Vydání 7/2007

Číslo: 7/2007 · Ročník: V

1245/2007

Kompetenční spory: pojem sporu; pravomoc rozhodovat o nákladech řízení před správním orgánem

Ej 177/2007
Kompetenční spory: pojem sporu; pravomoc rozhodovat o nákladech řízení před správním orgánem
k § 1 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
Pokud správní soud odmítl žalobu pro nedostatek pravomoci a následně okresní soud nepopřel svou pravomoc ve věci samé, avšak odmítl žalobu projednat z důvodů, že brojí pouze proti nákladům řízení před správním orgánem, kompetenční spor tu nevznikl (§ 1 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů). Výrok o nákladech řízení je akcesorickým výrokem k výroku ve věci samé a nelze požadovat, aby o tomto výroku bylo rozhodováno samostatně a nezávisle v jiném druhu řízení, než ve kterém je rozhodováno o věci samé.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 20. 3. 2007, čj. Konf 37/2006-31)
Věc:
Spor o pravomoc mezi Městským soudem v Praze na straně jedné a Okresním soudem v Trutnově a Krajským soudem v Hradci Králové na straně druhé, za další účasti akciové společnosti T. (žalobce) a Pavla H. (žalovaný), ve věci ceny za telekomunikační služby.
Dne 21. 4. 2004 vydal Český telekomunikační úřad rozhodnutí, v němž zamítl návrh žalobkyně na uložení povinnosti žalovanému uhradit dlužné ceny za poskytnuté telekomunikační služby a současně uložil žalobkyni zaplatit znalečné ve výši 5060 Kč za znalecký posudek ve věci posouzení pravosti podpisu žalovaného.
K odvolání žalobkyně do výroku rozhodnutí o nákladech řízení vydal dne 3. 8. 2004 předseda Českého telekomunikačního úřadu rozhodnutí, jímž rozhodnutí I. stupně potvrdil.
Žalobkyně poté podala žalobu podle § 65 a násl. s. ř. s. v rozsahu výroku o nákladech řízení před správním orgánem k Městskému soudu v Praze, který ji odmítl s tím, že výrok o nákladech řízení před správním orgánem je
akcesorický
k vlastnímu výroku ve věci samé, který je soukromoprávní povahy, a rozhodovat o něm tudíž přísluší soudům podle části páté občanského soudního řádu.
Žalobkyně proto podala žalobu podle části páté občanského soudního řádu k Okresnímu soudu v Trutnově, který ji usnesením odmítl. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že věc sama je skutečně věcí soukromoprávní povahy a žaloba byla podána včas. Podle části páté však soudu nepřísluší pravomoc rozhodovat o nákladech řízení před správním orgánem, resp. tato pravomoc je soudu dána pouze v případě, kdy rozsudek alespoň zčásti nahrazuje rozhodnutí správního orgánu, nebo pokud takové rozhodnutí alespoň zčásti pozbývá účinnosti. Současně okresní soud uvedl, že žalobkyně nenapadla řádným opravným prostředkem rozhodnutí správního orgánu ve věci samé (pouze výrok o nákladech řízení); proto nejsou splněny podmínky řízení a žaloba je nepřípustná. Krajský soud v Hradci Králové pak rozhodnutí okresního soudu k odvolání žalobkyně usnesením potvrdil.
Žalobkyně (navrhovatelka) poté podala návrh zvláštnímu senátu k rozhodnutí kompetenčního sporu, který zdůvodnila tím, že v dané věci vznikl kompetenční spor, neboť kompetenčním sporem je též spor, v němž strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků. Navrhovatelka se dále domnívala, že věc by měly rozhodovat soudy ve správním soudnictví, neboť v dané věci jde o dva spory – spor mezi navrhovatelkou a žalovaným, který je povahy soukromoprávní, a spor mezi navrhovatelkou a Českým telekomunikačním úřadem o náklady správního řízení, který je povahy veřejnoprávní.
Zvláštní senát návrh odmítl.
Z odůvodnění:
Z ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, plyne, že kompetenčním sporem je buď spor, ve kterém si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž již druhá strana vydala pravomocné rozhodnutí (pozitivní kompetenční spor), anebo spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků (spor negativní).
Městský soud v Praze rozhodl, že předmětnou věc nenáleží přezkoumávat soudům ve správním soudnictví, a odkázal navrhovatelku na občanské soudní řízení. Okresní soud v Trutnově, třebaže návrh odmítl, nevyslovil, že by žalovaná věc nebyla věcí soukromého práva. Svou pravomoc tedy nepopřel, a naopak se postavil na stanovisko, že spor o zaplacení nákladů řízení je soukromoprávní povahy, odmítl však svou pravomoc vykonat z jiných důvodů.
Za situace, kdy neexistují ani strany sporu ani samotný spor o pravomoc, je návrh nepřípustný.
Odpověď na otázku kompetenční výluky v řízení podle části páté o. s. ř., kterou okresní i krajský soud zmiňují a jež se týká jejich názoru, že o nákladech řízení před správním orgánem (jako o procesní otázce) jsou soudy podle části páté o. s. ř. oprávněny rozhodovat jen v určitých zákonem stanovených případech, musí zodpovědět tyto soudy.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.