Vydání 7/2018

Číslo: 7/2018 · Ročník: XVI

3754/2018

Kompetenční spory: smlouva mezi výrobcem elektřiny a provozovatelem distribuční soustavy

Kompetenční spory: smlouva mezi výrobcem elektřiny a provozovatelem distribuční soustavy
k § 52 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.
k § 17 odst. 7 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění účinném ke dni 10. 11. 2016
Příslušným k rozhodnutí ve sporu o uzavření smlouvy mezi výrobcem elektřiny z obnovitelného zdroje a provozovatelem distribuční soustavy je Energetický regulační úřad.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 21. 3. 2018, čj. Konf 46/2017-18)
Prejudikatura:
č. 2275/2011 Sb. NSS.
Věc:
Spor mezi Energetickým regulačním úřadem a Obvodním soudem pro Prahu 8, za účasti žalobkyně společnosti s ručením omezeným RWM Energo a žalované akciové společnosti OTE, o platnost smlouvy.
Žalobkyně je držitelem licence na výrobu elektřiny. Žalovaná je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání jsou činnosti operátora trhu, které vykonává na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Žalobkyně se domnívala, že na žalovanou přešla práva a povinnosti společnosti E.ON Distribuce, a. s. (dále jen „E.ON“), s níž uzavřela smlouvu o připojení zařízení výrobce elektřiny k distribuční síti.
Žalobkyně se žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu 8 domáhala zaplacení částky 13 124 566,82 Kč s příslušenstvím jako rozdílu mezi cenou, kterou by žalobkyně obdržela za uskutečněné dodávky elektřiny pro výrobnu uvedenou do provozu v roce 2010 a cenou, kterou obdržela pro výrobnu uvedenou do provozu v roce 2011, a to za období od prosince 2010 do prosince 2011.
Žalobkyně se domnívala, že splnila všechny podmínky pro přiznání podpory na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů ve formě výkupních cen pro výrobnu uvedenou do provozu v roce 2010, společnost E.ON s ní však odmítla uzavřít smlouvu za podmínek stanovených pro výrobnu uvedenou do provozu v roce 2010.
Připojení do distribuční soustavy nebylo dle žalobkyně jednou z podmínek pro udělení výkupních cen dle roku 2010. Právní názor Energetického regulačního úřadu, který tento výklad nesdílí, je v rozporu s principy uvedenými v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 7. 2009, čj. 7 As 32/2009-69. Bod 1.9 Cenového rozhodnutí č. 4/2009, který stanovuje den uvedení výrobny do provozu, je nutné vykládat ústavně konformním způsobem. Den uvedení do provozu musí dle žalobkyně znamenat den, kdy začne vyrábět elektřinu, nikoliv vázat tento okamžik na úkon třetí osoby. Takový výklad by totiž znamenal omezení jejího vlastnického práva. Proto se žalobkyně domnívá, že materiálně podmínku připojení splnila.
Obvodní soud pro Prahu 8 usnesením ze dne 10. 11. 2016 řízení zastavil (výrok I.), s tím, že po právní moci bude věc postoupena Energetickému regulačnímu úřadu (výrok II.) V odůvodnění uvedl, že věc nespadá do pravomoci soudu, neboť se uplatněný nárok žalobkyně přímo týká podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů. Odkázal přitom na § 17 odst. 7 písm. d) zákona č. 458/2012 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“) a § 52 odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.
Dle obvodního soudu by byl k rozhodnutí příslušný Energetický regulační úřad, i kdyby byl nárok žalobkyně uplatněn jako náhrada škody, neboť pro určení pravomoci Energetického regulačního úřadu není rozhodné právní posouzení nároku, ale souvislost uplatněného nároku s oblastí podpory elektřiny.
Proti usnesení obvodního soudu podala žalobkyně odvolání, o němž dne 27. 4. 2017, rozhodl Městský soud v Praze usnesením čj. 72 Co 533/2016-236 tak, že rozhodnutí obvodního soudu potvrdil.
Energetický regulační úřad s postupem obvodního soudu nesouhlasil a podal dne 6. 9. 2017 zvláštnímu senátu návrh na řešení negativního kompetenčního sporu. V návrhu uvedl, že při posouzení své věcné příslušnosti vyšel z obsahu žaloby. Nárok vznášený žalobkyní je odvozen od tvrzeného protiprávního jednání společnosti E.ON, které má spočívat v tom, že měla povinnost uzavřít s žalobkyní smlouvu o dodávce elektřiny z obnovitelných zdrojů s výrobními cenami pro výrobny uvedené do provozu v roce 2010, tuto povinnost porušila, a tak jí vznikla povinnost doplatit žalobkyni rozdíl oproti výkupním cenám pro výrobny uvedené do provozu v roce 2011. Jedná se tak
de facto
o nárok na náhradu škody ve formě ušlého zisku požadovaný po tom, kdo měl tuto škodu způsobit porušením právní povinnosti, resp. po tom, kdo měl následně vstoupit do jeho práv a povinností.
Energetický regulační úřad v minulosti rozhodoval spor žalobkyně a společnosti E.ON, zda měla společnost E.ON povinnost uzavřít s žalobkyní smlouvu o dodávkách v cenách platných pro fotovoltaické elektrárny uvedené do provozu v roce 2010. Návrh žalobkyně Energetický regulační úřad zamítl, jeho rozhodnutí bylo následně potvrzeno obecnými soudy, protože proti rozhodnutí ERÚ podala žalobkyně žalobu podle části V. občanského soudního řádu. Proto považuje otázku, zda byla právní předchůdkyně žalované povinna s žalobkyní uzavřít smlouvu v cenách pro rok 2010 za věc rozsouzenou.
