Vydání 11/2009

Číslo: 11/2009 · Ročník: VII

1933/2009

Kompetenční spory: rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření

Kompetenční spory: rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření
k § 76 odst. 2 a § 235a občanského soudního řádu
Rozhodnout o návrhu na předběžné opatření (zde: katastrálnímu úřadu se ukládá zdržet se provedení záznamu v katastru nemovitostí) je v pravomoci soudu a nikoli správního orgánu, je-li dána pravomoc soudu rozhodnout také ve věci samé (zde: o žalobě pro zmatečnost).
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 16. 9. 2008, čj. Konf 41/2008-12)
Věc:
Spor o pravomoc mezi Zeměměřickým a katastrálním inspektorátem v Praze a Obvodním soudem pro Prahu 8, za účasti: 1) Renaty V., 2) Václava V., 3) společnosti Freen Trading B. V., 4) společnosti s ručením omezeným FORTE, ve věci návrhu na vydání předběžného opatření.
Návrhem doručeným zvláštnímu senátu se Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 8 ve věci žaloby vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 13 C 308/2007 týkající se vydání předběžného opatření.
Obvodní soud pro Prahu 8 usnesením ze dne 27. 3. 2007, čj. E 754/2001-289, udělil příklep vydražiteli, účastníkovi 4). Toto usnesení, které nabylo právní moci dne 17. 4. 2007, předložil účastník 4) spolu s dalšími přílohami dne 30. 7. 2007 Katastrálnímu úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrálnímu pracovišti Praha, který provedl zápis do katastru nemovitostí. Účastník 4) se stal vlastníkem vydražených nemovitostí dnem právní moci usnesení obvodního soudu o příklepu ze dne 27. 3. 2007, tedy 17. 4. 2007.
Dne 20. 9. 2007 podali účastníci 1) a 2) u Obvodního soudu pro Prahu 8
"žalobu pro zmatečnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 3. 2007, čj. 14 Co 106/2007-283, ve spojení s usnesením Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 30. 1. 2007, čj. 1 E 754/2001-261, a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 27. 3. 2007, čj. 1 E 754/2001-289, s návrhem na odklad vykonatelnosti napadených rozhodnutí a na vydání předběžného opatření dle § 76 odst. 2 o. s. ř."
Obvodní soud usnesením ze dne 27. 9. 2007, čj. 13 C 308/2007-28, řízení o návrhu účastníků 1) a 2) na vydání předběžného opatření zastavil a věc postoupil Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Praze (navrhovateli).
Navrhovatel podal dne 10. 7. 2008 návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu podle zákona č. 131/2002 Sb. s tím, aby zvláštní senát rozhodl, zda je k rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření příslušný soud nebo navrhovatel.
Zvláštní senát rozhodl, že příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 13 C 308/2008, o návrhu na vydání předběžného opatření, je soud. Zvláštní senát současně rozhodl o tom, že usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 27. 9. 2007, čj. 13 C 308/2007-28, se zrušuje.
Z odůvodnění:
S účinností od 1. ledna 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.
Předběžné opatření je procesním institutem občanského soudního řízení upraveným v § 74 a násl. a § 102 o. s. ř. a umožňuje, aby soud účastníku nebo někomu jinému než účastníku uložil povinnosti stanovené v § 76 odst. 1 a 2 o. s. ř. Předběžné opatření může nařídit předseda senátu před zahájením řízení, nebo po zahájení řízení soud v takovém složení, v jakém rozhoduje ve věci samé.
Předběžné opatření je institutem občanského soudního řízení, a k rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření podle § 76 odst. 2 o. s. ř. je proto příslušný obvodní soud. Ten také rozhoduje o žalobě pro zmatečnost v řízení v němž byl takový návrh podán, pokud svou pravomoc k rozhodování o věci samé nezpochybnil. Zákon nepředpokládá, že by o návrhu mohl rozhodovat jiný orgán než soud.
Otázkou předběžného opatření se také zabýval Nejvyšší soud v usnesení ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. 25 Cdo 1017/2001, a konstatoval, že
"pravomoc k nařízení předběžného opatření má soud jen tehdy, týká-li se návrh na vydání předběžného opatření věci, v níž je dána pravomoc soudu rozhodovat meritorně"
.
Soud tedy musí o předběžném opatření rozhodnout vždy, má-li pravomoc rozhodovat o věci samé. Může předběžné opatření nařídit, návrh na nařízení předběžného opatření zamítnout, odmítnout nebo řízení o návrhu zastavit. Soud ale nesmí ukládat takovou povinnost, která nespadá do jeho pravomoci.
V souzeném případě obvodní soud nezpochybnil svou pravomoc k rozhodování žaloby o zmatečnost, jejíž součástí byl návrh na vydání předběžného opatření podle § 74 odst. 2 o. s. ř. S tím se ztotožňuje i zvláštní senát, neboť dle obsahu žaloby je zřejmé, že jedná o žalobu pro zmatečnost. Je namítána zmatečnost usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 30. 1. 2007, čj. 1 E 754/2001-261, usnesení ze dne 27. 3. 2007, čj. 1 E 754/2001-289, a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 3. 2007, čj. 14 Co 106/2007-283. O takové žalobě dle § 235a o. s. ř. rozhoduje soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni.
S tvrzením obvodního soudu, že k rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření je příslušný Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze, se proto zvláštní senát neztotožnil.
K doplnění se poznamenává, že k provedení záznamu do katastru nemovitostí je příslušný katastrální úřad, který při zápisu vlastnického práva kontroluje pouze formální náležitosti předložených listin, tedy zda jsou předloženy bez chyb v psaní nebo počtech a bez jiných zřejmých nesprávností. Pokud je listina způsobilá k vykonání záznamu, provede příslušný orgán zápis do katastru nemovitostí. Účinky záznamu jsou pouze
deklaratorní
, vlastnické právo subjekt nabývá již právní mocí usnesení o příklepu. Pokud jsou splněny podmínky stanovené zákonem, katastrální úřad zapíše vlastnické právo, aniž by zkoumal cokoli dalšího. Pokud při tomto postupu nepochybil, nemůže Zeměměřický a katastrální inspektorát do jeho činnosti zasahovat.
Navíc v okamžiku podání žaloby pro zmatečnost byl již žalovaný 4) zapsán jako vlastník předmětné nemovitosti. Proto návrh na vydání předběžného opatření, aby katastrální úřad neprovedl záznam do katastru nemovitostí, byl zcela bezpředmětný, protože u katastrálního úřadu již žádné řízení neprobíhalo.
Obvodní soud měl o návrhu rozhodnout sám a nepostupovat jej navrhovateli, mimo jiné i proto, že navrhovatel není správní orgán, který může zapsat záznam do katastru nemovitostí.
K rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření vydávaného podle § 76 odst. 2 o. s. ř. je proto příslušný obvodní soud. Ten také rozhoduje o žalobě pro zmatečnost v řízení v němž byl takový návrh podán a svou pravomoc k rozhodování o věci samé nezpochybnil.
Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 27. 9. 2007, čj. 13 C 308/2007-28, protože usnesení odporuje výroku, jímž byla
kompetence
určena.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.