Vydání 8/2013

Číslo: 8/2013 · Ročník: XI

2862/2013

Katastr nemovitostí: zásada priority

Katastr nemovitostí: zásada priority
k § 8 a § 12 odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákonů č. 90/1996 Sb. a č. 349/2011 Sb. (v textu jen "zákon o zápisech")
V souladu se zásadou priority a s ohledem na povinnost katastrálního úřadu zkoumat návaznost předkládaných listin na předcházející zápisy se pořadí projednání či rozhodnutí o návrzích na zápis do katastru nemovitostí řídí, nestanovíli zákon jinak, dobou, ve které byly takové návrhy na zápis katastrálnímu úřadu doručeny. O nově došlém návrhu nebo podnětu ke shodné nemovitosti tak lze jednat nebo rozhodovat teprve poté, co bude projednán nebo bude rozhodnuto o návrhu na zápis, který má vůči nově došlému návrhu přednostní pořadí.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 4. 2013, čj. 9 Aps 11/2012-66)
Prejudikatura:
č. 2206/2011 Sb. NSS.
Věc:
Společnost s ručením omezeným PHL G. E. N. proti Katastrálnímu úřadu pro hlavní město Prahu o ochranu před nezákonným zásahem, o kasační stížnosti žalobce.
Žalovaný neprovedl záznam do katastru nemovitostí na základě návrhu žalobce podaného dne 25. 5. 2012 a následně mu ani nevrátil jím předložené listiny, v čemž žalobce spatřoval nezákonný zásah dle § 82 a násl. s. ř. s. Obrátil se proto s žalobou k Městskému soudu v Praze, který ji zamítl rozsudkem ze dne 13. 11. 2012, čj. 10 A 123/2012-37.
Městský soud konstatoval, že v projednávané věci bylo z listin předložených žalovaným zřejmé, že na LV č. 460 v k. ú. Nové Město byla vyznačena plomba. Dne 1. 2. 2006 byl katastrálnímu úřadu doručen návrh na vklad vlastnického práva na základě dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Tento návrh byl rozhodnutím žalovaného ze dne 20. 9. 2011 zamítnut. V této věci byla podána žaloba podle části páté občanského soudního řádu, řízení o ní je vedeno u městského soudu pod sp. zn. 33 C 7/2011, přičemž nebylo dosud pravomocně ukončeno.
V souladu se zásadou priority je katastrální úřad povinen zabývat se návrhy na vklad či provedení záznamu v tom pořadí, v jakém mu byly doručeny, a teprve poté, kdy je s definitivní platností vyřízen první návrh, může být přistoupeno k posouzení návrhů pozdějších. Podle § 12 odst. 2 zákona o zápisech, se pořadí zápisů v katastru řídí dobou, ve které byl návrh na zápis do katastru doručen katastrálnímu úřadu. Pokud probíhá řízení o návrhu na zápis do katastru s předstihem, nepoužije se § 145 odst. 2 věta třetí a čtvrtá správního řádu z roku 2004.
Ve smyslu § 5 odst. 5 zákona o zápisech má žaloba podaná podle části páté občanského soudního řádu odkladný účinek, a za definitivní vyřízení návrhu na vklad je proto nutno považovat až pravomocné skončení občanského soudního řízení. V případě vedení takového řízení ohledně určité nemovitosti jsou tedy jakékoliv vklady či záznamy týkající se této nemovitosti až do pravomocného ukončení řízení vyloučeny. Tomu ostatně odpovídá i termín "
plomba
" užívaný pro upozornění, že zapsaný právní vztah a další právo jsou dotčeny změnou.
Městský soud shledal jako plně logický názor žalovaného, dle kterého platí shora uvedené úvahy i pro návrh na provedení záznamu v katastru nemovitostí. Podle § 8 odst. 1 zákona o zápisech "[k]
atastrální úřad zjistí, zda je předložená listina bez chyb v psaní nebo počtech a bez jiných zřejmých nesprávností a zda navazuje na dosavadní zápisy v katastru
". Má-li tedy katastrální úřad zkontrolovat návaznost listin předložených k záznamu na dosavadní zápisy v katastru, musí být nejprve postaveno najisto, jak ostatní záznamy vypadají.
Tvrdil-li žalobce, že v projednávané věci na něj přešlo vlastnické právo k jím uváděným nemovitostem z jeho právního předchůdce, může být opodstatněnost takového tvrzení prověřena teprve tehdy, kdy je postaveno najisto, že jeho právní předchůdce v okamžiku svého zániku vůbec vlastníkem předmětných nemovitostí byl.
