Vydání 3/2010

Číslo: 3/2010 · Ročník: VIII

2004/2010

Místní referendum: počátek běhu lhůty pro vyvěšení usnesení o vyhlášení referenda a pro oznámení o době a místě jeho konání

Místní referendum: počátek běhu lhůty pro vyvěšení usnesení o vyhlášení referenda a pro oznámení o době a místě konání
Za první den patnáctidenní lhůty stanovené v § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, tj. doby, po jakou musí být usnesení zastupitelstva obce o vyhlášení místního referenda vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu, a patnáctidenní lhůty stanovené v § 31 odst. 1 téhož zákona, tj. lhůty o minimální době ke zveřejnění oznámení o době a místě konání místního referenda před jeho konáním, je nutno počítat den, kdy došlo k vyvěšení usnesení zastupitelstva obce o vyhlášení místního referenda na úřední desce obecního úřadu či ke zveřejnění oznámení o době a místě konání místního referenda před jeho konáním, a nikoliv až následující den.
(Podle usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 10. 2009, čj. 15 Ca 140/2009-60)
Věc: Ing. Zdeněk H. proti obci Lišnice, za účasti dalších osob oprávněných hlasovat v místním referendu, o návrhu na vyslovení neplatnosti hlasování a rozhodnutí přijatého v místním referendu.
Návrhem doručeným Krajskému soudu v Ústí nad Labem se navrhovatel domáhal vyslovení neplatnosti hlasování a rozhodnutí přijatého v místním referendu ve smyslu § 91a odst. 1 písm. c) a písm. d) s. ř. s., které bylo vyhlášeno obcí Lišnice a uskutečnilo se dne 12. 9. 2009 v obcích Lišnice, Koporeč a Nemilkov. V něm uvedl, že dotyčné
referendum
bylo vyhlášeno ohledně jedné otázky, a to zda: „Má zastupitelstvo obce umožnit změnou územního plánu výstavbu skladovacího areálu obilovin na parcele [...] v katastrálním území obce Lišnice?“, přičemž k vyhlášení výsledků hlasování (odpověď „ANO“ byla poskytnuta nadpoloviční většinou oprávněných voličů) došlo dne 12. 9. 2009. Navrhovatel má za to, že rozhodnutí vzešlé z místního referenda a celý průběh místního referenda nebyl ve třech otázkách ve shodě se zákonem o místním referendu. Dle navrhovatele jednak první zasedání okrskové komise neproběhlo ve lhůtě předepsané § 18 odst. 2 zákona o místním referendu, tj. alespoň 5 dní před hlasováním v místním referendu, když okrsková komise byla svolána dne 9. 9. 2009 a místní
referendum
se konalo již dne 12. 9. 2009; jednak oznámení o době a konání místního referenda nebylo vyvěšeno na úřední desce nejpozději 15 dní před dnem konání místního referenda, když k tomuto vyvěšení došlo až dne 28. 8. 2009, což odporuje § 14 a § 31 odst. 1 zákona o místním referendu; a konečně že v rozporu s § 27 odst. 5 zákona o místním referendu nebyly zveřejněny odměny pro členy komise, když ty dokonce nebyly zveřejněny vůbec. Tímto jednáním dle navrhovatele došlo k porušení zákonnosti, v důsledku čehož byl navrhovatel jakožto občan dotyčné obce zkrácen na svých právech svobodně rozhodovat o činnosti obce a jejím životním prostředí, neboť rozhodnutí vzešlé z místního referenda může mít dopad na život občanů v obci.
