Vydání 9/2014

Číslo: 9/2014 · Ročník: XII

3086/2014

Mezinárodní ochrana: opakované žádosti o udělení mezinárodní ochrany; odkladný účinek žaloby

Mezinárodní ochrana: opakované žádosti o udělení mezinárodní ochrany; odkladný účinek žaloby
k § 10a písm. e) a § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., č. 57/2005 Sb., č. 350/2005 Sb., č. 165/2006 Sb. a č. 379/2007 Sb.
Pokud žadatel o mezinárodní ochranu opakovaně podává žádosti o udělení mezinárodní ochrany s totožnými důvody, díky kterým trvale zůstává v režimu žadatele o udělení mezinárodní ochrany, přičemž z dosud vydaných správních rozhodnutí lze usoudit, že od podávaných žádostí nelze očekávat pozitivní výsledek, tedy udělení mezinárodní ochrany, jde o taktiku, která je zjevným zneužitím azylového řízení. V takové situaci nelze žalobě proti rozhodnutí, jímž bylo podle § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, opět zastaveno azylové řízení z důvodu nepřípustnosti žádosti dle § 10a písm. e) citovaného zákona, přiznat odkladný účinek, a to pro rozpor s veřejným zájmem.
(Podle usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. 3. 2014, čj. 45 Az 10/2014-38)
Věc:
Galina Y. (Rusko) proti Ministerstvu vnitra o odkladný účinek žaloby.
Žalobkyně podala dne 15. 5. 2012 svou první žádost o udělení mezinárodní ochrany, jako důvod žádosti žalobkyně uvedla problémy, které měla v Rusku se svým bývalým manželem, a skutečnost, že se jí nepodařilo získat pro pobyt v České republice vízum. Ke svým zdravotním problémům uvedla, že v roce 1998 jí byla operována štítná žláza a též užívá léky na podporu funkce ledvin. Tuto žádost žalovaný rozhodnutím ze dne 29. 5. 2012 zamítl podle § 16 odst. 1 písm. f) zákona o azylu jako zjevně nedůvodnou. Žalobu, kterou žalobkyně proti tomuto rozhodnutí podala, zamítl Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 3. 12. 2012 a kasační stížnost podanou proti tomuto rozsudku odmítl Nejvyšší správní soud pro nepřijatelnost usnesením ze dne 6. 3. 2013.
Druhou žádost o udělení mezinárodní ochrany žalobkyně podala dne 25. 3. 2013. Jako důvod uvedla zdravotní problémy gynekologického charakteru, které ale z časového hlediska předcházely žádosti první. Řízení o této žádosti žalovaný rozhodnutím ze dne 8. 4. 2013 zastavil pro nepřípustnost žádosti podle § 10a písm. e) zákona o azylu. Řízení o žalobě, kterou žalobkyně proti uvedenému rozhodnutí podala, zastavil krajský soud usnesením ze dne 14. 10. 2013.
Třetí žádost o udělení mezinárodní ochrany žalobkyně podala dne 15. 4. 2013. Jako důvod této žádosti označila zdravotní potíže se štítnou žlázou a gynekologické potíže. Řízení o této žádosti žalovaný rozhodnutím ze dne 18. 4. 2013 zastavil pro nepřípustnost žádosti podle § 10a písm. e) zákona o azylu. Řízení o žalobě, kterou žalobkyně proti uvedenému rozhodnutí podala, zastavil Krajský soud v Praze usnesením ze dne 14. 10. 2013.
Čtvrtou žádost o udělení mezinárodní ochrany žalobkyně podala dne 27. 5. 2013. Jako důvod této žádosti uvedla opět zdravotní problémy. Řízení o této žádosti žalovaný rozhodnutím ze dne 14. 6. 2013 zastavil pro nepřípustnost žádosti podle § 10a písm. e) zákona o azylu. Řízení o žalobě, kterou žalobkyně proti uvedenému rozhodnutí podala, zastavil Krajský soud v Praze usnesením ze dne 11. 10. 2014.
Pátou žádost o udělení mezinárodní ochrany žalobkyně podala dne 22. 11. 2013. Tuto žádost odůvodnila přetrvávajícími zdravotními důvody a tím, že chce v České republice pobývat se svým druhem, kterého zná již od března roku 2011. Řízení o této žádosti zastavil žalovaný rozhodnutím ze dne 11. 2. 2014 pro nepřípustnost žádosti podle § 10a písm. e) zákona o azylu. Všechna uvedená rozhodnutí žalovaného i rozhodnutí krajského soudu jsou pravomocná.
Žalobkyně podala proti posledně jmenovanému rozhodnutí žalovaného žalobu, v níž požádala o přiznání odkladného účinku žalobě. V žádosti uvedla, že účinky žalobou napadeného rozhodnutí pro ni znamenají nenahraditelnou újmu. Pokud by nebyl krajským soudem přiznán odkladný účinek, musela by z České republiky vycestovat a ztratila by tím možnost sdělit správnímu orgánu nové skutečnosti. Její vycestování by též zasáhlo do jejího rodinného a soukromého života, protože na území České republiky žije společně se svým přítelem - občanem České republiky. Rovněž by jí bylo v zásadě upřeno právo na soudní ochranu. V případě, že by musela vycestovat, pozitivní rozhodnutí krajského soudu by již pro ni nemělo žádný význam, neboť na jeho základě by se těžko domáhala vstupu do České republiky či udělení víza.
Žalovaný s přiznáním odkladného účinku žalobě nesouhlasil. Uvedl, že s návrhem na přiznání odkladného účinku žalobě se již dříve (ve vztahu k třetí žádosti žalobkyně o udělení mezinárodní ochrany) krajský soud vypořádal. Konkrétně v usnesení ze dne 10. 6. 2013, sp. zn. 45 Az 36/2013, krajský soud mimo jiné konstatoval, že by přiznání odkladného účinku bylo v rozporu s veřejným zájmem, kterým je obrana právního prostředí v České republice. Navíc žalobou napadené rozhodnutí nemohlo přivodit nenahraditelnou újmu žalobkyně, neboť toto rozhodnutí ve svém důsledku přímo nevedlo k ukončení pobytu a k nemožnosti žalobkyně vyčkat na posouzení žaloby. O vyhoštění cizince se totiž rozhoduje v samostatném řízení, v rámci něhož se zkoumá dopad správního vyhoštění do soukromého a rodinného života. I v tomto případě by byla přípustná žaloba, která má odkladný účinek.