Vedení katastru nemovitostí je v prvé řadě činností evidenční a úkolem katastrálních úřadů není autoritativně rozhodovat o vlastnických právech k nemovitostem a případně rozhodovat spory v této oblasti. Výklad, podle kterého se katastrální úřad nemůže u nemovitostí, které mají vyznačenou plombu, zabývat jakýmikoliv dalšími listinami, ať už k provedení vkladu či záznamu, je proto zcela namístě. Veškerá tvrzení žalobce o tom, že jím předložené listiny jeho vlastnické právo potvrzují bez jakýchkoliv pochybností, proto byla irelevantní. Katastrální úřad totiž neodmítá zapsat žalobce jako vlastníka předmětných nemovitostí z toho důvodu, že by se snad domníval, že žalobce vlastníkem není, ale z toho důvodu, že tuto otázku zatím nemůže vůbec řešit. Teprve po odstranění všech plomb u předmětných nemovitostí může katastrální úřad přikročit k věcnému přezkoumání žalobcem předložených listin.
Lhůta pro provedení záznamu nemůže katastrálnímu úřadu po dobu trvání překážky v podobě předcházejícího návrhu běžet, tj. po dobu vyznačení plomby na příslušném listu vlastnictví, a to bez ohledu na to, že ve věci nelze vydat usnesení o přerušení řízení. Provedení záznamu do katastru nemovitostí není správním řízením, a proto není ani co přerušovat. Katastrální úřad tedy nemůže ani provést záznam do katastru nemovitostí, ani žalobci vrátit jím předložené listiny.
V kasační stížnosti žalobce (stěžovatel) namítal, že žalovaný neprovedl na základě jím podaného řádného návrhu záznam do katastru nemovitostí, a stav zápisu v katastru tak neodpovídal skutečnosti. Namísto stěžovatele byl jako vlastník předmětných nemovitostí zapsán jeho právní předchůdce. Tento nezákonný stav nezhojil ani městský soud, který se nevypořádal s judikaturou Nejvyššího správního soudu, zejména pak s usnesením rozšířeného senátu ze dne 16. 11. 2010, čj. 7 Aps 3/2008-98, č. 2206/2011 Sb. NSS.
Katastrální úřad nemůže zásadu priority aplikovat dogmatickým způsobem, neboť taková aplikace má za následek dlouhodobý zásah do vlastnického práva stěžovatele. V katastru nemovitostí je zapsán neexistující subjekt, právní předchůdce stěžovatele, přičemž jak tento právní předchůdce, tak stěžovatel se více jak 6 let snažil o uvedení stavu zápisu v katastru nemovitostí do souladu se skutečností.
Nečinnost katastrálního úřadu komplikovala stěžovateli nakládání s nemovitostmi, jejich správu a jednání s nájemci. Zapříčinila i vedení desítek soudních sporů, např. o zaplacení nájemného či nahrazení souhlasu ve smyslu § 185e o. s. ř., o určení vlastnictví apod. Aplikace této zásady nahrává tomu, kdo chce úmyslně blokovat zápis vlastnického práva ve prospěch oprávněné osoby. Nedůvodné návrhy tak mohou zablokovat nakládání s nemovitostmi na desítky let.
Bez provedení zápisu bylo postavení stěžovatele nejisté, provedení záznamu by naopak eliminovalo další zpochybňování vlastnického práva stěžovatele.
Katastrální úřad nebyl oprávněn při provádění záznamu postupovat analogicky dle § 145 odst. 2 věty druhé správního řádu z roku 2004, jak nesprávně uvedl městský soud. Pokud by zákonodárce chtěl, aby později zahájené záznamové řízení bylo automaticky přerušeno od jeho zahájení do vyřízení časově předcházejících návrhů, výslovně by to uvedl v zákoně. K stavení běhu 30denní lhůty pro vyřízení návrhu tak nemohlo dojít.
Městský soud vyložil nesprávně i § 5 odst. 5 zákona o zápisech, neboť uvedené ustanovení se týká výhradně vkladů. Předmětné ustanovení navíc řeší přerušení řízení nikoli od okamžiku zahájení řízení, ale až od okamžiku vydání rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad.
Městský soud dospěl k závěru, že vyřízení návrhu stěžovatele zejména bránilo probíhající řízení o vklad vlastnického práva, které bylo zahájeno dne 1. 2. 2006. Teprve dne 20. 9. 2011, tzn. po více jak 5 letech od zahájení řízení, vydal žalovaný zamítavé rozhodnutí. Poté byla ve věci podána civilní žaloba, jejíž vyřízení může trvat i několik let.
