Vydání 11/2006

Číslo: 11/2006 · Ročník: IV

964/2006

Místní referendum: náležitosti návrhu; nepřípustnost konání

Ejk 597/2006
Místní referendum: náležitosti návrhu; nepřípustnost konání
k § 7, § 12 odst. 2 a § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
k § 46 odst. 1 písm. a) a § 91a písm. a) soudního řádu správního
I. Výzva k odstranění nedostatku náležitostí návrhu na vyhlášení místního referenda (§ 12 odst. 2 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů) je zvláštní podmínkou řízení o návrhu na určení, že návrh na vyhlášení místního referenda nemá nedostatky [§ 91a písm. a) s. ř. s.]. Není-li bezvadnost návrhu na vyhlášení místního referenda zpochybněna, soud návrh na určení, že tento návrh nemá nedostatky, odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
II. Ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, je třeba vyložit tak, že nezahrnuje toliko případy nepřípustnosti konání místního referenda vyjmenované v § 7 téhož zákona, ale také
kogentní
pravidla obsažená v jiných ustanoveních tohoto zákona.
III. Na území části obce, která není městskou částí ani městským obvodem, lze místní
referendum
konat, jen připouští-li to zvláštní zákon; jinak obecní zastupitelstvo místní
referendum
nevyhlásí.
(Podle usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 10. 7. 2006, čj. 30 Ca 59/2006-48)
Prejudikatura:
srov. č. 661/2005 Sb. NSS.
Věc:
Přípravný výbor pro uspořádání místního referenda proti obci Jindřichovice o určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, a o vyhlášení místního referenda.
Přípravný výbor (navrhovatel) se návrhem ze dne 13. 6. 2006 domáhal určení, že jím podaný návrh na vyhlášení místního referenda ze dne 26. 4. 2006 nemá nedostatky. Obecní úřad v Jindřichovicích měl podle § 12 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o místním referendu"), v případě, že návrh neměl náležitosti podle § 10 a § 11 tohoto zákona nebo obsahoval nesprávné nebo neúplné údaje, neprodleně písemně vyzvat zmocněnce navrhovatele, aby takové nedostatky ve stanovené lhůtě odstranil. Současně měl obecní úřad návrh zmocněnci podle potřeby vrátit a o tomto postupu učinit zápis a přiložit k němu kopii návrhu. Nic z toho však obecní úřad neučinil a namísto toho předložil návrh zastupitelstvu obce, které jej neschválilo a místní
referendum
odmítlo vyhlásit z toho důvodu, že je nelze konat pouze na území části obce. O tom byl přípravný výbor vyrozuměn dopisem ze dne 6. 1. 2006 (zřejmě mělo být správně uvedeno 1. 6. 2006). Obě otázky jsou podle navrhovatele takového charakteru a formulace, že o nich lze místní
referendum
konat. Jsou jednoznačné, srozumitelné, lze na ně odpovědět ano či ne a navrhovaná záležitost je v samostatné působnosti obce. Proto byla obec povinna místní
referendum
vyhlásit. Navrhovatel žádal, aby soud rozhodl jednak o určení, že návrh na vyhlášení místního referenda v obci Jindřichovice o zde specifikovaných otázkách nemá nedostatky, a jednak rozhodl o vyhlášení místního referenda v obci Jindřichovice o těchto otázkách.
Obec Jindřichovice (odpůrkyně) ve svém vyjádření k návrhu uvedla, že reagovala na návrh sdělením ze dne 16. 5. 2006, ve kterém upozornila zmocněnce navrhovatele na to, že místní
referendum
lze konat v části obce, která není městskou částí nebo městským obvodem pouze v případě, že tak stanoví zákon. Následně na svém veřejném zasedání dne 25. 5. 2006 zastupitelstvo obce návrh na vyhlášení místního referenda neschválilo. Sdělení o tom bylo zmocněnci doručeno dne 6. 6. 2006. Navrhovatel navrhl konání referenda pouze v části obce Jindřichovice, a to v katastrálním území Háj. Byť by návrh formálně splňoval náležitosti požadované ustanovením § 10 a § 11 zákona o místním referendu, nemohla odpůrkyně o věci rozhodnout jinak než
referendum
nevyhlásit pro nenaplnění zákonné podmínky uvedené v § 1 téhož zákona. Odpůrkyně rovněž uvedla, že navrhovatel má právo domáhat se ochrany u soudu, jestliže nesouhlasí s výzvou obecního úřadu k odstranění vad podle § 12 odst. 2 zákona o místním referendu. Odpůrkyně však k odstranění vad navrhovatele nevyzvala. V jeho možnostech nebylo nedostatek odstranit, když zákon v tomto případě místní
referendum
pro místní část nepřipouští. Pokud by měl navrhovatel považovat sdělení obce ze dne 16. 5. 2006 za výzvu k odstranění vad (tedy nedostatku údajů), pak je návrh podán k soudu opožděně.