Současný spor není dle Energetického regulačního úřadu veden o výši částky podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, ani o samotné poskytnutí podpory, resp. o nárok na výkup podporované elektřiny, nebo na uzavření smlouvy o jejích dodávkách, ale o náhradu škody, která je pouze vyčíslena s využitím výkupních cen určených v rámci podpory, s podporou však věcně nesouvisí.
Zvláštní senát rozhodl, že příslušným vydat rozhodnutí ve věci je Energetický regulační úřad.
Z odůvodnění:
[12] Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou. Podle § 1 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, je negativním kompetenčním sporem „
spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků
“. V nyní rozhodované věci popřeli svou pravomoc Obvodní soud pro Prahu 8 i navrhovatel – Energetický regulační úřad, jedná se proto o negativní kompetenční spor, k jehož projednání je příslušný zvláštní senát podle zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů.
[13] Obvodní soud řízení o podané žalobě zastavil, neboť se domníval, že k řízení je příslušný Energetický regulační úřad na základě § 17 odst. 7 písm. d) energetického zákona, který zní: „
Energetický regulační úřad dále rozhoduje spory týkající se podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla, elektřiny vyrobené z druhotných energetických zdrojů nebo tepla z obnovitelných zdrojů a spory o výši náhrady při dispečerském řízení výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie podle § 26 odst. 6
.“
[14] Pravomoc Energetického regulačního úřadu založil obvodní soud dále na § 52 zákona o podporovaných zdrojích energie: „
(1) Úřad rozhoduje spory týkající se podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, elektřiny z druhotných zdrojů nebo elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a podpory tepla. (2) Úřad rozhoduje další spory, jejichž předmětem je splnění peněžité povinnosti uložené tímto zákonem nebo sjednané na základě tohoto zákona, nebo povinnosti vrácení neoprávněně čerpané podpory podle § 51
.“
[15] V nyní posuzovaném případě se žalobkyně domnívá, že bylo povinností žalované, resp. její právní předchůdkyně, uzavřít se žalobkyní smlouvu za podmínek stanovených pro výrobnu uvedenou do provozu v roce 2010, neboť splnila všechny nutné zákonem stanovené podmínky.
[16] Je proto zřejmé, že se jedná o spor o uzavření smlouvy mezi výrobcem elektřiny z obnovitelného zdroje a provozovatelem distribuční soustavy, a tedy o výši výkupní ceny elektřiny.
[17] Dle § 8 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie se podpora elektřiny „
uskutečňuje formou zelených bonusů na elektřinu nebo výkupních cen
“.
[18] V současném případě je souvislost nároku žalobkyně s podporou výroby elektřiny zřejmá, z obsahu žaloby vyplývá, že předmětem sporu je výše ceny za vyrobenou elektřinu, neboť žalobkyně tvrdí, že splnila všechny podmínky pro přiznání výkupních cen pro rok 2010, a je proto založena pravomoc Energetického regulačního úřadu o takovém sporu rozhodnout na základě § 52 odst. 2 zákona o podporovaných zdrojích energie.
[19] Zvláštní senát si je vědom skutečnosti, že Energetický regulační úřad o sporu o uzavření smlouvy již mezi stejnými stranami dříve rozhodoval. To však nemůže být důvodem pro založení rozhodovací pravomoci soudu. Zda v daném případě existuje překážka věci rozhodnuté, bude na posouzení rozhodujícího orgánu, tedy Energetického regulačního úřadu, v průběhu následujícího řízení.
[20] Obvodnímu soudu však zvláštní senát nemůže přisvědčit v úvaze, že i kdyby se jednalo o spor o náhradu škody, o čemž ostatně obsah žaloby ani nesvědčí, byl by k rozhodnutí sporu příslušný Energetický regulační úřad. Již ve své dřívější judikatuře zvláštní senát uvedl, že „
výluky z rozhodovací pravomoci obecných soudů ve prospěch správních orgánů je třeba vykládat restriktivně. Tyto výluky totiž odnímají soudům jejich nejvlastnější pravomoc – rozhodovat spory ze soukromoprávních vztahů v klasickém nalézacím řízení
.“ (srov. rozhodnutí ze dne 13. 4. 2010, čj. Konf 108/2009-11, č. 2275/2011 Sb. NSS). K tomu lze odkázat na věc projednanou zvláštním senátem pod sp. zn. Konf 52/2017, kde žalobkyně svůj nárok kvalifikovala jako náhradu škody za porušení právní povinnosti žalované, přičemž tuto škodu vyčíslila s použitím výkupních cen elektřiny. Zvláštní senát dovodil, že k takovému rozhodnutí je příslušný obecný soud, neboť právní úprava pravomoci Energetického regulačního úřadu je v této souvislosti koncipována velmi vágně. Vzal v úvahu též předestřené interpretační pravidlo restriktivního výkladu ve spojení s účelem Energetického regulačního úřadu jakožto orgánu zejména regulačního a dohledového.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.