů, povinna podat do 31. 12. 2002 orgánu státní správy myslivosti návrh na uvedení honitby do souladu se zákonem, jinak honitba zaniká k 31. 3. 2003 (§ 69 odst. 1 citovaného zákona). Splnění zákonných podmínek je správní orgán povinen přezkoumat v rámci správního řízení a návrh dle ustanovení § 69 odst. 1 zákona o myslivosti je nutno chápat jako návrh účastníka na zahájení řízení dle § 18 tehdy platného správního řádu. Ostatními požadavky na tvorbu honitby (vedle výměry) jsou ustanovení § 17 odst. 1 až 6 zákona o myslivosti.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 17. 3. 2006, čj. 59 Ca 140/2004-54)
Prejudikatura:
srov. č. 662/2005 Sb. NSS.
Věc:
Honební společenstvo B. proti Krajskému úřadu Libereckého kraje o uvedení honitby do souladu se zákonem.
Rozhodnutím ze dne 20. 1. 2004 nevyhověl Městský úřad Frýdlant žádosti žalobce o uvedení společenstevní honitby B. do souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Správní orgán prvního stupně považoval za hlavní nedostatek podání skutečnost, že navržená hranice honitby není v souladu s § 17, § 18 a § 19 zákona o myslivosti a není dosaženo minimální výměry honitby 500 ha souvislých honebních pozemků. Souvislost honebních pozemků je totiž přerušena souvislým pruhem pozemků, které jsou ve vlastnictví Lesů České republiky, s. p., a Pozemkového fondu České republiky. Tento pruh honebních pozemků dělí honitbu na dvě části, z nichž žádná nedosahuje souvislých 500 ha honebních pozemků.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí zamítl žalovaný rozhodnutím ze dne 2. 7. 2004; dospěl k závěru, že předložený návrh na uvedení žalobcovy honitby do souladu se zákonem o myslivosti nelze potvrdit pro rozpor s § 17 odst. 2 zákona o myslivosti, a ztotožnil se s názorem správního orgánu prvního stupně ohledně přerušení souvislosti honebních pozemků. Žalovaný dále uvedl, že uvedení honiteb do souladu se zákonem o myslivosti bylo posuzováno podle toho, zda splňují ostatní požadavky na tvorbu honitby, přičemž se vycházelo komplexně z celého zákona o myslivosti, zejména pak z části čtvrté pod názvem „
Tvorba a využití honiteb
“. Podle § 17 odst. 2 zákona o myslivosti je honitba tvořena souvislými honebními pozemky. V § 19 odst. 1 písm. a) je uvedeno, že honební společenstvo je právnickou osobou, založenou podle zákona o myslivosti, jehož členy mohou být pouze vlastníci nebo spoluvlastníci souvislých honebních pozemků, jejichž výměra v součtu dosahuje výměry požadované zákonem o myslivosti pro vznik společenstevní honitby. Minimální výměra honitby je podle § 17 odst. 7 tohoto zákona stanovena na 500 ha. Honební společenstvo mělo zaktualizovat stav k podání návrhu podle § 69 odst. 1 a 2 zákona o myslivosti, aby bylo možné honitbu a honební společenstvo uvést do souladu se zákonem o myslivosti, tzn. honební společenstvo musí splňovat 500 ha souvislých honebních pozemků ve vlastnictví svých členů. Žalovaný uzavřel, že nesouhlasí s názorem žalobce, že souvislost honebních pozemků je založena pozemkem p. č. 2845. Tento pozemek je cestou (ostatní komunikace) a je typickým příkladem úzkého pozemkového pruhu, který dle § 2 písm. g) zákona o myslivosti nezakládá souvislost mezi pozemky jím spojenými.
Jak žalobce namítl v žalobě proti tomuto rozhodnutí, z § 69 odst. 1 zákona o myslivosti vyplývá, že osobě, které honitba byla uznána podle předchozích předpisů, je honitba zachována v případě, že zašle příslušnému úřadu sdělení – oznámení, že honitba zůstává zachována. Žalobce je přesvědčen, že takovým sdělením – oznámením nemůže být zahájeno správní řízení, a namítá proto neplatnost a nicotnost jak rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, tak rozhodnutí žalovaného. Nová právní úprava, obsažená v zákoně o myslivosti, se podle žalobce v převážné míře vztahuje – z hlediska otázky posuzované v tomto případě – na ta honební společenstva, která byla založena po účinnosti tohoto zákona, to však není případ Honebního společenství B., které bylo založeno před účinností tohoto zákona. Z toho vyplývá, že v již existující honitbě příslušný správní orgán nemůže zkoumat, kdo je členem honebního společenstva, a ani zda honební pozemky členů společenstva spolu souvisejí. Podle přechodných ustanovení § 69 odst. 1 zákona o myslivosti je totiž zřejmé, že honitba uznaná podle dosavadních předpisů zůstává zachována. Znění zákona nelze s odkazem na přechodná ustanovení vykládat jako výzvu k přezkoumání celistvosti a velikosti již uznané honitby a rovněž není možné pokládat oznámení honebního společenství za návrh na zahájení správního řízení podle zákona o myslivosti.
