Vydání 10/2004

Číslo: 10/2004 · Ročník: II

353/2004

Kolektivní investování a opatření k nápravě

Ej 372/2004
Kolektivní investování: opatření k nápravě
k § 37 odst. 1 písm. a) bodům 1 až 3 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákonů č. 151/1996 Sb. a č. 15/1998 Sb.*)
Výčet opatření k nápravě uvedených v § 37 odst. 1 písm. a) pod body 1 až 3 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, je pouze demonstrativní. Komisi pro cenné papíry proto nic nebrání v tom, aby uložila i taková opatření k nápravě, o kterých se zákon výslovně nezmiňuje. Jestliže však Komise pro cenné papíry zvolí opatření k nápravě, jimiž detailně upraví další postup při přeměně investičního fondu na otevřený podílový fond, musí při stanovení lhůt, jimiž je investiční fond vázán, přihlédnout ke lhůtám k provedení nezbytných úkonů upravených stanovami investičního fondu a obchodním zákoníkem (např. svolání valné hromady).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2004, čj. 6 A 32/2000-73)
Věc:
Akciová společnost C. v P. proti Komisi pro cenné papíry o opatření k nápravě.
Rozhodnutím ze dne 3. 4. 2000 potvrdilo Prezidium Komise pro cenné papíry (s menší změnou, pokud jde o lhůtu k podání žádosti o povolení přeměny na otevřený podílový fond pro případ, že valná hromada o této přeměně rozhodne) rozhodnutí Komise pro cenné papíry (dále též "Komise") ze dne 23. 7. 1999. Tímto rozhodnutím bylo žalobci z důvodu porušení § 35k odst. 1 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon"), uloženo zjednat nápravu; ta měla spočívat v tom, že žalobce svolá bez zbytečného prodlení, a to nejpozději do 10 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, mimořádnou valnou hromadu tak, aby její konání proběhlo do 40 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, a v případě, že by nebyla mimořádná valná hromada usnášeníschopná, svolá náhradní valnou hromadu tak, aby její konání proběhlo do 70 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, s tím, že na programu valné hromady bude mimo jiné buď rozhodnutí o přeměně investičního fondu na otevřený podílový fond a rozhodnutí o uložení povinnosti představenstvu realizovat odprodej movitých a nemovitých věcí, odprodej nelikvidních cenných papírů atp., vše bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů od rozhodnutí valné hromady, nebo rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora pro případ, že valná hromada o přeměně na otevřený podílový fond nerozhodne.
Žalobce se u Vrchního soudu v Praze domáhal zrušení rozhodnutí prezidia Komise ze dne 3. 4. 2000, jakož i jemu předcházejícího rozhodnutí Komise z 23. 7. 1999. V žalobě namítal, že napadenými rozhodnutími byl porušen zákon v § 37 odst. 1, kde jsou taxativně vypočtena nápravná opatření, která může Komise uložit. Mezi vypočtenými opatřeními není uvedeno oprávnění uložit osobám uvedeným v § 36 odst. 1 zákona, aby svolaly mimořádnou valnou hromadu, stanovit lhůty k jejím konáním a stanovit program.
