Vydání 5/2007

Číslo: 5/2007 · Ročník: V

1154/2007

Kolaudační řízení: kolaudace stavby schopné samostatného užívání

Ejk 104/2007
Kolaudační řízení: kolaudace části stavby schopné samostatného užívání
k § 76 odst. 1 a § 81 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákonů č. 262/1992 Sb. a č. 83/1998 Sb.*)
V kolaudačním řízení o části stavby je stavební úřad povinen nejprve posoudit, zdali tato část je schopná samostatného užívání, tedy zda ostatní části stavby mají nějaký vliv na využití její užitné hodnoty. Dále zkoumá, zda navržená část stavby byla provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zda byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení a zda skutečné provedení této části stavby nebo její užívání nebude ohrožovat veřejné zájmy, především z hlediska ochrany života a zdraví osob, životního prostředí, bezpečnosti práce a technických zařízení. Tato kritéria uvedená v § 81 odst. 1 stavebního zákona z roku 1976 však posuzuje toliko ve vztahu k navržené části stavby, nikoliv k celé stavbě. Proto závady bránící užívání ostatních částí stavby nemají vliv na kolaudaci té části stavby, kterou stavebník navrhl.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 4. 2006, čj. 15 Ca 219/2004-44)
Věc:
Společnost s ručením omezeným B. proti Krajskému úřadu Ústeckého kraje, za účasti Magistrátu města Mostu, o kolaudační rozhodnutí na část stavby schopné samostatného užívání.
Žalobkyně je stavebníkem obchodního centra. Stavbu postupně po částech dokončuje a má zájem na postupném zprovoznění každé její dokončené části. Magistrát města Mostu (dále jen „stavební úřad“) však s odkazem na § 82 odst. 2 stavebního zákona rozhodnutím ze dne 6. 5. 2004 zamítl její žádost o vydání kolaudační rozhodnutí na část B sekci 3 obchodního centra. Odvolání žalobkyně Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodnutím ze dne 23. 8. 2004 zamítl.
V žalobě ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem se žalobkyně domáhala zrušení obou uvedených rozhodnutí. Především namítala, že se správní orgány patrně zabývaly celým objektem stavby, nikoli pouze navrženou částí. V § 76 odst. 1 stavebního zákona nadepsaném
„Kolaudace staveb“
je přitom použita legislativní zkratka
„stavba“
, kterou měl zákonodárce na mysli i část stavby schopnou samostatného užívání. Při kolaudačním řízení je proto možné samostatně posuzovat jako stavbu i její část schopnou samostatného užívání, aniž by bylo nutné posuzovat vliv dalších stavebních činností na již zkolaudovanou stavbu. K odvolacím námitkám učiněným v tomto smyslu však žalovaný nepřihlédl.
Krajský soud zrušil obě napadená rozhodnutí a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Žalobkyně v žalobě namítla, že podle výrokových částí příslušných rozhodnutí správní orgány obou stupňů nevydaly kolaudační rozhodnutí na část B obchodního centra, ačkoliv byla navržena pouze
kolaudace
její sekce 3. Rovněž tak tvrdila, že v kolaudačním řízení se část stavby schopná samostatného užívání posuzuje samostatně a není nutné přihlížet k vlivu dalších stavebních činností na ni. Jen v podmínce samostatného užívání je pak nutné zkoumat vliv dalších nedokončených částí stavby, v dalším řízení se na část stavby hledí jako na stavbu celou a zkoumá se její soulad se stavební dokumentací a dalšími zákonnými hledisky. V dané věci je přitom příslušná část stavby samostatně uživatelná, jelikož jde o jednu ze tří samostatných sekcí, které mají vlastní vchod, nejsou vzájemně funkčně propojeny, a tudíž ostatní nedokončené sekce nemají na uživatelnost sekce 3 vliv. Na základě těchto žalobních tvrzení pak soud učinil závěr, že skutkový stav, který vzal žalovaný za základ napadeného rozhodnutí, vyžaduje rozsáhlé a zásadní doplnění, které není soud oprávněn provádět v přezkumném řízení, neboť by tím nahrazoval činnost správního orgánu. S ohledem na zásadní povahu dále konkretizovaného pochybení se pak již nemusel zabývat dalšími tvrzeními, která žalobkyně uvedla v žalobě.
