Vydání 5/2016

Číslo: 5/2016 · Ročník: XIV

3387/2016

Mimosoudní rehabilitace: příplatek k důchodu

Mimosoudní rehabilitace: příplatek k důchodu
k § 18 odst. 1 a § 24 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákonů č. 267/1992 Sb. a č. 78/1998 Sb.
Oprávněné osobě náleží podle § 24 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, příplatek k důchodu ve výši 15 Kč za každý měsíc služby ve smyslu § 18 odst. 1 téhož zákona. Měsícem se rozumí běžný kalendářní měsíc.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 12. 2015, čj. 7 Ads 182/2015-46)
Prejudikatura:
č. 2751/2013 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 177/2013 Sb., č. 40/2001 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 187/2000), č. 114/2005 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 605/03) a č. 100/2012 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 3069/10).
Věc:
JUDr. Vratislav A. proti České správě sociálního zabezpečení o příplatek k důchodu, o kasační stížnosti žalované.
Žalovaná stanovila rozhodnutím ze dne 19. 6. 2013 podle § 24 odst. 4 zákona o mimosoudních rehabilitacích a podle § 68 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve spojení s § 95 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení*), že starobní důchod žalobce se od 18. 4. 1991 zvyšuje na částku 2 983 Kč měsíčně v důsledku zvýšení příplatku k důchodu o tzv. deniny za službu ve vojenském táboře nucených prací od 1. 10. 1951 do 10. 1. 1954, a to z částky 405 Kč na částku 410 Kč měsíčně odpovídající konání této služby v rozsahu 27,32 měsíce (rozhodnutí I. stupně).
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce námitky, jež žalovaná rozhodnutím ze dne 26. 8. 2013 zamítla.
Proti rozhodnutí žalované podal žalobce žalobu u Krajského soudu v Brně, který rozhodnutí žalované zrušil rozsudkem ze dne 31. 3. 2015, čj. 34 Ad 41/2013–41. Krajský soud se v odůvodnění rozsudku zabýval námitkou žalobce, že žalovaná při výpočtu výše příplatku k důchodu podle § 24 odst. 4 zákona o mimosoudních rehabilitacích pochybila, když dospěla k závěru, že příplatek s ohledem na deniny činí pouze 410 Kč, a nikoliv 417 Kč. Podle krajského soudu žalovaná pochybila, pokud při výpočtu postupovala tak, že dobu služby ve vojenském táboře nucených prací rozdělila na období od 1. 10. 1951 do 31. 12. 1953, které pro účely výpočtu započítala jako 27 měsíců, a na deniny pak přepočetla pouze dobu od 1. 1. 1954 do 10. 1. 1954, tj. deset dnů. Krajský soud se s odkazem na judikaturu Nejvyššího správního soudu ztotožnil s žalobcem v tom, že celkovou dobu služby ve vojenském táboře nucených prací v trvání 833 dní byla žalovaná povinna vydělit číslem 30, čímž by získala 27 měsíců a 23 dnů. Za těchto zbývajících 23 dnů služby měl být příplatek stanoven v poměru původního dělitele, tedy ve zlomku 23/30. Žalobci měl být přiznán příplatek za konání služby v rozsahu 27,77 měsíce. Výše příplatku k důchodu žalobce podle zákona o mimosoudních rehabilitacích nebyla s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu a na metodický pokyn žalované ze dne 4. 6. 1993 stanovena správně, jelikož žalovaná přiznala žalobci příplatek ve výši odpovídající délce služby pouze v rozsahu 27,32 měsíce.
