Vydání 7/2007

Číslo: 7/2007 · Ročník: V

1246/2007

Katastr nemovitostí: zřejmý omyl při vedení a obnově katastru

Ejk 408/2006
Katastr nemovitostí: zřejmý omyl při vedení a obnově katastru
k § 8 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
k § 4 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky Ústřední správy geodézie a kartografie č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí*)
I. O zřejmý omyl ve smyslu § 8 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 344/1992 Sb., katastrálního zákona, nepůjde tam, kde by katastrální úřad v řízení o opravě chyby napravoval chybnou úvahu orgánu geodézie o tom, kdo měl být v době zakládání evidence nemovitostí oprávněným nebo povinným z právního vztahu, učiněnou v rámci šetření dle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí. O zřejmý omyl nepůjde rovněž tam, kde by katastrální úřad takové šetření orgánu geodézie zcela nahrazoval v případě, kdy není mimo jakoukoli pochybnost zřejmé, jak měl být dotčený právní vztah do operátu evidence nemovitostí vyznačen.
II. Pokud stav zápisů v pozemkové knize byl takový, že bylo zapsáno pouze věcné břemeno a tomu odpovídající právo již v pozemkové knize zapsáno nebylo, a výsledkem šetření orgánu geodézie dle § 4 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhl. č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, bylo neprovedení zápisu právního vztahu do evidence nemovitostí, nelze dospět k závěru, že by se jednalo o zřejmý omyl při zakládání evidence nemovitostí.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 26. 4. 2006, čj. 59 Ca 94/2005-34)
Věc:
Ing. Miloslav Š. proti Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Liberci, za účasti zúčastněných osob: 1) Jindřich Š., 2) Lenka M., o opravu chyby v katastrálním operátu.
Dne 12. 1. 2005 podal žalobce u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, návrh na zápis věcného břemene chůze a jízdy na povinný pozemek č. 652/1 v k. ú. S., a to ve prospěch žalobce jako vlastníka pozemku č. 973/3 v k. ú. B., s odkazem na zápis v knihovní vložce č. 63 pozemkové knihy.
Katastrální úřad provedl opravu údajů v katastru nemovitostí postupem podle § 8 odst. 4 katastrálního zákona a v souboru popisných informací zapsal věcné břemeno ke specifikovaným stavebním a pozemkovým parcelám ve prospěch přesně uvedených pozemků, mimo jiné ve vlastnictví žalobce. Svůj postup katastrální úřad odůvodnil tím, že předmětná služebnost byla do pozemkové knihy vložena na základě smlouvy ze dne 3.1.1888 a při zakládání evidence nemovitostí došlo k chybě, neboť služebnost nebyla z pozemkové knihy převedena do operátu evidence nemovitostí.
Protože ostatní účastníci řízení adresovali katastrálnímu úřadu nesouhlas s opravou chyby, katastrální úřad zahájil správní řízení a dne 25. 4. 2005 vydal podle § 8 odst. 5 katastrálního zákona rozhodnutí, kterým naopak vyslovil, že žádost žalobce o zápis věcného břemene je neodůvodněná a zápis tak, jak bylo původně oznámeno, nebude proveden. Katastrální úřad vyšel z toho, že věcné břemeno bylo zapsáno pouze v knihovní vložce č. 63 pozemkové knihy jako služebnost pro povinný pozemek, nikoli již v knihovní vložce č. 149, která obsahuje oprávněný pozemek. Dle katastrálního úřadu se ustanovení § 8 katastrálního zákona týká výlučně opravy chyby v katastrálním operátu, a s odkazem na § 29 odst. 1 katastrálního zákona lze podle cit. ustanovení napravit též chybu vzniklou při zakládání a vedení bývalé evidence nemovitostí; institut opravy chyby však nelze vztáhnout na chyby v zápisech v pozemkových knihách. Pokud tedy nebyl zápis věcného břemene převzat z pozemkové knihy do evidence nemovitostí, nejedná se o chybu podle § 8 katastrálního zákona a tento stav nelze jako chybu v katastru nemovitostí opravit.
