Vydání 11/2009

Číslo: 11/2009 · Ročník: VII

1934/2009

Místní poplatky: poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství

Místní poplatky: poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství
k § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné zřízení)
k § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákonů č. 184/1991 Sb., č. 48/1994 Sb. a č. 229/2003 Sb.
Pronajme-li si nájemce pozemek, který je veřejným prostranstvím ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pak jeho povinnost hradit nájemné vyplývající ze soukromoprávního nájemního vztahu nenahrazuje veřejnoprávní povinnost platit místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství dle § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2009, čj. 9 Afs 86/2008-89)
Prejudikatura:
nálezy Ústavního soudu č. 567/2004 Sb. a č. 211/2005 Sb.
Věc:
Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí proti Magistrátu hlavního města Prahy o vyměření místního poplatku za užívání veřejného prostranství, o kasační stížnosti žalobce.
Žalobce a žalovaný spolu uzavřeli nájemní smlouvu dle § 663 občanského zákoníku, na základě které vlastník, hlavní město Praha, přenechal část svého pozemku na Loretánském náměstí o výměře 7312 m2 žalobci do nájmu na dobu neurčitou od 1. 11. 2005 za účelem nekomerčního parkování vozidel nájemce a jeho návštěvníků. Úřad městské části následně vyzval žalobce ke splnění ohlašovací povinnosti k místnímu poplatku za užívaní veřejného prostranství umístěním vyhrazených parkovacích míst. Na základě těchto výzev žalobce splnil svou ohlašovací povinnost k místnímu poplatku. Platebními výměry pak Městská část Praha 1 prostřednictvím úřadu městské části, odboru dopravy a životního prostředí., vyměřila stěžovateli podle § 11 zákona o místních poplatcích a podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, místní poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa.
Žalobce s uvedenými platebními výměry nesouhlasil a podal proti nim včasná odvolání, která žalovaný rozhodnutími ze dne 1. 12. 2006 jako nedůvodná zamítl.
Proti těmto rozhodnutím se žalobce bránil žalobami u Městského soudu v Praze, v nichž shodně jako v podaných odvoláních namítal, že vyměření místního poplatku za užívání veřejného prostranství je s ohledem na existenci řádného nájemního vztahu v rozporu se zákonem, neboť se jedná o zdvojenou platbu za užívání téhož. Poukazoval na skutečnost, že ačkoli jako nájemce není osobou přímo vyňatou z poplatkové povinnosti, blíží se jeho postavení z hlediska užívání předmětného pozemku postavení vlastníka, na kterého se již osvobození vztahuje.
Městský soud v Praze žaloby svým rozsudkem ze dne 11. 6. 2008 zamítl. Placení nájemného za užití části pozemku nemůže podle městského soudu žalobce osvobodit od placení místního poplatku, neboť nájemní vztah mezi vlastníkem pozemku a nájemcem je vztahem občanskoprávním, která se řídí předpisy soukromého práva, zatímco správa a vybírání místních poplatků se řídí předpisy práva veřejného.
Žalobce (stěžovatel) napadl uvedený rozsudek městského soudu kasační stížnosti. Podle jeho názoru uzavřením nájemní smlouvy došlo ze strany ze hlavního města Prahy ke zřejmému projevu vůle vyjmout předmětný pozemek z prostor označených obecně závaznou vyhláškou jako veřejné prostranství a dát jim charakter "
prostranství neveřejného
", které slouží k užívání pouze nájemci za účelem parkování jeho osobních vozidel a vozidel osob, které obdrží od nájemce povolení. V takovém případě nebyla městská část Praha 1 oprávněna vyměřit stěžovateli místní poplatek, neboť na něj nedopadají ustanovení zákona o místních poplatcích, ani ustanovení vyhlášky hlavního města Prahy č. 5/1991 Sb. HMP, resp. vyhlášky č. 24/2003 Sb. HMP.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Podstatou sporu v projednávané věci je posouzení právní otázky, zda placení nájemného z užívaného pozemku na Loretánském náměstí v Praze, který se nachází před budovou sídla stěžovatele a na němž má stěžovatel vyhrazena parkovací místa, osvobozuje stěžovatele jako nájemce od placení místního poplatku za zvláštní užívání tohoto pozemku jako veřejného prostranství, a zda uzavřením nájemní smlouvy došlo k vynětí této části pozemku z prostoru veřejného prostranství, a tím i k vyloučení aplikace zákona o místních poplatcích.