Krajský soud v Plzni návrh na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, odmítl a návrh na vyhlášení místního referenda zamítl.
Z odůvodnění:
Nejprve se soud zabýval první částí návrhu, tedy požadavkem na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky.
S vyjádřením odpůrkyně předestírajícím, že sdělení ze dne 16. 5. 2006 lze považovat za výzvu k odstranění nedostatků ve smyslu § 12 odst. 2 zákona o místním referendu, se neztotožnil. Proto také neodvozoval lhůtu k podání návrhu ode dne doručení tohoto sdělení, a nemohl tedy ani dospět k závěru, že je návrh opožděný. Ze správního spisu, jehož podstatný obsah byl výše rekapitulován, je zřejmé, že ani na jedné ze stran nevznikly pochybnosti o tom, že by návrh na konání místního referenda, doručený obecnímu úřadu dne 26. 4. 2006, měl nedostatky. Z koncepce celého zákona je zřejmé, že nedostatky, o nichž hovoří ustanovení § 12 odst. 2 zákona o místním referendu, se míní absence náležitostí stanovených v § 10 a § 11 tohoto zákona či nesprávné nebo neúplné údaje. Výzva obecního úřadu podle § 12 odst. 2 zákona o místním referendu míří na ty případy, kdy přípravný výbor v návrhu neuvede některou z náležitostí vyjmenovaných v § 10 a § 11 téhož zákona, popřípadě některý z údajů v návrhu je nepravdivý nebo chybí. Situace, jaká nastala v tomto případě, aplikaci ustanovení § 12 odst. 2 zákona o místním referendu, tj. zaslání výzvy k odstranění vad, nevyžadovala. Obecní úřad žádným způsobem neprojevil pochybnosti o úplnosti podaného návrhu. Žádnou výzvu požadující nápravu proto přípravnému výboru nezaslal, takže ani nemohl započít běh desetidenní lhůty pro podání návrhu u soudu, v němž by byl prostor pro uplatnění veškerých námitek proti této výzvě [§ 57 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) zákona o místním referendu]. Podstatné v této věci však je, že spor o to, zda návrh měl či neměl nedostatky, nebyl přinesen ani před soud. Je evidentní, že navrhovatel sepsal návrh na vyhlášení místního referenda tak, aby v něm byly obsaženy všechny zákonem požadované náležitosti. Odpůrkyně správně poukázala na rozpor v návrhu podaném u soudu, totiž že navrhovatel na jednu stranu žádá soud, aby závazně vyslovil, že jeho návrh na vyhlášení místního referenda nemá nedostatky, a zároveň tvrdí, že měl obecní úřad správně podniknout kroky k odstranění vad návrhu. Za této situace, kdy přípravný výbor trvá na tom, že návrh nemá nedostatky, a z žádného projevu obecního úřadu není seznatelné, že by byl opačného názoru, nenalezneme prostor pro soudní zkoumání, zda návrh na vyhlášení místního referenda měl či neměl nedostatky. Není-li sporu o tom, že návrh, tak, jak byl podán, byl bezvadný a jako bezvadný byl také předložen k projednání zastupitelstvu obce, schází předmět soudního řízení o určení, že nemá nedostatky.
Předpokladem pro vedení soudního řízení o návrhu na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, je to, že je návrh na vyhlášení místního referenda zpochybněn. Má-li navrhovatel za to, že podaný návrh byl v pořádku, a odpůrkyně (resp. obecní úřad) neprojeví jiné stanovisko (a naopak s ním nakládá jako s bezvadným), není o čem rozhodovat. Jelikož byl návrh předložen zastupitelstvu obce, aby o něm rozhodlo, byl zcela zřejmě považován za řádný. To platí i přesto, že o tom obecní úřad explicitně navrhovatele nevyrozuměl, jak mu to ukládá ustanovení § 12 odst. 1 zákona o místním referendu. Listina datovaná dnem 16. 5. 2006 pochází od obce, nikoli od obecního úřadu, a proto v žádném případě nenahrazuje úkon předvídaný v § 12 odst. 1 zákona o místním referendu. V tom lze jistě shledat pochybení obecního úřadu, avšak nikoli takové, které by mohlo mít vliv na výsledek.