Odvolání žalobce zamítl žalovaný rozhodnutím ze dne 18. 7. 2005 a rozhodnutí vydané v I. stupni potvrdil. Zdůraznil, že případný nesoulad mezi zápisy v knihovních vložkách veřejných knih a zápisy evidovanými v katastru nemovitostí, resp. nepřevzetí zápisu z pozemkové knihy do operátu nemovitostí, není chybou vzniklou zřejmým omylem ve smyslu platné právní úpravy. Není možné provádět podle veřejných pozemkových knih zápisy do katastru, neboť takový způsob zápisu do katastrálního operátu platné předpisy neumožňují. Pozemkové a železniční knihy netvoří ani součást katastrálního operátu. S odkazem na § 29 odst. 1 katastrálního zákona lze opravovat chyby vzniklé při zakládání a vedení evidence nemovitostí. Katastrální úřad zopakoval proces podle pravidel pro zakládání evidence právních vztahů a řešil to, co nebylo dovršeno v rámci druhé etapy komplexního zakládání evidence nemovitostí, tedy posoudil existenci předmětných věcných práv z hlediska skutečného stavu a správně rozhodl, že zápis věcných práv podle návrhu žalobce nelze v katastru nemovitostí provést. Pokud by katastrální úřad přistoupil na obnovení zápisu podle stavu v pozemkové knize, byl by právní vztah zapsán pouze u nemovitosti služebné; u nemovitosti panující by právo být zapsáno nemohlo, neboť nebylo zapsáno ani v pozemkové knize v knihovní vložce č. 149 pro katastrální obec B. Ani v písemné části katastrálního operátu by tak nebyla zajištěna vzájemná provázanost zápisu na listu vlastnictví u nemovitosti panující a nemovitosti služebné. Dle § 5 odst. 7 katastrálního zákona nemohou být rozhodnutím o opravě chyby dotčeny právní vztahy, pokud jejich změna není doložena listinou. Za takovou listinu nelze považovat smlouvu ze dne 3.1.1888, ve znění dodatku ze dne 25.4.1893, která nesplňuje náležitosti dle § 5 odst. 1 citovaného zákona.
Jak žalobce namítl v žalobě proti tomuto rozhodnutí, žalovaný nesprávně dovodil, že se žalobce domáhal opravy chyby v bývalém pozemkovém katastru. Žalobce odkázal na zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, a vyhlášku č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, která stanovila, že pro zápis právních vztahů ve druhé etapě bude užito podpůrně zápisů v dosavadních pozemkových knihách a bývalém pozemkovém katastru, a orgánům geodézie bylo uloženo zapsat do evidence nemovitostí toho, kdo podle výsledků šetření je oprávněným nebo povinným. V daném případě je zřejmé, že takové šetření nebylo konáno; nedostatek šetření je chybou a porušením zákona, a to při provádění druhé etapy zápisu právních vztahů do evidence nemovitostí po roce 1967, neboť v pozemkové knize u statku služebných věcné břemeno zapsáno bylo, a mělo být tedy přeneseno do evidence nemovitostí. Pokud se tak nestalo, jedná se o chybu, ke které došlo po 1. 4. 1964 při provádění zápisů do evidence nemovitostí, a k odstranění této chyby byl katastrální úřad povinen. Žalobce nesouhlasil s konstatováním, že katastrální úřad provedl řízení podle pravidel pro zakládání evidence právních vztahů, protože nekonal žádné ohledání, nevyslechl svědky, nehodnotil a nevzal v potaz písemná prohlášení, která žalobce v řízení předložil. Rovněž je mylný názor žalovaného, že oprava chyby musí být podložena listinou. V daném případě měla listinnou podobu pozemková kniha a smlouva ze dne 3.1.1888 včetně dodatku. Není rozhodné, zda listiny splňují nároky na listinu způsobilou pro zápis do katastru nemovitostí, neboť se jedná o opravu chyby. Z uvedených důvodů žalobce navrhl zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci k dalšímu řízení.
Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
V posuzovaném případě žalobce namítal, že opravou v katastrálním operátu měl katastrální úřad napravit chybu, k níž došlo při zakládání evidence nemovitostí v roce 1967, kdy nedošlo k převzetí zápisu práva odpovídajícího věcnému břemeni učiněného v pozemkové knize.
Oprava údajů v katastrálním operátu je upravena v § 8 katastrálního zákona. Podle § 8 odst. 1 písm. a) tohoto zákona katastrální úřad opraví na písemný návrh vlastníka nebo jiného oprávněného nebo i bez návrhu chybné údaje katastru, které vznikly zřejmým omylem při vedení a obnově katastru. Z kontinuální návaznosti katastrálního operátu na operát evidence nemovitostí (dle § 29 odst. 1 katastrálního zákona se operát evidence nemovitostí považuje za operát katastru nemovitostí) se obecně dovozuje, že postupem dle § 8 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona lze opravit i chyby vzniklé při zakládání a vedení bývalé evidence nemovitostí, zakládané a vedené podle zák. č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, od 1. 4. 1964 (shodně např. rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem čj. 15 Ca 110/2001, publ. v Soudní judikatuře ve věcech správních pod č. 870/2001).
Zakládání evidence nemovitostí upravovala vyhl. Ústřední správy geodézie a kartografie č. 23/1964 Sb., kterou se prováděl zák. č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí. Zápisy právních vztahů v evidenci nemovitostí byly prováděny postupně, od roku 1967 byly v tzv. druhé etapě zakládání evidence nemovitostí postupně zapisovány dosud nevyznačené právní vztahy. V této druhé etapě tak mělo dojít k vyznačení dosud nevyznačeného věcného břemene. Pro zápis právního vztahu mělo být dle § 4 odst. 2 vyhl. č. 23/1964 Sb. podpůrně použito zápisů v dosavadních pozemkových knihách, orgány geodézie však byly povinny zapsat do evidence nemovitostí toho, kdo byl podle výsledků šetření oprávněným nebo povinným. V souladu s § 10 zákona o evidenci nemovitostí postupovaly orgány geodézie při postupném zapisování dosud nevyznačených právních vztahů za součinnosti organizací, národních výborů, státních notářství a občanů, jichž se právní vztahy týkaly. Pokud bylo předmětem zápisu omezení vlastníka nebo uživatele, byly orgány geodézie povinny podle § 6 odst. 5 vyhl. č. 23/1964 Sb. zapsat současně s omezením i právo vlastnictví nebo užívání. Z právě uvedeného vyplývá, že při zapisování právních vztahů v druhé etapě zakládání evidence nemovitostí byly tehdejší orgány geodézie nadány oprávněním posuzovat, kdo je oprávněným a povinným z právního vztahu, byly tak oprávněny uvádět zápisy právních vztahů do souladu se skutečným stavem a společně s omezením právního vztahu byly povinny zapisovat i tomu odpovídající práva. To vše z důvodu, že od 1. 1. 1951 byla přerušena
kontinuita
konstitutivních zápisů do pozemkových knih a docházelo k tomu, že zápisy v pozemkových knihách se mohly odlišovat od skutečného stavu, neboť vlastnická práva, jakož i práva odpovídající věcným břemenům, vznikala samotnou smlouvou, byť se do pozemkových knih následně zapisovala.
