Vydání 5/2014

Číslo: 5/2014 · Ročník: XII

3025/2014

Katastr nemovitostí: totožnost věci v řízení o opravě chyby v katastrálním operátu; zápis poznámky o nařízení exekuce

Katastr nemovitostí: totožnost věci v řízení o opravě chyby v katastrálním operátu; zápis poznámky o nařízení exekuce
k § 48 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 8 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)xxx), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
Je-li důvodem poznámek o nařízení
exekuce
, jejichž výmazu se navrhovatel domáhá ze shodných důvodů vícero samostatnými návrhy na provedení opravy chyby v katastrálním operátu u různých katastrálních úřadů ve vztahu k jeho nemovitostem nacházejícím se v obvodu působnosti různých katastrálních úřadů, totožné usnesení soudu o nařízení
exekuce
, je předmětem jeho návrhů totožná věc ve smyslu § 48 odst. 1 správního řádu z roku 2004. Později doručený nesouhlas s oznámením katastrálního úřadu podle § 8 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, tak nemůže z důvodu tzv. překážky
litispendence
způsobit zahájení správního řízení o opravě chyby podle § 8 odst. 5 téhož zákona u (jiného) katastrálního úřadu.
(Podle usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2013, čj. 46 A 108/2013-17)
Prejudikatura:
č. 986/2006 Sb. NSS.
Věc:
Michal Š. proti Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj o opravu chyb v katastrálním operátu.
Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl o nařízení
exekuce
proti žalobci jako povinnému k vymožení pohledávky ve výši 7 800 Kč a toto rozhodnutí bylo v souladu s § 44 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), doručeno Katastrálnímu úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, jenž provedl zápis poznámky o exekuci. Uvedená částka byla uhrazena srážkou ze mzdy žalobce v červenci 2011.
Poté žalobce zjistil, že na jedné z jeho nemovitostí, na bytové jednotce v katastrálním území Slaný, je jeho vlastnické právo pořád omezeno. Požádal proto Katastrální pracoviště Slaný, organizační složku žalovaného, o opravu chyby v katastrálním operátu, o výmaz poznámky. Žalovaný svým přípisem ze dne 27. 8. 2013 neshledal tuto žádost opodstatněnou vzhledem k chybějícímu rozhodnutí o ukončení
exekuce
. Uvedl, že poznámku zapsal Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, v jeho sbírce listin se nachází předmětné usnesení o nařízení
exekuce
. Žalovaný žalobce instruoval o tom, že má možnost obrátit se s žádostí o prozkoumání postupu při zápisu poznámky na Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a pro případ, že žalobce bude nadále trvat na výmazu poznámky, jej poučil o nutnosti předložit příslušnému katastrálnímu úřadu pravomocné usnesení místně a věcně příslušného soudu o skončení
exekuce
nebo oznámení exekutora o skončení
exekuce
.
Žalobce se odvolal k Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Praze (dále jen „ZKI“). Ten svým přípisem ze dne 18. 10. 2013 žalobci sdělil, že napadený zápis byl ukončen jako bezpředmětný. Pokud jde o zápis na listu vlastnictví žalobce vycházející z usnesení obvodního soudu o nařízení
exekuce
, ten je podle zjištění z informačního systému katastru nemovitostí řešen Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, ve správním řízení o opravě chyby, jež doposud nebylo ukončeno. ZKI je příslušný podle § 4 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, k rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů, a proto v tuto chvíli nemůže v dané věci zaujímat žádné stanovisko s ohledem na riziko následného vznesení námitky podjatosti.
Žalobce se žalobou u Krajského soudu v Praze domáhal zrušení vyrozumění žalovaného ze dne 27. 8. 2013. Žalobce mimo jiné uvedl, že žalovaný prý poznámku vymaže, až žalobce předloží doklad o ukončení
exekuce
, to však není možné, neboť soud nemůže ukončit exekuci, kterou nenařídil a která nebyla provedena. Žalobce podal včas podle § 83 správního řádu odvolání, ale odvolací orgán je rozhodnutím ze dne 18. 10. 2013 zamítl, aniž by se vypořádal s jeho námitkami. Rozhodnutí je dle žalobce v rozporu s § 90 téhož zákona a jeho odůvodnění nemá náležitosti dle § 68 odst. 3 citovaného zákona. Odvolací orgán se odvolává na jakési správní řízení vedené jiným katastrálním úřadem, které se však nemůže s ohledem na § 11 odst. 1 písm. b) správního řádu nemovitosti žalobce týkat.