Proti rozsudku krajského soudu podala žalovaná (stěžovatelka) kasační stížnost. V kasační stížnosti uvedla, že řadu let vycházela z právního názoru, že za situace, kdy odškodňovací právní norma spojuje nárok na odškodnění s měsícem věznění, náleží odškodnění vždy pouze za celý měsíc. S ohledem na následující judikaturu Nejvyššího správního soudu, podle které za každý den trvání vazby nad dobu ukončených měsíců je třeba poskytnout alikvotní část z měsíční částky příplatku, změnila stěžovatelka svou praxi a nově přiznávala příplatek k důchodu i za dny nad dobu ukončených měsíců. Žádný ze zákonů týkajících se dané problematiky však nedefinoval pojem měsíc. Proto přiznávala příplatek k důchodu tak, že za období měsíce považovala celý „
běžný měsíc
“. Ani Nejvyšší správní soud ve svých rozsudcích týkajících se poskytování tzv. denin (rozsudky ze dne 25. 10. 2006, čj. 3 Ads 15/2006-49, č. 1052/2007 Sb., a ze dne 24. 10. 2007, čj. 3 Ads 59/2007-36) nevyslovil, co je třeba rozumět pod pojmem měsíc. Rovněž nevyslovil, že by pro účely stanovení výše příplatku bylo třeba měsícem rozumět období 30 dnů, jak vyplývá z rozsudku krajského soudu. V metodickém pokynu ze dne 4. 6. 1993 sice bylo ve vztahu k zákonu o mimosoudních rehabilitacích stanoveno, že celým měsícem služby se rozumí 30 dnů, avšak následně bylo v interním dokumentu čj. 31-4000-9. 6. 2011/1429 uvedeno, že se při výpočtu příplatku podle zákona o mimosoudních rehabilitacích uplatní stejná pravidla jako pro výpočet příplatku podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, a zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 (dále jen „zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky“). Uvedeným interním dokumentem byl metodický pokyn ze dne 4. 6. 1993 nahrazen, a krajský soud tak svůj závěr o tom, že je pod pojmem měsíc nutno rozumět období 30 dnů, učinil na podkladě již neplatného interního dokumentu stěžovatelky, ačkoliv ta na tuto skutečnost poukazovala v řízení o žalobě.
Praxe, kterou stěžovatelka aplikuje u všech tří druhů odškodnění (podle zákona o soudní rehabilitaci, zákona o mimosoudních rehabilitacích a zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky), spočívá v tom, že z celkové doby věznění se nejprve vyčlení počet celých běžných měsíců, přičemž běžným měsícem se rozumí doba počínající dnem, v němž věznění započalo, a končící dnem předcházejícím dni, který se v následujícím měsíci číselně shoduje s číslem dne počátku věznění. V případech, kdy počátek věznění připadá na první kalendářní den měsíce a v němž věznění trvalo po celý kalendářní měsíc, se za celý běžný měsíc věznění považuje tento kalendářní měsíc. Popsaným způsobem postupuje stěžovatelka v případě zákona o mimosoudních rehabilitacích již od roku 2011 a za celou dobu nebyla tato metodika, kterou aplikuje také v rámci odškodnění podle zákona o soudní rehabilitaci a zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky, nikým zpochybněna. Podle stěžovatelky by bylo nešťastné, kdyby byly její ustálené postupy opětovně změněny. Zástupce žalobce je s touto dlouhodobou metodikou dobře srozuměn a jeho pokus o další změnu představuje obstrukční jednání mající za následek zbytečné zatěžování správního orgánu a správních soudů.