Dokončenou stavbu, popřípadě její část schopnou samostatného užívání, lze totiž užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí. Kolaudační řízení se zahajuje na návrh stavebníka. V něm stavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a zda byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat veřejné zájmy, především z hlediska ochrany života a zdraví osob, životního prostředí, bezpečnosti práce a technických zařízení. Zjistí-li pak stavební úřad při kolaudačním řízení na stavbě závady bránící jejímu užívání, zejména nejsou-li splněny podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení k zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, stanoví lhůtu pro jejich odstranění a přeruší řízení. Užívání stavby k určenému účelu se povoluje kolaudačním rozhodnutím, v němž se stanoví podmínky pro užívání stavby, je-li to zapotřebí. Stavební úřad však může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby i před jejím dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby a předčasné užívání neohrožuje bezpečnost a zdraví osob (§ 76 odst. 1, § 79 odst. 1 věta první, § 81 odst. 1 a 3, § 82 odst. 1, § 83 věta první stavebního zákona).
Z těchto zákonných ustanovení je zřejmé, že v kolaudačním řízení o části stavby je stavební úřad povinen nejprve posoudit, zda-li tato část je schopná samostatného užívání. Za tímto účelem musí zkoumat, jestli ostatní části stavby mají nějaký vliv na využití její užitné hodnoty. Pokud pak stavební úřad dojde k závěru, že navrženou část stavby samostatně užívat lze, ověří, zda tato byla provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení a zda byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení. Dále zkoumá, zda skutečné provedení této části stavby nebo její užívání nebude ohrožovat veřejné zájmy, především z hlediska ochrany života a zdraví osob, životního prostředí, bezpečnosti práce a technických zařízení. Tato kritéria uvedená v § 81 odst. 1 stavebního zákona však posuzuje toliko ve vztahu k navržené části stavby, a nikoliv celé stavbě. Proto závady bránící užívání ostatních částí stavby nemají vliv na kolaudaci té části stavby, kterou stavebník navrhl.
V projednávané věci však stavební úřad takto nepostupoval. Ve svém rozhodnutí prvního stupně totiž ve skutečnosti posuzoval stavbu části B obchodního centra jako jeden celek, ačkoliv v kolaudačním řízení byla navržena pouze
kolaudace
její sekce 3. Proto uvedl, že jednotlivé sekce části B obchodního centra na sebe navazují včetně přilehlého okolí a projektová dokumentace neřešila možnost jejich dílčí
kolaudace
. Návaznost jednotlivých sekcí na sebe a obsah projektové dokumentace však nikterak nedokládají, že ostatní sekce stavby znemožňují samostatné užívání sekce 3. Podle dalšího závěru stavebního úřadu nejsou dokončeny příjezd k obchodnímu centru i terénní úpravy okolních ploch a staveniště nelze oddělit od části pro bezpečné užívání z hlediska ochrany a zdraví osob, životního prostředí, bezpečnosti práce apod. Tyto poznatky se však opět vztahují k celé části B obchodního centra, a proto nelze spolehlivě dovodit, že by zjištěné závady bránily i užívání její sekce 3. Žalovaný se pak v napadeném rozhodnutí s uvedenými závěry stavebního úřadu ztotožnil.
V dané věci tedy správní orgány obou stupňů neposuzovaly, zda žalobkyní navržená část stavby je schopná samostatného užívání a zda toliko ve vztahu k ní existují závady bránící jejímu užívání uvedené v § 81 odst. 1 stavebního zákona. Lze tedy konstatovat, že stavební úřad i odvolací orgán nezjistily přesně a úplně skutečný stav věci a za tím účelem si neopatřily potřebné podklady pro rozhodnutí, čímž porušily § 32 odst. 1 správního řádu z roku 1967.
*) S účinností od 1. 1. 2007 nahrazen zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.