Vydání 4/2009

Číslo: 4/2009 · Ročník: VII

1806/2009

Mezinárodní ochrana: pronásledování z důvodu náboženství; zjišťování skutkového stavu

Mezinárodní ochrana: pronásledování z důvodu náboženství; zjišťování skutkového stavu
k § 2 odst. 7 a § 12 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění účinném do 20. 12. 2007
k čl. 6 a čl. 7 odst. 2 směrnice Rady 2004/83/ES o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany (v textu též „kvalifikační směrnice“)
I. Uvádí-li žadatel o mezinárodní ochranu, že byl v zemi původu (v daném případě v Pákistánu) pronásledován náboženskými fanatiky z důvodu, že se nachází v nábožensky smíšeném manželství, pak lze jím tvrzený důvod pronásledování kvalifikovat jako azylově
relevantní
z hlediska § 12 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Takový žadatel může být na základě konkrétních skutkových okolností považován za osobu mající odůvodněný strach z pronásledování z důvodu náboženství.
II. Rozhodnutí o neudělení azylu odůvodněné nesplněním podmínek stanovených v § 2 odst. 7 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění účinném do 20. 12. 2007, jen proto, že žadatel nevyužil zákonné možnosti stěžovat si na postup policie v jeho věci, je v rozporu se smyslem tohoto ustanovení. Správní orgán se v kontextu žadatelem tvrzené situace v Pákistánu, v němž dle něj představitelé veřejné moci nejsou ochotni poskytovat ochranu osobám pronásledovaným z náboženských důvodů, a dokonce se na jejich pronásledování často sami podílejí, nemůže toliko odvolat na znění pákistánských zákonů. Výkladem souladným s čl. 6 a čl. 7 odst. 2 směrnice Rady 2004/83/ES lze dovodit povinnost správního orgánu získat si zde dostatečné informace o tom, nakolik je ochrana poskytovaná veřejnými orgány v praxi účinná a zda k ní stěžovatel mohl mít přístup.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2008, čj. 1 Azs 86/2008-101)
Prejudikatura:
srov. č. 364/2004 Sb. NSS, č. 835/2006 Sb. NSS a č. 1713/2008 Sb. NSS.
Věc:
Sajid I. Ch. (Pákistán) proti Ministerstvu vnitra o udělení mezinárodní ochrany, o kasační stížnosti žalobce.
Dne 28. 4. 2007 podal žalobce žádost o udělení mezinárodní ochrany v České republice. Svou žádost o mezinárodní ochranu zdůvodnil potížemi, které měl při pobytu na území země původu, Pákistánu. Problémy vycházely ze skutečnosti, že se oženil s křesťankou (občankou Ukrajiny) a nepraktikoval muslimské zvyky a tradice. Z těchto důvodů byl napadán muslimskými fanatiky. Odsudky ze strany muslimských fanatiků vyvrcholily střelbou na jeho dům, posléze našel i dopis s výhružkou smrtí. V září 2005 byl při jízdě autem vytlačen ze silnice a v důsledku toho utrpěl těžká zranění. S tímto se obrátil na policii, ale ta se jeho případem nezabývala. S manželkou tedy odjel na Ukrajinu, kde byl opakovaně napaden skiny. Toto nahlásil na policii, avšak ukrajinská policie se jeho případem rovněž odmítla zabývat. Proto odjel do České republiky, kde požádal o mezinárodní ochranu, manželka s dítětem zůstala na Ukrajině.
Rozhodnutím ze dne 31. 10. 2007 žalovaný neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona o azylu.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě. Namítl, že se správní orgán nezabýval situací smíšených manželství. Dále argumentoval, že má odůvodněné obavy z pronásledování z důvodu příslušnosti k určité sociální skupině, přičemž za sociální skupinu ve smyslu zákona o azylu označil „
smíšená manželství a osoby, které opouštějí svou víru
“. Předložil řadu materiálů, z nichž vyvozoval, že veřejná moc v Pákistánu nejenže neposkytuje ochranu náboženským menšinám a odpadlíkům od víry, ale sama se podílí na jejich represi např. prostřednictvím zákonů o rouhání. Přestože pákistánské zákony obrácení od islámu k jinému náboženství nezakazují, lidé, kteří opustí muslimskou víru, jsou často vystaveni pronásledování ze strany policie a vlastní rodiny. „
Odpadlíkům
“ od víry dokonce hrozí mučení a smrt v rukou příslušníků extremistických skupin. Žalobce rovněž poukázal na skutečnost, že správní orgán založil své rozhodnutí na jediném informačním zdroji, který není příliš aktuální a obsahuje jen velice úzké spektrum pohledu. Aktuálnějším zdrojem informací pro správní orgán byly pouze zprávy České tiskové kanceláře, které však neobsahují informace, které by se dotýkaly žalobcova případu. Žalobce dále s poukazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 6 Azs 50/2003-89 namítl, že je povinností správního orgánu zjistit nikoli pouze právní stav v zemi původu, nýbrž stav faktický a žalobcovu reálnou šanci domoci se svých práv.