Ve svém vyjádření k návrhu obec Lišnice uvedla, že místní
referendum
se konalo z rozhodnutí zastupitelstva ve smyslu § 8 odst. 1 písm. a) zákona o místním referendu, a proto přípravný výbor ve smyslu § 9 téhož zákona nebyl ustaven. K vyhlášení místního referenda došlo na základě žádosti Elišky S. o změnu územního plánu obce Lišnice, kterou podala z důvodu jejího zájmu investovat do výstavby areálu na posklizňovou úpravu a skladování obilovin v k. ú. obce Lišnice, když doposud platný územní plán výstavbu na tomto pozemku neumožňoval. Jelikož proces pořízení územního plánu je tvořen za součinnosti občanů, vycházelo zastupitelstvo při rozhodování o vyhlášení místního referenda z toho, že případná změna územního plánu obce Lišnice by měla být s občany projednána. Jednalo se totiž o poměrně významnou stavbu, která podle názoru zastupitelstva mohla mít negativní vliv na životní prostředí v obcích Lišnice, Koporeč a Nemilkov, a navíc stávající územní plán obce Lišnice poskytoval dostatek využitelných ploch na výstavbu podobného areálu. Při vyhlášení místního referenda a realizaci kroků vedoucích k jeho zdárnému průběhu se obec Lišnice plně řídila zákonem o místním referendu, nesnažila se ve svých krocích stranit žádné ze zúčastněných stran a plně zachovala právo všem osobám oprávněným hlasovat v místním referendu svobodně projevit svou vůli. Dále obec Lišnice k předmětnému návrhu uvedla, že okrsková komise skutečně zasedala až dne 9. 9. 2009, což však dle jejího přesvědčení představuje pouze formální porušení zákonnosti, které nemohlo žádným způsobem ovlivnit výsledek referenda. Naproti tomu obec Lišnice odmítá, že by došlo k porušení § 14 zákona o místním referendu. Na úřední desce totiž obec zveřejnila usnesení o vyhlášení místního referenda v době od 1. 7. do 16. 7. 2009. Protože toto usnesení neobsahovalo dle názoru obce veškeré zákonem vyžadované náležitosti, obec usnesení následně revokovala a nahradila jej novým usnesením, které bylo vyvěšeno na úřední desce obce v době od 10. 8. do 25. 8. 2009. Rovněž tak obec Lišnice odmítá, že by porušila § 31 odst. 1 zákona o místním referendu, neboť oznámení o době a místě konání místního referenda zveřejnila na úřední desce obce v době od 28. 8. do 12. 9. 2009, tj. 15 dní před konáním místního referenda. Obec vedle toho osoby oprávněné hlasovat v místním referendu informovala o době konání místního referenda a položené otázce v srpnovém vydání Lišnického občasníku, který byl do domácností distribuován dne 18. 8. 2009. Navíc i ze zářijového vydání Lišnického občasníku a novin vyplývá, že o konání místního referenda byly v dostatečné míře informovány osoby oprávněné hlasovat v tomto referendu, což dokládá i jejich vysoká účast při hlasování.
Účastnice řízení Eliška S. a Margit S. poskytly soudu shodná písemná vyjádření, v nichž především zdůraznily, že případná nedodržení jednotlivých ustanovení zákona o místním referendu jsou pouze formálními vadami, které spadají pod
kompetence
obce Lišnice a které však nikterak ze své podstaty nemohou ovlivnit výsledek místního referenda. Dle jejich názoru oznámení o době a místě konání místního referenda bylo řádně vyvěšeno na úřední desce obce 15 dní předem, když se tak stalo dne 28. 8. 2009. Rozhodnutí občanů v místním referendu přitom přineslo zcela jednoznačný výsledek. Zamýšlená stavba dle odborného posudku „O vlivu stavby na životní prostřední v rámci zjišťovacího řízení ke změně územního plánu“ zpracovaného společností s ručením omezeným Pelamis navíc bude mít na blízké i vzdálené okolí jen minimální vliv.
Krajský soud v Ústí nad Labem návrh zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Soud tak vycházel z faktu, že místního referenda, v jehož rámci byla položena otázka: „Má zastupitelstvo obce umožnit změnou územního plánu výstavbu skladovacího areálu obilovin na parcele [...] v katastrálním území obce Lišnice?“, se zúčastnilo 115 oprávněných voličů z celkového počtu oprávněných voličů v počtu 174, tj. 66,09 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných voličů, přičemž celkový počet platných hlasovacích lístků činil 108 kusů, dále platných hlasovacích lístků s odpovědí „ANO“ bylo odevzdáno 63 kusů, tj. 36,20 % z celkového počtu oprávněných voličů hlasovat v místním referendu, a počet platných hlasovacích lístků s odpovědí „NE“ bylo odevzdáno 45 kusů, tj. 25,86 % z celkového počtu oprávněných voličů hlasovat v místním referendu. Pro platnost rozhodnutí v místním referendu bylo přitom zapotřebí dle § 48 odst. 1 zákona o místním referendu dosáhnout alespoň 35 % účasti a pro dosažení závaznosti rozhodnutí v místním referendu bylo zapotřebí dle § 48 odst. 2 zákona o místním referendu, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a aby pro něj hlasovalo alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamu oprávněných osob hlasovat v místním referendu.
Pokud by se pominuly námitky uplatněné navrhovatelem, tak s ohledem na shora uvedené skutečnosti a předestřenou právní úpravu obsaženou v § 48 odst. 1 a odst. 2 zákona o místním referendu, by bylo nutné vycházet z faktu, že rozhodnutím, které vzešlo z místního referenda, byl vysloven platný a závazný souhlas osob oprávněných hlasovat v místním referendu se změnou územního plánu obce Lišnice. Na tomto místě soud předesílá, že i po zohlednění námitek navrhovatele, dospěl soud k jednoznačnému závěru, že rozhodnutí vzešlé z rozporovaného místního referenda je třeba považovat za platné a závazné.
