Vydání 6/2005

Číslo: 6/2005 · Ročník: III

561/2005

Místní referendum

Ejk 10/2005
Místní referendum
k § 7, § 12 a § 13 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
Není přípustné vyhlásit místní
referendum
podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, o otázce, zda má být vyhlášeno místní
referendum
.
(Podle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 5. 2004, čj. 30 Ca 18/2004-10) *)
Věc:
Přípravný výbor pro místní
referendum
ve městě V. proti městu V. o vyhlášení místního referenda.
Přípravný výbor pro místní
referendum
(dále „navrhovatel“) podal dne 16. 2. 2004 návrh na pořádání místního referenda o takto formulované otázce: „Jste pro vyhlášení místního referenda na podporu zachování úplné nemocnice ve V. s akutní péčí na odděleních chirurgie, interna, porodnice a LDN se zachováním nepřetržitých ambulancí na těchto odděleních tak, jak tomu bylo do 30. 10. 2003?“. Podepsalo jej 3695 oprávněných osob, což je více, než žádá zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů. Rada města V. považovala návrh za bezvadný a předložila jej k projednání zastupitelstvu; to však na svém zasedání dne 24. 3. 2004 přijalo usnesení, kterým rozhodlo místní
referendum
nevyhlásit, a to z důvodu, že o navržené otázce nelze místní
referendum
konat.
Navrhovatel se domáhal vyhlášení místního referenda návrhem u krajského soudu: dle jeho názoru je totiž rozhodnutí zastupitelstva nezákonné. Zákon o místním referendu vymezuje v § 7 taxativním způsobem otázky, o kterých nelze
referendum
konat. Žádný z těchto případů ale nelze na otázku uvedenou v předmětném návrhu dle navrhovatele aplikovat, a zastupitelstvo tedy bylo povinno místní
referendum
vyhlásit dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona o místním referendu, protože pro to byly splněny všechny zákonné podmínky. Odpůrcem zastávaný názor, že vyhlášení referenda spadá do působnosti zastupitelstva města, pokládá navrhovatel za nesprávný. Dle něj by případným pozitivním rozhodnutím došlo pouze k vyjádření souhlasu oprávněných osob ke konání dalšího referenda, o kterém by samozřejmě opětovně rozhodovalo zastupitelstvo odpůrce, a položená otázka proto není v rozporu se zákonem.
Odpůrce ve svém vyjádření zpochybnil nejprve formulaci počátku otázky znějící: „Jste pro vyhlášení referenda ...“: zákon o místním referendu totiž stanoví, že
referendum
vyhlašuje zastupitelstvo města, nikoli občané v místním referendu. Druhým důvodem bránícím vyhlášení referenda je pak to, že problematika „podpory zachování úplné nemocnice ve V.“ nepatří do samostatné působnosti obce, přestože město V. je zřizovatelem příspěvkové organizace Nemocnice V. S odkazem na znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, poukázal odpůrce na skutečnost, že územní samosprávný celek jako zřizovatel takového zdravotnického zařízení nemá možnost fakticky ovlivnit rozsah zdravotních služeb tímto zařízením poskytovaných. Poukázal také na neurčitost pojmů obsažených v navrhované otázce jako „úplná nemocnice“ nebo „jak tomu bylo do 30. 10. 2003“, z nichž nebylo jasné, o čem se vlastně místní
referendum
koná.
Krajský soud návrh zamítl.
Z odůvodnění:
Dle § 57 zákona o místním referendu má přípravný výbor právo domáhat se dle příslušných ustanovení soudního řádu správního ochrany u soudu, jestliže zastupitelstvo obce rozhodlo o tom, že místní
referendum
nevyhlásí podle § 13 odst. 1 písm. b) citovaného zákona. Návrh je třeba podat do 20 dnů od jednání zastupitelstva obce, na kterém toto zastupitelstvo rozhodlo, že místní
referendum
nevyhlásí. Rozhodnutí soudu o návrhu v takovém případě nahrazuje rozhodnutí zastupitelstva. Dle § 91a s. ř. s. se lze návrhem u soudu za podmínek stanovených zákonem o místním referendu domáhat vyhlášení místního referenda. Účastníky jednání jsou přípravný výbor a příslušná obec. Soud rozhodne usnesením do 30 dnů; jednání není třeba nařizovat. Krajský soud je tedy zákonem o místním referendu zmocněn k tomu, aby namísto zastupitelstva obce posoudil, zda jsou dány zákonné podmínky pro vyhlášení místního referenda o navržené otázce či nikoliv. V dané věci dospěl k závěru, že nikoliv, a to z níže uvedených důvodů.
Předně se musel zabývat formulací otázky, kterou obsahoval návrh na konání místního referenda. Je zřejmé, a této skutečnosti si byl vědom i navrhovatel, že dle její dikce by výsledkem kladného rozhodnutí přijatého v tomto místním referendu bylo konání dalšího místního referenda. Jednalo by se tedy o jakési „referendum o referendu“. V dané věci by tak s ohledem na znění § 49 zákona o místním referendu případné kladné rozhodnutí přijaté v místním referendu zavázalo orgány obce k vyhlášení nového místního referenda o předmětné otázce. Zákon o místním referendu však stanoví v § 8 až § 11 určité náležitosti a procedurální postup, které musí být splněny pro to, aby místní
