Vydání 10/2005

Číslo: 10/2005 · Ročník: III

661/2005

Místní referendum

Ejk 18/2005
Místní referendum
k § 7 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů (v textu též „zákon o místním referendu“)
k § 7, § 35, § 84, § 85 a § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákonů č. 450/2001 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 313/2002 Sb. a č. 257/2004 Sb.
I. Ustanovení § 7 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, zužuje o taxativně vymezené případy okruh věcí patřících do samostatné působnosti obce, o nichž lze konat místní
referendum
.
II. Výluka v § 7 písm. e) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, dopadá jen na případy, kdy zákon zakládá obci pravomoc rozhodovat o věci patřící do samostatné působnosti obce ve zvláštním řízení, tj. v řízení formálně upraveném procesním předpisem. Konání místního referenda ale nemůže bránit skutečnost, že určitá věc je či bude předmětem správního řízení konaného v přenesené působnosti.
(Podle usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 4. 2005, čj. 58 Ca 23/2005-41)
Věc:
Josef V. v R. proti městu Radnice, za účasti přípravného výboru, o vyslovení neplatnosti rozhodnutí přijatého v místním referendu a vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu.
Navrhovatel se u Krajského soudu v Plzni domáhal vyslovení neplatnosti rozhodnutí přijatého v místním referendu konaném dne 18. 3. 2005 v městě Radnice, případně vyslovení neplatnosti hlasování v tomto místním referendu. Tvrdil, že proběhnuvší místní
referendum
bylo nepřípustné podle § 7 písm. e) zákona o místním referendu, neboť je nelze konat v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení – zde v řízení o umísťování staveb podle stavebního zákona. Místní
referendum
tedy v souladu s § 13 odst. 1 písm. b) zákona o místním referendu nemělo být vůbec vyhlášeno.
Ze spisové dokumentace týkající se konání místního referenda, kterou předložilo město Radnice, vyplynulo, že dne 6. 10. 2004 předložil přípravný výbor Městskému úřadu Radnice návrh na konání místního referenda, který byl mj. doložen šedesáti pěti podpisovými listinami, na nichž podepsaní občané vyjádřili podporu návrhu na vyhlášení místního referenda týkajícího se vybudování tlakové kanalizace v obci. Návrh na konání místního referenda byl zdůvodněn tím, že představitelé města podcenili složitost stavby tlakové kanalizace a její celkový dopad na jednotlivé občany. Navrhované řešení je provozně vysoce neekonomické a neekologické a byly navíc prokázány i zásadní logické chyby v projektu. Zastupitelstvo města Radnice po odstranění vad návrhu usnesením ze dne 14. 12. 2004 schválilo vyhlášení místního referenda k otázce „Souhlasíte s vybudováním tlakové kanalizace v Radnicích?“ s místem konání dne 18. 3. 2005 od 8.00 hod. do 22.00 hod.
Ze zápisu okrskové a místní komise o průběhu a výsledku hlasování z 18. 3. 2005 pak vyplynulo, že bylo odevzdáno 910 platných hlasů, z toho 27 platných hlasů pro odpověď ano a 879 platných hlasů pro odpověď ne; 4 oprávněné osoby pak neoznačily křížkem žádnou odpověď na otázku, a zdržely se tak hlasování.
Město Radnice v písemném vyjádření k návrhu mj. uvedlo, že na jeho návrh stavební úřad zahájil dne 17. 12. 2003 územní řízení „Tlaková kanalizace a ČOV, k. ú. Radnice“. Dne 24. 9. 2004 bylo přitom vydáno rozhodnutí o zastavení řízení, proti kterému se jeden z účastníků řízení odvolal. Krajský úřad Plzeňského kraje k tomuto odvolání dne 21. 12. 2004 napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání. Dne 3. 2. 2005 vydal stavební úřad výzvu k doplnění návrhu na vydání územního rozhodnutí a řízení přerušil do 30. 4. 2005.
Krajský soud v Plzni oba návrhy zamítl.
Z odůvodnění:
Podle § 91a odst. 1 s. ř. s. se lze návrhem u soudu za podmínek stanovených zvláštním zákonem domáhat a) určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, b) vyhlášení místního referenda, c) vyslovení neplatnosti rozhodnutí přijatého v místním referendu, d) vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu.
Zvláštním zákonem ve smyslu § 91a odst. 1 s. ř. s. je v daném případě zákon o místním referendu, kde jsou v § 58 stanoveny podmínky, za kterých lze podat návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti rozhodnutí v místním referendu. Podle tohoto ustanovení může návrh podat každá oprávněná osoba nebo přípravný výbor, mají-li za to, že a) došlo k takovému porušení ustanovení tohoto zákona, které mohlo ovlivnit jeho výsledek, b) bylo konáno místní
referendum
o věci, která nepatří do samostatné působnosti obce, c) bylo konáno místní
referendum
o věci, o níž místní
referendum
nelze podle § 6 konat.