Krajský soud v Ostravě dne 24. 6. 2008 zamítl žalobu jako nedůvodnou. Neshledal, že by žalobce opustil svou zemi původu pro pronásledování z některého z azylově relevantních důvodů. Konstatoval, že se nemohl ztotožnit s žalobcovou námitkou, podle níž je třeba považovat příslušníky smíšených manželství a osoby opouštějící svou víru za příslušníky sociální skupiny ve smyslu zákona o azylu. Zároveň podotkl, že žalobce ponechal manželku s dítětem na Ukrajině, poté, co od nich odcestoval, se s nimi nijak nekontaktoval a nadále vyznává muslimské náboženství. Dále uvedl, že jednání soukromých osob nelze považovat za pronásledování podle zákona o azylu a že nebylo prokázáno, že by jednání žalobcem uváděných soukromých osob bylo prováděno, podporováno či trpěno úřady v zemi původu, nebo že by tato země nebyla schopna odpovídajícím způsobem zajistit ochranu před takovým jednáním.
Tento rozsudek napadl žalobce (stěžovatel) kasační stížností. V té zrekapituloval své problémy v zemi původu. Uvedl, že se jedná o skutečnosti ve smyslu § 12 zákona o azylu. Správní orgán ani soud nezpochybnily jeho tvrzení a jejich pochybení spočívá v chybném vyhodnocení důvodů, které stěžovatel uváděl na podporu své žádosti o azyl. Tyto důvody jsou natolik závažného charakteru, že bylo povinností správního orgánu posoudit je v kontextu informací, kterými disponuje. Totéž stěžovatel namítl ve vztahu k posouzení důvodů pro udělení doplňkové ochrany. Stěžovatel dále namítl, že krajský soud řádně neprovedl a nevyhodnotil důkazní materiály, které mu stěžovatel předložil. Důkazní materiály stěžovatel předložil v anglickém jazyce, protože z povahy svého postavení žadatele o mezinárodní ochranu nedisponoval finančními prostředky k zajištění překladu do českého jazyka; ostatně k předložení české verze materiálů nebyl soudem ani vyzván. Skutečnost, že materiály nebyly přeloženy a nejsou soudu známy, stěžovatel seznal až během ústního jednání, kdy mu bylo vytýkáno předkládání materiálů v jiném než jednacím jazyce. Stěžovatel následně nabídl, že se pokusí překlad alespoň některých materiálů zajistit, soud nicméně prostor pro následný překlad neposkytl.
Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
II.
(...) Stěžovatel namítá chybné vyhodnocení jím uváděných důvodů pro udělení azylu ze strany správního orgánu a následně i krajského soudu. Správní orgán odůvodnil své rozhodnutí mimo jiné tím, že žadatel o mezinárodní ochranu nekonvertoval na jiné náboženství, zůstal muslimem a že pouhá změna jeho postojů k islámu sama o sobě nemůže být důvodem k udělení azylu. Stěžovatel v následné žalobě ke krajskému soud namítl, že se správní orgán vůbec nezabýval tím, že v jeho případě je rozhodující, že se nachází v nábožensky smíšeném manželství, a že vůbec neposoudil situaci takových manželství v jeho zemi původu. „
Smíšená manželství a osoby, které opouštějí svou víru
“ lze přitom dle stěžovatele považovat za sociální skupinu ve smyslu zákona o azylu. Krajský soud uvedenou námitku shledal nedůvodnou, přičemž se toliko odvolal na obecnou definici, podle níž se sociální skupina „
skládá z osob podobného společenského původu nebo postavení, obdobných majetkových poměrů, společenských obyčejů apod.