Žalobce ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že napadený rozsudek není nepřezkoumatelný. Krajský soud zcela zřetelně dospěl k závěru, že se má příplatek k důchodu podle zákona o mimosoudních rehabilitacích počítat tak, že se celkový počet dní služby ve vojenském táboře nucených prací vydělí 30, přičemž za každý třicetidenní úsek náleží příplatek ve výši 15 Kč. Pokud počet dní není dělitelný 30 a zůstane nějaký zbytek, oprávněné osobě se ve zbytku přizná alikvotní část a výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Jelikož se v případě žalobce jednalo o 833 dnů služby, pak výše příplatku měla činit 417 Kč, a to na základě výpočtu (833: 30) x 15, s následným zaokrouhlením na celé koruny nahoru. K argumentaci stěžovatelky, že metodika, podle které se za měsíc nepokládá třicetidenní období, ale běžný měsíc, byla sjednocena pro tři zákony, které upravují přiznávání odškodnění, žalobce uvedl, že k žádnému sjednocení nedošlo, jelikož existují dvě skupiny oprávněných osob ve shodném právním postavení, přičemž každé je příplatek vypočítáván jinou metodikou. První skupinu tvoří osoby, kterým byl příplatek spočítán a nadále je i vyplácen v souladu s metodikou ze dne 4. 6. 1993, podle které se za měsíc pokládá 30 dnů. Druhou skupinu tvoří osoby, které nově požádaly o příplatek anebo o přepočet příplatku s ohledem na možnost zohlednit tzv. deniny. Stěžovatelka v těchto případech sice přiznala příplatek za jednotlivé dny, ale místo třicetidenního období zohlednila běžné měsíce. Dále žalobce odkázal na § 2 odst. 5 nařízení č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, podle kterého se měsícem rozumí 30 dnů. K námitce stěžovatelky, že interním dokumentem č. 31-4000-9. 6. 2011/1429 byla změněna metodika ve vztahu k zákonu o mimosoudních rehabilitacích, žalobce uvedl, že v průběhu řízení o žalobě tento dokument ani jednou nezmínila. Navíc vyslovil nesouhlas s jejím postupem spočívajícím v tom, že vydala interní dokument takové povahy, že nově vykládá zákon v neprospěch osob, které byly za minulého režimu nezákonně postiženy. K tomu odkázal na nálezy Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2001, sp. zn. II. ÚS 187/2000, č. 40/2001 Sb. ÚS, ze dne 2. 6. 2005, sp. zn. I. ÚS 605/03, č. 114/2005 Sb. ÚS, ze dne 1. 12. 2005, sp. zn. II. ÚS 290/05, č. 221/2005 Sb. ÚS, ze dne 6. 12. 2005, sp. zn. I. ÚS 565/03, č. 222/2005 Sb. ÚS, a ze dne 15. 4. 2015, sp. zn. I. ÚS 819/15. Podle žalobce by § 24 odst. 4 zákona o mimosoudních rehabilitacích měl být vykládán tak, jak to učinil krajský soud v napadeném rozsudku.
Stěžovatelka v replice k vyjádření žalobce vyjádřila nesouhlas s jeho názorem, že nedošlo ke sjednocení praxe, jelikož existují dvě skupiny, kterým se příplatek vypočítává jiným způsobem. Podle jejího názoru nastává taková situace běžně i v jiných případech, a to nejen z důvodu přijaté změny interního výkladu, ale například i z důvodu změny výkladu právního předpisu soudem. Stěžovatelka sjednotila svůj postup pouze v těch odškodňovacích agendách, ve kterých není pojem měsíc a vlastní způsob výpočtu upraven zákonem. Jelikož zákon o soudní rehabilitaci, zákon o mimosoudních rehabilitacích ani zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky nestanoví postup a způsob výpočtu, byla nucena vytvořit si vlastní pracovní postup. Jiným případem je odškodnění podle nařízení č. 622/2004 Sb., které upravuje, jak postupovat při výpočtu příplatku a jakým časovým obdobím se rozumí měsíc. Dále uvedla, že její výklad nelze považovat za výklad v neprospěch odškodňovaných osob. Jedná se o výklad, který nejlépe vystihuje účel poskytování denin a současně je pokud možno neutrální ve vztahu ke všem žadatelům, bez ohledu na to, zda a za kolik dílčích dob věznění se deniny přiznávají.
Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Nejvyšší správní soud se dále zabýval stížní námitkou, v níž stěžovatelka namítla nesprávné právní hodnocení spočívající v tom, že krajský soud nesprávně vyložil pojem měsíc ve smyslu § 24 odst. 4 věty první zákona o mimosoudních rehabilitacích.