S ohledem na charakter posuzované věci Nejvyšší správní soud považoval za vhodné nejprve připomenout teoretická východiska, z nichž vycházel ve své argumentaci, spolu s
relevantní
právní úpravou dopadající na uvedený případ.
Podle teorie správního práva jsou veřejná prostranství jako materiální statek jedním z možných předmětů veřejného užívání, mezi něž patří zejména voda, pozemní komunikace, krajina, les, ovzduší, některé druhy energií a kmitočtové spektrum. Veřejným užíváním se rozumí užívání všeobecně přístupných materiálních statků, které odpovídá jejich účelovému určení, předem neomezeným okruhem uživatelů (Hendrych, D. a kol.,
Správní právo
, 5. vydání, Praha: C. H. Beck, 2003, s. 261 až 264). Veřejné užívání je možno dále rozlišit na obecné a zvláštní. Možnost obecného užívání vzniká přímo ze zákona, k jeho vzniku tedy není třeba žádného povolení. Obecné užívání současně nevylučuje z užívání veřejného statku ostatní uživatele, okruh uživatelů je neomezený. Jakmile užívání jakýmkoli způsobem omezí či vyloučí z užívání ostatní uživatele, je nutno na ně pohlížet jako na užívání zvláštní (nejde-li dokonce o užívání protiprávní).
Institut veřejného prostranství se po roce 1989 poprvé objevil v právní úpravě obsažené v zákoně o místních poplatcích (ve znění účinném od 1. 1. 1991), a to v souvislosti se zakotvením oprávnění obcí k vybírání místních poplatků. Z důvodu jednotnosti právní úpravy pak novela zákona o místních poplatcích č. 229/2003 Sb. s účinností od 1. 1. 2004 zrušila vlastní definici veřejného prostranství a v současnosti zákon toliko v poznámce pod čarou, která sama není závazným pravidlem pro interpretaci daného zákonného ustanovení, odkazuje na jedinou legální definici tohoto pojmu obsaženou v ustanovení § 34 zákona o obcích (obecní zřízení). Podle tohoto ustanovení jsou veřejným prostranstvím "
všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru
".
K této definici uvádí odborná literatura následující: "
Po obsahové stránce tato definice vymezuje veřejné prostranství jednak z věcných hledisek, a to tím, že uvádí v úvahu přicházející pojmenovatelné druhy či typy veřejných prostranství, dále pak vymezuje veřejné prostranství znakem jeho obecné přístupnosti (což platí jak pro nepojmenovatelné, tj. tzv. další prostory,tak pro tzv. pojmenovatelné druhy či typy veřejných prostranství), a dále je vymezuje i z pohledu vlastnických charakteristik. Klíčové jsou dva poslední znaky, charakterizující veřejné (či veřejná) prostranství jako přístupné (přístupná) každému bez omezení a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. To ve svém důsledku znamená i příslušné omezení práv vlastníka, který musí respektovat, že takovýto prostor (byť je v jeho vlastnictví) nemůže být např. vlastníkem oplocen, či jinak uzavřen, neboť tak by ztratil svoji funkci veřejného prostranství. Vlastník takového prostoru je povinen omezení spojená s jeho povahou veřejného prostranství strpět
." (Koudelka Z., Ondruš R., Průcha P.,
Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář
, Praha: Linde, 2002).