Žalobce tvrdí, že honitba vždy, tedy i k datu 31. 12. 2002 či 31. 3. 2003, splňovala a splňuje podmínky souvislosti honebních pozemků a že souvislost přerušena nebyla. V napadeném rozhodnutí jsou vyjmenovány pozemky, které přerušují souvislost honebních pozemků a podle názoru správního orgánu dělí honitbu na dvě části, z nichž ani jedna nedosahuje souvislých 500 ha honebních pozemků. Žalobce však tvrdí, že souvislost pozemků přerušena není a že spojujícími pozemky jsou pozemky p. č. 2845, p. č. 2870/4, p. č. 2894/1 a p. č. 2910/3.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že Honební společenstvo B. zaslalo na tehdejší Okresní úřad Liberec žádost o uznání honitby a její aktualizaci s tím, že předloží podklady podle § 17 zákona o myslivosti. Žalovaný považuje za nesporné, že dosavadní „
statut honitby
“ je nutno doplnit minimálně o nově požadované údaje. Jedná se především o stanovení minimálních a normovaných stavů. Vzhledem k tomu, že tyto údaje jsou povinnou součástí rozhodnutí o uznání honitby (§ 29 odst. 3 zákona o myslivosti), které je vydáno ve správním řízení, je i doplnění původního rozhodnutí o tyto „nové náležitosti“ nutno vést ve správním řízení. Za zahájení řízení je pak nutno nezbytně považovat doručení návrhu na uvedení do souladu příslušnému orgánu dle § 18 odst. 2 tehdy platného a účinného správního řádu (vydaného pod č. 71/1967 Sb.). Žalovaný také nesouhlasí s názorem žalobce, že již nemůže zkoumat, kdo je členem honebního společenstva a zda honební pozemky členů společenstva spolu souvisejí. Správní orgán, který rozhoduje o uvedení honitby, uznané podle předchozí právní úpravy, do souladu se zákonem o myslivosti, je povinen zjistit, zda honitba splňuje všechny požadavky stanovené zákonem o myslivosti na tvorbu honiteb, což je mimo jiné i vlastnictví souvislých honebních pozemků o výměře stanovené zákonem o myslivosti, ať již jednoho vlastníka nebo honebního společenstva, a to podle podmínek stanovených zákonem o myslivosti.
Žalovaný setrval na tom, že souvislost honebních pozemků není založena pozemkem p. č. 2845, který je cestou (ostatní komunikací) ve smyslu § 2 písm. g) zákona o myslivosti; i další v žalobě uváděné pozemky jsou charakterem ostatní komunikace. Konečně žalovaný uzavřel, že honební společenstvo bylo povinno zaktualizovat stav k podání návrhu podle § 69 odst. 1 a 2 zákona o myslivosti, aby bylo možné honitbu a honební společenstvo uvést do souladu se zákonem o myslivosti. Pokud však honební společenstvo nesplňuje podmínku 500 ha souvislých honebních pozemků ve vlastnictví svých členů, nelze je uvést do souladu se zákonem o myslivosti, a tudíž dochází i k zániku honitby.
Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Podle § 69 odst. 1 zákona o myslivosti zůstávají honitby a obory uznané podle dosavadních předpisů zachovány; to platí i pro obory o výměře nižší než 50 ha a samostatné bažantnice uznané podle dosavadních předpisů, které se stávají honitbami podle toho zákona, i když nedosahují výměry 500 ha. Pokud honitba nebo obora uznaná podle dosavadních předpisů dosahuje zákonné výměry podle tohoto zákona, ale nesplňuje ostatní požadavky na tvorbu honitby, je osoba, které byla honitba uznána podle dosavadních předpisů, povinna podat do 31. 12. 2002 orgánu státní správy myslivosti návrh na uvedení honitby do souladu s tímto zákonem, jinak honitba zaniká k 31. 3. 2003.
