Vydání 10/2010

Číslo: 10/2010 · Ročník: VIII

2121/2010

Místní referendum: podmínky pro oddělení části obce; občan obce

Místní referendum: podmínky pro oddělení části obce; občan obce
I. Splnění všech podmínek pro vyhlášení místního referenda o oddělení části obce (§ 21 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) se musí posuzovat v době, kdy je o něm příslušným orgánem rozhodováno, tj. ke dni zasedání zastupitelstva obce, resp. krajského soudu, pokud je mu podán návrh podle § 91a s. ř. s.
II. Za občana obce je nutno považovat fyzickou osobu, která je státním občanem České republiky a je v obci hlášena k trvalému pobytu (§ 16 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích), a také fyzickou osobu, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena (§ 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).
(Podle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 5. 2010, čj. 30 A 20/2010-139)
Věc: Přípravný výbor pro konání referenda o oddělení Březhradu od statutárního města Hradec Králové proti statutárnímu městu Hradec Králové o návrhu na vyhlášení místního referenda.
Navrhovatel podal u Magistrátu města Hradec Králové návrh na konání místního referenda o oddělení části statutárního města Hradec Králové vymezené katastrálním územím Březhrad od města Hradec Králové. Zastupitelstvo města Hradec Králové návrh projednalo a usnesením ze dne 24. 2. 2009 rozhodlo o nevyhlášení místního referenda. Důvodem byla skutečnost, že Březhrad měl ke dni podání návrhu pouze 906 obyvatel hlášených zde k trvalému pobytu. Nebyla tak splněna podmínka stanovená v § 21 odst. 1 zákona o obcích, že část obce, která se chce oddělit, musí mít po oddělení alespoň 1 000 občanů.
S uvedeným rozhodnutím zastupitelstva města Hradec Králové navrhovatel nesouhlasil, a proto se obrátil s návrhem na vyhlášení místního referenda na Krajský soud v Hradci Králové. Zdůraznil, že proces oddělení části obce má v souladu s platnou právní úpravou dvě fáze. Tou první je uspořádání místního referenda, druhou pak, v případě jeho kladného výsledku, podání návrhu na oddělení části obce a řízení o tomto návrhu před krajským úřadem. Pokud je podán návrh na konání místního referenda o oddělení části obce, který splňuje všechny formální náležitosti, může být dle navrhovatelova názoru místní
referendum
vyhlášeno, i když v době podání návrhu na konání místního referenda není splněna podmínka stanovená v § 21 odst. 1 zákona o obcích o minimálním počtu občanů obce po jejím oddělení. Právě tak je třeba dle navrhovatele interpretovat vypuštění nedostatku počtu občanů oddělované části jako výslovné překážky pro konání místního referenda dříve zakotvené v § 10 písm. i) zákona č. 298/1992 Sb., o místním referendu*). Výklad odpůrce nemůže podle něj obstát. Ustanovení § 7 písm. d) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, stanoví, že místní
referendum
nelze konat, jestliže by otázka v něm položená byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy. Otázka navržená pro místní
referendum
v rozporu s právními předpisy není, což netvrdí ani odpůrce, a také rozhodnutí v místním referendu by v rozporu s právními předpisy být nemohlo, protože samo o sobě k oddělení části obce nepostačuje. Uvedený názor podporuje dle navrhovatele i znění § 21 odst. 1 zákona o obcích. Podle něj musí být podmínka stanoveného počtu občanů splněna až po oddělení části obce, tedy ke dni jejího vzniku.
Pro případ, že by se krajský soud se shora uvedeným názorem neztotožnil, navrhl navrhovatel, aby postupoval dle § 48 odst. 1 písm. a) s. ř. s., tedy aby přerušil řízení a předložil v souladu s čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky návrh Ústavnímu soudu na zrušení části § 21 odst. 1 zákona o obcích; konkrétně části za středníkem v první větě, která zní „po oddělení musí mít alespoň 1 000 občanů“, neboť toto ustanovení je dle navrhovatele v rozporu s čl. 100 odst. 1 Ústavy zakotvujícím právo na samosprávu, jež je díky tomuto ustanovení obyvatelům Březhradu upíráno.