“ Otázka kvalifikace příslušníků smíšených manželství a osob opouštějících svou víru z hlediska § 12 zákona o azylu dosud nebyla plně řešena judikaturou Nejvyššího správního soudu, proto je třeba považovat kasační stížnost za přijatelnou a zdejší soud mohl přistoupit k posouzení důvodnosti v ní uplatněných námitek.
III.
Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou, zda lze členy smíšených manželství a osoby, které opouštějí svou víru, považovat za příslušníky sociální skupiny ve smyslu zákona o azylu. Výklad pojmu příslušnost k určité sociální skupině je postupně prohlubován judikaturou Nejvyššího správního soudu. Definice užitá krajským soudem, podle níž se sociální skupina „
skládá z osob podobného společenského původu nebo postavení, obdobných majetkových poměrů, společenských obyčejů apod.
“, byla užita v rozsudku ze dne 18. 12. 2003, čj. 6 Azs 45/2003-49. V pozdějších rozsudcích však došlo k jejímu zpřesnění, a to např. v rozsudku čj. 5 Azs 63/2004-60, ze dne 19. 5. 2004 (č. 364/2004 Sb. NSS), podle nějž určitou sociální skupinu představuje „
skupina osob, která se vyznačuje objektivně společnou charakteristikou nebo kterou společnost alespoň takto vnímá. Tato charakteristika má často povahu vrozeného, nezměnitelného rysu nebo je jinak zásadní pro lidskou identitu, svědomí nebo výkon lidských práv dotyčných osob; riziko pronásledování však do této charakteristiky nepatří.
“ Pro účely otázky posuzované v tomto řízení je nicméně důležitý ještě další rys definice sociální skupiny, který Nejvyšší správní soud zdůraznil ve svém rozsudku ze dne 25. 11. 2003, čj. 2 Azs 40/2003. V něm zdejší soud poukázal na skutečnost, že příslušnost k sociální skupině je „
nutno vnímat jako možnost, na jejímž základě může ČR poskytnout ochranu i z jiných důvodů motivujících k pronásledování, než z důvodu rasy, náboženství, národnosti či politického přesvědčení. Takovými důvody jsou typicky příslušnost k sexuálním menšinám, skupinám spojeným přesvědčením nenáboženské a nepolitické povahy a jiným skupinám, jevícím znak způsobilý k pronásledování, jenž nemusel být zákonodárci v době přijímání zákona o azylu vůbec znám.
“ V daném případě příslušníků nábožensky smíšených manželství a osob opouštějících svou víru, kteří jsou vystaveni útokům ze strany náboženských fanatiků, tak vůbec není třeba uvažovat o jejich podřaditelnosti pod kategorii „
určitá sociální skupina
“, protože se zjevně jedná o útoky vedené z náboženských důvodů. Právě uvedené platí tím spíše, že příslušníkům nábožensky smíšených manželství může být za určitých okolností udělen azyl pro odůvodněný strach z pronásledování z důvodu náboženství, jak o tom svědčí i
judikatura
soudů ve Spojených státech amerických a v dalších zemích, viz např. rozhodnutí Federálního odvolacího soudu Spojených států amerických (
United States court of appeals
) ve věci
Maini v. INS
, 212 F.3d 1167 (9th Cir. 2000).
Krajský soud tedy nepochybil, jestliže odmítl žalobcův názor, že je příslušníkem určité sociální skupiny. Měl však povinnost zabývat se žalobcem tvrzenými skutečnostmi o útocích ze strany náboženských fanatiků a dalších ústrcích, kterými v zemi svého původu trpěl, a to ve vztahu k otázce, zda nezaložily pronásledování z důvodu náboženství. Není zde přitom podstatné, že žalobce ve své žalobě označil tyto skutečnosti za pronásledování z důvodu příslušnosti k určité sociální skupině, protože v souladu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2005, čj. 2 Azs 92/2005-58*) bylo na soudu, aby provedl správnou právní kvalifikaci žalobcem předestřených skutkových tvrzení. Podle zmíněného rozsudku zdejšího soudu sice musí mít každá žaloba určité zákonem stanovené náležitosti, mezi něž patří i povinnost žalobce ozřejmit svůj právní náhled na to, proč považuje postup správního orgánu za nezákonný. Právní náhled na věc se přitom nemůže spokojit toliko s obecnými odkazy na určitá ustanovení zákona bez souvislosti se skutkovými výtkami. Právě vyslovené závěry však neznamenají, že bezvadným žalobním bodem je pouze takové skutkové tvrzení, které žalobce přesně subsumuje pod určitá ustanovení zákona. Žalobce tedy svá konkrétní a dostatečně individualizovaná skutková tvrzení nemusí podřazovat pod přesná ustanovení právních předpisů, vždyť přece i nadále platí, že soud zná právo.
