Vydání 4/2017

Číslo: 4/2017 · Ročník: XV

3546/2017

Mezinárodní ochrana: zkoumání důvodů pro udělení azylu nebo doplňkové ochrany; pojem "vážný zločin"

Mezinárodní ochrana: zkoumání důvodů pro udělení azylu nebo doplňkové ochrany; pojem „vážný zločin“
k § 15a odst. 1 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákonů č. 165/2006 Sb., 41/2009 Sb. a 314/2015 Sb.
k směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (v textu jen „kvalifikační směrnice“)
k Úmluvě o právním postavení uprchlíků (č. 208/1993 Sb., v textu jen „Ženevská úmluva“)
Pojem „vážný zločin“ [§ 15a odst. 1 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu] je autonomním pojmem azylového práva a je třeba jej vykládat s přihlédnutím k významu, jaký mu přikládá směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU (kvalifikační směrnice) a Úmluva o právním postavení uprchlíků (č. 208/1993 Sb.). Závěr o tom, že se žadatel o mezinárodní ochranu dopustil vážného zločinu, a tudíž mu nelze udělit doplňkovou ochranu, nelze odůvodnit pouze s odkazem na skutečnost, že byl odsouzen za spáchání činu, jenž je ve vnitrostátním trestním právu kvalifikován jako zvlášť závažný zločin, nýbrž je vždy třeba posoudit individuální okolnosti případu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 2. 2017, čj. 6 Azs 309/2016-28)
Prejudikatura: č. 933/2006 Sb. NSS; rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 9. 11. 2010, Spolková republika Německo proti B a D (C 57/09 a C-101/09).
Věc: N. Trung Hieu (Vietnam) proti Ministerstvu vnitra o udělení mezinárodní ochrany, o kasační stížnosti žalobce.
Žalobce podal dne 1. 9. 2016 žádost o udělení mezinárodní ochrany, v níž uvedl, že zemi původu opustil proto, že si tam půjčil od skupiny lidí peníze s vysokým úrokem a nebyl schopen je splácet. V případě návratu se obává ohrožení svého života kvůli dluhům a také dalšího trestu za čin, za který již byl potrestán v České republice. Doslechl se, že ve Vietnamu za takový čin hrozí vyšší trest a možná i trest smrti, po výkonu trestu navíc není možnost začít znovu žít normální život. Jednoho z jeho známých v takové situaci úřady předvolaly (důvod žalobce nezná) a obtěžovaly. Žalobce nevěděl, že, jelikož byl odsouzen za zvlášť závažný zločin, je vyloučen z možnosti získat v České republice doplňkovou ochranu, a nechápe to, neboť „
nebyl ten hlavní
“ a byl mu uložen trest odnětí svobody ve výši jen dva a půl roku. Chce zde zůstat a najít si práci, uživit se a hledat kontakty na svou rodinu. Své děti a manželku, jež mají v České republice povolen dlouhodobý pobyt, viděl žalobce naposledy v roce 2013. Domnívá se, že mezinárodní ochrana je jediný způsob, jak si může v České republice legalizovat pobyt.
Žalovaný si v rámci správního řízení vyžádal rozsudek Okresního soudu v Kolíně ze dne 23. 1. 2014, čj. 1 T 116/2013-1002, jímž byl žalobce za spáchání pokračujícího zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy ve stadiu pokusu [§ 283 odst. 1, odst. 2 písm. c) ve spojení s § 21 odst. 1 trestního zákoníku z roku 2009] odsouzen k odnětí svobody na dva a půl roku a byl mu uložen zákaz pobytu v okrese Kolín na pět let spolu s trestem propadnutí věci.
Dne 15. 6. 2016 žalovaný rozhodl, že se žalobci azyl podle § 12, § 13 a § 14 zákona o azylu, neuděluje a doplňkovou ochranu mu pro existenci důvodů podle § 15a tohoto zákona udělit nelze. Žalovaný nezjistil, že by žalobci ve Vietnamu hrozilo pronásledování ve smyslu § 12 téhož zákona. Obavy žalobce z opětovného potrestání za trestnou činnost spáchanou a již potrestanou v České republice označil žalovaný za nepodložené s odkazem na informaci Ministerstva zahraničních věcí, ze které vyplývá, že vietnamské právo umožňuje stíhání trestných činů spáchaných vietnamskými občany v zahraničí pouze tehdy, požádá-li stát o vydání svého občana k posouzení trestní odpovědnosti před výkonem trestu či v jeho průběhu, což není případ žalobce. Udělení azylu nemůže odůvodnit ani strach žalobce z věřitelů či jeho nesouhlas s komunistickým režimem ve Vietnamu. Žalovaný neshledal ani žádný důvod hodný zvláštního zřetele pro udělení humanitárního azylu. Udělení doplňkové ochrany vylučuje skutečnost, že žalobce byl pravomocně odsouzen a potrestán za zvlášť závažný zločin, což je trestný čin spadající pod pojem „
vážný zločin
“ dle § 15a odst. 1 písm. b) zákona o azylu.
Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce žalobou u Městského soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 15. 11. 2016, čj. 1 Az 40/2016-27, zamítl.
Proti rozsudku městského soudu podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost, v níž se domáhal jeho zrušení, zrušení rozhodnutí žalovaného a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. Namítal, že mu měl být udělen azyl podle § 12 písm. b) zákona o azylu, neboť má obavy z pronásledování z důvodu příslušnosti k sociální skupině propuštěných trestanců. Jelikož je Vietnam zemí, kde je dodržování lidských práv problematické, není vyloučeno, že zákony, na které se žalovaný odvolával, nebudou v praxi dodržovány a stěžovatel bude potrestán opětovně. Stěžovatel má dále za to, že mu měl být udělen humanitární azyl, protože má v České republice ženu a dítě, se kterými se po propuštění z výkonu trestu znovu shledal. Jako poslední námitku potom stěžovatel uvedl, že na něj neměl být aplikován § 15a uvedeného zákona. Každý zvlášť závažný zločin nelze automaticky považovat za „
vážný zločin
“ ve smyslu citovaného ustanovení, ale naopak je třeba vždy posoudit konkrétní skutkové okolnosti. Stěžovateli byl uložen trest na samé spodní hranici zákonné výměry a trestní soud jeho jednání vyhodnotil jako okrajové, a proto jeho čin nedosáhl intenzity „
vážného zločinu
“.
Žalovaný se ve vyjádření ke kasační stížnosti ztotožnil s posouzením věci městským soudem a navrhl její zamítnutí.
Nejvyšší správní soud rozsudek Městského soudu v Praze a rozhodnutí žalovaného zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
III.
Posouzení kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem
(...) [10] Nejvyšší správní soud ovšem považuje za přijatelnou námitku týkající se výkladu pojmu „
vážný zločin
“ užitého v § 15a odst. 1 písm. b) zákona o azylu, neboť se jedná o otázku, která nebyla v dosavadní judikatuře Nejvyššího správního soudu řešena. Až do 17. 12. 2015 obsahovalo citované ustanovení pojem „
zvlášť závažný zločin
“. Novelizací provedenou zákonem č. 314/2015 Sb. byl uvedený pojem nahrazen pojmem „
vážný zločin
“. Důvodová zpráva k zákonu č. 314/2015 Sb. k tomu uvádí, že „[z]
měna v § 15a odst. 1 zpřesňuje již provedenou transpozici kvalifikační směrnice. Opět se jedná o termín více korespondující s kvalifikační směrnicí. Stejně jako v § 15 se jedná o autonomní pojem azylového, resp. uprchlického práva.
“ Již z toho vyplývá, že paušální závěr, že pojem „
vážný zločin
“ ve smyslu § 15a (resp. § 15) zákona o azylu odpovídá pojmu „
zvlášť závažný zločin
“ vymezenému v § 14 odst. 3 větě za středníkem trestního zákoníku („
zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let
“), který učinil žalovaný a převzal městský soud, ač se může z jazykového hlediska zdát logický, je třeba označit za zjednodušující a nedostatečně zohledňující povahu azylového práva.
[11] Podle § 15a odst. 1 písm. b) zákona o azylu „[d]
oplňkovou ochranu nelze udělit, je-li důvodné podezření, že cizinec, který podal žádost o udělení mezinárodní ochrany, se dopustil vážného zločinu
“. Jedná se o promítnutí úpravy kvalifikační směrnice, která od 21. 12. 2013 nahradila směrnici č. 2004/83/ES. Podle čl. 17 odst. 1 písm. b) kvalifikační směrnice nemají státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nárok na doplňkovou ochranu, existují-li vážné důvody se domnívat, že se dopustili vážného zločinu. Ačkoli doplňková ochrana jako taková je institutem vlastním unijnímu právu, citované ustanovení svým zněním, s určitými odchylkami (časová neomezenost, absence teritoriálního omezení a charakteristiky zločinu jako nepolitického) odpovídá čl. 12 odst. 2 písm. b) kvalifikační směrnice, který vymezuje důvody vylučující určitou osobu z postavení uprchlíka [v českém právu mu v zásadě odpovídá § 15 odst. 1 písm. b) zákona o azylu]. Toto ustanovení má základ v Ženevské úmluvě, jejíž čl. 1 odst. F písm. b) vylučuje aplikaci úmluvy na osobu, o níž jsou vážné důvody domnívat se, že se dopustila vážného nepolitického zločinu mimo zemi svého azylu dříve, než jí bylo povoleno se tam usadit jako uprchlík (srov. body 3, 22 a 24 odůvodnění kvalifikační směrnice). Všechna citovaná ustanovení tedy vylučují přiznání mezinárodní ochrany cizinci, u něhož je důvodné podezření, že se dopustil vážného zločinu. Že jsou pojmy užité v § 15 odst. 1 písm. b) a v § 15a odst. 1 písm. b) zákona o azylu synonyma, ostatně již ve vztahu ke znění účinnému před novelizací provedenou zákonem č. 314/2015 Sb. konstatovala jak
judikatura
(rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2016, čj. 49 Az 71/2015-26, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 8. 2016, čj. 3 Azs 82/2016-29), tak doktrína (Kosař, D.; Molek, P.; Honusková, V.; Jurman, M.; Lupačová, H.