Účastníky řízení jsou podle § 91a odst. 2 s. ř. s. přípravný výbor a příslušná obec; v případě návrhu podle odstavce 1 písm. c) a d) i osoba oprávněná hlasovat v místním referendu. Z uvedeného je zřejmé, že účastníci řízení s ohledem na předmět sporu nejsou nazýváni žalobce a žalovaný, jak se mylně navrhovatel domníval, ale navrhovatel a další účastníci řízení, a že jejich okruh je zákonem taxativně stanoven. V daném případě jsou účastníky řízení navrhovatel, město Radnice a přípravný výbor.
Navrhovatel v této věci je aktivně legitimován k podání tohoto návrhu, neboť splňuje obě podmínky stanovené v § 58 zákona o místním referendu, je oprávněnou osobou ve smyslu § 2 zákona o místním referendu (má právo hlasovat v místním referendu a volit do zastupitelstva obce dle § 4 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí) a má za to (tvrdí), že bylo konáno místní
referendum
o věci, o které
referendum
dle § 7 písm. e) zákona o místním referendu konat nelze [§ 58 písm. b), c) zákona o místním referendu]. Proto navrhuje vyslovit neplatnost rozhodnutí, resp. neplatnost hlasování v místním referendu.
Podle § 6 zákona o místním referendu se v místním referendu rozhoduje o věcech, které patří do samostatné působnosti obce nebo statutárního města.
Obec jako základní územní samosprávné společenství občanů spravuje své záležitosti jednak samostatně, tj. vykonává tzv. "samostatnou působnost" (§ 7 odst. 1 věta první zákona č. 128/2000 Sb., o obcích), jednak vykonává státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce. Takový orgán vykonává státní správu jako svou přenesenou působnost (§ 7 odst. 2 zákona o obcích).
Z dikce § 6 zákona o místním referendu jednoznačně vyplývá, že v místním referendu lze rozhodovat výlučně o věcech, které patří do samostatné působnosti obce. Z téhož ustanovení a ze samotné logiky věci se podává, že předmětem místního referenda naopak nemohou být věci náležející do veřejné správy uskutečňované státem, byť v určitém rozsahu rovněž realizované obcemi, resp. orgány obcí jako tzv. přenesená působnost.
Do samostatné působnosti obce ve smyslu § 35 odst. 1, 2 zákona o obcích patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, § 85 a § 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
Ve věcech patřících do samostatné působnosti obce rozhoduje v rozsahu stanoveném v § 84 a § 85 zákona o obcích zastupitelstvo obce. Rada obce připravuje podle § 102 zákona o obcích návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.
Otázka, o které bylo v městě Radnice v místním referendu dne 18. 3. 2005 rozhodováno, zněla:
„Souhlasíte s vybudováním tlakové kanalizace v Radnicích?“
Zbudování či nezbudování kanalizace, jakož i konkrétní volba druhu (systému) kanalizace z více možných řešení, je zcela nepochybně záležitostí, kterou spravuje každá obec jako samosprávné společenství občanů samostatně. Z formulace položené otázky je zřejmé, že je jí sledováno vyjádření občanů města k záležitosti, která je v zájmu obce a dotkne se bezprostředně každého občana obce. Město Radnice se dle rozhodnutí zastupitelstva města chystá realizovat zamýšlený projekt tlakové kanalizace z rozpočtu města, na území města, s dopadem na jednotlivé občany města, jak pokud jde o rozpočet města, tak pokud jde o náklady, které budou jednotliví občané nuceni vynaložit při zvolení tohoto způsobu kanalizace ve městě. K návrhu města Radnice již bylo zahájeno územní řízení vedené podle stavebního zákona. Zastupitelstvo města by ve smyslu § 84 a § 85 zákona o obcích mělo rozhodovat v zájmu co možná nejširšího okruhu občanů města. Řešit záležitost kanalizací v obcích žádný zákon nesvěřuje krajům. Rozhodování o tom, zda zbudovat kanalizaci určitého druhu či nikoliv, nespadá do přenesené působnosti žádného orgánu obce a rovněž nejde o záležitost, kterou by zvláštní zákon svěřoval správním úřadům jako výkon státní správy. Z uvedeného lze dojít k závěru, že problematika kanalizace v obci spadá do tzv. samostatné působnosti obce. Na tomto závěru nemůže nic změnit okolnost, že vlastní oprávnění realizovat zamýšlenou stavbu (územní rozhodnutí o umístění stavby a případné stavební povolení) vzchází z řízení vedeného orgánem obce v přenesené působnosti, tj. v rámci výkonu státní správy. V posuzovaném případě tedy šlo o věc, o které lze ve smyslu § 6 zákona o místním referendu v místním referendu rozhodovat. Pokud došlo v městě Radnice k jeho vyhlášení, bylo právem každého občana města vyjádřit se k položené otázce s tím právním důsledkem, že rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo a orgány obce závazné (§ 49 zákona o místním referendu). Ostatně mezi účastníky řízení stran § 6 zákona o místním referendu nejsou žádné spory.