Pokud by se tedy dosavadní časový průběh tohoto řízení vynásobil počtem řízení s lepším pořadím, dostala by se projednávaná věc na řadu za několik desítek let. Zásadním pochybením soudu je však to, že nepřezkoumal, zda žalovaný v předcházejících řízeních dodržel všechny zákonem stanovené lhůty pro vyřízení věci a vydání rozhodnutí. Pokud by totiž žalovaný nedodržel v řízení zákonné lhůty pro vyřízení návrhu na vklad vlastnického práva, prodlení s vyřízením věci by se promítlo do všech navazujících řízení, včetně návrhu stěžovatele v projednávané věci.
Přestože stěžovatel souhlasil se závěrem soudu, že vedení katastru nemovitostí je v prvé řadě činností evidenční, nesprávný postup katastrálního úřadu může mít dalekosáhlé důsledky a způsobit nejistotu v právních vztazích, jakož i vyvolávání soudních sporů.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Předmětem sporu je tedy toliko otázka, zda v případě, kdy je katastrálnímu úřadu doručen návrh na provedení záznamu vlastnického práva, je úřad povinen takový záznam provést, a to bez ohledu na skutečnost, že předcházející návrh či návrhy na zápis do katastru nemovitostí, týkající se shodné nemovitosti, nejsou dosud s definitivní platností vyřešeny.
Úvodem je nutno připomenout, že jak
judikatura
Nejvyššího soudu, tak
judikatura
Ústavního soudu jasně stanovila, že na provedení záznamu se nevztahuje správní řád z roku 1967, který se naopak vztahuje na řízení o povolení vkladu. Tak např. Nejvyšší soud v usnesení ze dne 26. září 2005, sp. zn. 30 Cdo 2191/2005 konstatoval: "
Záznam v katastru nemovitostí má pouze
deklaratorní
(evidenční) účinky; zapisují se jím do katastru práva, která vznikla, změnila se nebo zanikla nezávisle na provedení záznamu, tj. nezávisle na činnosti katastrálního úřadu. Jejich existence nezávisí na tom, jestli jsou zapsána do katastru, či nikoliv. Záznam v žádném případě nemá právotvorné (
konstitutivní
) účinky. Na provedení záznamu se nevztahuje správní řád, který se vztahuje na řízení o povolení vkladu. Při provedení záznamu se nevydává žádné rozhodnutí; katastrální úřad je pouze oprávněn zjistit, zda předložená listina je bez chyb v psaní nebo počtech a bez jiných zřejmých nesprávností.
" Ústavní soud v usnesení ze dne 7. 4. 1999, sp. zn. II. ÚS 315/98, či v usnesení ze dne 3. 5. 1999, sp. zn. IV. ÚS 43/99, uvedl, že "
samotný zákon
[o zápisech]
výslovně tuto otázku v ustanoveních týkajících se záznamu neřeší, a to na rozdíl od ustanovení, která se týkají zápisu vlastnických a jiných věcných práv vkladem, kde v § 3 odst. 2 výslovně stanoví, že na řízení o povolení vkladu se vztahuje zákon o správním řízení, pokud tento zákon nestanoví jinak. Vzhledem tomu, že se záznamem, jako úkonem katastrálního úřadu, není spojen vznik, změna nebo zánik zapisovaných skutečností, nelze dovodit aplikovatelnost správního řádu ani pro proceduru mu předcházející.
"
Nejvyšší správní soud považuje za vhodné doplnit, že uvedená
judikatura
vycházela jednak z již neúčinného správního řádu z roku 1967 a dále z § 8 zákona o zápisech ve znění účinném do 31. 12. 2011, kdy uvedené ustanovení neobsahovalo povinnost katastrálního úřadu posoudit návaznost předložené listiny na předcházející zápisy.
Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu ve shora citovaném usnesení čj. 7 Aps 3/2008-98 posuzoval povahu úkonu katastrálního úřadu při provádění záznamu do katastru nemovitostí za účinnosti správního řádu z roku 2004. Ztotožnil se se závěrem, dle kterého historický zákonodárce zjevně neměl v úmyslu podrobit provedení či neprovedení záznamu proceduře běžného správního řízení, jaké probíhá ve věcech vkladů. Dospěl však k závěru, že úkony katastrálního úřadu podle § 7 a § 8 zákona o zápisech lze označit za tzv. jiné úkony podle § 158 odst. 1 správního řádu z roku 2004.