Zákon o azylu. Komentář.
Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 230). Výklad pojmu „
vážný zločin
“ v § 15a zákona o azylu v souvislosti s doplňkovou ochranou tak musí být v souladu s významem, jaký je mu ve vztahu k azylu připisován v režimu Ženevské úmluvy i kvalifikační směrnice.
[12] Interpretační vodítka pro výklad Ženevské úmluvy přináší Příručka k postupům pro určování právního postavení uprchlíků a vybraná doporučení UNHCR z oblasti mezinárodní ochrany vydaná Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (v českém znění dostupná na http://www.unhcr-centraleurope.org/_assets/files/content/resources/pdf_cz/unhcr_handbook_recommendations_and_guidelines/Prirucka_k_postupum.pdf, dále jen „příručka“). V bodu 155 příručky se uvádí: „
Co představuje ‚
vážný
‘ nepolitický zločin pro účely této exkluzivní
klauzule
je obtížné definovat, a to zejména z toho důvodu, že termín ‚
zločin
‘ má různé konotace v různých právních systémech. V některých zemích slovo ‚
zločin
‘ označuje pouze trestné činy vážného charakteru. V jiných zemích může znamenat cokoliv od drobné krádeže až po vraždu. V tomto kontextu však ‚
závažný
‘ zločin musí být hrdelním zločinem nebo velmi závažným trestu podléhajícím činem. Méně závažné trestné činy podléhající mírným trestům nejsou důvodem pro vyloučení podle článku 1F (b), i když jsou technicky označovány za ‚
zločiny
‘ v trestním právu dotyčné země.
“ Pro hodnocení charakteru spáchaného činu příručka vyžaduje vzít v úvahu všechny
relevantní
skutečnosti, včetně veškerých polehčujících okolností. „
Je rovněž nutné vzít na zřetel veškeré přitěžující okolnosti jako např. ten fakt, že žadatel má záznam v rejstříku trestů. Skutečnost, že žadatel usvědčený z vážného nepolitického zločinu si již odpykal svůj trest, nebo mu byla udělena milost nebo se na něj vztahovala amnestie, je rovněž
relevantní
. V posledně uvedeném případě existuje
presumpce
, že exkluzivní klauzuli již nelze uplatnit, pokud se neprokáže, že navzdory omilostnění nebo amnestii stále převažuje kriminální charakter žadatele.
“ (bod 157; zvýrazněnou změnu provedl Nejvyšší správní soud podle anglického znění příručky dostupného na http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4f33c8d92&skip=0&query=Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee
Status
).
[13] Výkladem pojmu závažný nepolitický čin užitého v čl. 12 odst. 2 písm. b) kvalifikační směrnice se zabýval Soudní dvůr v rozsudku velkého senátu ze dne 9. 11. 2010
, Spolková republika Německo proti B a D,
spojené věci C 57/09 a C-101/09,
v němž dospěl k závěru, že vyloučení osoby z postavení uprchlíka je podmíněno individuálním přezkumem konkrétních skutečností (odstavec 94 odůvodnění). Generální advokát Paolo Mengozzi ve svém stanovisku k této věci ve vztahu ke znakům „
závažnosti
“ a „
zločinu
“ konstatoval, že „[z]
přípravných prací na Úmluvě a ze systematického výkladu čl. 1F písm. b), jakož i obecněji z povahy a účelu tohoto ustanovení vyplývá, že se důvod vyloučení, který je v něm stanoven, použije pouze v případě vysokého stupně závažnosti dotčeného zločinu. Toto pojetí je potvrzeno výkladem poskytnutým odděleními různých úrovní v rámci UNHCR a aplikační praxí smluvních států, a rovněž je sdílí odborná literatura. Posouzení závažnosti zločinu musí být konkrétně prováděno případ od případu ve světle všech polehčujících a přitěžujících okolností, a rovněž všech dalších relevantních subjektivních nebo objektivních okolností, ať již nastaly před předmětným chováním nebo po něm, a vyžaduje přijetí spíše mezinárodních než místních standardů. Toto posouzení nevyhnutelně ponechává orgánu pověřenému jeho provedením velkou volnost rozhodování. Mezi faktory, které je třeba vzít v úvahu, UNHCR v Pokynech ze dne 4. 9. 2003
[...]