Odpůrce se k návrhu vyjádřil přípisem, v němž uvedl, že návrh přípravného výboru sice splnil všechny požadavky stanovené zákonem o místním referendu, avšak postup při oddělení části obce je upraven zákonem o obcích, přičemž poukázal zejména na znění jeho § 21 odst. 1. Odkázal rovněž na § 16 odst. 1 tohoto zákona, podle něhož je občanem obce státní občan České republiky s trvalým pobytem na území dané obce. Z centrální evidence obyvatel vedené Ministerstvem vnitra bylo zjištěno, že na území části statutárního města Hradec Králové vymezené k. ú. Březhrad bylo ke dni 24. 2. 2009, tedy ke dni zasedání zastupitelstva, hlášeno k trvalému pobytu 905 občanů. Vyhlášení místního referenda tak brání § 7 písm. d) zákona o místním referendu.
Za nedůvodné považoval tvrzení navrhovatele, že část § 21 odst. 1 zákona o obcích je v rozporu s čl. 100 odst. 1 Ústavy. Ústava uznává právo na samosprávu územních samosprávných celků, které jsou obcemi nebo kraji. Tedy veřejnoprávními korporacemi již konstituovanými. Vznikem nových obcí se Ústava nezabývá. Dle odpůrce tak nelze porušit právo na samosprávu územního samosprávného celku, který neexistuje.
Krajský soud návrh usnesením ze dne 30. března 2009, čj. 30 Ca 23/2009-41, zamítl.
K ústavní stížnosti navrhovatele Ústavní soud nálezem ze dne 19. 4. 2010, sp. zn. IV. ÚS 1403/09, citované usnesení krajského soudu zrušil (výrok I.), když dospěl k závěru, že jím a postupem jeho vydání předcházejícím bylo porušeno základní právo stěžovatele garantované čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.). Ve výroku II. nálezu pak Ústavní soud odmítl návrh na zrušení § 21 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Krajskému soudu se tak věc vrátila k novému řízení o návrhu na vyhlášení místního referenda. Krajský soud nejprve vyzval Magistrát města Hradec Králové, oddělení evidence obyvatel, ke sdělení, kolik fyzických osob, které jsou státními občany České republiky, je hlášeno v části statutárního města Hradec Králové vymezené k. ú. Březhrad k trvalému pobytu (§ 16 odst. 1 zákona o obcích), a kolik fyzických osob, které dosáhly věku 18 let a jsou občany Evropské unie, je hlášeno na tomtéž území k trvalému pobytu (§ 17 zákona o obcích).
V odpovědi na dotaz soudu správní orgán uvedl, že ke dni 5. 5. 2010 bylo v části Hradec Králové – Březhrad evidováno 895 fyzických osob, které jsou státními občany České republiky a jsou hlášeny v části statutárního města Hradec Králové – Březhrad k trvalému pobytu (§ 16 odst. 1 zákona o obcích), a 2 fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou občany členských států Evropské unie a jsou hlášeny v části statutárního města Hradec Králové – Březhrad k platnému trvalému pobytu občana Evropské unie (§ 17 zákona o obcích).
K uvedenému podkladu se navrhovatel vyjádřil podáním ze dne 21. 5. 2010, v němž uvedl, že jej považuje za nedůvěryhodný, a to s ohledem na fyzické sčítání občanů Březhradu, které za pomoci několika občanů Březhradu provedl. Na základě tohoto sčítání, které nebylo konáno z moci úřední, takže mohli být započteni pouze občané, kteří k tomu dali souhlas, dospěl navrhovatel k počtu 952 občanů České republiky hlášených k trvalému pobytu v části Březhrad. Přitom Magistrát města Hradec Králové v roce 2009 ve svém sdělení uvedl počet 906 občanů, a nyní uvádí 895 občanů. Tento zjevný rozpor vede navrhovatele k závěru o možné manipulaci s údaji evidence ze strany magistrátu města, ať již úmyslné, nebo vzniklé v důsledku chyby.
