Vydání 2/2006

Číslo: 2/2006 · Ročník: IV

770/2006

Kompetenční spory mezi soudy a správními orgány

Ej 220/2004
Kompetenční spory mezi soudy a správními orgány: podmínky řízení
k zákonu č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
Zastavil-li soud, rozhodující v občanském soudním řízení, řízení o žalobě s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena správnímu orgánu, a správní orgán postoupený spis soudu pouze vrátil přípisem s vyjádřením záporného stanoviska o své pravomoci, aniž však podal návrh zvláštnímu senátu zřízenému zákonem č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, není soud, který o zastavení řízení a postoupení věci rozhodl, legitimován k podání návrhu na rozhodnutí kompetenčního sporu zvláštnímu senátu. V takovém případě by však mohl podat takový návrh správní orgán nebo některý z účastníků původního řízení před soudem.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 27. 4. 2004, čj. Konf 1/2003-32)
Věc:
Spor o pravomoc mezi Obvodním soudem pro Prahu 4 a Českou správou sociálního zabezpečení v Praze o vydání potvrzení pro účely důchodového pojištění.
Podáním doručeným Vrchnímu soudu v Praze dne 28. prosince 2000 navrhl Obvodní soud pro Prahu 4, aby soud rozhodl ve sporu o pravomoc (kompetenčním sporu) podle ustanovení § 8a občanského soudního řádu, v tehdejším znění, ve věci v záhlaví označené.
Obvodní soud v návrhu uvedl, že dne 18. ledna 1999 vydal usnesení, kterým zastavil řízení v záhlaví uvedené věci s tím, že po právní moci bude věc postoupena České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Právní moc nastala 2. března 1999. Poté byl spis uvedenému orgánu postoupen, ale byl opětovně vrácen. Ze sdělení České správy sociálního zabezpečení vyplynulo, že se ČSSZ nepovažuje za účastníka řízení. Obvodní soud tvrdí, že jde o případ negativního kompetenčního konfliktu mezi soudem a ČSSZ.
Zvláštní senát návrh odmítl.
Z odůvodnění:
Vrchní soud v Praze v řízení o sporu o pravomoc přípisem ze dne 1. 8. 2001 vyzval Českou správu sociálního zabezpečení v Praze, aby se k podanému návrhu vyjádřila, resp. sama podala návrh na rozhodnutí sporu o pravomoc ve smyslu § 8a o. s. ř. Takový návrh však ČSSZ nepodala.
Dne 1. ledna 2003 nabyl účinnost zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Vzhledem k tomu, že Vrchní soud v Praze vzniklý spor o pravomoc nerozhodl do dne účinnosti tohoto zákona ve smyslu § 6 zákona č. 131/2002 Sb., převzal spis k dokončení podle tohoto zákona zvláštní senát.
Zvláštní senát se před rozhodováním ve věci samé zabýval podmínkami, za nichž může věc projednat a o ní rozhodnout.
Kompetenčním sporem, a to kladným, je podle § 1 odst. 2 zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů spor, v němž si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž bylo druhou stranou vydáno pravomocné rozhodnutí. Záporný kompetenční spor nastává tehdy, jestliže v totožné věci individuálně určených účastníků obě jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí.
Podle § 3 odst. 2 výše uvedeného zákona návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu je oprávněna podat některá z jeho stran nebo účastník řízení ve věci, v níž se otázka pravomoci vydat rozhodnutí stala spornou. Z formulace tohoto ustanovení vyplývá, že pokud se týká kladných kompetenčních konfliktů, jsou oprávněni podat návrh na zahájení řízení obě strany, popřípadě kterýkoliv z účastníků řízení ve věci. V případě projednávaného záporného kompetenčního konfliktu ovšem jedna ze stran (obvodní soud) již vyjádřila své autoritativní stanovisko ke kompetenčnímu sporu ve formě rozhodnutí, jímž svoji pravomoc popřela; řízení tedy obvodní soud zastavil. Nastalý procesní stav se promítne i v otázce oprávnění této strany podat ve věci návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu se závěrem, že v takovémto případě k tomuto návrhu oprávněna není.
Je proto třeba konstatovat, že návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu v tomto případě může podat toliko druhá strana sporu o pravomoc, případně kterýkoli z účastníků řízení ve věci, v níž se otázka pravomoci vydat rozhodnutí stala spornou. To se dosud nestalo.
Návrh podaný obvodním soudem byl tedy podán osobou k tomu neoprávněnou. Proto zvláštní senát v souladu s ustanovením § 4 zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů ve spojení s § 46 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního návrh Obvodního soudu pro Prahu 4 odmítl.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.