Podle ustanovení § 1 písm. c) zákona o místních poplatcích obce mohou za užívání veřejného prostranství vybírat poplatek. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za jeho zvláštní užívání, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek,
"vyhrazení trvalého parkovacího místa"
a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl (§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích). Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby, které veřejné prostranství shora uvedeným způsobem užívají. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí až 10 Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Za užívání veřejného prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí může obec zvýšit sazbu až na její desetinásobek. Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou (srovnej § 4 zákona o místních poplatcích).
Předmětem poplatku jsou tedy zvláštní způsoby užívání veřejného prostranství, které jsou zákonem stanoveny taxativním výčtem. Jiný způsob užívání veřejného prostranství nelze místním poplatkem zpoplatnit. Důvodem zpoplatnění je přitom omezení užívání daných prostor veřejností ve prospěch určitého subjektu a poplatek tak má vedle funkce fiskální spíše úlohu regulační.
Prostor, jenž splňuje zákonné znaky veřejného prostranství, je veřejným prostranstvím ze zákona (
ex lege
). Příslušná obecně závazná vyhláška, jíž obec zpoplatňuje užívání veřejného prostranství, pouze deklaruje již existující stav (k tomu srovnej nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 21/02, publikovaný pod č. 211/2005 Sb.: "
Podle § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, obec určí, obecně závaznou vyhláškou, místa, která v obci podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství. Jedná se o rozhodování, které je v samostatné působnosti obce ve smyslu § 35 zákona o obcích. Při tomto rozhodování je obec vázána nejen definicí veřejného prostranství, obsaženou v § 34 téhož zákona, ale i celým systémem územního plánování a stavebního řízení podle zvláštních předpisů.
"). Obec je tedy při označení veřejného prostranství na svém území vázána shora citovanou zákonnou definicí veřejného prostranství obsaženou v ustanovení § 34 zákona o obcích, za zásadní lze přitom považovat, že při vymezování veřejného prostranství je nezbytné vycházet z jeho podstaty, tj. že se jedná o prostranství, jehož užívání je určeno široké veřejnosti.
Zpoplatnění zvláštního užívání se nemusí týkat všech veřejných prostranství. Je proto nutné v obecně závazné vyhlášce provést přesnou specifikaci veřejných prostranství pro zvláštní užívání dle § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích zpravidla uvedením názvu místa nebo jinou charakteristikou jeho umístění v obci, aby byla vyloučena záměna a současně nebyla narušena právní jistota občanů. K míře konkrétnosti určení míst (veřejného prostranství) se ve svých rozhodnutích vyjádřil také Ústavní soud, který z hlediska ochrany právní jistoty občanů považuje za nutné, aby "
veřejné prostranství bylo v obecně závazné vyhlášce určeno co možná nejpřesněji
" (srovnej zejména nález Ústavního soudu ze dne 21. 9. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 50/03, publikovaný pod č. 567/2004 Sb.).
Zákon o místních poplatcích dále v žádném ze svých ustanovení nestanoví, že by veřejným prostranstvím mohly být jen pozemky ve vlastnictví státu nebo obce. Veřejným prostranstvím tak mohou být i pozemky ve vlastnictví jiných subjektů, než jsou stát nebo obec, může jít i o vlastnictví soukromé, podmínkou je jejich veřejná přístupnost bez omezení (Pelc, V.,
Místní poplatky, úplné znění zákona o místních poplatcích s vysvětlivkami
, 2. aktualizované vydání, Praha: Linde, a.s., 2004, s. 61).
Je-li pozemek splňující zákonné znaky veřejného prostranství ve vlastnictví obce a chce-li jakýkoli subjekt toto veřejné prostranství užívat způsobem, který spadá do režimu zvláštního užívání, nelze vyloučit, aby byl užíván na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi obcí a subjektem, který má zájem tento pozemek užívat. Nájemní vztah svým charakterem spadá do roviny soukromoprávní, jedná se o závazkový právní vztah upravený občanským zákoníkem. V případě obce, která, rozhodne-li se, že pozemek pronajme na základě nájemní smlouvy, schvaluje nájemní smlouvu rada obce v samostatné působnosti [§ 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích].