Jinými slovy aplikace správního řádu z roku 2004 na postup dle § 7 a § 8 zákona o zápisech vyloučena není. Z § 158 odst. 1 ve spojení s § 177 odst. 2 a § 180 odst. 2 správního řádu z roku 2004 vyplývá, že obecný procesní základ pro postupy správních orgánů při provádění těchto jiných úkonů vyplývá z ustanovení části čtvrté správního řádu z roku 2004, včetně ustanovení části druhé a třetí, na něž je odkazováno v § 154 uvedeného zákona.
Městský soud tedy na jedné straně správně dovodil, že správní řízení v projednávané věci neběží, a žádné usnesení o přerušení řízení o provedení záznamu tak nepřipadá v úvahu. Na druhé straně však také zcela správně dovodil, že lhůta pro provedení záznamu nemůže katastrálnímu úřadu běžet po dobu trvání překážky v podobě předcházejícího návrhu, tj. po dobu vyznačení plomby na příslušném listu vlastnictví, a to za přiměřené aplikace § 145 odst. 2 správního řádu z roku 2004.
Katastrální úřad je - za předpokladu, že jsou splněny zákonem předepsané podmínky pro provedení záznamu - povinen záznam jako faktický úkon spočívající v zanesení určitého údaje do katastru nemovitostí provést, a nesmí tedy záznam neprovést a vrátit listinu, jež má být podkladem provedení záznamu. Neučiní-li to, co mu zákon ukládá, ačkoli jsou podmínky k tomu splněny, pak postupuje protiprávně a zasahuje do práv a povinností toho, kdo se záznamu domáhá, případně i dalších osob, které mají veřejné subjektivní právo na to, aby jejich soukromá práva či soukromé povinnosti vztahující se k nemovitostem byly stanoveným způsobem za splnění předepsaných podmínek zaznamenány v katastru nemovitostí.
Zákonným předpokladem pro provedení záznamu je dle § 8 zákona o zápisech jednak to, že předložená listina nevykazuje chyby v psaní nebo počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti, a dále její návaznost na dosavadní zápisy v katastru nemovitostí. Pokud jsou tedy splněny uvedené předpoklady, katastrální úřad je povinen záznam provést; vykazuje-li naopak předložená listina uvedené nedostatky či nenavazuje-li na dosavadní zápisy, katastrální úřad vrátí listinu navrhovateli. Zdejší soud připomíná, že katastrální úřad je oprávněn listinu, na základě níž má být proveden záznam, zkoumat jen z hlediska vymezeného v § 8 uvedeného zákona.
Výše uvedené musí katastrální úřad skutečně učinit v 30denní lhůtě, stanovené v § 5 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Tato lhůta se však uplatní pouze za předpokladu, že katastrální úřad může zákonem stanovené předpoklady pro provedení záznamu posoudit. V opačném případě, tj. brání-li posouzení předložené listiny zákonem stanovená překážka, nemůže katastrální úřad objektivně konat, tj. ani nemůže provést záznam, ani nemůže navrhovateli vrátit předložené listiny. Námitka stěžovatele, dle které by v zákoně muselo být výslovné ustanovení o přerušení uvedené lhůty, proto není důvodná.
Za zákonem stanovenou překážku považuje zdejší soud nemožnost žalovaného dostát své povinnosti posoudit předloženou listinu z hlediska její návaznosti na předcházející zápisy, a to pro existenci nevyřízených (zaplombovaných) přednostních návrhů na zápis do katastru nemovitostí.
Uvedená povinnost byla do zákona o zápisech zakotvena zákonem č. 349/2011 Sb., a to z podnětu veřejného ochránce práv. V důvodové zprávě se k této povinnosti mimo jiné uvádí: "
Cílem navrženého ustanovení je
[...]
zápis záznamem provádět až v okamžiku, kdy bude jednoznačné, zda a komu svědčí zapisované právo.
" Dále je zde uvedeno, že "[z]
áznamem se provádí zápis do katastru nemovitostí mimo jiné i na základě soudních rozhodnutí. Velké problémy však praxi přináší, když soudní rozhodnutí je předloženo k záznamu, a na dosavadní zápisy v katastru nenavazuje. Může se tak stát, že je z katastru nemovitostí vymazáno na základě soudního rozhodnutí záznamem vlastnické nebo jiné věcné právo i bez vědomí dosavadního vlastníka. Lze konstatovat, že takový postup je protiústavní.
"
Výše uvedené problémy mohou samozřejmě nastat i v případě záznamu učiněného na základě jakékoliv jiné listiny osvědčující vlastnické právo určité osoby, pokud tato na předcházející záznamy nenavazuje.