I pokud by však byla dána pravomoc žalované k rozhodnutí o uložení svolání mimořádné valné hromady, pak žalovaná porušila ustanovení § 184 odst. 4 obchodního zákoníku, neboť v důsledku nevhodně krátce stanovené lhůty konání valné hromady žalobci znemožnila platné svolání valné hromady. Ve výroku pod bodem 1 rozhodnutí Komise bylo stanoveno, že žalobce je povinen svolat valnou hromadu tak, aby její konání proběhlo do 40 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. Toto rozhodnutí nabylo v důsledku jeho potvrzení prezidiem žalované právní moci 18. 4. 2000. V souladu s tímto rozhodnutím se představenstvo sešlo v desetidenní lhůtě dne 28. 4. 2000. Představenstvo rozhodlo téhož dne o svolání valné hromady a termín jejího konání stanovilo, vázáno rozhodnutím žalované, na den 27. 5. 2000. Podle článku VIII odst. 4 stanov žalobce je však žalobce povinen svolat valnou hromadu (v souladu s § 184 odst. 4 obchodního zákoníku) nejméně 30 dní předem, a to oznámením na vývěsní desce společnosti, v Obchodním věstníku a jiném vhodném celostátně distribuovaném periodiku. V důsledku rozhodnutí žalované, která nepřihlédla k tomu, že žalobce je povinen uveřejnit oznámení mimo jiné v Obchodním věstníku (i přesto, že žalobce zadal redakci Obchodního věstníku uveřejnění oznámení o konání valné hromady již dne 28. 4. 2000, toto oznámení mohlo být uveřejněno až dne 10. 5. 2000), byla tedy valná hromada svolána neplatně v rozporu s § 184 odst. 4 obchodního zákoníku. Ustanovení § 181 odst. 2 obchodního zákoníku o zkrácení lhůty ke svolání valné hromady na 15 dní nelze v tomto případě použít, neboť nejde o svolání mimořádné valné hromady na základě žádosti akcionářů ve smyslu § 181 odst. 1, případně § 193 obchodního zákoníku. Ve všech ostatních případech, a tedy i v tomto případě, se svolávání mimořádné valné hromady řídí ustanovením § 184 obchodního zákoníku, včetně běhu lhůt v tomto ustanovení uvedených. Žalovaná tak navodila situaci, kdy každá z osob uvedených v § 131 odst. 1 obchodního zákoníku může požádat soud, aby vyslovil neplatnost valné hromady podle § 183 obchodního zákoníku.
Žalovaná ve vyjádření k žalobě mj. uvedla, že ustanovení § 37 odst. 1 zákona obsahuje
taxativní
výčet prostředků, které je žalovaná oprávněna použít, jestliže zjistí porušení povinností některou z osob podléhajících státnímu dozoru. Jiný prostředek než zde uvedený použít nelze. Jedním z těchto prostředků je opatření k nápravě podle § 37 odst. 1 písm. a) zákona. Toto ustanovení obecně zakotvuje možnost uložit uvedeným subjektům, aby ve stanovené lhůtě zjednaly nápravu, jejíž konkrétní podobu poté pod body 1 - 3 příkladmo uvádí. Z výše uvedeného plyne, že výčet opatření k nápravě v § 37 odst. 1 písm. a) pod body 1 - 3 zákona je demonstrativní. Konkrétní podobu opatření k nápravě tak stanovuje vždy správní orgán, a to v rámci svého správního uvážení.
Meze tohoto správního uvážení jsou dány i samotným rozsahem pojmu "opatření k nápravě". Rozhodujícím kritériem pro volbu konkrétní podoby opatření k nápravě je to, zda toto opatření skutečně k nápravě povede. Správní orgán tak nemůže uložit opatření, které by k nápravě stavu vzniklého porušením povinností dozorovaným subjektem nesměřovalo. V žalobcově případě se jedná o porušení § 35k odst. 1 zákona tím, že žalobce bez zbytečného odkladu po splnění zákonných podmínek neprovedl přeměnu na otevřený podílový fond. Opatření uložené v napadených rozhodnutích ukládá povinnost tuto přeměnu provést a uvést stav do souladu se zákonem, a směřuje tedy k nápravě stavu vzniklého porušením žalobcovy povinnosti. Vzhledem k výše uvedenému má žalovaná za to, že při ukládání opatření k nápravě nevybočila z mezí správního uvážení, nepřekročila svou pravomoc, ale naopak postupovala v souladu se zákonem.
Žalovaná vyjádřila též přesvědčení, že v žalobcově případě bylo objektivně možné svolat valnou hromadu ve stanovených lhůtách, jak uvedeno a odůvodněno v napadeném rozhodnutí o rozkladu. Vzhledem k tomu, že všichni členové představenstva žalobce mají podle výpisu z obchodního rejstříku trvalé bydliště v Praze nebo blízkém okolí, je podle žalované devítidenní prodlení se svoláním představenstva neodůvodněné. Pokud by členové představenstva postupovali při výkonu své funkce s odbornou péčí, rozhodli by o svolání mimořádné valné hromady bez zbytečného odkladu (například druhý den po nabytí právní moci rozhodnutí) tak, aby bylo možné třicetidenní lhůtu podle § 184 odst. 4 obchodního zákoníku dodržet.