Soud v reakci na žalobní tvrzení pořídil výpis z katastru nemovitostí k předmětné bytové jednotce, z něhož zjistil, že žalobce je jejím polovičním podílovým spoluvlastníkem. V části C listu vlastnictví bylo uvedeno omezení spoluvlastnického práva žalobce v důsledku nařízení
exekuce
, a to na základě předložené listiny v podobě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1, jež je uložena na Katastrálním pracovišti Praha. Poznámka byla zapsána v řízení vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Řízení, v němž byl účastníkem žalobce v roli povinného, bylo založeno dne 11. 10. 2012 a ukončeno bylo po provedení záznamu na základě již zmíněného usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 o nařízení
exekuce
. V závěru údajů ve výpisu z katastru nemovitostí byla též poznámka, že údaje ve výpisu jsou dotčeny změnou právních vztahů v rámci tehdy již skončeného řízení před žalovaným o žádosti žalobce o opravu chyby v katastrálním operátu. Řízení bylo zahájeno dne 7. 8. 2013 a dne 9. 10. 2013 bylo ukončeno s odkazem na bezpředmětnost záznamu.
Z informace o průběhu řízení vedeného před Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, soud zjistil, že se jednalo o řízení o opravě chyby v katastrálním operátu dožadující se výmazu poznámky o nařízení téže
exekuce
ve vztahu k nemovitostem v katastrálním území Benice, obci Praha. Řízení bylo zahájeno dne 14. 3. 2013, v jeho rámci měl dne 8. 4. 2013 žalobce sdělit nesouhlas s opravou, který následně na základě výzvy katastrálního úřadu dále doplnil. Správní řízení mělo být následně zahájeno dne 8. 7. 2013 a posledním zaznamenaným úkonem v řízení je dotaz katastrálního úřadu u ZKI na místní příslušnost. Řízení dosud nebylo ukončeno.
Krajský soud žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
Soud podanou žalobu posoudil podle části třetí hlavy druhé dílu prvního soudního řádu správního jako žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, současně ji však s ohledem na znění žalobního petitu posuzoval i jako žalobu na ochranu proti nezákonnému zásahu správního orgánu podle části třetí hlavy druhé dílu třetího soudního řádu správního. Po zhodnocení listin předložených žalobcem a listin obstaraných v této souvislosti soudem prostřednictvím elektronického přístupu do katastru nemovitostí však soud dospěl k závěru, že žaloba je nepřípustná a jako taková musí být odmítnuta. Primárním důvodem je žalobcovo nepochopení postupu při zápisu poznámky o zatížení vlastnického práva do katastru nemovitostí a postupu navazujícího na podání žádosti o opravu chyby v katastrálním operátu a z toho plynoucí nesprávná volba procesního postupu. Žalovanému lze pouze vytknout, že v tomto směru žalobce o algoritmu procesního postupu podle § 8 katastrálního zákona nepoučil, samotný nedostatek tohoto poučení však nemůže mít za následek jiný výsledek řízení před soudem.
