Vydání 6/2011

Číslo: 6/2011 · Ročník: IX

2300/2011

Kompetenční spory: peněžité plnění ze smlouvy o užívání mobilní telekomunikační služby

Konf 52/2010 - 9
Kompetenční spory: peněžité plnění ze smlouvy o užívání mobilní telekomunikační služby
Spor o peněžité plnění ze smlouvy, na jejímž základě umožnil žalobce užívání mobilní telekomunikační služby žalovanému, není sporem týkajícím se povinností uložených zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nebo na jeho základě, o němž by měl rozhodovat Český telekomunikační úřad (§ 129 odst. 1 tohoto zákona), nýbrž sporem vyplývajícím ze soukromoprávního vztahu. Rozhodnout o takovém sporu pak přísluší soudu (§ 7 odst. 1 o.s.ř.).
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 3. 11. 2010, čj. Konf 52/2010-9)
Věc: Spor o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Prostějově, za účasti žalobkyně společnosti s ručením omezeným Aspekt invest a žalovaného Pavla T., ve věci peněžitého plnění ze smlouvy o užívání mobilní telekomunikační služby.
USNESENÍ
Zvláštní senát
zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Marie Žižkové a JUDr. Milady Tomkové, rozhodl o návrhu
Českého telekomunikačního úřadu
, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi tímto úřadem a
Okresním soudem v Prostějově
a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 5 C 24/2010, o zaplacení částky 7993 Kč s příslušenstvím: žalobkyně
Aspekt invest s. r. o.
, se sídlem Hradecká 1878/10, 612 00 Brno, zastoupená JUDr. Marií Buchtovou, advokátkou se sídlem v Modřicích, U hřiště 746, a žalovaného
P. T.
, takto:
I.
Příslušný
vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 5 C 24/2010, o zaplacení částky 7993 Kč s příslušenstvím,
je
soud.
II.
Usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 25. února 2010, čj. 5 C 24/2010 - 23,
se zrušuje
.
Odůvodnění:
Návrhem doručeným dne 13. července 2010 se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., mezi ním a Okresním soudem v Prostějově (dále též "okresní soud“) ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 5 C 24/2010.
Z předloženého soudního spisu vyplynuly následující skutečnosti:
Žalobkyně Aspekt invest s. r. o., podala dne 18. ledna 2010 proti žalovanému P. T. návrh na vydání platebního rozkazu o zaplacení částky 7993 Kč s příslušenstvím. Žalobkyně v návrhu uvedla, že
"Žalobce na základě Rámcové smlouvy, uzavřené mezi poskytovatelem veřejné mobilní telekomunikační služby Telefónica O2 Czech Republic, a. s....a společností žalobce - Aspekt invest, s. r. o., ze dne 9. 12. 2008, zprostředkovával žalovanému mobilní telekomunikační služby, a to na základě Smlouvy o užívání SIM karty uzavřené mezi žalobcem a žalovaným dne 5. 3. 2009. V souladu s bodem 3 cit. smlouvy o zprostředkování byl žalovaný povinen uhradit žalobci částku za mobilní služby nejpozději do 20. dne v měsíci...Žalobce účtoval žalovanému za telekomunikační služby fakturami...Žalovaný ve lhůtě splatnosti neuhradil následující faktury...Celkový dluh žalovaného z nezaplacených faktur činí částku 7193 Kč.“
Žalobkyně k podanému návrhu na vydání platebního rozkazu mimo jiné připojila v kopii
"Smlouvu o užívání SIM karty“
ze dne 5. března 2009, kterou uzavřela s žalovaným. Smlouva je tohoto obsahu:
"1. Aspekt na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem veřejné mobilní telekomunikační služby Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a firmou Aspekt invest s. r. o. zprostředkuje mobilní telekomunikační služby Uživateli.
2. Uživatel se zavazuje platit firmě Aspekt pravidelnou úplatu za mobilní služby. Výše částky bude určena na základě údajů získaných od společnosti Telefónica O2 upravených na základě rámcové smlouvy a smluv na ni navazujících.
3. Uživatel se zavazuje uhradit částku za mobilní služby nejpozději do 20. dne v kalendářním měsíci.
4. Nebude-li částka nejpozději 30. dne tohoto měsíce připsána na účet Aspektu, vyhrazuje si firma Aspekt právo neposkytnout Uživateli odměny ve formě zelených bodů za období, ve kterém došlo k prodlení platby.
5. V případě, že Uživatel neuhradí svoje závazky nejpozději do 30 dnů od data splatnosti, vyhrazuje si Aspekt právo zablokovat odchozí hovory nebo SMS z čísel přidělených na základě této smlouvy, dokud nebudou uhrazeny všechny finanční závazky.
6. Účastník tímto uděluje firmě Aspekt souhlas s užitím osobních údajů včetně údajů o telefonování. S těmito údaji bude firma Aspekt nakládat v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.
7. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran a uzavírá se na dobu neurčitou. Účastník může kdykoliv jednostranně odstoupit od této smlouvy, výpovědní lhůta trvá maximálně 60 dnů.“
