Vydání 2/2005

Číslo: 2/2005 · Ročník: III

464/2005

Kompetenční spory a telekomunikační tajemství

Ej 557/2004
Kompetenční spory: telekomunikační tajemství
k § 86 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích
Příslušný vydat rozhodnutí o tom, kdo je osobou oprávněnou žádat informace o skutečnostech, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích dat, je správní orgán (§ 86 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích).
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 7. 10. 2004, čj. Konf 95/2003-15)
Věc:
Spor o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Obvodním soudem pro Prahu 9 (za účasti žalobkyně Eurotel Praha, spol. s r. o., a žalované Bezpečnostní informační služby) o určení, zda je žalovaná osobou oprávněnou ve smyslu § 86 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích.
Žalobním návrhem ze dne 18. 4. 2002 se žalobkyně (společnost Eurotel) domáhala u obvodního soudu vydání rozhodnutí, jímž by soud určil, že žalovaná (Bezpečnostní informační služba) "není orgánem oprávněným ve smyslu § 86 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., v platném znění, a není oprávněna žádat žalobkyni ani dle § 86 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., v platném znění, ani dle § 86 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb., v platném znění, aby jí žalobkyně sdělila informace o skutečnostech, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích dat, zejména údaje o veškeré komunikaci kteréhokoli uživatele v uplynulých nejméně dvou měsících v rozsahu volané a volající číslo, použitá služba, datum, čas, doba trvání komunikace a místo připojení", a to ani na základě zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, v platném znění, ani na základě povolení k použití zpravodajské techniky vydaného soudem, a ani na základě povolení soudu, kterým soud rozšiřuje práva žalované stanovená zákonem č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, nad rámec práv stanovených tímto zákonem.
Obvodní soud pro Prahu 9 usnesením ze dne 29. 11. 2002 řízení o žalobě zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že "povinnost žalobce (správně žalobkyně) poskytovat informace podle § 86 odst. 1 telekomunikačního zákona a pravomoc oprávněného orgánu tyto informace vyžadovat má veřejnoprávní povahu", že se nejedná o "občanskoprávní, pracovní, rodinný, družstevní ani obchodní vztah ve smyslu § 7 odst. 1 o. s. ř." a že soud není ve věci "pravomocný" rozhodnout. K odvolání žalobkyně rozhodl Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. 6. 2003 tak, že usnesení soudu I. stupně potvrdil. V důvodech svého rozhodnutí dovozoval, že "se nejedná o spor ani o jinou právní věc ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 o. s. ř.".
Český telekomunikační úřad se poté dne 3. 11. 2003 obrátil na zvláštní senát s návrhem na rozhodnutí sporu o pravomoc.
Zvláštní senát vyslovil, že příslušný vydat v této věci rozhodnutí je Český telekomunikační úřad.
Z odůvodnění:
V návrhu na řešení kompetenčního sporu Český telekomunikační úřad popřel svoji příslušnost k projednání a rozhodnutí předmětné věci a uvedl, že se neztotožňuje s názory obecných soudů, neboť má za to, že "v ustanovení § 86 odst. 1 ani v jiných ustanoveních zákona o telekomunikacích" není stanoveno, že Český telekomunikační úřad je "tím, kdo určuje, kdo je orgán oprávněný podle zvláštních právních předpisů"; že věc není sporem, na který se vztahuje ustanovení § 95 bodu 1 písm. c) zákona o telekomunikacích, neboť "žalobou je požadován výklad zákona směřující k určení práv a povinností"; a že "určování, kdo je oprávněnou či povinnou osobou při poskytování informací o skutečnostech, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství, nelze podřadit pod podmínku pro zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a sítí ani pod podmínku pro poskytování telekomunikačních služeb" (§ 1 zákona o telekomunikacích).
Zvláštní senát o věci uvážil:
Podle § 1 zákona o telekomunikacích upravuje tento zákon ve věcech telekomunikací: a) podmínky pro zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a telekomunikačních sítí, b) podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a c) výkon státní správy včetně regulace.
Podle § 3 odst. 1 zákona o telekomunikacích je Český telekomunikační úřad správním úřadem pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech telekomunikací.
Podle ustanovení § 86 odst. 1 zákona o telekomunikacích jsou právnické nebo fyzické osoby, které vykonávají telekomunikační činnosti, povinny na vlastní náklady sdělit orgánům oprávněným k tomu zvláštními právními předpisy informace o skutečnostech, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích dat, zejména údaje o veškeré komunikaci kteréhokoli uživatele v uplynulých nejméně dvou měsících v rozsahu volané a volající číslo, použitá služba, datum, čas, doba trvání komunikace a místo připojení. U poskytovaných datových celků (databází) jsou tyto osoby povinny provádět jejich aktualizaci podle požadavků orgánů oprávněných k tomu zvláštními právními předpisy nejméně jednou za šest měsíců.
Podle § 95 bodu 1 písm. c) zákona o telekomunikacích rozhoduje Český telekomunikační úřad v rámci své všeobecné působnosti ve sporech, nestanoví-li zákon jinak.
Podle § 7 odst. 1 občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen "o. s. ř."), projednávají a rozhodují soudy v občanském soudním řízení spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány. Podle § 7 odst. 3 o. s. ř. projednávají a rozhodují soudy v občanském soudním řízení jiné věci, jen stanoví-li to zákon.
V posuzovaném případě vznikl spor mezi žalobkyní (společností Eurotel) a žalovanou Bezpečnostní informační službou o to, zda žalovaná je osobou oprávněnou ve smyslu § 86 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích. Tento spor, s ohledem na jeho veřejnoprávní povahu, je sporem, jehož projednání a rozhodnutí je v působnosti Českého telekomunikačního úřadu [§ 95 bod 1 písm. c) zákona o telekomunikacích, § 7 o. s. ř.
a contrario
], neboť jeho předmět vychází z ustanovení § 86 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb.
Zvláštní senát proto rozhodl tak, že k vyřízení věci je příslušný Český telekomunikační úřad.
(aza)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.