Vydání 9/2018

Číslo: 9/2018 · Ročník: XVI

3775/2018

Kompetenční spory: popření pohledávky přihlášené do rozvrhového řízení

Kompetenční spory: popření pohledávky přihlášené do rozvrhového řízení
k § 7 odst. 1, § 267a odst. 1 a § 337 a násl. občanského soudního řádu ve znění účinném ke dni 19. 6. 2018
Pravomoc soudů rozhodovat v občanském soudním řízení ve smyslu § 267a odst. 1 věty první o. s. ř., o popření pohledávky přihlášené do rozvrhového řízení (§ 337 a násl. o. s. ř.), pokud jde o její pravost či výši v případě, kdy nejsou splněny podmínky pro to, aby o takové námitce rozhodl exekuční soud, může být založena i tehdy, jde-li o pohledávku, o níž má podle zvláštních předpisů rozhodovat správní orgán (§ 7 odst. 1
in fine
o. s. ř.). Pokud je popírána pravost či výše přihlášené pohledávky, která již byla přiznána pravomocným rozhodnutím příslušného správního orgánu, a jde-li již jen o posouzení zda, případně v jakém rozsahu, je takový exekuční titul způsobilým podkladem soudní
exekuce
, odpadl důvod, pro který bylo rozhodování svěřeno jinému orgánu než soudu a nic tak nebrání soudu o takovém návrhu rozhodnout. Je-li naopak v rozvrhovém řízení popírána pravost či výše pohledávky, která dosud věřiteli nebyla přiznána pravomocným rozhodnutím správního orgánu, má tento orgán též pravomoc vydat rozhodnutí stejného obsahu, jako by to učinil podle § 267a odst. 1 soud. V tomto případě jde o „
věc nepatřící do pravomoci soudů
“ ve smyslu § 267a odst. 1
in fine
o. s. ř.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 19. 6. 2018, čj. Konf 21/2017-10)
Prejudikatura:
č. 2275/2011 Sb. NSS.
Věc:
Spor o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Obvodním soudem pro Prahu 6, za účasti žalobkyně společnosti s ručením omezeným Rao a žalované akciové společnosti T-Mobile Czech Republic, ve věci vyloučení pohledávky žalované vůči žalobkyni z rozvrhu výtěžku
exekuce
.
Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) podal návrh na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 6 ve věci odporové žaloby, vedené pod sp. zn. 8 C 8/2016, kterou se žalobkyně domáhala vyloučení pohledávky žalované z uspokojení z rozvrhu výtěžku
exekuce
prováděné soudní exekutorkou. V exekučním řízení vystupovala žalobkyně v postavení povinné, žalovaná v postavení oprávněné. Pohledávka, jejíhož vyloučení se žalobkyně domáhala, byla žalované proti žalobkyni přiznána pravomocným rozhodnutím ČTÚ ze dne 14. 2. 2002. Důvodem, pro který žalobkyně navrhla její vyloučení, je její promlčení, neboť žalovaná podala exekuční návrh po uplynutí zákonem stanovené promlčecí lhůty.
Žalobkyně (jako povinná) při rozvrhovém jednání namítla promlčení předmětné pohledávky. Na základě konaného rozvrhového jednání vydala soudní exekutorka dne 25. 4. 2015 usnesení o rozvrhu, kterým výrokem III rozhodla tak, že námitce promlčení žalobkyně nevyhověla a pohledávku žalované zařadila do třetí skupiny podle § 337c odst. 1 písm. c) o. s. ř.
Městský soud v Praze usnesením ze dne 28. 8. 2015, čj. 14 Co 241/2015-87, zrušil na základě odvolání žalobkyně výrok III a věc v tomto rozsahu vrátil soudní exekutorce k dalšímu řízení. Městský soud neakceptoval právní názor soudní exekutorky, dle kterého byl důvod popření pohledávky uplatněn opožděně (s odvoláním na přiměřenou aplikaci § 55 odst. 1 a 2 exekučního řádu), a nebylo tedy třeba se jím zabývat. Městský soud upozornil, že pokud povinná uplatnila v rámci rozvrhové fáze exekučního řízení vůči pohledávce oprávněné námitku promlčení, popřela tím její základ, tedy i pravost. Z tohoto důvodu se soudní exekutorka měla uplatněnou námitkou věcně zabývat. Zavázal ji proto právním názorem posoudit, zda je pohledávka oprávněné skutečně promlčena, či nikoliv, a upozornil, že za tímto účelem bude nutno posoudit, zda sporná pohledávka vyplývá z dřívějšího občanskoprávního či obchodněprávního vztahu mezi oprávněnou a povinnou. Jelikož tuto skutečnost není možné z rozhodnutí ČTÚ zjistit, bude nutné vycházet z obsahu nalézacího spisu.