Podle § 24 odst. 4 věty prvé zákona o mimosoudních rehabilitacích „[z]
a účelem zmírnění křivd způsobených osobám uvedeným v § 18 odst. 1 se k důchodu poskytuje příplatek 15 Kčs za každý měsíc této služby
.
Nejvyšší správní soud považuje za nezbytné zdůraznit, že podle preambule zákona o mimosoudních rehabilitacích přijalo Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky tento zákon ve snaze zmírnit následky některých majetkových a jiných křivd, k nimž došlo v období let 1948 až 1989, i když si je vědomo toho, že tyto křivdy nelze nikdy zcela napravit. Podle § 1 odst. 1 zákona o mimosoudních rehabilitacích se tento zákon „
vztahuje na zmírnění následků některých majetkových a jiných křivd vzniklých občanskoprávními a pracovněprávními úkony a správními akty, učiněnými v období od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990
[...]
v rozporu se zásadami demokratické společnosti, respektující práva občanů vyjádřená Chartou Organizace spojených národů, Všeobecnou deklarací lidských práv a navazujícími mezinárodními pakty o občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních právech
.
Problematikou odškodňování osob dotčených křivdami způsobenými v uvedeném období se opakovaně zabýval Ústavní soud, např. v citovaných nálezech sp. zn. II. ÚS 187/2000 a sp. zn. I. ÚS 605/03, v nálezu pléna ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 10/13, č. 177/2013 Sb., a citovaném nálezu sp. zn. I. ÚS 819/15. Z posledně citovaného nálezu vyplývá, že jako se při rozhodování ve věcech restitucí uplatňuje princip
favoris restitutionis,
tedy povinnost výkladu zákona ve prospěch restituujících, má se v rozhodování o rehabilitacích osob pronásledovaných nedemokratickým režimem uplatňovat obdobný princip
favoris rehabilitationis
, tedy povinnost postupovat ve prospěch rehabilitovaných osob. Z citovaných nálezů však nevyplývá, že by se měl § 24 odst. 4 zákona o mimosoudních rehabilitacích vykládat tak, jak ho vykládá krajský soud a žalobce, resp. že by nemělo být respektováno výslovné znění zákona. Podle Nejvyššího správního soudu je vždy na zákonodárci, aby stanovil, za jakých podmínek a v jakém rozsahu má být přiznáváno odškodnění.
V této souvislosti lze odkázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 8. 2007, čj. 4 Ads 23/2007-37, který se sice týkal poskytnutí zvláštního příplatku k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., ale závěry v něm vyslovené lze aplikovat i v případě žalobce. V citovaném rozsudku Nejvyšší správní soud uvedl, že „
je na vůli zákonodárce, jakým způsobem stanoví rozsah a vymezí podmínky pro odstraňování křivd spáchaných v minulosti, přičemž z povahy věci je bohužel jasné, že není možné odškodnit veškeré napáchané křivdy. Nejvyšší správní soud si je podobně jako krajský soud vědom celé řady silně negativních a bolestivých zážitků, které stěžovatel prožil, avšak striktní vymezení podmínek nároku zákonem neumožňuje ani soudu v rámci jeho rozhodovací pravomoci se od podmínek nároku stanovených zákonem jakkoliv odchýlit. Soudu nepřísluší vůli zákonodárce podle své úvahy měnit, doplňovat či nahrazovat, neboť je zákonem vázán.