Mezi účastníky řízení je v této souvislosti sporné, zda v případě uzavření nájemní smlouvy a placení sjednaného nájemného je stěžovatel jako nájemce nadále povinen hradit také místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství (zde za vyhrazení parkovacích míst před budovou sídla stěžovatele na Loretánském náměstí), či zda vznikem nájemního vztahu dochází k vynětí předmětné části pronajatého pozemku z veřejného prostranství, a tedy i k vyloučení aplikace zákona o místních poplatcích a vyhlášky hlavního města Prahy.
Při řešení této otázky se Nejvyšší správní soud ve shodě se závěry městského soudu přiklonil k výkladu, že souběh plateb nájemného a místního poplatku za užívání veřejného prostranství má své právní i faktické opodstatnění. Vycházel přitom z následujících úvah:
Jak již Nejvyšší správní soud uvedl výše, v předmětné věci je nutno důsledně odlišovat hledisko soukromoprávní a veřejnoprávní. Nájemní smlouva a na jejím základě vzniklý nájemní vztah zakládá nájemci oprávnění pozemky užívat namísto jeho vlastníka (rovina soukromoprávní). Podstatou a důvodem platby místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství je skutečnost, že konkrétní část veřejného prostranství nelze ostatními subjekty užívat, tj. že na této části veřejného prostranství je vyloučeno jeho obecné užívání (veřejnoprávní rovina). Je-li veřejné prostranství veřejným statkem, pak poplatek za jeho zvláštní užívání představuje odvod za omezení práv ostatních uživatelů. Je tedy zřejmé, že poplatek za užívání veřejného prostranství a nájemné představují dva zcela odlišné instituty a z tohoto hlediska není možno hovořit o dvojí platbě za užívání téhož. Shodné závěry se objevují také v dřívější judikatuře správních soudů, např. v rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. 9. 1998, čj. 10 Ca 154/98-21, v němž tento vyslovil, že "
nelze dovodit, že by placení nájemného z užití části silnice osvobozovalo nájemce od placení místního poplatku. Je tomu tak z důvodu, že nájemní vztah mezi vlastníkem silničního pozemku a nájemcem je vztahem občanskoprávním, který se řídí předpisy soukromého práva, kdežto správa a vybírání poplatku předpisy práva veřejného. Již pro tuto okolnost nelze pro účely vyměření poplatku, představujícího příjem obce, zohlednit, že žalobce za zvláštní užívání silničního pozemku platí státu nájemné
".
Pokud tedy pozemek splňující zákonné znaky veřejného prostranství zároveň není ve vlastnictví subjektu, který jej užívá, může tomuto subjektu vyvstat povinnost platit za jeho užívání vlastníkovi nájemné, a to i v případě, že tímto vlastníkem je obec, která tak (stejně jako jakýkoli jiný vlastník) naplňuje své oprávnění vyplývající jí z vlastnického práva. Nikomu, ani obci, totiž nelze upírat možnost poskytnout vlastní věc jinému za úplatu na základě řádně uzavřené nájemní smlouvy. V opačném případě by došlo k porušení zásady rovnosti vlastnického práva. Pozemek mající charakter veřejného prostranství tak případně lze užívat i na základě uzavřené nájemní smlouvy mezi obcí jako pronajímatelem a jiným subjektem jako nájemcem, tato smlouva však nemůže mít vliv na povinnost subjektu platit místní poplatek za užívání veřejného prostranství obci.
Ke shodným závěrům dospěla i odborná literatura komentářového typu (Kadečka, S.