Soudní exekutorka proto následně usnesením ze dne 29. 9. 2015 rozhodla o námitkách povinné tak, že o nich nelze podle § 337e odst. 1 o. s. ř. v rozvrhovém usnesení rozhodnout; vzhledem k tomu, že o námitkách povinné nelze rozhodnout bez provádění důkazů, vyzvala současně povinnou, aby do třiceti dnů podala odporovou žalobu a podání tohoto návrhu v téže lhůtě prokázala. Toto usnesení potvrdil městský soud usnesením ze dne 18. 11. 2015, čj. 14 Co 422/2015-92, a uvedl, že s ohledem na námitku povinné je třeba posoudit, zda vztah mezi ní a oprávněnou byl občanskoprávní či obchodněprávní; to vyžaduje provedení dokazování smlouvou, na jejímž základě bylo oprávněnou povinné plněno, ta však nebyla součástí exekučního spisu. Proto byl správný i postup, kterým exekutorka povinnou odkázala na podání odporové žaloby.
Povinná se výzvou soudní exekutorky řídila a podala u Obvodního soudu pro Prahu 6 odporovou žalobu. Řízení o této žalobě nicméně Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením ze dne 16. 8. 2016, čj. 8 C 8/2016-12, zastavil s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena ČTÚ (výroky I a II). Svůj postup odůvodnil tím, že pohledávka, jejíhož vyloučení z rozvrhového řízení se žalobkyně domáhala, byla žalované (jako oprávněné v exekučním řízení) přiznána vykonatelným rozhodnutím ČTÚ, vydaným v rámci jeho pravomoci, vyplývající pro něj z § 129 odst. 1 věty první zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. V dané věci jde tedy o spor vyplývající z poměru soukromého práva, který dle zákona o elektronických komunikacích projednává ČTÚ namísto soudů. Nejedná se tedy o věc, jejíž projednání a rozhodnutí je svěřeno soudům v občanském soudním řízení (§ 7 odst. 1 o. s. ř.); pro tento neodstranitelný nedostatek podmínky řízení proto muselo být řízení, v souladu s § 104 odst. 1 o. s. ř., zastaveno. Jelikož o nároku, který byl v tomto řízení uplatněn, nebylo dosud ČTÚ rozhodnuto, rozhodl soud současně se zastavením řízení o postoupení věci ČTÚ, do jehož pravomoci podle § 129 zákona o elektronických komunikacích náleží.
ČTÚ s postupem obvodního soudu nesouhlasil, a podal proto zvláštnímu senátu návrh na řešení negativního kompetenčního sporu. Uvedl, že z podané žaloby a jejího doplnění vyplývá, že žalobkyně požaduje, aby soud vyloučil z uspokojení výtěžku
exekuce
pohledávku, kde je exekučním titulem vykonatelné rozhodnutí ČTÚ, přičemž důvodem, pro který by tak měl soud učinit, je žalobkyní namítané promlčení této pohledávky. Dle názoru ČTÚ se žalobkyně nedomáhala určení pravosti nebo výše pohledávky nebo určení, že pohledávka je promlčená, a proto je v této věci jednoznačně dána pravomoc soudu o takovém návrhu rozhodnout.
Zvláštní senát rozhodl, že příslušný vydat rozhodnutí ve věci vyloučení pohledávky žalované vůči žalobkyni z rozvrhu výtěžku
exekuce
je soud, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 zrušil.
Z odůvodnění:
[6] Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním orgánem a soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou.
[7] Podle § 1 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb. je negativním kompetenčním sporem ten, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků. V nyní rozhodované věci popřel svou pravomoc Obvodní soud pro Prahu 6 i ČTÚ, jedná se proto o negativní kompetenční spor, k jehož projednání je příslušný zvláštní senát podle zákona č. 131/2002 Sb.