Krajský soud v Praze návrh žalobkyně na přiznání odkladného účinku žaloby zamítl.
Z odůvodnění:
Podle novelizovaného znění § 73 s. ř. s., ve znění od 1. 1. 2012, "[s]
oud na návrh žalobce po vyjádření žalovaného usnesením přizná žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, a jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem
". Zákon tedy v citovaném ustanovení stanoví celkem tři předpoklady, které musí být naplněny kumulativně:
1. Výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí by pro žalobce znamenaly újmu.
2. Tato újma je pro žalobce nepoměrně větší, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám.
3. Přiznání odkladného účinku není v rozporu s důležitým veřejným zájmem.
S ohledem na nutnost kumulativního splnění všech tří shora uvedených předpokladů, není nezbytné, aby soud jejich naplnění posuzoval postupně od předpokladu prvního až po předpoklad třetí. V zásadě je možné připustit i takový postup soudu, kdy soud nejprve zodpoví na otázku, zda by případné přiznání odkladného účinku nebylo v rozporu s důležitým veřejným zájmem a teprve poté, resp. v těch případech, kdy konstatuje, že rozpor s důležitým veřejným zájmem dán není, zaměří svoji pozornost na to, zda výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí by pro žalobce znamenaly újmu a zda je tato újma pro žalobce nepoměrně větší, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám. Takový postup se z hlediska hospodárnosti řízení jeví být vhodný zejména tam, kde o souladu přiznání odkladného účinku žalobě s důležitým veřejným zájmem na první pohled vzniká pochybnost. Posuzovaná věc mezi tyto případy patří. Žalobkyně se u krajského soudu domáhá přezkoumání rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto již o její páté žádosti o udělení mezinárodní ochrany, přičemž žalovaný naznačuje, že důvodem této žádosti je snaha o legalizaci pobytu v České republice.
Krajský soud se proto nejprve zabýval otázkou, zda by případné přiznání odkladného účinku nebylo v rozporu s důležitým veřejným zájmem, kterým je respekt k azylovému řízení, jakožto řízení, které má sloužit osobám v zemi původu pronásledovaným či osobám, kterým v případě návratu do země původu hrozí vážná újma, a ochrana tohoto řízení před jeho zjevným zneužíváním. (...)
Z hlediska skutkového stavu lze shrnout, že žalobkyně podala prozatím pět žádostí o udělení mezinárodní ochrany, a to vždy s totožnými důvody. Žádosti přitom podává ve velmi rychlém sledu. Fakticky jedna následuje druhou, a to vždy v návaznosti na ukončení řízení o žádosti předchozí (buď u správního orgánu, nebo u krajského soudu). Nutno též poznamenat, že v jeden okamžik byla u krajského soudu ve vztahu k žádostem žalobkyně o mezinárodní ochranu vedena tři přezkumná řízení.
Za tohoto skutkového stavu krajský soud dospěl k závěru, že přiznání odkladného účinku projednávané žalobě by bylo v rozporu s důležitým veřejným zájmem. Pokud by totiž krajský soud žalobě přiznal odkladný účinek, získala by tím žalobkyně možnost pobývat legálně na území České republiky i nadále po dobu soudního řízení tak, jako zde mohla legálně pobývat po dobu řízení o udělení mezinárodní ochrany. V běžných případech je jistě žádoucí, aby žalobce mohl být přítomen po celou dobu přezkumného řízení soudního. Není tomu tak ale tam, kde se cesta stává cílem, tedy kde celým smyslem podávaných žádostí o udělení mezinárodní ochrany a následných žalob je pouze možnost trvale setrvávat v režimu žadatele o udělení mezinárodní ochrany. Krajský soud je přesvědčen o tom, že právě projednávaná věc mezi uvedené případy patří. Žalobkyně podává opakované žádosti s totožnými důvody a trvale tak servává v režimu žadatelky o udělení mezinárodní ochrany, přičemž žalobkyni musí být z dosud vydaných správních rozhodnutí zřejmé, že od jí podávaných žádostí nelze očekávat pozitivní výsledek, tedy udělení mezinárodní ochrany. Takovou taktiku žalobkyně nemůže krajský soud podpořit, neboť je zjevným zneužitím azylového řízení.
Jistě platí, že z pouhého údaje o četnosti žádostí o udělení mezinárodní ochrany podaných žalobkyní nelze
eo ipso
usuzovat na zneužití práva. Naopak je třeba v každém jednotlivém případě vážit konkrétní specifické okolnosti týkající se jednotlivého žadatele o udělení mezinárodní ochrany. To v dané věci krajský soud učinil a dospěl ke shora uvedeným a odůvodněným závěrům.
Jelikož by přiznání odkladného účinku žalobě bylo v rozporu s důležitým veřejným zájmem, krajský soud již nezkoumal splnění dalších podmínek uvedených v § 73 odst. 2 s. ř. s. a žalobě odkladný účinek nepřiznal.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.