Pokud navrhovatel namítal, že okrsková komise, která byla v daném případě čtyřčlenná, zasedala až dne 9. 9. 2009, tj. nikoliv alespoň 5 dnů přede dnem hlasování, soud uvádí, že v daném případě skutečně tato komise zasedala předem ve lhůtě kratší než předpokládá § 18 odst. 2 zákona o místním referendu. Tato skutečnost ovšem dle názoru soudu představuje pouze formální porušení zákonnosti ze strany starosty obce Lišnice, které neovlivnilo výsledek referenda. V předmětné věci totiž nebylo nikým z účastníků jakkoliv poukazováno na to, že by okrsková komise nebyla kompetentní k zajištění řádného průběhu hlasování, pořádku v hlasovací místnosti či dozoru nad správným odevzdáváním hlasovacích lístků. Také v průběhu soudního řízení nebylo nikým zmiňováno, že by okrsková komise nebyla náležitě způsobilá k součtu odevzdaných hlasů, k sepisu zápisu o průběhu a výsledku hlasování a k plnění dalších úkolů dle zákona o místním referendu. Navíc nelze pominout skutečnost, že ani soud z předložených materiálů obcí Lišnice nezjistil sebemenší pochybení dotyčné okrskové komise, a proto nelze mít opodstatněné pochybnosti o tom, že by komise nebyla dostatečně předem proškolena o své úloze při vyhlášeném místním referendu.
Dále je pravdou, že v daném případě nedošlo k zveřejnění odměn členů okrskové komise za výkon funkce v této komisi, ačkoliv tak být učiněno mělo dle § 27 odst. 5 zákona o místním referendu. Ani tato skutečnost však dle názoru soudu nepředstavuje závažné porušení zákona o místním referendu, které by bylo způsobilé ovlivnit výsledek referenda. V daném případě i toto pochybení, ke kterému došlo ze strany zastupitelstva obce Lišnice, vyhodnotil soud jako ryze formální, když navíc v průběhu soudního řízení nebylo nikým namítáno, že by členové okrskové komise či komise jako taková špatně plnila svoji úlohu při vyhlášeném místním referendu, kterou jí svěřuje zákon o místním referendu, natož že by to bylo zapříčiněno právě nezveřejněním odměn členů okrskové komise alespoň 25 dnů před hlasováním v místním referendu. Již výše bylo přitom soudem konstatováno, že z materiálů předložených obcí Lišnice nezjistil sebemenší pochybení dotyčné okrskové komise, a proto nelze mít opodstatněné pochybnosti o tom, že komise neplnila své úkoly, které jí náležely dle zákona o místním referendu.
Oproti navrhovateli však soud nedospěl k závěru, že by oznámení o době a místě konání dotyčného místního referenda nebylo uveřejněno v souladu s § 31 odst. 1 v návaznosti na § 14 zákona o místním referendu, tj. v daném případě vyvěšeno na úřední desce obce po dobu 15 dnů minimálně s 15denním předstihem přede dnem konání místního referenda. Z materiálů předložených obcí Lišnice soud prokazatelně zjistil, že řádné oznámení o době a místě konání místního referenda, které ze své podstaty obsahuje i informaci o tom, že v obci došlo k vyhlášení místního referenda, bylo vyvěšeno na úřední desce obce dne 28. 8. 2009. Toto datum ostatně nezpochybňoval ani samotný navrhovatel. Jestliže oznámení o době a místě konání místního referenda bylo provedeno starostou obce Lišnice dne 28. 8. 2009 vyvěšením na úřední desce obce a k jeho sejmutí došlo dne 12. 9. 2009, tak nepochybně tímto postupem byla zachována jednak lhůta dle § 14 zákona o místním referendu, tj. rozhodnutí zastupitelstva o vyhlášení místního referenda bylo vyvěšeno po dobu 15 dnů, a jednak byla zachována i lhůta dle § 31 odst. 1 zákona o místním referendu, tj. oznámení o době a místě konání vyhlášeného místního referenda bylo provedeno nejpozději 15 dnů přede dnem konání místního referenda. V této souvislosti soud směrem k navrhovateli poznamenává, že právě datum 28. 8. 2009 a nikoliv až následující den, je zapotřebí považovat za první den 15 denních lhůt stanovených zákonem o místním referendu. Navíc pro souzenou věc má nespornou relevanci i fakt, že osoby oprávněné hlasovat v místním referendu byly informovány o době konání místního referenda a položené otázce i v srpnovém vydání Lišnického občasníku, který byl do domácností distribuován dne 18. 8. 2009, což je dle názoru soudu ve smyslu § 31 odst. 1 zákona o místním referendu rovněž přípustný způsob oznámení o době a konání místního referenda, neboť se dozajista jedná o obvyklý způsob oznamování určitých událostí v dané obci.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.