Okresní soud v Prostějově usnesením ze dne 25. února 2010, čj. 5 C 24/2010 - 23, předmětné řízení (o zaplacení částky 7993 Kč s příslušenstvím) zastavil (výrok I). s tím, že po právní moci tohoto rozhodnutí bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu (výrok II.). Okresní soud v odůvodnění písemného vyhotovení svého usnesení mimo jiné uvedl, že
"Jelikož k projednání a rozhodnutí sporu o úhradu ceny za poskytnuté služby elektronické komunikace, je dána pravomoc Českého telekomunikačního úřadu, neboť jde o spor týkající se povinností uložených na základě zákona č. 127/2005 Sb., když jde o spor ohledně ceny služby (ust. § 63 odst. 3 písm. c/ zák. č. 127/2005 Sb.)., bylo rozhodnuto tak, že řízení se zastavuje s tím, že po právní moci tohoto rozhodnutí bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu...“
Český telekomunikační úřad poté podal návrh zvláštnímu senátu k rozhodnutí negativního kompetenčního sporu. V návrhu popřel svou pravomoc v dané věci, neboť jeho pravomoc je dána pouze v případě sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kteréhokoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě. V tomto případě ovšem žalobkyně není osobou vykonávající komunikační činnost podle § 7 zákona o elektronických komunikacích. Žalobkyně žalovanému služby elektronických komunikací neposkytovala, nýbrž mu služby elektronických komunikací poskytované poskytovatelem těchto služeb, tj. společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s., zprostředkovávala. Podle navrhovatelky je v postavení účastníka služeb elektronických komunikací žalobkyně. Spor mezi žalobkyní a žalovanou tedy není sporem o zaplacení ceny za poskytnutou službu elektronických komunikací ve smyslu § 64 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, ale sporem vyplývajícím ze soukromoprávního vztahu vzniklého mezi žalobcem a žalovaným, k jehož rozhodování má pravomoc Okresní soud v Prostějově. Z těchto důvodů navrhovatelka navrhla, aby zvláštní senát vydal usnesení, jímž by rozhodl, že příslušný vydat rozhodnutí v dané věci je soud, a kterým by shora citované usnesení okresního soudu o zastavení řízení zrušil.
Podstatou kompetenčního sporu je otázka, zda má o předmětné platební povinnosti žalovaného rozhodnout soud nebo navrhovatel. Esenciální pro řešení této otázky je pak zjištění, zda žalobkyně, která se po žalovaném domáhá tvrzené platební povinnosti na základě shora zreferovaných žalobních tvrzení a s odkazem na mezi těmito účastníky uzavřenou smlouvu, je poskytovatelem veřejně dostupné služby elektronických komunikací či nikoliv.
Komunikačními činnostmi ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále také jen "zákon o elektronických komunikacích“) jsou zajišťování sítí elektronických komunikací, poskytování služeb elektronických komunikací a provozování přístrojů.
Podle § 129 odst. 1 cit. zák. telekomunikační úřad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem, na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.
Zvláštní senát sdílí názor navrhovatelky, že v posuzovaném případě žalobkyně žalovanému (žádné) komunikační služby neposkytuje, nýbrž mu - ve shora již cit. smlouvě, kterou dne 5. března 2009 uzavřela žalobkyně s žalovaným, specifikované služby - (pouze) za úplatu zprostředkovává. Za daného skutkového stavu věci tudíž nelze dovodit, že by žalobkyně byla osobou vykonávající komunikační služby ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb. a že by vzniklý spor mezi ní a žalovaným měl rozhodovat Český telekomunikační úřad.
Zvláštní senát z uvedených důvodů proto vyslovil, že k rozhodnutí o věci je dána pravomoc soudu (§ 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb., výrok I.).
Podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. jestliže ten, kdo je stranou v kompetenčním sporu, vydal rozhodnutí, kterým svou pravomoc o věci rozhodovat popřel, a podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v jeho pravomoci, zvláštní senát takové rozhodnutí současně zruší. Neboť v posuzované věci Okresní soud v Prostějově shora cit. usnesením svou pravomoc popřel (předmětné řízení zastavil s tím, že po právní moci rozhodnutí bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu), zvláštní senát navazujícím výrokem II. zrušil toto usnesení okresního soudu a odstranil tak překážku věci rozhodnuté.
Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí
nejsou
opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 3. listopadu 2010
JUDr. Pavel Vrcha
předseda zvláštního senátu

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.