Zákon o místních poplatcích a předpisy související. Komentář
. 1. vydání. Praha: C. H. BECK, 2005, s. 49), z níž zdejší soud považuje za vhodné ocitovat následující: "
Poplatek za užívání veřejného prostranství není právním titulem k užívání pozemku ve vlastnictví jiného, nenahrazuje dohodu s vlastníkem, ani případnou další soukromoprávní platbu. Uživatel je proto povinen (vedle placení místního poplatku obci) uzavřít s vlastníkem předmětného pozemku dohodu opravňující ho k užívání pozemku (nejčastěji ve formě nájemní smlouvy) a případně mu zaplatit nájem. To platí i v případech, kdy vlastníkem pozemku je obec, neboť vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Jak je tedy uvedeno v odborné literatuře [Koudelka, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. doplněné vydání. Praha: Linde, 2001, s. 195], vedle místního poplatku může obec jako vlastník vybírat i nájem či jinak označenou platbu za užívání její věci. Obec si pak musí být vědoma jiného právního režimu pro výběr místního poplatku jako veřejné dávky v řízení podle zákona o správě daní a poplatků a režimu výběru nájmu jako soukromoprávní platby s možností vymáhání při neplacení jen občanskoprávní žalobou u soudu.
"
Uzavřením nájemní smlouvy tak pronajatý prostor neztrácí charakter veřejného prostranství, a je-li užíván zvláštním způsobem, s nímž zákon o místních poplatcích spojuje vybírání místního poplatku, byla městská část prostřednictvím svého úřadu oprávněna tento poplatek stěžovateli vyměřit. V daném případě pak platby nájemného představují příjem rozpočtu hlavního města Prahy jako vlastníka pozemku, kdežto platby místního poplatku představují příjem rozpočtu městské části, která vykonává správu místních poplatků.
Nejvyšší správní soud rovněž považuje za důležité podotknout, že při posuzování předmětné věci si byl vědom závěrů, k nimž dospěl Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 21/02, publikovaném pod č. 211/2005 Sb. V tomto rozhodnutí Ústavní soud vyjádřil, že "
právní závěr, podle něhož by byl vlastník pozemku povinen platit poplatky za zvláštní užívání svého pozemku, který byl jako veřejné prostranství označen obecně závaznou vyhláškou obce, by mohl být, podle okolností, v rozporu s ústavní ochranou vlastnictví. V takovém případě by totiž došlo ke zpoplatnění výkonu vlastnického práva veřejnou mocí. Umístí-li tedy např. vlastník pozemku označeného jako veřejné prostranství na svůj pozemek reklamní zařízení (což je jeden z příkladů tzv. zvláštního užívání veřejného prostranství), ... neměl by zásadně být subjektem poplatkové povinnosti za zvláštní užívání veřejného prostranství
."
V praxi se proto v obecně závazných vyhláškách obcí objevují ustanovení, která vlastníky či spoluvlastníky pozemků částečně nebo úplně od povinnosti platit poplatek osvobozují. To je i případ vyhlášky hlavního města Prahy č. 24/2003 Sb. HMP, která v § 5 písm. c) stanoví, že poplatek se vedle osvobození vyplývajícího ze zákona neplatí "
za užívání veřejného prostranství v případech, kdy toto prostranství použije pro vlastní potřeby jeho vlastník".
Dle názoru zdejšího soudu však shora uvedené závěry není možno bez dalšího aplikovat také na osoby nájemců veřejného prostranství. Nájemní vztah je na rozdíl od práva vlastnického jako práva věcného závazkovým právním vztahem existujícím a zavazujícím pouze jeho smluvní strany. Jak již bylo uvedeno výše, vlastnické právo všech vlastníků (tedy i obcí) má stejný zákonný obsah a ochranu. Vlastnické právo je ovládáno zásadou rovnosti - má stejnou ochranu a stejné ústavní, resp. zákonné záruky. Ani obci tak nelze upírat možnost poskytnout vlastní věc někomu za úplatu. Bude-li ovšem veřejné prostranství nájemcem užíváno zvláštním způsobem, kdy dojde k omezení či vyloučení jeho obecného užívání ostatními subjekty, pak užívání pozemku na základě nájemní smlouvy bude bez vlivu na povinnost subjektu platit vedle nájemného také místní poplatek.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.