Vydání 2/2013

Číslo: 2/2013 · Ročník: XI

2761/2013

Kompetenční spory: pravomoc zvláštního senátu k vydání předběžného opatření

Kompetenční spory: pravomoc zvláštního senátu k vydání předběžného opatření
k § 4 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
k § 38 a § 46 odst. 1 soudního řádu správního ve znění zákona č. 303/2011 Sb.
Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, nemá pravomoc k tomu, aby předběžným opatřením (§ 38 s. ř. s.) zasáhl do hmotněprávních poměrů účastníků kompetenčního sporu. Návrh na vydání předběžného opatření proto jako nepřípustný odmítne (§ 46 odst. 1 s. ř. s.).
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 16. 8. 2012, čj. Konf 28/2012-15)
Věc:
Spor o pravomoc mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Městským soudem v Praze, za účasti žalobců a) občanského sdružení NESEHNUTÍ Brno, b) Pavla Z. c), společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům Brno a d) Společenství vlastníků jednotek Horníkova 38 a žalovaného Ing. arch. Milana T., ve věci žaloby proti certifikátu vydanému žalovaným, o návrhu žalobců na vydání předběžného opatření.
Podáním doručeným dne 12. 4. 2012 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů navrhlo Ministerstvo pro místní rozvoj tomuto senátu rozhodnutí sporu o pravomoc podle § 1 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, který vznikl mezi ním a Městským soudem v Praze ve věci žaloby proti certifikátu vydanému žalovaným dne 26. 4. 2009.
Po podání uvedeného návrhu byl dne 15. 6. 2012 zvláštnímu senátu doručen návrh, jímž se žalobci domáhali, aby zvláštní senát vydal předběžné opatření, jímž by společnosti QARY, s. r. o., byla uložena povinnost, aby se zdržela realizace stavby "
BYTOVÉ DOMY a UBYTOVNY UL. HORNÍKOVA, BRNO-LÍŠEŇ
".
Zvláštní senát rozhodl, že nemá pravomoc k tomu, aby předběžným opatřením (§ 38 s. ř. s.) zasáhl do hmotněprávních poměrů účastníků kompetenčního sporu, a návrh na vydání předběžného opatření odmítl.
Z odůvodnění:
Podle § 1 odst. 1 zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů se podle tohoto zákona "
postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost (dále jen ,pravomoc') vydat rozhodnutí, jehož stranami jsou a) soudy a orgány moci výkonné územní, zájmové nebo procesní samosprávy, b) soudy v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví
".
Z § 1 odst. 2 citovaného zákona pak plyne, že kompetenčním sporem je buď spor, ve kterém si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž již druhá strana vydala pravomocné rozhodnutí (pozitivní kompetenční spor), anebo spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků (spor negativní).
Takto vymezené kompetenční spory projednává a rozhoduje zvláštní senát (srov. § 2 odst. 1 zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů). Ten pak rozhodne, kdo (tedy která strana kompetenčního sporu) je příslušný vydat rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení (§ 5 odst. 1 téhož zákona).
V pravomoci zvláštního senátu však není ve smyslu § 38 odst. 1 s. ř. s. předběžným opatřením účastníkům, příp. třetí osobě (lze-li to po ní spravedlivě žádat), uložit něco vykonat, něčeho se zdržet nebo něco snášet.
Je tomu tak především proto, že v pravomoci zvláštního senátu je posoudit toliko sporné a na něj vznesené otázky pravomoci a příslušnosti orgánů veřejné moci k vedení řízení o věci samé, a nikoli do této věci samé (tedy hmotněprávních poměrů) zasahovat. Rozhodnutím o tom, v čí pravomoci (příslušnosti) je rozhodnout věc samu (meritorně) se pravomoc zvláštního senátu vyčerpává. Není, a z povahy kompetenčního sporu ani být nemůže, v jeho pravomoci sáhnout do stávajících či budoucích hmotněprávních poměrů účastníků řízení, jakkoli i jen zásahem předběžného charakteru.
Není tu tedy ona "
přiměřenost
", kterou § 4 zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů, vyhledává k tomu, aby bylo možno užít některá z procesních ustanovení části třetí hlavy I. soudního řádu správního; jejich užití je možné jen ke splnění vlastního úkolu zvláštního senátu, tedy jen k tomu, aby byl rozhodnut kompetenční spor.
Není bez významu ani připomenutí toho, že zvláštní senát je sice orgánem soudního typu, není však soudem. Nemůže si proto osobovat ukládání povinností účastníkům řízení či třetím osobám nebo jinak nad rámec zákona měnit jejich právní poměry.
Proto tedy není v pravomoci zvláštního senátu vydávat v průběhu kompetenčního sporu předběžné opatření podle § 38 odst. 1 s. ř. s.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.