[8] Východiskem pro úvahy zvláštního senátu při rozhodování jakéhokoli kompetenčního sporu mezi orgánem veřejné správy a soudem ve věci soukromoprávních je
premisa
, dle které rozhodovací pravomoc zde náleží zásadně soudům; v případech, kdy zákonodárce výslovně legislativně zakotví, že určitá oblast sporů v oblasti soukromého práva má být svěřena do rozhodovací pravomoci správního orgánu, jde o výjimku z tohoto obecného pravidla. Výluky z rozhodovací pravomoci obecných soudů ve prospěch správních orgánů je třeba vykládat restriktivně, a je tedy nutno posoudit, zda lze v zákoně nalézt dostatečnou oporu pro závěr soudu, že se konkrétní věc vymyká z jeho obecné rozhodovací pravomoci (viz například rozhodnutí zvláštního senátu ze dne 13. 4. 2010, čj. Konf 108/2009-11, č. 2275/2011 Sb. NSS).
[9] Pokud jde o úpravu rozvrhové fáze exekučního řízení (§ 337 a násl. o. s. ř.), obecně platí, že jakýkoliv účastník rozvrhového řízení (tedy i povinný) může vůči jakékoliv uplatněné pohledávce vznést námitky popírající její pravost, výši, zařazení do skupiny nebo pořadí. Z § 337e o. s. ř. vyplývá, že o včas uplatněných námitkách rozhodne soud v rozvrhovém usnesení, lze-li o nich rozhodnout bez provádění důkazů. Není-li to možné, odkáže soud toho, kdo námitku uplatnil, aby ve lhůtě třiceti dnů od právní moci rozvrhového usnesení podal návrh podle § 267a odst. 1 o. s. ř. V těchto případech rozhoduje o důvodnosti námitky soud v civilním (sporném) řízení, kde deklaruje pravost nebo výši popírané pohledávky, případně její zařazení do skupiny nebo pořadí ve smyslu § 337c odst. 1 o. s. ř. Jde-li o případ popření pravosti pohledávky (jako je tomu v nyní posuzované věci, kdy povinná namítá její promlčení) vede se v řízení podle § 267a odst. 1 o. s. ř. v zásadě standardní nalézací řízení (omezené pouze tím, že lze věcně projednat pouze námitky vznesené v rámci rozvrhového řízení); typově nejde o řízení o žalobě na plnění, neboť rozhodnutí soudu má
deklaratorní
povahu. Výsledek tohoto soudního řízení pak předurčuje další postup v rozvrhové fázi exekučního řízení – vyslovil-li by například soud, že namítaná pohledávka je promlčená, v rámci rozvrhového řízení by se k ní nepřihlíželo. Je-li žalobou podanou podle § 267a odst. 1 o. s. ř. popírána pohledávka, která dosud nebyla přiznána pravomocným rozhodnutím (lhostejno zda soudu či správního orgánu), nebo pohledávka, která byla pravomocným rozhodnutím přiznána, avšak žaloba je podána tím, kdo nebyl účastníkem předcházejícího nalézacího řízení (podle § 159a o. s. ř. pro něj výsledek takového řízení není závazný), bude soud v tomto řízení posuzovat, zda přihlášená pohledávka po právu existuje, v jaké výši a zda svědčí tomu, kdo ji uplatnil proti povinnému. Jak však již bylo uvedeno, rozhodnutí soudu nenahrazuje rozhodnutí ukládající povinnost k plnění, ale pouze deklaruje „
pravost
“ takové pohledávky pro potřeby rozhodování v exekučním řízení ve smyslu § 337c o. s. ř. Je vhodné dodat, že byla-li již popíraná pohledávka pravomocně přiznána, soud v řízení vedeném dle § 267a odst. 1 o. s. ř. znovu neotvírá právní základ věci (tedy důvodnost nárokované pohledávky), ale zohledňuje pouze skutečnosti, ke kterým došlo později (po vydání rozhodnutí – exekučního titulu) a které mohly mít případně vliv na další existenci takto přiznané pohledávky – typicky například (částečné) splnění dluhu, jeho promlčení apod. (viz například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 11. 2009, sp. zn. 20 Cdo 3094/2007).