Soud chápe výzvu podle § 12 odst. 2 zákona o místním referendu jako zvláštní podmínku řízení o návrhu na určení, že návrh na vyhlášení místního referenda, jehož se výzva týkala, nemá nedostatky. V případě, že není bezvadnost návrhu na vyhlášení místního referenda zpochybněna, soud o návrhu na určení nemůže jednat a rozhodnout.
(...) Protože obecní úřad neshledal, že by návrh na vyhlášení místního referenda měl nedostatky, tedy je přípravnému výboru nevytkl, není splněna podmínka nutná pro řízení o návrhu na určení, že návrh na vyhlášení místního referenda nemá nedostatky. Za této situace nezbylo než takový návrh usnesením odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Z povahy zmíněné podmínky je zřejmé, že jde o nedostatek neodstranitelný, pro nějž nelze v řízení pokračovat.
(...) Pokud jde o druhou část návrhu, požadující vyhlášení místního referenda ve smyslu § 91a odst. 1 písm. b) s. ř. s., úkolem soudu bylo přezkoumat, zda zastupitelstvo obce Jindřichovice rozhodlo v souladu se zákonem, že
referendum
o navržených otázkách nevyhlásí.
(...) Krajský soud v tomto řízení dospěl k závěru, že soubor výrazů užitých v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) zákona o místním referendu, tj. "
o navržené otázce nelze místní
referendum
konat
", je třeba vyložit extenzivně (rozšiřujícím způsobem). Při úvahách o obsahu či významu tohoto slovního spojení nestačí mít na zřeteli toliko ustanovení § 7 zákona o místním referendu stanovící, v jakých případech je konání místního referenda nepřípustné (např. o místních poplatcích, odvolání starosty, schválení obecně závazné vyhlášky obce atd.), ale také ustanovení § 6 téhož zákona, které říká, že v místním referendu se rozhoduje o věcech, jež patří do samostatné působnosti obce, a navíc i další požadavky, jejichž respektování je předpokladem vyhlášení místního referenda v souladu se zákonem. Ačkoli jsou případy nepřípustnosti konání místního referenda zdánlivě koncentrovány toliko v ustanovení § 7 zákona o místním referendu, lze další striktní pravidla nalézt i v jiných ustanoveních tohoto zákona. Již zde byla zmínka o ustanovení § 6 zákona o místním referendu - z jeho znění
a contrario
plyne, že v místním referendu nelze rozhodovat o věcech náležejících do přenesené působnosti obce. Podobně i ustanovení § 1 zákona o místním referendu kogentně vymezuje, kde lze místní
referendum
konat. Zákon zde zcela zřejmě vychází ze základního pravidla, že místní
referendum
se může konat na území obce, územně členěného statutárního města, hlavního města Prahy či v městské části nebo městském obvodu územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy. Písmeno c) prvého odstavce pak připouští výjimku z pravidla, že se místní
referendum
může konat toliko na území vyjmenovaných celků, a to pro část obce, která není městskou částí ani městským obvodem, avšak pouze za podmínky, že tak stanoví zvláštní zákon. Interpretací tohoto ustanovení nelze dospět k jinému závěru, než že na území části obce, jež nemá statut částečné správní autonomie (není správním obvodem), lze místní
referendum
konat, pouze připouští-li to zvláštní zákon. Takovým případem může být, jak správně podotkla odpůrkyně, situace popsaná v ustanovení § 21 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), upravujícím mechanismus oddělení části obce od celku. Ve všech ostatních případech je konání místního referenda přípustné pouze na území obce, městské části nebo městského obvodu.
Obec Jinřichovice je malou obcí, jež není územně členěna. Navrhovatel se domáhal vyhlášení místního referenda na území části obce Jindřichovice (Jindřichovice - Háj), jež není městskou částí ani městským obvodem. Přivolení takovému návrhu, nerespektujícímu explicitně stanovený požadavek zákona, by způsobilo nezákonnost vyhlášení referenda. Obecní zastupitelstvo tedy předložený návrh, který splňoval všechny formální náležitosti, posoudilo správně. Není-li naplněn požadavek, který je jasně stanoven zákonem, není možné takový nedostatek přehlédnout a místní
referendum
na podkladě jinak formálně správného návrhu vyhlásit. V situaci, kdy není splněna zákonná podmínka území, na němž lze
referendum
konat, nelze hodnotit povahu navržených otázek, tj. zda vyhovují kritériím uvedeným např. v § 8 odst. 3 zákona o místním referendu. Jelikož soud dospěl k závěru, že postup obecního zastupitelstva byl v této věci správný a zákonný, návrh navrhovatele na vyhlášení místního referenda rozhodnutím soudu zamítl.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.