V dalším bodu svého vyjádření navrhovatel odkázal na nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2010, sp. zn. IV. ÚS 1403/09, konkrétně na jeho část V. odst. 36, v němž Ústavní soud konstatoval, že pod pojem „občan“ ve smyslu zákona o obcích je třeba zahrnout i fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními občany a jsou v obci hlášeny k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. Ústavní soud následně konstatoval, že takovou smlouvou je Smlouva o fungování Evropské unie. Navrhovatel vyjádřil názor, že stejné skutečnosti mohou být zakotveny i v jiné mezinárodní smlouvě, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena, a pojem „občan“ tak může kromě občanů členských států Evrop- ské unie zahrnovat i další cizince. Proto navrhovatel navrhl, aby se krajský soud zabýval otázkou, zda do počtu občanů hlášených v části Březhrad nemají být v souladu s názorem Ústavního soudu zahrnuti i další zde hlášení cizinci.
Vázat vznik nové obce na počet občanů, respektive v souladu s názorem Ústavního soudu na počet občanů České republiky a členských států Evropské unie, se dle navrhovatele jeví nesmyslným vzhledem k dalším ustanovením zákona o obcích i dalším právním předpisům. Konkrétně jmenoval § 22 zákona o obcích, podle něhož v případě oddělení části obce se dělí majetek původní obce v poměru podle počtu obyvatel původní a nově vzniklé obce, dále § 68 téhož zákona, podle něhož se počet členů zastupitelstva obce stanoví podle počtu obyvatel obce, a § 73 téhož zákona, dle kterého se podle počtu obyvatel poskytuje i odměna členům zastupitelstva. Také podle zákona č. 243/2009 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, je jedním z hledisek, kterým se určuje podíl na celostátním hrubém výnosu daní, poměr počtu obyvatel obce k počtu obyvatel ostatních obcí. Navrhovatel proto považoval za použití logického a systematického výkladu za správné, aby i pro oddělení části obce bylo použito měřítko počtu všech obyvatel, nikoliv pouze občanů. V reakci na uvedená tvrzení a návrhy navrhovatele se krajský soud obrátil na Ministerstvo vnitra se stejným dotazem jako původně na Magistrát města Hradec Králové. Ministerstvo vnitra odpovědělo přípisem ze dne 27. 5. 2010, z něhož vyplývá, že ke dni 26. 5. 2010 bylo v části statutárního města Hradec Králové – Březhrad evidováno 892 fyzických osob, které jsou státními občany České republiky a jsou hlášeny v části statutárního města Hradec Králové – Březhrad k trvalému pobytu (§ 16 odst. 1 zákona o obcích), a 2 fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou občany členských států Evropské unie a jsou hlášeny v části statutárního města Hradec Králové – Březhrad k platnému trvalému pobytu občana Evropské unie (§ 17 zákona o obcích).
Současně krajský soud vyzval Magistrát města Hradec Králové, aby v návaznosti na svůj přípis ze dne 5. 5. 2010, ve kterém k dotazu navrhovatele uvedl, že kromě 895 občanů ČR hlášených k trvalému pobytu a 2 občanů členských států EU s platným trvalým pobytem občana EU, žije v místní části Březhrad ke dni 5. 5. 2010 také 175 cizinců s platným dlouhodobým pobytem vízového cizince, 16 cizinců s platným trvalým pobytem, 9 azylantů s povoleným pobytem azylanta a 1 občan členského státu EU s platným přechodným pobytem občana EU, krajskému soudu sdělil, příslušníky kterých států shora uvedení cizinci jsou. Na tento dotaz odpověděl Magistrát města Hradec Králové, oddělení evidence obyvatel, sdělením ze dne 25. 5. 2010, podle něhož bylo ke dni 24. 5. 2010 v části statutárního města Hradec Králové – Březhrad evidováno celkem 202 cizinců s různými typy pobytů.