“ Poukázat lze rovněž na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 11. 2012, čj. 6 Ads 76/2012-63, č. 2751/2013 Sb. NSS, který se sice týkal primárně otázky, zda má správní soud pravomoc neaplikovat podzákonný předpis, je-li v rozporu se zákonem, ale některé závěry jsou aplikovatelné i v tomto případě. Nejvyšší správní soud totiž v citovaném rozsudku uvedl, že „[v]
případech odškodnění obětí komunistického režimu formou nařízení vlády se rozhodnutím vlády určují skupiny osob, které budou odškodněny, rozsah finančních prostředků, které na to budou užity z veřejných rozpočtů, dochází tedy k volbě, kdo bude odškodněn, v jakém rozsahu a kdy. Tento přístup se do značné míry vymyká dalšímu důležitému principu demokratického právního státu, a to principu dělby mocí, podle nějž takovéto důležité politické a ekonomické otázky má rozhodovat zastupitelský orgán se zákonodárnou pravomocí, tedy parlament, nikoli výkonný orgán, jímž je vláda.
“ Rovněž lze zmínit nález Ústavního soudu ze dne 20. 1. 2015, sp. zn. II. ÚS 2610/14, který se sice týkal restitučního nároku podle zákona č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ale ve věcech restitucí a rehabilitací se uplatňují stejné principy. V citovaném nálezu Ústavní soud uvedl, že „[v]
obecné rovině platí, že k přijetí restitučních zákonů dochází tehdy, vznikla-li v minulosti v důsledku určité skutečnosti újma na právech jednotlivců, jejíž odstranění nebylo na základě tehdy platné právní úpravy možné, případně bylo ze strany státu fakticky znemožněno, nebo sice (alespoň v určitém rozsahu) možné bylo (nebo stále je), avšak s ohledem na celkový rozsah vzniklé újmy a s ní spojené požadavky na její odstranění, existuje veřejný zájem na přijetí zvláštního způsobu jejího vypořádání. Jeho prostřednictvím by měly být jednak vytvořeny efektivní podmínky pro dosažení tohoto cíle, jednak zohledněna existence dalších v kolizi stojících zájmů, jež odůvodňují omezení rozsahu, v jakém k tomuto vypořádání dojde (rozsah náhrad by např. neměl být ekonomicky neúnosný a nepředstavovat tak pro společnost jako celek nepřiměřenou zátěž). Restituční zákonodárství, jehož účelem je zmírnění některých v minulosti vzniklých křivd, tak umožňuje dosažení rozumného a spravedlivého řešení, pokud jde o vyvážení těchto zájmů. Jeho konkrétní rozsah a podmínky jsou přitom věcí politického rozhodnutí zákonodárce, jehož prostřednictvím je projevena vůle státu k restituci.
Obdobně vyslovil Ústavní soud v nálezu ze dne 10. 5. 2012, sp. zn. III. ÚS 3069/10, č. 100/2012 Sb. ÚS, že
pro konkrétní kontext ‚
rehabilitační
‘, resp. ‚
restituční
‘ totiž platí, že ‚
je věcí státu, aby určil, za jakých podmínek budou poškozené osoby odškodněny
‘, a jak konstatoval Ústavní soud v
[usnesení ze dne 26. 5. 2011,]
sp. zn. II. ÚS 3241/10
[...]
, ‚
zákonodárce tak může stanovit nejen okruh oprávněných osob, ale i rozsah majetku a časové limity restitucí
“.
S účinností od 1. 1. 1993 byl zákon o mimosoudních rehabilitacích novelizován zákonem č. 267/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, mimo jiné tak, že v § 24 odst. 4 větě první explicitně stanovil, že oprávněným osobám náleží za službu ve vojenském táboře nucených prací příplatek k důchodu za každý „
měsíc této služby
“. Z důvodové zprávy k zákonu č. 267/1992 Sb. přitom není zřejmé, jak má být pojem měsíc vykládán. Zákonodárce tak zřejmě nepovažoval pojem měsíc za sporný, z čehož lze dovodit, že tento pojem má být vykládán jako běžný měsíc. Pokud by zákonodárce zamýšlel poskytnout příplatek k důchodu oprávněným osobám za každých „
30 dnů
“ služby, pak by takový úmysl vyjádřil v právním předpisu. Tento závěr je ostatně podpořen tím, že v § 2 nařízení č. 622/2004 Sb. je explicitně stanoveno, že příplatek ke starobnímu nebo plnému invalidnímu důchodu podle tohoto nařízení se stanoví ve výši 50 Kč za každý započatý měsíc výkonu trestu odnětí svobody, jeho části nebo výkonu vazby, přičemž celková doba vazby se sčítá a měsícem se rozumí 30 dnů. Z uvedeného je zřejmé, že v případě citovaného nařízení byl vyjádřen úmysl, aby se měsícem rozumělo 30 dnů. Takový úmysl však zákonodárce v zákoně o mimosoudních rehabilitacích nevyjádřil.
