Vydání 6/2007

Číslo: 6/2007 · Ročník: V

1204/2007

Klamavá reklama

Ejk 27/2005
Klamavá reklama
k § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 138/2002 Sb. (v textu též „zákon o regulaci reklamy“)
k § 45 odst. 1 obchodního zákoníku
Klamavou reklamou [§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve spojení s § 45 odst. 1 obchodního zákoníku] je již samotné šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů; je nerozhodné, zda takový prospěch byl skutečně zjednán.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 9. 2004, čj. 9 Ca 66/2003-39)
Věc:
Společnost s ručením omezeným E. proti Úřadu městské části Praha 1 o uložení pokuty.
Úřad městské části Praha 1 rozhodnutím ze dne 11. 12. 2002 uložil žalobci podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona o regulaci reklamy pokutu ve výši 1 000 000 Kč za porušení § 2 odst. 1 písm. c) téhož zákona, kterého se žalobce jakožto dodavatel dopustil tím, že zadal reklamu propagující elektrospotřebiče, jež je klamavá a tímto zákonem zakázaná. V odůvodnění rozhodnutí žalovaný uvedl, že uvedená sankce se žalobci ukládá za zadání reklamy na vybrané elektrospotřebiče a související zboží nabízené v prodejnách, které žalobce provozuje. Předmětná reklama se objevila v měsíci září ve dvou variantách na billboardech rozmístěných v různých částech Prahy a obsahovala nabídku zboží za mimořádně nízké ceny. Podnět k zahájení správního řízení obdržel žalovaný z Rady pro reklamu, která se touto záležitostí začala zabývat na základě stížností soukromých osob. Dotyční si stěžovali na nemožnost zakoupení inzerovaného lákavého zboží, jelikož v žádné prodejně, které se výhodná nabídka měla týkat, nebylo toto zboží vůbec k dostání. Při návštěvě obchodů byla stěžovatelům spolu s mnoha dalšími neuspokojenými zákazníky ihned nabídnuta jiná možnost nákupu, ovšem za ceny výrazně vyšší, než byly ceny uvedené na billboardech. Telefonickým průzkumem provedeným 9. 9. 2002 jeden ze stěžovatelů ověřil, že dané zboží není v prodejnách k dostání a není zřejmé, kdy a zda vůbec někdy bude.
Arbitrážní komise Rady pro reklamu dne 17. 9. 2002 vydala rozhodnutí, jímž byla uvedená reklama prohlášena za závadnou s odůvodněním, že se jedná o klamavou reklamu porušující
Kodex
reklamy.
Porušení zákona o regulaci reklamy spatřuje žalovaný v tom, že se žalobce stal zadavatelem klamavé reklamy, která je tímto zákonem zakázána. Na klamavou reklamu lze usuzovat z charakteristiky takové reklamy uvedené v § 45 obchodního zákoníku. Aby se jednalo o klamavou reklamu, musí být splněny následující podmínky:
1. Šířené údaje musí být způsobilé vyvolat klamnou představu.
2. Vyvoláním klamné představy je zjednán vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů.
3. Musí jít o jednání v hospodářské soutěži.
Ve vztahu k první podmínce žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že ceny inzerovaného zboží jsou mimořádně nízké a spotřebitelsky velmi lákavé, přičemž pro srovnání se žalovaný zmínil o tehdy aktuální nabídce stejného televizoru v obchodní síti D. za 4990 Kč. Inzerované ceny vyvolávají značný zájem běžných spotřebitelů, což by samo o sobě nebylo závadné, avšak po zhlédnutí této reklamy získá zákazník jednoznačnou představu, že vyobrazené zboží si prostě může jít za onu lukrativní cenu koupit. Vzhledem k tomu, že v prodejně neexistuje reálná možnost dané výrobky získat, lze reklamu zadanou žalobcem považovat za schopnou vyvolat klamnou představu o vlastním podniku a jím nabízených výrobcích.
Prospěch vzniklý vlastnímu podniku díky uvedené reklamě lze považovat za zjednaný na úkor jiných soutěžitelů proto, že tímto způsobem bylo přilákáno značné množství zákazníků zamýšlejících koupi elektrospotřebiče právě do prodejen žalobce, ačkoliv jinak by mnozí navštívili jiného prodejce. Toto působení reklamy by dle názoru žalovaného samo o sobě nebylo v rozporu s předpisy ani morálkou, avšak pouze v tom případě, kdy by se jednalo o řádnou, nikoliv pro spotřebitele nedosažitelnou nabídku. Druhým záporným momentem této klamavé reklamy ve smyslu nekalé soutěže je finanční zisk, vytvořený žalobci těmi spotřebiteli, kteří zlákáni reklamou navštívili jeho prodejny a po zjištění, že zboží z billboardů zde není k dostání, tam zakoupili jiný, byť dražší spotřebič, který jim zde byl ihned nabídnut. Důsledkem klamné představy vyvolané danou reklamou ve spotřebitelích je deformace jejich nákupního procesu a tím způsobená ztráta jiným prodejcům téhož zboží. V daném případě pak není pochyb o tom, že se jedná o jednání žalobce v hospodářské soutěži.