Magistrát města Hradec Králové aktualizoval poskytnuté údaje sdělením ze dne 28. 5. 2010, z něhož vyplynulo, že k tomuto dni bylo v části statutárního města Hradec Králové – Březhrad evidováno 892 fyzických osob, které jsou státními občany České republiky a jsou hlášeny v části statutárního města Hradec Králové – Březhrad k trvalému pobytu (§ 16 odst. 1 zákona o obcích), a 2 fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou občany členských států Evropské unie (EU) a jsou hlášeny v části statutárního města Hradec Králové – Březhrad k platnému trvalému pobytu občana Evropské unie (§ 17 zákona o obcích). Tytéž údaje potvrdil i přípis Ministerstva vnitra ze dne 28. 5. 2010.
Krajský soud v Hradci Králové návrh na vyhlášení místního referenda o otázce: „Souhlasíte s oddělením části statutárního města Hradec Králové vymezené k. ú. Březhrad od statutárního města Hradec Králové a s vytvořením nové obce v uvedeném území?“ zamítl.
Z odůvodnění:
Krajský soud předně konstatuje, že se z důvodů níže uvedených neztotožnil s námitkou navrhovatele zpochybňující důvěryhodnost podkladů poskytovaných Magistrátem města Hradec Králové. Pokud navrhovatel spatřuje rozpor v tom, že mu Magistrát města Hradec Králové poskytl různé údaje o počtu občanů části Březhrad, pak nelze přehlédnout, že tyto údaje poskytoval v roce 2008, poté v roce 2009 a nyní v květnu 2010. Je proto zcela logické, že v takovém časovém rozpětí se údaje o počtu obyvatel části Březhrad mohou v řádu jednotek či dokonce desítek lišit. Naopak těžko by bylo lze uvěřit tomu, že by se počet obyvatel vůbec neměnil. Důvěryhodnost poskytnutých údajů nemohlo ohrozit ani laické sčítání občanů části Březhrad, které provedli členové navrhovatele nebo jeho sympatizanti. Je zřejmé, že takový podklad nemůže být pro zjištění počtu občanů obce nebo její části
relevantní
. Z toho důvodu krajský soud nevyhověl ani návrhu navrhovatele, aby vyslechl k této problematice navržené svědky z řad občanů Březhradu.
Dle § 3 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel je evidence obyvatel vedena v informačním systému evidence obyvatel, jehož správcem je Ministerstvo vnitra. Tento informační systém je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona, kterým je zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Dle § 8 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel pak Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem. Údaje poskytnuté krajskému soudu Magistrátem města Hradec Králové tedy tento orgán státní správy získal ze stejné evidence, ze které je získává Ministerstvo vnitra. Přesto krajský soud vyhověl navrhovateli a vyžádal si
relevantní
údaje přímo od Ministerstva vnitra. Také z jím poskytnutých údajů je zřejmé, že jsou ve shodě s údaji poskytovanými Magistrátem města Hradec Králové. Krajský soud proto neshledal jediný důvod, proč by neměl považovat údaje poskytnuté jak tímto orgánem, stejně tak jako údaje poskytnuté Ministerstvem vnitra, za důvěryhodné. Při svém rozhodování z nich proto vycházel.
V souvislosti s tím krajský soud nepovažoval za důležité pro posouzení věci, aby si od shora uvedených orgánů státní správy vyžádal také doložení všech zápisů, ke kterým v informačním systému došlo ve vztahu k obyvatelům hlášeným v části Březhrad v průběhu let 2009 a 2010, jak navrhoval navrhovatel. Jak uvedl Ústavní soud, splnění všech podmínek vyhlášení místního referenda (tedy i podmínky 1 000 občanů) se musí posuzovat v době, kdy je o něm příslušným orgánem rozhodováno (tj. ke dni zasedání zastupitelstva, respektive krajského soudu, pokud mu je podán návrh dle § 91a s. ř. s.). Změny v počtu obyvatel části Březhrad v letech 2009 a 2010 tak nejsou pro posouzení projednávané věci
relevantní
.