Podle § 69 odst. 2 zákona o myslivosti se právní povaha honebních společenstev vzniklých podle dosavadních předpisů řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne jeho účinnosti. Honební společenstvo přijme stanovy, popřípadě je přizpůsobí úpravě podle tohoto zákona, a zvolí orgány nejpozději do devíti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, jinak honební společenstvo a společenstevní honitba zanikají. Po zániku honebního společenstva se provede likvidace.
Z citovaných přechodných ustanovení zákona o myslivosti vyplývá, že stávající honební společenstva, tj. honební společenstva vzniklá před dnem účinnosti zákona o myslivosti, tj. vzniklá podle zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, nezanikají, nýbrž zůstávají zachována, a nejedná-li se o obory nebo samostatné bažantnice, pak musí splňovat podmínku minimální výměry honitby 500 ha. Právní povaha honebního společenstva se řídí zákonem o myslivosti ode dne jeho účinnosti. Stávajícímu honebnímu společenstvu je uložena povinnost přijmout stanovy, popř. je přizpůsobit zákonu o myslivosti, do 31. března 2003, jinak přímo ze zákona bez dalšího zanikají. Z uvedených přechodných ustanovení tedy vyplývá povinnost honebního společenstva uvést do souladu své orgány a rovněž nezbytnost dodržet základní výměru honitby v rozsahu 500 ha, a to k 31. 3. 2003.
Při posuzování jednotlivých žalobních námitek dospěl soud k následujícím závěrům:
Pokud jde o první žalobní námitku, je z výše uvedeného patrno, že v případě návrhu na uvedení honitby do souladu se zákonem se nejedná o pouhé oznámení o tom, že honitba zůstává zachována, jak tvrdí žalobce. Jak již bylo uvedeno výše, podle ustanovení § 69 odst. 1 zákona o myslivosti, pokud honitba nebo obora uznaná podle dosavadních předpisů dosahuje zákonné výměry podle tohoto zákona, ale nesplňuje ostatní požadavky na tvorbu honitby, je osoba, které byla honitba uznána podle dosavadních předpisů, povinna podat do 31. 12. 2002 orgánu státní správy myslivosti návrh na uvedení honitby do souladu se zákonem, jinak honitba zaniká k 31. 3. 2003. Tyto podmínky je správní orgán povinen přezkoumat v rámci správního řízení a návrh dle ustanovení § 69 odst. 1 zákona o myslivosti je nutno chápat jako návrh účastníka na zahájení řízení dle § 18 tehdy platného správního řádu. Pro jiný závěr nedává ustanovení § 69 zákona o myslivosti oporu. Ostatními požadavky na tvorbu honitby (vedle výměry) jsou ustanovení § 17 odst. 1 až 6 zákona o myslivosti. Jednou z podmínek je podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona o myslivosti v daném případě sporná souvislost honebních pozemků.
Při posuzování druhé žalobní námitky je třeba odkázat na ustanovení § 2 písm. g) zákona o myslivosti, které stanoví, že souvislými honebními pozemky se rozumí takové honební pozemky, jestliže se lze dostat z jednoho na druhý bez překročení cizího pozemku; úzké pozemkové pruhy nepřerušují tuto souvislost, leží-li však ve směru podélném, nezakládají souvislost mezi pozemky jimi spojenými. Tímto ustanovením nedochází ke změně pojmu oproti dosavadní právní úpravě. Již § 9 dříve platného zákona o myslivosti obdobnou úpravu obsahoval. Žalobce v žalobě nerozporuje závěr žalovaného, že souvislost honebních pozemků je přerušena souvislým pozemkovým pruhem ve směru SZ – JZ od hranice s Polskem po zastavěnou část obce B., pouze tvrdí, že souvislost honebních pozemků je založena pozemkem p. č. 2845, p. č. 2870/4, p. č. 2894/1 a p. č. 2910/3, a vyjmenovává navazující pozemky. Podle map Katastrálního úřadu v Liberci, pracoviště Frýdlant, bylo ověřeno, že pozemek p. č. 2845 je skutečně cestou (ostatní komunikací), a je tedy úzkým pozemkovým pruhem, který ve smyslu ustanovení § 2 písm. g) zákona o myslivosti leží ve směru podélném, a nezakládá tak souvislost mezi pozemky jím spojenými. Totéž platí o ostatních výše uváděných pozemcích p. č. 2870/4, p. č. 2894/1 a p. č. 2910/3.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.