Žalovaný dále konstatoval, že předmětnou reklamu lze zároveň posoudit i jako reklamu uvádějící zvláštní nabídku dle § 2b zákona o regulaci reklamy, kde je stanoveno, že takováto reklama musí uvádět datum, ke kterému nabídka končí, eventuálně období, během kterého nabídka bude platit, popřípadě údaje o tom, že zvláštní nabídka platí až do vyčerpání zásob nabízeného zboží. Takovéto označení nebylo na posuzovaných billboardech uvedeno, čímž bylo toto ustanovení zákona porušeno. Zároveň tak mohl spotřebitel usuzovat na to, že nabídka stále trvá, a vypravit se do prodejny za účelem nákupu tohoto zboží. Tím lze tomuto opomenutí přisoudit i záměr přilákat zákazníka ve smyslu získání výše popsaného prospěchu na úkor jiných soutěžitelů.
Žalovaný nezpochybnil možnost žalobce určovat ceny výrobků; problém však vyvstal v důsledku nemožnosti získat zboží za ceny stanovené ve srovnání s jinými prodejci jako extrémně nízké. V případě inzerovaných cen je zcela logické, že nastala rekordní poptávka po takovém zboží a enormní zájem zákazníků musel žalobce při zadání předmětné reklamy vzhledem k běžným cenám na trhu očekávat. Přesto bylo pro prodej zajištěno pouze minimální množství inzerovaného zboží, takže k jeho vyprodání stačila velmi krátká doba. Ačkoliv tedy pravděpodobně lze najít několik uspokojených zákazníků, existuje zde velmi početná skupina lidí, kteří již neměli možnost výrobky zakoupit a z valné části se cítili zklamáni a podvedeni. Právě k této většině se vztahuje působení reklamy v negativním smyslu. Žalovaný též uvedl, že jistě nebylo smyslem poměrně rozsáhlé a nákladné reklamní kampaně, aby byla vytvořena pro propagaci pouhých několika kusů výrobků. Z nedostupnosti nabízených výrobků pak opět vyplývá již popsaný záměr reklamy ve smyslu nekalé soutěže.
Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce žalobou, v níž především namítal, že jednou z podmínek pro naplnění skutkové podstaty klamavé reklamy je skutečnost, že vyvoláním klamavé představy je zjednán vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů. Žalobce pokládá za fiktivní tvrzení žalovaného uvedené v odůvodnění napadeného rozhodnutí, dle něhož žalobce naplnil tuto skutkovou podstatu tím, že zákazníci, kteří byli zlákáni reklamou, navštívili prodejny žalobce a po zjištění, že zboží z billboardů není k dostání, zde zakoupili jiný, byť dražší spotřebič, který jim byl nabídnut. Žalobce předpokládá, že toto tvrzení se opět opírá o tvrzení určitého stěžovatele. Žalobce zdůraznil, že klamavé údaje musí být schopny přinést prospěch tomu, kdo je šíří, nebo tomu, v jehož zájmu jsou šířeny; na rozdíl od generální
klauzule
či § 50 obchodního zákoníku o zlehčování nepostačuje pouhá způsobilost přivodit újmu soutěžiteli či spotřebiteli. Žalobce přitom z prodeje akčního zboží žádný majetkový prospěch neměl. Žalobce taktéž nesouhlasí s argumentem žalovaného, že pro prodej akčního zboží zabezpečil minimální množství zboží. V této souvislosti poukazuje na rozpis akčního zboží prodaného v září 2002, který k žalobě v příloze připojil. Má za to, že zde uvedené počty prodaných akčních výrobků nejsou malé, a zároveň podotkl, že je záležitostí každé společnosti, jakou formou, v jakém rozsahu a finanční nákladnosti bude své výrobky v souladu se zákonem o reklamě propagovat.
Ve správním spisu jsou založeny fotokopie billboardů propagující zboží prodávané žalobcem. Na jednom z nich je velkými písmeny napsáno „Takové ceny nikde nenajdete!“ a pod tímto nápisem jsou vyobrazeny televizor značky T. s úhlopříčkou 37 cm a inzerovanou cenou 2450 Kč a radiomagnetofon s CD přehrávačem téže značky za 499 Kč. Na druhém billboardu je pod totožným nápisem nabízena automatická pračka W. za 5400 Kč a nosič CD-R značky P. za 6 Kč.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Ve shodě se žalovaným má soud za to, že žalobce zadáním předmětné reklamy naplnil skutkovou podstatu klamavé reklamy, definovanou výše citovaným ustanovením § 45 obchodního zákoníku. Těžiště skutkové podstaty klamavé reklamy spočívá ve způsobilosti vyvolat klamavou představu a ve způsobilosti touto klamavou reklamou zjednat vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů. Žalobní tvrzení, dle něhož je jedním ze znaků skutkové podstaty klamavé reklamy zjednání prospěchu vlastnímu nebo cizímu podniku na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů, je v rozporu s dikcí tohoto zákonného ustanovení. Za klíčové je nutno v této souvislosti označit slovní spojení „které je způsobilé“. Ke skutečnému zjednání prospěchu v hospodářské soutěži dojít může, ale nemusí, k naplnění skutkové podstaty klamavé reklamy zcela postačí šíření údajů (v posuzované věci šíření údajů o prodeji zboží za extrémně nízké ceny) opodstatněně způsobilých vyvolat klamnou představu, a tím (vyvoláním klamné představy) i způsobilých zjednat vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů. Je proto nerozhodné, zda žalobce měl z prodeje akčního zboží propagovaného předmětnou reklamou majetkový prospěch či nikoliv, či zda reklamou zlákaní zákazníci skutečně zakoupili při návštěvě prodejen žalobce jiný spotřebič, který jim zde byl nabídnut.