Stejně tak krajský soud nemohl vyhovět návrhu navrhovatele, aby proběhlo fyzické sčítání občanů části Březhrad krajským úřadem nebo Ministerstvem vnitra v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti Magistrátu města Hradec Králové. Krajský soud nemá vůbec oprávnění takové sčítání občanů nařídit, navíc takový postup vzhledem ke lhůtám, v nichž musí krajský soud o návrhu dle § 91a s. ř. s. rozhodnout (30 dnů), těžko přichází v úvahu. Jak již krajský soud uvedl shora, neshledal důvod, pro který by neměl a nemohl vycházet z údajů z informačního systému evidence obyvatel.
Krajský soud se ztotožnil s námitkou navrhovatele obsaženou v jeho podání doručeném mu dne 21. 5. 2010, že je namístě posoudit existenci mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny, jež by zakotvily ve prospěch státních příslušníků příslušného státu stejná oprávnění, jako má občan obce dle § 16 zákona o obcích. Ostatně touto otázkou se zabýval i Ústavní soud ve svém shora citovaném nálezu a to na několika místech jeho odůvodnění. V části V. odst. 36 konstatoval, že „takovou mezinárodní smlouvou je pak Smlouva o fungování Evropské unie (v konsolidovaném znění), konkrétně její ustanovení čl. 22 odst. 1 (zaručující aktivní a pasivní volební právo v komunálních volbách, publ. in. Úřední věstník Evropské unie ze dne 9. 5. 2008, C 115/57); dále srov. i čl. 40 Listiny základních práv Evropské unie“. V části V. odst. 41 nálezu Ústavní soud dospěl k závěru, že „citované ustanovení (rozuměj § 21 odst. 1 zákona o obcích) je dlužno vykládat tak, že se za ,občana‘ považují i občané Evropské unie, kteří jsou v oddělující se části obce hlášeni k trvalému pobytu. Těmto osobám totiž Smlouva o fungování Evropské unie i samotné obecní zřízení přiznávají právo podílet se na samosprávě obcí (např. volit a být voleni do zastupitelstev obcí či dokonce hlasovat v samotném místním referendu o oddělení obce); bylo by proto zcela iracionální, aby nebyly brány v potaz pro účely zjištění počtu ,občanů‘ nutných pro splnění zákonných podmínek oddělení.“ Konečně naposledy se k této problematice vrátil Ústavní soud v části V. odst. 43 citovaného nálezu, v němž uložil krajskému soudu, jak má v novém řízení po vrácení věci pokračovat. Ústavní soud uvedl: „V novém řízení následujícím po kasaci napadeného rozhodnutí bude krajský soud povinen ve vztahu k řádnému zjištění podmínek vyhlášení a konání referenda ověřit, zda stěžovatelem zmiňovaní cizí státní příslušníci skutečně mají trvalý pobyt na území části obce, jež má být oddělena, zda se jedná o občany Evropské unie a zda jejich počet spolu s občany obce ve smyslu § 16 obecního zřízení přesahuje 1 000. Teprve na základě těchto zjištění pak bude moci učinit závěr o splnění či nesplnění podmínky počtu ,občanů‘ části obce usilující o oddělení a tudíž o vyhlášení referenda.“
Vázán uvedeným právním názorem Ústavního soudu postupoval krajský soud v novém řízení dle uvedených pokynů, jak je ostatně již ze shora uvedeného patrno. Krom toho reflektoval na připomínku navrhovatele a vyžádal si od Magistrátu města Hradec Králové sdělení z informačního systému evidence obyvatel, státními příslušníky kterých států cizinci s různými typy pobytů evidovaní v části statutárního města Hradec Králové jsou (viz shora citovaná odpověď Magistrátu města Hradec Králové, oddělení evidence obyvatel, ze dne 25. 5. 2010).