demonstrativně uvádí povahu činu, skutečně způsobenou škodu, postup použitý pro zahájení trestního stíhání, povahu trestu a skutečnost, zda většina soudů považuje tento čin za vážný zločin. Zvláště je třeba vzít v úvahu výši stanoveného nebo skutečně uloženého trestu ve státě, v němž je žádost o přiznání postavení uprchlíka přezkoumávána, ačkoli se nejedná o prvek, který je sám o sobě rozhodující, a to vzhledem k jeho odlišnému charakteru v jednotlivých právních řádech. Za vážné zločiny jsou obecně považovány zločiny proti životu, fyzické integritě nebo svobodě člověka
.“ (body 51 – 53 stanoviska generálního advokáta).
[14] Z výše uvedeného vyplývá, že závěr o tom, že se stěžovatel dopustil vážného zločinu, a tudíž mu nelze udělit doplňkovou ochranu, nelze odůvodnit pouze s odkazem na to, že byl žadatel odsouzen za spáchání činu, který je vnitrostátním trestním právem označován za zvlášť závažný zločin. Ačkoli může být kvalifikace činu z hlediska terminologie trestního práva jedním z kritérií, ke kterým je žalovaný povinen přihlédnout (jakkoli kritériem výchozím), z hlediska požadavku souladnosti rozhodnutí o mezinárodní ochraně s kvalifikační směrnicí, nemůže být jediným. V kontextu případu stěžovatele budou dalšími okolnostmi, které je třeba vzít v úvahu, povaha a závažnost činu spáchaného stěžovatelem a v souvislosti s ní výše uloženého trestu, míra účasti stěžovatele na trestné činnosti, skutečnost, že nedošlo k dokonání trestného činu (včetně příčiny odůvodňující, proč se tak nestalo) či skutečnost, že stěžovatel již trest odnětí svobody vykonal. Na tomto místě Nejvyšší správní soud pouze upozorňuje, že podle výše citovaného rozsudku Soudního dvora ve věci
Spolková republika Německo proti B. a D.
skutečnost, zda cizinec je, či není aktuální hrozbou pro bezpečnost ve státě, v němž žádá o mezinárodní ochranu, není pro aplikaci vylučovací
klauzule
zahrnující spáchání vážného zločinu
relevantní
(body 104 a 105 odůvodnění rozsudku).
[15] Nejvyšší správní soud považuje také za potřebné postavit najisto, že uvedená kritéria reflektují specifické okolnosti projednávaného případu a jejich účelem proto není stát se obecným a závazným návodem pro žalovaného k posuzování případného naplnění předpokladů pro aplikaci § 15a odst. 1 písm. b) zákona o azylu v jiných případech. Nejde ani o výčet vyčerpávající – žalovanému v dalším řízení nic nebrání identifikovat další okolnosti, ze kterých dovodí, zda se stěžovatel vážného zločinu dopustil.
[16] Jen na okraj Nejvyšší správní soud uvádí, že závěry vyslovené v tomto rozsudku nejsou v judikatuře správních soudů zcela nové. Krajský soud v Praze v rozsudku ze dne 30. 8. 2016, čj. 49 Az 71/2015-26, dospěl ke shodnému právnímu hodnocení věci, přičemž aplikoval znění § 15a odst. 1 písm. b) zákona o azylu před novelizací provedenou zákonem č. 314/2015 Sb. Toto ustanovení interpretoval eurokonformně a v souladu s výše citovaným rozhodnutím Soudního dvora i Ženevskou úmluvou, přičemž dospěl k závěru, že pojem „
zvlášť závažný zločin
“ užitý v § 15a zákona o azylu nelze automaticky ztotožňovat s termínem „
zvlášť závažný zločin
“ ve smyslu § 14 odst. 3 trestního zákoníku. Tím spíše to pak platí pro současné znění zákona o azylu, které již bylo uvedeno do souladu s kvalifikační směrnicí.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.