referendum
mohlo být vyhlášeno. Tato zákonná ustanovení by v daném případě u „dalšího“ referenda ztratila zcela smysl, protože zastupitelstvo by již bylo bez dalšího zavázáno je vyhlásit. Takový postup by dle krajského soudu byl v hrubém rozporu se zákonem o místním referendu, neboť o vyhlášení referenda rozhoduje zastupitelstvo obce. Předmětem rozhodovací činnosti občanů obce v místním referendu tak má být otázka řešící věc patřící do samostatné působnosti obce (srov. § 6 zákona o místním referendu), nikoli otázka podmiňující konání dalšího místního referenda. Shora uvedené právní důsledky proto vedly krajský soud k závěru, že otázka formulovaná navrhovatelem v návrhu místního referenda je v rozporu s právními předpisy, konkrétně se zněním zákona o místním referendu. Taková skutečnost má dle § 7 písm. d) tohoto zákona za následek nepřípustnost konání místního referenda. Uvedené zjištění představovalo samo o sobě dostatečný důvod pro zamítnutí návrhu.
Nad rámec toho třeba říci, že soud může v řízení o vyhlášení místního referenda rozhodnout buď o zamítnutí návrhu, nebo o vyhlášení referenda. Ve druhé z uvedených možností pak rozhodnutí soudu nahrazuje rozhodnutí zastupitelstva. Soud v takovém případě ale vstupuje fakticky do role orgánů obce, a proto musí z této pozice posoudit splnění všech zákonných podmínek pro vyhlášení místního referenda. Mezi ně patří i náležitosti návrhu přípravného výboru stanovené v § 10 zákona o místním referendu. Právě z tohoto pohledu nepovažuje krajský soud daný návrh za bezvadný. Dle odstavce prvého písm. d) citovaného ustanovení totiž musí návrh obsahovat mimo jiné i odhad nákladů spojených s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce. Navrhovatel se této povinnosti zhostil v návrhu tak, že uvedl dvě varianty. Podle varianty A), kdy by nemocnice zůstala zachována ve formě příspěvkové organizace, by údajně předpokládaná ztráta činila 5,9 milionů Kč ročně a byla by hrazena z rozpočtu města a sponzorských darů. Podle varianty B), předpokládající transformaci nemocnice do podoby společnosti s ručením omezeným, navrhovatel při očekávaném vyrovnaném hospodaření odhadoval nulové
dotace
z rozpočtu města. Nic víc. Takovým způsobem stanovený odhad je však dle krajského soudu zcela nedostatečný. Navrhovatel totiž v návrhu vůbec neuvedl, oč svoje odhady opírá či jak k nim dospěl. A to je málo zvláště za situace, kdy realizace rozhodnutí přijatého v místním referendu může představovat významný zásah do rozpočtu obce, respektive může i finanční možnosti obce přesahovat. Otázka financí může významně ovlivnit kupříkladu i termín realizace tohoto rozhodnutí, které je jinak dle § 49 zákona o místním referendu pro zastupitelstvo obce a její orgány závazné. Navrhovatel takového referenda proto musí mít vždy zřetelnou a konkrétní představu, jaké finanční dopady by jeho návrh, pokud by byl přijat v místním referendu, pro obec měl a z jakých prostředků by jej obec byla schopna hradit. Takovou pregnantní kalkulaci proto musí navrhovatel referenda rozvést již v návrhu na vyhlášení místního referenda, neboť zastupitelstvo obce, které o vyhlášení rozhoduje, musí brát v úvahu i možnost jeho faktické realizace.
Ostatně je to právě zastupitelstvo obce, které je za realizaci výsledků místního referenda odpovědné. Zákonem požadovaný odhad nákladů spojených s realizací přijatého rozhodnutí a způsobu jejich úhrady tedy musí být kvalifikovaný, aby na jeho základě orgány obce měly možnost zjistit, z jakých předpokladů přípravný výbor při svých úvahách vycházel, na základě čeho dospěl ke svým závěrům a v neposlední řadě, zda obec vůbec bude schopna rozhodnutí přijaté v místním referendu uskutečnit. Pokud by tomu tak být nemělo, byla by v místním referendu přijímána rozhodnutí, jejichž realizace by s ohledem zejména na finanční možnosti příslušné obce byla zcela nemožná. Něco takového však jistě zákon o místním referendu na mysli nemá. Právě proto patří k náležitostem návrhu přípravného výboru i shora uvedený požadavek. Rovněž z tohoto důvodu by nebylo možné, aby krajský soud návrhu vyhověl a navrhované místní
referendum
vyhlásil.
(rut)
*) Navrhovatel napadl toto usnesení ústavní stížností; tu však Ústavní soud zamítl nálezem ze dne 9. 2. 2005, sp. zn. IV. ÚS 223/04.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.