[10] V nyní posuzované věci jde o věc specifickou v tom, že pravomocně přiznanou pohledávku popírá povinná ve vztahu k oprávněné. Jelikož jsou obě účastníky exekučního řízení, procesním nástrojem k tomu, aby pohledávka nebyla uspokojena z výtěžku provedeného rozvrhu, není odporová žaloba podle § 267a odst. 1 o. s. ř., ale návrh na (částečné) zastavení
exekuce
ve smyslu § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. Z uvedeného je zřejmé, že povinná neměla být se svou námitkou odkazována na podání odporové žaloby, ale její námitka měla být vyhodnocena jako návrh na částečné zastavení výkonu rozhodnutí, a o tomto návrhu tak mělo být rozhodováno v rámci exekučního řízení.
[11] S ohledem na shora popsaný procesní stav dané věci nicméně zvláštní senát nemá k dispozici procesní prostředky, kterými by mohl dosáhnout toho, aby bylo o předmětné námitce povinné rozhodnuto uvedeným způsobem. Nemůže-li zvláštní senát jakkoli zasáhnout do rozhodnutí, kterým byla povinná odkázána se svou námitkou na vyvolání řízení, ve kterém bude rozhodnuto o pravosti jí popírané pohledávky, existuje zde prostor pouze pro to, aby určil, zda má o takovém (již podaném) návrhu rozhodnout soud v občanském soudním řízení, či správní orgán (ČTÚ) v řízení správním.
[12] Podle § 267a odst. 1 o. s. ř. platí, že „
návrhem podle třetí části je třeba uplatnit vůči věřiteli popření pravosti, výše, skupiny nebo pořadí některé z pohledávek přihlášených k rozvrhu výtěžku nebo jinak uspokojovaných při výkonu rozhodnutí tam, kde byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky nebo jiných práv anebo prodejem movitých věcí, správou nemovité věci, prodejem nemovitých věcí nebo postižením závodu. Nejde-li o věc patřící do pravomoci soudu (§ 7 odst. 1), rozhodne o pravosti nebo výši pohledávky příslušný správní nebo jiný orgán.
“ Z dikce § 267a odst. 1 věty první o. s. ř. je zřejmé, že o popření pravosti pohledávky jsou primárně (v souladu s obecně založenou pravomocí soudu rozhodovat spory a jiné právní věci vyplývající z poměrů soukromého práva § 7 odst. 1 o. s. ř.) povolány rozhodnout soudy v občanském soudním řízení. Pouze
nejde-li o věc patřící do pravomoci soudů
, rozhodne o návrhu jiný, zákonem k tomu výslovně povolaný, orgán (§ 267a odst. 1
in fine
o. s. ř.).
[13] Ustanovení § 267a odst. 1
in fine
o. s. ř. ovšem není kompetenčním ustanovením, které by samo o sobě zakládalo rozhodovací pravomoc správního orgánu (k tomu viz rozhodnutí zvláštního senátu ze dne 22. 1. 2015, čj. Konf 11/2014-11). Je tedy nutné zabývat se tím, zda lze takovou pravomoc dovodit z předpisů správního práva, upravujících působnost a pravomoci příslušného správního orgánu – zde ČTÚ.
[14] Působnost ČTÚ je v pozitivním smyslu vymezena v § 108 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích. Ze zde podaného výčtu jeho pravomocí nelze dovodit, že by byl ČTÚ povolán k tomu, aby rozhodoval o pravosti pohledávky přihlášené do rozvrhové fáze exekučního řízení; je přitom třeba mít na zřeteli, že existence odpovídajícího zákonného zmocnění je pro založení rozhodovací pravomoci správního orgánu podmínkou
sine qua non
(viz čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a § 2 odst. 2 správního řádu).
[15] Nelze ovšem současně přehlédnout existenci § 108 odst. 2 citovaného zákona, podle kterého ČTÚ „
vykonává i další činnosti, pokud to vyplývá z ustanovení tohoto zákona anebo
jiných právních předpisů
“.
[16] Ustanovení § 267a odst. 1
in fine
o. s. ř. je nepochybně „
jiným právním předpisem
“, ve smyslu § 108 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích. Jak však již bylo uvedeno, toto ustanovení samo o sobě není pro svou neurčitost způsobilé založit rozhodovací pravomoc správního orgánu. Dle názoru zvláštního senátu nicméně citované ustanovení nelze interpretovat tak, že odkazuje jen na případy, kdy zvláštní zákon výslovně zakládá správnímu orgánu pravomoc rozhodovat o popření pohledávky v exekučním řízení; namístě je spíše výklad extenzivní, vycházející z toho, co je onou „
věcí
“ nepatřící do pravomoci soudů.