Nejvyšší správní soud rozhodnutí správních orgánů obou stupňů zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení (§ 78 odst. 1 a 4 s. ř. s.).
Z odůvodnění:
Podle § 35k odst. 1 zákona platí, že pokud průměr posledních 18 diskontů u uzavřeného podílového fondu nebo investičního fondu vypočtených podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona přesáhl během prvních 12 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona 40 % a v období mezi 13. a 21. měsícem po nabytí účinnosti tohoto zákona 30 % a průměr posledních 12 diskontů vypočtených podle § 26 odst. 2 zákona kdykoliv po uplynutí 21 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona 20 %, je investiční společnost nebo investiční fond povinen bez zbytečného odkladu informovat o této povinnosti Komisi a bez zbytečného odkladu provést přeměnu uzavřeného podílového fondu nebo investičního fondu na otevřený podílový fond.
Jestliže Komise podle § 37 odst. 1 zákona při výkonu státního dozoru zjistí nedostatky v činnosti osob uvedených v § 36 odst. 1 spočívající zejména v tom, že porušují nebo porušily své povinnosti, je oprávněna uložit, aby investiční společnost, investiční fond nebo depozitář ve stanovené lhůtě sjednaly nápravu a současně aby informovaly Komisi ve stanovené lhůtě o přijatých opatřeních, která povedou ke zjednání nápravy; zejména může uložit, aby 1) byly vyměněny osoby v orgánech investiční společnosti a investičního fondu, 2) byla ukončena nepovolená činnost a byl obnoven právní stav, 3) bylo sníženo základní jmění investičního fondu z důvodu úhrady ztráty, pokud ztráta v rozporu se zákonem zůstala neuhrazena.
Z rozhodnutí Komise z 23. 7. 1999 vyplývá, že na základě informační povinnosti ve Středisku cenných papírů bylo zjištěno, že průměr posledních 18 diskontů u žalobce vypočtených podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona činil ke dni 17. 3. 1999 hodnotu 41,6 %, čímž došlo k překročení 40 % hranice a k naplnění podmínky povinné přeměny investičního fondu na otevřený podílový fond podle § 35k odst. 1 zákona. Takto zjištěný skutkový stav žalobce nepopírá. Vzhledem k tomu, že žalobce bez zbytečného odkladu od naplnění podmínek pro povinnou přeměnu nerealizoval přeměnu na otevřený podílový fond, postupovala Komise správně, když ve smyslu § 37 odst. 1 písm. a) zákona uložila investičnímu fondu povinnost zjednat nápravu. S žalovanou lze souhlasit v tom, že výčet opatření k nápravě uvedených v § 37 odst. 1 písm. a) pod body 1 - 3 zákona je pouze demonstrativní, takže Komisi nic nebránilo v tom, aby uložila taková opatření k nápravě, která zákon výslovně neuvádí. (...)
Důvodnou byla shledána třetí žalobní námitka. Jestliže tedy Komise zvolila taková opatření k nápravě, jimiž detailně upravila další postup při přeměně investičního fondu na otevřený podílový fond, musela při stanovení lhůt, kterými byl žalobce vázán, přihlédnout k lhůtám upraveným stanovami žalobce a obchodním zákoníkem.
Při jejich dodržení v zájmu platného svolání valné hromady nebylo v daném případě možno zajistit svolání valné hromady v termínech uložených rozhodnutím Komise, jak žalobce důvodně namítá, a s žalobcem lze souhlasit i v tom, že žalovaná zvolením nevhodně krátkých lhůt pro svolání valné hromady navodila situaci, kdy by každá z osob uvedených v § 131 odst. 1 obchodního zákoníku mohla požádat soud, aby vyslovil neplatnost valné hromady podle § 183 obchodního zákoníku. Námitku žalované, obsaženou v jejím vyjádření k žalobě, že představenstvo investičního fondu bylo možno svolat v kratší než desetidenní lhůtě, nelze shledat důvodnou již z toho prostého důvodu, že představenstvo se sešlo při dodržení lhůty stanovené Komisí.
(zdi)
*)
Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, byl s účinností k 1. 5. 2004 zrušen zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. K ukládání opatření k nápravě srov. jeho část jedenáctou hlavu II.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.