Vydání 1/2004

Číslo: 1/2004 · Ročník: II

47/2004

Kompetenční spory mezi orgány veřejné správy a soudy

Kompetenční spory mezi orgány veřejné správy a soudy
k § 8a občanského soudního řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2002
k § 1 a násl. zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
k § 2 odst. 7 a § 95 bod 8. písm. d) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 225/2003 Sb.
Zakoupil-li uživatel telekomunikační služby od operátora mobilní sítě současně s uzavřením smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb také mobilní telefon za zvýhodněnou cenu a v důsledku porušení podmínek smlouvy mu vznikl závazek zaplatit operátorovi doplatek ceny mobilního telefonu, není spor o takové plnění sporem ze smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb [§ 95 bod 8. písm. d) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích)], o kterém by měl rozhodovat Český telekomunikační úřad, ale sporem z kupní smlouvy; rozhodování o těchto sporech je v pravomoci soudu (§ 7 odst. 1 o. s. ř.).
(Podle usnesení zvláštního senátu pro rozhodování kompetenčních sporů ze dne 3. 7. 2003, čj. Konf 19/2003-19)
Věc:
Záporný spor o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Karviné, za další účasti původního žalobce Eurotel Praha, spol. s r. o., v P. a původního žalovaného Zbyňka S. v H., ve věci žaloby o zaplacení částky 19 981,24 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné.
Podáním doručeným Vrchnímu soudu v Praze dne 19. 4. 2002 se obrátil Český telekomunikační úřad na tento soud s návrhem na rozhodnutí sporu o pravomoc podle ustanovení § 8a o. s. ř., ve znění účinném k 31. 12. 2002 (kompetenčního sporu), který vznikl mezi ním a Okresním soudem v Karviné, pobočka v Havířově, ve věci tohoto soudu, u něhož napadla žaloba žalobce EuroTel Praha, spol. s r. o., proti žalovanému Zbyňku S. o celkovou částku 19 981,24 Kč s příslušenstvím. Řízení nebylo u vrchního soudu skončeno do 31. 12. 2002 a věc převzal zvláštní senát, zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb.
Zvláštní senát usnesením vyslovil, že příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 113 C 179/2000, o zaplacení rozdílu mezi plnou cenou a zvýhodněnou kupní cenou mobilního telefonu, je soud; dalším výrokem zrušil usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 27. 3. 2001.
Z odůvodnění:
Žaloba napadla u Okresního soudu v Karviné dne 18. 4. 2000. Podle žalobního tvrzení žalobce uzavřel s žalovaným smlouvu o poskytování služeb veřejné radiotelefonní sítě, včetně dodatku, který je nedílnou součástí smlouvy. Na základě tohoto dodatku žalovaný zakoupil od žalobce mobilní telefon za zvýhodněnou kupní cenu a zároveň se zavázal, že nebude-li využívat služeb žalobce po dobu sjednanou v dodatku, zaplatí žalobci rozdíl mezi plnou a zvýhodněnou kupní cenou. Žalovaný ustanovení dodatku porušil, když nezaplatil dlužné poplatky a hovorné (17 169,14 Kč). Žalobce mu proto vyúčtoval fakturou doplatek za dotovaný telefon ve výši 2812,10 Kč.
Protože žalovaný pohledávku ve výši 19 981,24 Kč neuhradil, navrhl žalobce, aby mu soud rozhodnutím uložil povinnost uvedenou částku zaplatit a nahradit náklady řízení.
Okresní soud v Karviné usnesením ze dne 27. 3. 2001 řízení o žalobě zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že podle § 95 bodu 8. písm. d) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, rozhoduje spory o povinnost účastníka k finančnímu plnění vyplývající ze smlouvy mezi provozovatelem veřejné telekomunikační sítě a účastníkem o poskytování telekomunikačních služeb Český telekomunikační úřad.
V návrhu na řešení kompetenčního sporu se správní úřad proti tomu dovolal dosavadní rozhodovací praxe Vrchního soudu v Praze (zde: rozsudku ze dne 28. 2. 2001, sp. zn. 6 A 317/2000) a poukázal na to, že spor je veden jednak o částku vyúčtovanou jako doplatek mezi zvýhodněnou a kupní cenou mobilního telefonu, jednak o cenu za telekomunikační službu podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 151/2000 Sb.1) Dovodil, že v části sporu týkající se doplatku mezi zvýhodněnou a kupní cenou mobilního telefonu jde o soukromoprávní vztah mezi žalobcem a žalovaným; rozhodování není svěřeno Českému telekomunikačnímu úřadu a je dána pravomoc soudu o této části sporu rozhodnout. Svou pravomoc rozhodnout o ceně za telekomunikační službu Český telekomunikační úřad nepopřel.
Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem ohledně doplatku za mobilní telefon se zvláštní senát řídil následující úvahou:
Je třeba předeslat, že obecné otázky řízení o kompetenčních sporech, formy rozhodování, stanovení okruhu účastníků atd. jsou nyní upraveny zákonem č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.
Žaloba byla u okresního soudu podána za účinnosti zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích. Tento zákon však byl s účinností ode dne 1. 7. 2000 zrušen zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, který nově upravil nejen právní vztahy na úseku telekomunikací, ale i otázky pravomoci správních úřadů k rozhodování v jednotlivých věcech. Se zřetelem k ustanovení § 107 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb. se na rozhodování okresního soudu o jeho pravomoci vztahovala stávající právní úprava ve věcech telekomunikací.
Nově zřízený Český telekomunikační úřad v oblasti telekomunikačních služeb mj. rozhoduje spory o povinnosti účastníka k finančnímu plnění, vyplývající ze smlouvy mezi provozovatelem veřejné telekomunikační sítě a účastníkem o poskytování telekomunikačních služeb [§ 95 bod 8. písm. d) zákona o telekomunikacích]. Telekomunikační službou se podle § 2 odst. 5 uvedeného zákona rozumí služba, jejíž poskytování spočívá zcela nebo zčásti v přepravě nebo směrování informací telekomunikačními sítěmi třetím osobám. V této části (dlužné hovorné) Český telekomunikační úřad svou pravomoc o věci rozhodovat nepopírá.
Předmětem řízení je však také doplatek kupní ceny za mobilní telefon; na tento doplatek vznikl podle žalobního tvrzení žalobci nárok v důsledku porušení podmínek kupní smlouvy žalovaným. V této části Český telekomunikační úřad svou pravomoc rozhodovat popírá, a to důvodně. Při prodeji movité věci jde o soukromoprávní vztah mezi žalobcem a žalovaným, nikoli o telekomunikační službu ve smyslu § 2 odst. 5 zákona o telekomunikacích. Rozhodování o těchto věcech uvedený zákon nesvěřuje Českému telekomunikačnímu úřadu, a z
kompetence
soudů se proto tyto věci nevymykají (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát vyslovil, že rozhodnout o věci, pokud jde o doplatek kupní ceny za dotovaný mobilní telefon (2812,10 Kč), je v soudní pravomoci. Ve zbytku žalované částky správní úřad svou pravomoc nepopírá, a kompetenční spor tu proto nevznikl.
Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoli podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Proto zvláštní senát dalším výrokem zrušil usnesení okresního soudu, které výroku, jímž byla
kompetence
určena, odporuje.
(aza)
1 Po novele provedené zákonem č. 225/2003 Sb. (účinnost 20. 8. 2003) jde o ustanovení § 2 odst. 7. Shodně v dalším textu odůvodnění.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.