V návaznosti na to krajský soud předesílá, že Ústavní soud se ve svém shora citovaném nálezu v souvislosti s existencí mezinárodních smluv předvídaných v § 17 zákona o obcích zmínil toliko a pouze o Smlouvě o fungování Evropské unie. Lze předpokládat, že pokud by mu byla známa existence jiné obdobné mezinárodní smlouvy, v odůvodnění svého nálezu by ji jistě zmínil. Svědčí o tom i jeho pokyny, jak má krajský soud v novém řízení postupovat a jaké skutečnosti rozhodné pro posouzení věci má zjistit (viz již citovaná část V. odst. 43 nálezu). Ani navrhovatel žádnou konkrétní mezinárodní smlouvu neuvedl, jeho námitka zůstala v rovině zcela obecné. Také odborná literatura žádnou takovou mezinárodní smlouvu nezmiňuje (srov. Vedral, J.; Váňa, L.; Břeň, J.; Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vyd. C. H. Beck : Praha, 2008). Přesto se však krajský soud snažil existenci takové mezinárodní smlouvy dohledat a to zejména ve vztahu ke státům, jejichž státní příslušníci v různých právních režimech v části Březhrad dle uvedeného sdělení Magistrátu města Hradec Králové byli evidováni. Jeho úsilí ovšem bylo bezvýsledné, a proto krajský soud uzavřel, že s výjimkou Smlouvy o fungování Evropské unie neexistuje jiná mezinárodní smlouva vymezená v § 17 zákona o obcích, která by také státním občanům jiného státu přiznávala oprávnění občana obce stanovená v § 16 zákona o obcích.
Navrhovatel se rovněž snažil podpořit své názory na zákonnou podmínku 1 000 občanů pro vyhlášení místního referenda o oddělení části obce odkazy na shora citovaná ustanovení zákona o obcích či zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. Krajský soud však neshledal, že by znění těchto ustanovení byla v logickém protikladu se zněním § 21 odst. 1 zákona o obcích. Ostatně například navrhovatelem zmíněný § 22 zákona o obcích ve svém odstavci 2 zakotvuje, že návrh na oddělení části obce musí (mimo jiné) obsahovat pod písmenem c) počet občanů obce ke dni podání návrhu na oddělení její části, jakož i počty občanů obce v jednotlivých částech, které se mají oddělit, ale současně pod písmenem d) také rozdělení výnosu daní v poměru podle počtu obyvatel původní a nově vzniklé obce do doby, než bude stanoveno procento, kterým se na výnosech daní podílí nově vzniklá obec. Z uvedeného je zřejmé, že zákonodárce si byl rozdílu pojmů „občan“ a „obyvatel“ dobře vědom a zcela úmyslně tyto pojmy používal pro rozdílné právní situace. Krajskému soudu tak nezbývá, než znovu odkázat na již citovanou část odůvodnění nálezu Ústavního soudu (část V. odst. 21 až 27) a jeho závěr, že shora uvedenou zákonnou podmínku pro vyhlášení místního referenda o oddělení části obce shledal ústavně konformní.
Krajský soud proto uzavřel, že v novém řízení bylo spolehlivě prokázáno, že ke dni 28. 5. 2010, tedy ke dni rozhodování soudu, bylo evidováno v části statutárního města Hradec Králové – Březhrad 892 fyzických osob, které jsou státními občany České republiky a jsou hlášeny v této části statutárního města Hradec Králové k trvalému pobytu (§ 16 odst. 1 zákona o obcích), a 2 fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou občany členských států Evropské unie (EU) a jsou hlášeny v této části statutárního města Hradec Králové k platnému trvalému pobytu občana Evropské unie (§ 17 zákona o obcích). V části Březhrad usilující o oddělení od statutárního města Hradec Králové tak bylo evidováno ke dni rozhodování soudu celkem 894 občanů ve smyslu § 16 a § 17 zákona o obcích. Nebyla tak splněna zákonná podmínka pro vyhlášení místního referenda o oddělení části obce stanovená v § 21 odst. 1 zákona o obcích, neboť část obce usilující o oddělení neměla ke dni rozhodování soudu 1 000 občanů ve smyslu § 16 a 17 zákona o obcích.
*) S účinností od 1. 2. 2004 nahrazen zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.