[17] Pojem „
věc
“ [(ne)patřící do pravomoci soudu] je dle názoru zvláštního senátu nutno vykládat jako hmotně právní vztah, který existuje mezi jeho stranami. Jde-li o vztahy definované předpisy práva soukromého, pak řešení sporů (a „
jiných právních věcí
“) z nich plynoucích spadá zásadně do pravomoci soudů v občanském soudním řízení, ledaže zvláštní zákon svěřuje tuto pravomoc jiným (správním) orgánům. V obou případech jde tedy o „
věc
“ definovanou předpisy práva soukromého, rozdílný je pouze procesní režim, v němž budou případně řešeny spory či jiné otázky z ní vyvstalé.
[18] Svěřuje-li tedy zvláštní zákon správnímu orgánu pravomoc rozhodovat spory soukromoprávní povahy (čímž vytváří výjimku z obecné rozhodovací pravomoci soudů v občanském soudním řízení - § 7 odst. 1 o. s. ř.),
jde o věc nepatřící do pravomoci soudů
; § 267a odst. 1
in fine
o. s. ř. tak nepochybně předpokládá, že jsou-li tyto orgány povolány rozhodovat ve
věci
samé (tzn. zde rozhodovat spory), mají pravomoc rozhodovat i o pravosti či výši pohledávky, která v ní má svůj základ, byla-li proti ní vznesena námitka v rámci rozvrhové fáze exekučního řízení. Jestliže tedy bude do rozvrhového řízení přihlášena pohledávka, která dosud nebyla věřiteli povinného přiznána pravomocným rozhodnutím, pak je-li vydání takového rozhodnutí (o věci samé) svěřeno správnímu orgánu, má tento správní orgán též pravomoc vydat
deklaratorní
rozhodnutí stejného obsahu, jako by to učinil podle § 267a odst. 1 o. s. ř. soud. Přijetí opačného výkladu by vedlo k tomu, že by soud v občanském soudním řízení musel při rozhodování o pravosti či výši takové pohledávky nutně posuzovat hmotně právní podstatu věci (oprávněnost uplatněné pohledávky), což je ovšem vyhrazeno jinému orgánu; tím by fakticky vykročil mimo rámec § 7 odst. 1 o. s. ř.
[19] Pokud však již byla přihlašovaná pohledávka přiznána pravomocným rozhodnutím správního orgánu (jako tomu je i v nyní posuzované věci), jedná se o situaci typově odlišnou. Důvody, pro které zákonodárce odnímá soudům jejich rozhodovací pravomoc v některých soukromoprávních věcech a svěřuje je správním orgánům (kromě velkého množství typově podobných sporů, které by neúměrně zatěžovaly soudy, jde především typicky o agendu, vyžadující specifické odborné znalosti, jimiž soudy zásadně nedisponují) byly již rozhodnutím správního orgánu ve věci samé konzumovány. Jde-li již jen o posouzení, zda bylo přiznané právo již promlčeno, zda došlo k (částečné) úhradě přiznané pohledávky apod. (tedy posouzení, zda, případně v jakém rozsahu, je exekuční titul způsobilý k soudní exekuci), odpadl důvod, pro který bylo rozhodování svěřeno jinému orgánu, než soudu. K posouzení těchto otázek, které mají význam pro
soudní
exekuci, je soud v občanském soudním řízení bezpochyby plně kompetentní.
[20] Lze tedy uzavřít, že za situace, kdy (i) neexistuje ustanovení zákona, které by jednoznačně zakládalo pravomoc ČTÚ rozhodnout o předmětném návrhu a (ii) nelze nalézt racionální důvody pro které by rozhodnutí v soukromoprávním sporu mělo být odňato obecné rozhodovací pravomoci soudů v občanském soudním řízení ve smyslu § 7 odst. 1 o. s. ř., je k rozhodnutí o předmětném návrhu na popření pohledávky uplatněné v rámci rozvrhové fáze exekučního řízení příslušný soud (výrok I. tohoto usnesení).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.