Předmětná reklama na billboardech nebyla reklamou uvádějící zvláštní nabídku ve smyslu § 2b zákona o regulaci reklamy, protože neobsahovala náležitosti požadované tímto ustanovením. Spotřebitelé se po zhlédnutí reklamy právem domnívali, že zboží na reklamě uvedené mohou při návštěvě některé z prodejen žalobce za inzerovanou cenu běžně zakoupit (nikoliv tedy např. do vyprodání zásob apod.). Z důkazů provedených žalovaným (stížnosti spotřebitelů, telefonický průzkum dostupnosti zboží) je však zřejmé, že tato představa, kterou v nich reklama vyvolala, byla klamná, neboť zboží bylo vzhledem k enormnímu zájmu zákazníků vyprodáno v krátkém čase, a z tohoto důvodu v prodejnách běžně k dostání nebylo.
Argument žalobce, že k prodeji zboží za inzerované ceny skutečně docházelo a že počet výrobků prodaných v rámci reklamní kampaně nebyl malý, nemůže obstát. Je totiž evidentní, že valná většina koupěchtivých spotřebitelů si inzerované zboží v prodejnách žalobce zakoupit nemohla, a právě u této skupiny spotřebitelů vyvolala reklama výše popsanou klamnou představu. Enormní poptávku po zboží uvedeném v reklamě, jakož i to, že toto zboží bylo v daný den v krátké době vyprodáno (a že se tedy na další spotřebitele mající zájem o jeho koupi již nedostalo), dostatečně prokazuje i samotné vyjádření žalobce učiněné v průběhu správního řízení.
Pouze na okraj soud dodává, že z přehledu žalobcem prodaného akčního zboží, který tvoří přílohu žaloby, nikterak nevyplývá, že by si žalobce pro zákazníky připravil dostatečný počet inzerovaného zboží. O tom svědčí kupříkladu údaj o 179 prodaných pračkách zn. W. za 5400 Kč. Při celkem šesti prodejnách provozovaných žalobcem v rozhodné době ve městech P. a M. lze z tohoto údaje dovodit, že na jednu prodejnu připadalo přibližně 30 praček na celý měsíc, což se zřetelem k inzerované ceně a s ní nevyhnutelně spojenému extrémnímu zájmu zákazníků není nabídkou, která by vedla k běžnému uspokojení poptávky po tomto zboží. Pokud žalobce za této situace přistoupil k inzerování předmětné reklamy tím způsobem, jak učinil, pak tato reklama měla nezbytně znaky reklamy klamavé.
I když na reklamě zadané žalobcem byly uvedeny údaje, které byly samy o sobě pravdivé (ani žalovaný nepopírá, že žalobce několik kusů zboží za inzerovanou cenu zřejmě prodal), vzhledem k působení reklamy na široký okruh spotřebitelů uvedly reklamou šířené údaje v omyl ohledně možnosti koupě inzerovaného zboží značný počet spotřebitelů. Spotřebitelé se zlákáni reklamou dostavili za účelem koupě zboží do prodejen žalobce, a to ve větší míře, než by běžně činili. I pokud by žádný z těchto spotřebitelů v prodejnách žalobce nic jiného nezakoupil, což soud považuje za nepravděpodobné, lze spatřovat způsobilost předmětné reklamy zjednat prospěch žalobci v hospodářské soutěži na úkor jiných soutěžitelů – prodejců v témže oboru již v samotném přilákání velkého množství spotřebitelů do prodejen žalobce. Při návštěvě prodejny se tito spotřebitelé nepochybně mohli seznámit s nabídkou ostatního zboží prodávaného žalobcem a v paměti jim také utkvěl název a místo prodejny žalobce. Seznámení značného počtu potenciálních zákazníků s těmito údaji je bezesporu předpokladem k tomu, aby si někteří z nich právě v prodejnách žalobce určité zboží skutečně koupili, a to buď při první, či při některé z dalších návštěv. Předmětnou reklamou žalobce totiž zviditelnil více své obchodní jméno, spojení tohoto jména s prodejem určitých výrobků a místo svých provozoven. Žalobce jako obchodní soutěžitel tak zvýraznil své postavení na trhu a byl zachycen ve vědomí spotřebitele reklamy ve spojení s určitými výrobky nad rozsah obvyklé pozornosti. Z uvedeného soud dovozuje, že v daném případě reklamy byla naplněna její skutková podstata klamavé reklamy v tom, že tato reklama byla způsobilá vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.