Ustanovení § 7 zákona o místním referendu pod písm. a) – h) upravuje nepřípustnost konání místního referenda. Místní
referendum
mimo jiné nelze podle § 7 písm. e) konat v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení. V poznámce 11) pod čarou se odkazuje příkladmo na správní řád. Citované ustanovení však nelze vykládat izolovaně, nýbrž především ve vazbě na § 6 a zbývající skutkové podstaty formulované v § 7 zákona o místním referendu. Ze systematického zařazení právního pravidla obsaženého v § 7 za právní pravidlo upravené v § 6 a dále s přihlédnutím ke zbývajícím právním situacím v § 7 upraveným (všechny případy spadají do samostatné působnosti obce) je nutné dovodit, že § 7 zákona o místním referendu zužuje okruh věcí patřících do samostatné působnosti obce, o nichž lze místní
referendum
konat, o taxativně vymezené případy. Řečeno jinak, ze zásady, že o všech věcech, které patří do samostatné působnosti obce, lze rozhodovat v místním referendu, existují výjimky, jejichž uzavřený výčet obsahuje právě § 7 zákona o místním referendu. Výluka v § 7 písm. e) zákona o místním referendu tak dopadá jen na případy, kdy zákon zakládá obci pravomoc rozhodovat o věci patřící do samostatné působnosti obce ve zvláštním řízení, tj. v řízení formálně upraveném procesním předpisem, např. správním řádem či jinými procesními předpisy. Jako příklad lze uvést rozhodování obce o správních deliktech dle § 58 zákona o obcích. Konání místního referenda tudíž nemůže bránit okolnost, že věc je nebo se stane předmětem jakéhokoliv řízení.
Lze tedy shrnout, že v každém konkrétním případě musí být prioritně posouzena otázka, zda věc, o které se má v místním referendu rozhodovat, patří do samostatné působnosti obce, a následně otázka, zda se nejedná o věc, na niž dopadá některá z výluk taxativně upravených v § 7 zákona o místním referendu.
V posuzované věci navrhovatel tvrdil, že konání místního referenda bránilo územní řízení vedené podle stavebního zákona ve věci stavby „Tlaková kanalizace a ČOV, k. ú. Radnice“ vedené k návrhu města Radnice u stavebního úřadu Městského úřadu Radnice, ve kterém navrhovatel spatřoval důvod nepřípustnosti konání místního referenda uvedený v § 7 písm. e) zákona o místním referendu. Jak už bylo shora zmíněno, problematika kanalizace v obci spadá mimo jakoukoliv pochybnost do samostatné působnosti obce a tuto povahu neztrácí ani v situaci, kdy je vedeno k návrhu obce územní řízení podle § 32 až § 42 stavebního zákona. Jakožto osoba, která svým návrhem zavdala příčinu k zahájení územního řízení, neztrácí obec právo se svým návrhem až do vydání rozhodnutí disponovat, tj. např. vzít jej zpět. Ostatně i po vydání rozhodnutí o umístění stavby je na obci, zda požádá o vydání stavebního povolení na stavbu „Tlaková kanalizace a ČOV, k. ú. Radnice“ a koneckonců zda fakticky zrealizuje oprávnění provést stavbu, nabyté případným stavebním povolením, či nikoliv. Výluka upravená v § 7 písm. e) zákona o místním referendu na posuzovaný případ dopadat nemůže, protože nejen o otázce položené v místním referendu dne 18. 3. 2005, ale ani o jinak formulované otázce stran kanalizace není obec v rámci samostatné působnosti dle stávající právní úpravy oprávněna rozhodovat ve zvláštním řízení. Územní řízení prováděné stavebním úřadem Městského úřadu v Radnicích je výkonem přenesené působnosti ve smyslu § 61 a násl. zákona o obcích, nikoliv samostatné působnosti dle § 35 a násl. zákona o obcích. Proto nemůže být pro posouzení věci právně významná okolnost, že další účastníci řízení – město Radnice a přípravný výbor – o existenci územního řízení věděli, jak namítá navrhovatel, ani okolnost, že v době konání místního referenda bylo územní řízení přerušeno do 30. 4. 2005.
Z důvodů shora podrobně uvedených se soud neztotožnil ani s navrhovatelovým názorem, že zastupitelstvo města mělo rozhodnout podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o místním referendu tak, že místní
referendum
nevyhlásí. Zastupitelstvo města dospělo ke správnému závěru, že o navržené otázce lze místní
referendum
konat, neboť využití tohoto legálního právního prostředku nebyly na překážku žádné zákonné důvody, zejména pak překážka stanovená v § 7 odst. e) zákona o místním referendu. Proto návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí v místním referendu soud shledal nedůvodným.
Rovněž návrh na vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu soud shledal nedůvodným, neboť k vyslovení neplatnosti hlasování by mohlo dojít v případě, že by k námitce navrhovatele soud zjistil porušení ustanovení, která upravují hlasování, tj. ustanovení hlavy páté zákona o místním referendu nazvané „Hlasování“. Protože navrhovatel porušení některého z těchto ustanovení netvrdil, nemůže mít naději na úspěch stran svého návrhu na vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu.
(da)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.