Pokud tedy zákonodárce v zákoně o mimosoudních rehabilitacích nestanovil, že měsícem se rozumí doba 30 dnů, pak je nutné tento pojem vykládat jako běžný měsíc tak, jak v kasační stížnosti uvedla stěžovatelka. Nejvyšší správní soud si je plně vědom judikatury Nejvyššího správního soudu, na kterou žalobce ve svých podáních odkázal, jakož i judikatury aplikované krajským soudem. Z této judikatury však nelze dovodit, že by se měl pojem měsíc ve smyslu § 24 odst. 4 věty první zákona o mimosoudních rehabilitacích vykládat způsobem zastávaným krajským soudem. Nejvyšší správní soud se v ní zabýval otázkou příplatku podle zákona o soudní rehabilitaci za dny, které strávily dotčené osoby ve vazbě nad rámec ukončených měsíců (tzv. deniny). Stejně tak si je Nejvyšší správní soud vědom judikatury Ústavního soudu ve věcech odškodnění, ale ani z ní nevyplývá, že by měl být měsíc ve smyslu § 24 odst. 4 věty první zákona o mimosoudních rehabilitacích vykládán způsobem zastávaným krajským soudem. V této souvislosti je třeba poukázat i na
absurdní
důsledky výkladu zastávaného krajským soudem, resp. žalobcem. Pokud by se totiž měly vykládat pojmy v zákoně o mimosoudních rehabilitacích bez dalšího ve prospěch dotčených osob, mohly by oprávněné osoby nakonec požadovat, aby se přepočet provedl tak, že se celkový počet dnů strávených ve vojenském táboře nucených prací bude dělit číslem 28, neboť to je počet dnů v nejkratším měsíci v roce. V takovém případě by pak rok neměl dvanáct měsíců, ale více než třináct měsíců. Otázkou by navíc bylo, jak vypočítat příplatek u osob, které vykonávaly službu ve vojenském táboře nucených prací v přestupném roce. Takový nejednoznačný výklad by nemohl vést k právní jistotě tak, jak rovněž požaduje Ústavní soud. Zákonodárce jednoznačně vyjádřil, že oprávněné osoby mají nárok na 15 Kč za každý měsíc služby ve vojenském táboře nucených prací, maximálně tedy mohou obdržet 180 Kč za rok. Výklad zastávaný žalobcem tuto elementární logiku popírá.
Nejvyšší správní soud se proto ztotožňuje se stěžovatelkou, že krajský soud nesprávně vyložil § 24 odst. 4 zákona o mimosoudních rehabilitacích. Pokud žalobce vykonával službu ve vojenském táboře nucených prací v období od 1. 10. 1951 do 10. 1. 1954, pak je nejprve nutné z tohoto období vyčlenit počet celých běžných měsíců služby, tj. v daném případě 27 měsíců. Za každý tento měsíc náležel žalobci příplatek k důchodu ve výši 15 Kč. Za zbývající období od 1. 1. 1954 do 10. 1. 1954, tj. celkem za 10 dnů, byla stěžovatelka povinna poskytnout žalobci alikvotní část z uvedené měsíční částky, což také učinila. Stěžovatelka tedy postupovala v souladu se zákonem a skutečnost, že v určitém období aplikovala jinou metodiku, kterou následně interním předpisem změnila, na zákonnosti postupu v dané věci nic nemění.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.