Pokud ze strany orgánů geodézie došlo při zakládání evidence nemovitostí k chybě, lze ji však postupem dle § 8 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona napravit jen tehdy, pokud se jedná o zřejmý omyl při zakládání evidence nemovitostí. V daném případě však nelze považovat za zřejmý omyl, pokud orgán geodézie neučinil do evidence nemovitostí zápis ohledně věcného břemene a tomu odpovídajícího práva, když v pozemkové knize bylo zapsáno pouze věcné břemeno u nemovitosti služebné v knihovní vložce č. 63 pozemkové knihy. Pokud stav zápisů v pozemkové knize byl takový, že bylo zapsáno pouze věcné břemeno v knihovní vložce č. 63 a tomu odpovídající právo již v pozemkové knize zapsáno nebylo (z takto zjištěného stavu vyšla rozhodnutí správních orgánů a žádným z účastníků řízení nebyl tento skutkový stav zpochybněn) a výsledkem šetření orgánu geodézie dle § 4 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhl. č. 23/1964 Sb. bylo neprovedení zápisu právního vztahu do evidence nemovitostí, nelze dospět k závěru, že by se jednalo o zřejmý omyl při zakládání evidence nemovitostí.
O zřejmý omyl ve smyslu § 8 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona totiž nepůjde tam, kde by katastrální úřad v řízení o opravě chyby napravoval chybnou úvahu orgánu geodézie o tom, kdo měl být v době zakládání evidence nemovitostí oprávněným nebo povinným z právního vztahu, učiněnou v rámci šetření dle § 4 odst. 2 vyhl. č. 23/1964 Sb. O zřejmý omyl nepůjde rovněž tam, kde by katastrální úřad takové šetření orgánu geodézie zcela nahrazoval v případě, kdy není mimo jakoukoli pochybnost zřejmé, jak měl být dotčený právní vztah vyznačen. Institut opravy chyby vzniklé zřejmým omylem zásadně nemůže sloužit k posouzení, zda byl zápis do katastrálního operátu – a v důsledku návaznosti katastrálního operátu na operát evidence nemovitostí, případně zápis do operátu evidence nemovitostí – učiněn správně, či nikoli. Řízením o opravě chyby zásadně nelze řešit spory o existenci a obsah vlastnického či jiného věcného práva k nemovitosti, tedy ani spor o existenci a obsah práva odpovídajícího věcnému břemeni. Přitom z podané žaloby i obsahu správního spisu (viz návrhy důkazů ze strany žalobce k tomu, jak byly a jsou ze strany oprávněných užívány povinné pozemky, vyjádření zúčastněných osob ohledně dělení pozemků a přístupu k nim a ohledně obsahu a případného promlčení věcného břemene) je zřejmé, že mezi žalobcem a zúčastněnými osobami a ostatními účastníky řízení o opravě chyby jde právě o takový spor. Takový spor může řešit pouze obecný soud v občanském soudním řízení dle příslušných právních předpisů občanského práva.
Soud tedy ze shora uvedených důvodů neshledal ze strany katastrálního úřadu a žalovaného porušení § 8 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona, když správní orgány nevyhověly návrhu žalobce na opravu v katastrálním operátu provedením zápisu věcného břemene a práva tomu odpovídajícího, a žalobu jako nedůvodnou zamítl dle § 78 odst. 7 s. ř. s.
Pokud žalobce žalovanému vytýkal, že nesprávně vyšel z toho, že katastrální úřad posuzoval existenci věcného práva z hlediska skutečného stavu, lze dát žalobci za pravdu. Katastrální úřad, jak vyplývá z prvostupňového rozhodnutí, žádné takové šetření nečinil, vyšel pouze z toho, že zápisy v knihovních vložkách č. 63 a č. 149 pozemkové knihy byly rozporné a nepřevzetí zápisu z knihovní vložky č. 63 do evidence nemovitostí nelze považovat v takovém případě za chybu dle § 8 katastrálního zákona. Takový nedostatek odůvodnění napadeného rozhodnutí však nemohl být důvodem zrušení napadeného rozhodnutí, když – jak soud vysvětlil shora – právní závěr ohledně posouzení návrhu žalobce na opravu katastrálního operátu byl ze strany katastrálního úřadu i žalovaného učiněn v souladu s § 8 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona.
*) S účinností od 1. 1. 1993 zrušena zákonem ČNR č. 344/1992 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.