V případě, který je předmětem přezkumu v tomto řízení, pak žalobce bezpochyby dostatečně konkretizoval svá skutková tvrzení a ozřejmil svůj právní náhled na věc. Žalobce ve své žalobě namítl, že správní orgán se nezabýval situací smíšených manželství, a význam této námitky ve vztahu k posouzení důvodnosti svého tvrzení o azylově relevantním pronásledování doložil řadou citátů z různých důkazních materiálů. Následně sice podřadil svou situaci pod pronásledování z důvodu příslušnosti k určité sociální skupině, namísto pronásledování z důvodu náboženství. To však v žádném případě nemůže znamenat, že by se krajský soud s jeho námitkou vyrovnal dostatečným způsobem, jestliže toliko konstatoval, že smíšená manželství a osoby opouštějící svou víru nelze považovat za sociální skupinu ve smyslu zákona o azylu. Bylo naopak jeho povinností přezkoumat, zda si správní orgán obstaral dostatek podkladů k posouzení situace, v níž se nacházejí příslušníci smíšených manželství v Pákistánu, a zda je řádně vyhodnotil ve vztahu k jednotlivým prvkům institutu pronásledování. Tj. jednak ve vztahu k prvku „
závažné újmy
“, zakotvenému v § 2 odst. 7 zákona o azylu, podle nějž se za pronásledování považuje „
závažné porušení lidských práv, jakož i opatření působící psychický nátlak nebo jiná obdobná jednání
“ a v čl. 9 odst. 1 písm. a) kvalifikační směrnice, podle kterého je pronásledováním jednání, které je „
svou povahou nebo opakováním dostatečně závažné, aby představovalo vážné porušení základních lidských práv, zejména práv, od nichž se podle čl. 15 odst. 2 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod nelze odchýlit
“. A dále ve vztahu k prvku „
selhání vnitrostátní ochrany
“, vymezenému v § 2 odst. 7 zákona o azylu, podle kterého představují opatření označená za prvek závažné újmy pronásledování jen „
pokud jsou prováděna, podporována nebo trpěna státními orgány, stranami nebo organizacemi ovládajícími stát nebo podstatnou část jeho území ve státě, jehož je cizinec státním občanem, nebo státu posledního trvalého bydliště v případě osoby bez státního občanství. Za pronásledování se považuje i jednání soukromých osob podle věty první, pokud lze prokázat, že stát, strany nebo organizace, včetně mezinárodních organizací, kontrolující stát nebo podstatnou část jeho území nejsou schopny odpovídajícím způsobem zajistit ochranu před takovým jednáním.
“ I toto ustanovení zákona o azylu je však třeba vykládat eurokonformně, tedy v souladu s patřičnými články kvalifikační směrnice, a to obzvláště vzhledem k „
minimalistickému
“ způsobu její transpozice do zákona o azylu českým zákonodárcem (podrobněji k příkazu eurokonformního výkladu zákona o azylu viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2008, čj. 2 Azs 45/2008-67*)). Je tedy třeba přihlédnout také k čl. 6 uvedené směrnice, který stanoví, že „
mezi původce pronásledování nebo vážné újmy patří a) stát; b) strany nebo organizace ovládající stát nebo podstatnou část území státu; c) nestátní původci, lze-li prokázat, že původci uvedení v písmenech a) a b), včetně mezinárodních organizací, nejsou schopni nebo ochotni poskytnout ochranu před pronásledováním nebo vážnou újmou, které jsou uvedeny v článku 7
“. A dále k čl. 7 odst. 2 citované směrnice, podle nějž se má „
zpravidla za to, že ochrana je poskytována, jestliže subjekty uvedené v odstavci 1 učiní přiměřené kroky k zabránění pronásledování nebo způsobení vážné újmy, mimo jiné zavedením účinného právního systému pro odhalování, stíhání a trestání jednání představujících pronásledování nebo způsobení vážné újmy, a žadatel má k této ochraně přístup
.
