Vydání 1/2004

Číslo: 1/2004 · Ročník: II

52/2004

Kompetenční spory a přiměřené použití soudního řádu správního

Kompetenční spory: přiměřené použití soudního řádu správního
k § 8a občanského soudního řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2002
k § 4 a § 6 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
k § 54 odst. 4 soudního řádu správního
Zjevné nesprávnosti v rozsudku Vrchního soudu v Praze, který přede dnem 1. 1. 2003 rozhodoval postupem podle § 8a o. s. ř., opraví postupem podle § 4 a § 6 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, a § 54 odst. 4 s. ř. s. předseda zvláštního senátu, zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb.
(Podle usnesení předsedy zvláštního senátu, zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., ze dne 22. 7. 2003, čj. Konf 52/2003-18)
Věc:
Spor o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Krajským soudem v Ostravě, za účasti původního žalobce: Eurotel, spol. s r. o., v P. a žalované obchodní společnosti K., s. r. o., ve věci žaloby o zaplacení částky 12 324,56 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 37 Cm 175/2000, o opravě rozsudku Vrchního soudu v Praze.
Vrchní soud v Praze v roce 2002 rozhodl rozsudkem kompetenční spor mezi Českým telekomunikačním úřadem a Krajským soudem v Ostravě. Při opisu rozsudku došlo k chybě v psaní a v textu bylo zaměněno slovo "Krajský" za slovo "Okresní".
Protože po datu 1. 1. 2003 tu nebyl možný jiný procesní postup k nápravě chyby, předseda zvláštního senátu, zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., opravil usnesením chyby v psaní v návětě, výroku a odůvodnění rozsudku Vrchního soudu v Praze.
Z odůvodnění:
Žalobce se domáhal žalobou, původně podanou u Okresního soudu v Opavě dne 1. 6. 2000, doplacení ceny dotovaného telefonního přístroje, tedy zaplacení částky uvedené v žalobě, a náhrady nákladů řízení; dále požadoval zaplacení dlužného hovorného a dlužných poplatků. Krajský soud v Ostravě, jemuž byla věc Okresním soudem v Opavě postoupena, řízení usnesením zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu jakožto orgánu příslušnému. Podáním doručeným Vrchnímu soudu v Praze dne 20. 8. 2002 se obrátil Český telekomunikační úřad na tento soud s návrhem na řešení sporu o pravomoc (kompetenčního konfliktu) podle tehdy účinného ustanovení § 8a o. s. ř., který vznikl mezi ním a Krajským soudem v Ostravě ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 37 Cm 175/2000.
Vrchní soud v Praze o kompetenčním konfliktu rozhodl dne 16. 9. 2002 rozsudkem, podle jehož písemného vyhotovení je k vyřízení věci v části týkající se doplatku kupní ceny dotovaného telefonního přístroje příslušný "Okresní soud v Ostravě". V písemném vyhotovení rozhodnutí tak došlo k chybě v psaní; v záhlaví rozhodnutí bylo rovněž chybně uvedeno, že "spor o pravomoc je mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Ostravě, ve věci Okresního soudu v Ostravě", přestože jde o spor o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Krajským soudem v Ostravě, ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě.
V odůvodnění rozhodnutí v prvním odstavci došlo ke stejné chybě. Je uvedeno, že spor vznikl mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Ostravě, přičemž správně mělo být Krajským soudem v Ostravě. Podobné pochybení je ve třetím odstavci odůvodnění.
K opravě rozsudku proto převzal věc zvláštní senát, zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., a opravu provedl usnesením jeho předseda (§ 4 a 6 zákona č. 131/2002 Sb.
per analogiam
§ 54 odst. 4 s. ř. s.).
(aza)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.