V projednávané věci je nesporné, že na LV č. 460 pro k. ú. Nové Město je jako většinový spoluvlastník budovy č. p. 2074 na pozemku p. č. 31/2 (jehož spoluvlastnický podíl činí 7/8) a většinový spoluvlastník pozemku p. č. 31/2 (jehož spoluvlastnický podíl činí 7/8) v katastru nemovitostí zapsán právní předchůdce stěžovatele - společnost G. E. N., a.s. Dále je nesporné, že ke dni podání návrhu na záznam bylo k předmětným nemovitostem (tj. jak pozemku, vedenému jako p. č. 31/2, tak k budově č. p. 2074, která se nachází na pozemku vedeném jako p. č. 31/2) vyznačeno šest plomb upozorňujících na řízení o šesti návrzích na zápis vkladem, záznamem či poznámkou, které mají vůči návrhu stěžovatele podanému dne 25. 5. 2012 přednostní pořadí. V souladu s § 12 zákona o zápisech se pořadí zápisů v katastru řídí, pokud zákon nestanoví jinak, dobou, ve které návrh na zápis do katastru byl doručen katastrálnímu úřadu. Existují-li tedy návrhy s přednostním pořadím, katastrální úřad musí nejprve posoudit tyto návrhy a to za použití přiměřené aplikace § 145 odst. 2 správního řádu z roku 2004 ve smyslu § 158 odst. 1 ve spojení s § 180 odst. 2 téhož zákona.
Pokud pak jde o návrh na záznam vlastnického práva k budově č. p. 2074, zdejší soud ze spisu ověřil, že dne 1. 2. 2006 byl katastrálnímu úřadu doručen návrh na vklad vlastnického práva na základě dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Tento návrh na vklad vlastnického práva JUDr. Jany V. k 7/8 domu č. p. 2074 na pozemku p. č. 31/2 v k. ú. Nové Město byl rozhodnutím ze dne 29. 11. 2011 zamítnut. Proti tomuto rozhodnutí byla podána žaloba podle části páté občanského soudního řádu, o které vede řízení městský soud (sp. zn. 33 C 7/2011). Vázán § 87 odst. 1 s. ř. s., dle kterého Nejvyšší správní soud rozhoduje podle skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí, zdejší soud zjistil, že městský soud ve shora uvedené věci ke dni vydání tohoto rozhodnutí nerozhodl.
Zapsal-li by tedy žalovaný jako vlastníka 7/8 domu č. p. 2074 na pozemku p. č. 31/2, jakož i vlastníka 7/8 pozemku vedeného jako p. č. 31/2, stěžovatele, aniž by vyčkal rozhodnutí soudu o předcházejícím návrhu na zápis a aniž by posoudil veškeré ostatní návrhy na zápis, které mají vůči stěžovatelovu návrhu na zápis záznamem přednostní právo, porušil by jak § 8, tak § 12 zákona o zápisech.
Takový zápis by byl navíc předčasný, neboť pokud by kterýkoliv z přednostních, protichůdných návrhů byl do katastru nemovitostí ke dni jeho podání skutečně následně zapsán, nemohl by být naopak zapsán záznam navrhovaný stěžovatelem, a to právě pro nesplnění podmínky stanovené v § 8 zákona o zápisech.
Z uvedeného je zřejmé, že se žalovaný nezákonného zásahu nedopustil. Uplatnění zásady priority návrhů, která se vztahuje dle § 12 zákona o zápisech i na záznam, jakož i povinnost zkoumat návaznost katastru předkládaných listin na předcházející zápisy, není dogmatickým výkladem. Uplatnění této zásady naopak napomáhá k posílení základní funkce katastru, kterou je poskytování informací sloužících k ochraně práv k nemovitostem [§ 1 odst. 3 písm. a) katastrálního zákona]. Informace ze zápisu v katastru nemovitostí může ve společenských a právních vztazích splnit očekávaný význam jedině tehdy, je-li nadána pravdivostí. Neobsahuje-li katastr nemovitostí údaje, jež by bylo možno takto označit, právní subjekty jsou při jednání s důvěrou ve správnost zápisu vystaveny neodůvodněnému riziku.
Ze všech výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že městský soud nepochybil, pokud žalobu stěžovatele jako nedůvodnou zamítl. Protože v řízení nebyly shledány ani jiné nedostatky, ke kterým je Nejvyšší správní soud podle § 109 odst. 4 s. ř. s. povinen přihlížet z úřední povinnosti, kasační stížnost v souladu s § 110 odst. 1 větou poslední s. ř. s. jako nedůvodnou zamítl.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.