Uvedeným způsobem však krajský soud nepostupoval. Otázkou naplnění prvku závažné újmy se nezabýval vůbec. S námitkami žalobce vztahujícími se k prvku selhání vnitrostátní ochrany (rekapitulovanými výše) se krajský soud vypořádal toliko přitakáním stanovisku správního orgánu, který uvedl, že aby mohl být žalobci udělen azyl, musel by prokázat, že byl pronásledován přímo státními orgány nebo státní orgány podporovaly činnost soukromých osob, které nesouhlasily s jeho vírou či jeho postoji k ní. Správní orgán dále poukázal na Informaci Ministerstva zahraničních věcí ČR ze dne 23. 7. 2003, podle níž je v Pákistánu ze zákona dána možnost podat stížnost či soudní žalobu na neoprávněný postup policistů. Správní orgán z uvedené informace vyvodil, že žalobce nevyužil možnosti domáhat se ochrany svých práv u státních orgánů (tím, že nepodal tuto stížnost či žalobu) a že se proto nemůže dovolávat selhání vnitrostátní ochrany.
V posouzení prvku selhání vnitrostátní ochrany tak krajský soud (v návaznosti na správní orgán) pochybil. Ani ze samotného zákona o azylu totiž nelze vyvodit závěr správního orgánu (aprobovaný krajským soudem), podle nějž musel žalobce prokázat, že byl pronásledován přímo státními orgány nebo státní orgány podporovaly činnost soukromých osob. Podle citovaného zákona postačuje, že stát (případně další v zákoně zmíněné subjekty) není schopný zajistit ochranu před jednáním soukromých osob. Navíc, jak již bylo uvedeno výše, český zákon o azylu je třeba vykládat eurokonformně, tedy v souladu s kvalifikační směrnicí, přiklánějící se zřetelně k tzv. „
lidskoprávnímu
“ pojetí pronásledování [v protikladu k restriktivnějšímu „
odpovědnostnímu
“ pojetí; k uvedeným doktrinálním pojmům viz např. Jílek, D.; Bukvaldová, J.; Klečková, R.; Kosař, D.; Tomisová, M. (eds.):
Společný evropský azylový systém: právní pojem pronásledování.
Brno: Doplněk, 2005]. Důraz na
„lidskoprávní“
pojetí pronásledování je zřetelný např. v čl. 6 citované směrnice, který stanoví, že v případě, že jsou původcem pronásledování soukromé osoby, je třeba považovat za dostatečné z hlediska naplnění kritéria selhání vnitrostátní ochrany, jestliže stát (případně další stanovené subjekty) není schopen nebo ochoten poskytnout ochranu. Kvalifikační směrnice dále rozvíjí v čl. 7 pojem ochrany před pronásledováním a stanoví, že právní systém poskytující ochranu musí být účinný a žadatel o mezinárodní ochranu k němu musí mít přístup. Blíže k otázce eurokonformního výkladu úpravy prvku selhání vnitrostátní ochrany viz rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 9. 2008, čj. 3 Azs 48/2008-57, a ze dne 30. 9. 2008, čj. 5 Azs 66/2008-70.
Z hlediska uvedených požadavků působí poněkud absurdně stanovisko správního orgánu, podle něhož se stěžovatel nedomáhal ochrany svých práv u státních orgánů, jestliže nevyužil zákonné možnosti stěžovat si na postup policie v jeho věci. Navíc v kontextu stěžovatelem tvrzené situace v Pákistánu, v němž údajně představitelé veřejné moci nejsou ani ochotni poskytovat ochranu osobám pronásledovaným z náboženských důvodů, ba dokonce se na jejich pronásledování často sami podílejí. Správní orgán se zde ryze formalisticky odvolal na znění pákistánských zákonů, aniž by si získal dostatečné informace o tom, nakolik je ochrana jimi poskytovaná v praxi účinná a zda k ní stěžovatel mohl mít přístup. Kritiku nahlížení státní správy coby vázané toliko na text zákona již ostatně vyslovil i Ústavní soud, viz např. jeho nález ze dne 29. 2. 2008, II. ÚS 2268/07. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.