Postup navazující na podání žádosti o opravu chyby v katastrálním operátu upravuje § 8 katastrálního zákona. Podle odstavce 1 zmíněného ustanovení katastrální úřad opraví na písemný návrh vlastníka nebo jiného oprávněného nebo i bez návrhu chybné údaje katastru, které vznikly
„a) zřejmým omylem při vedení a obnově katastru,
b) nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu v katastrální mapě a při výpočtu výměr parcel, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím předpisem
“. Podle odstavce 2 téhož ustanovení katastrální úřad opraví také „
chybné údaje katastru, které vznikly nesprávnostmi v listinách, podle nichž byly zapsány, na základě opravy listiny provedené tím, kdo listinu vyhotovil nebo kdo je oprávněn opravu listiny provést
“. „
Opravu na základě návrhu podle odstavce 1 provede katastrální úřad do 30 dnů, ve zvlášť odůvodněných případech do 60 dnů, ode dne doručení návrhu
“ (§ 8 odst. 3). „
Oznámení o provedené opravě nebo o tom, že opravu na návrh neprovedl, protože se nejedná o chybu, doručí katastrální úřad vlastníkovi a jinému oprávněnému
“ (§ 8 odst. 4). „
Sdělí-li do 30 dnů od doručení oznámení vlastník nebo jiný oprávněný katastrálnímu úřadu, že s provedenou opravou nebo s tím, že se nejedná o chybu, nesouhlasí, vydá katastrální úřad rozhodnutí ve věci. Proti rozhodnutí je možno podat odvolání k zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu, v jehož obvodu je dotčená nemovitost.
“ (§ 8 odst. 5).
Z textu katastrálního zákona vyplývá, že katastrální úřad bez dalšího buď zapíše ve stanovené lhůtě opravu do katastru, nebo takovou opravu neprovede. V obou případech navrhovateli zašle oznámení. Od doručení tohoto oznámení běží navrhovateli 30denní lhůta k podání případného nesouhlasu s vyřízením jeho návrhu. Teprve pokud katastrální úřad obdrží nesouhlas oprávněné osoby s výsledkem vyřízení jejího návrhu, vydá správní rozhodnutí, které lze napadnout opravným prostředkem (odvoláním). Teprve na základě takového nesouhlasu dochází k zahájení správního řízení (viz též Kolektiv autorů. Komentář ke katastrálnímu zákonu.
Právní rádce
, 1995, č. 11, s. 36).
Pokud by měla být žaloba posouzena jako žaloba proti správnímu rozhodnutí ve smyslu § 65 s. ř. s., je nutné uzavřít, že zde doposud žádné soudem přezkoumatelné rozhodnutí vydáno nebylo, a správní soud tak nemá co podrobit přezkumu. Napadené oznámení žalovaného nemá žalobcem namítané náležitosti správního rozhodnutí právě proto, že rozhodnutím správního orgánu (v souladu s právní úpravou obsaženou v katastrálním zákoně) není. Žalobu domáhající se zrušení vyjádření žalovaného ze dne 27. 8. 2013 je tudíž třeba odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. d) a § 70 písm. a) s. ř. s. jako žalobu nepřípustnou.
Soud neměl důvod žalobce vyzývat k opravě podané žaloby s ohledem na obsah jejího odůvodnění, z něhož plyne, že ve věci podával odvolání a že v tomto směru obdržel i „
rozhodnutí
“ odvolacího orgánu. Jednak
petit
žaloby výslovně požaduje zrušení „
rozhodnutí
“ žalovaného a nikoliv zrušení „
rozhodnutí
“ ZKI, jednak i pro vyjádření ZKI ze dne 18. 10. 2013 platí, že není rozhodnutím napadnutelným žalobou před správními soudy [§ 46 odst. 1 písm. d) a § 70 písm. a) s. ř. s.]. Proti oznámení katastrálního úřadu podle § 8 odst. 4 katastrálního zákona totiž není odvolání přípustné, a podání žalobce tak nemohl ZKI věcně projednávat. Odvolání žalobce ze dne 27. 9. 2013 však mělo být posouzeno ve smyslu § 37 odst. 1 správního řádu podle svého obsahu právě jako nesouhlas s oznámením žalovaného ve smyslu § 8 odst. 5 katastrálního zákona a ve věci mělo být vydáno správní rozhodnutí, jež by již odvoláním u ZKI napadnutelné bylo.
V tomto směru však z přípisu ZKI vyplynula podstatná informace, že ve věci sporné poznámky je již vedeno řízení o opravě chyby pod sp. zn. OR-308/2013-101 Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha. Jak soud dále zjistil z informací o řízení, v daném případě již na základě nesouhlasu žalobce bylo zahájeno správní řízení, nicméně ve věci samé ještě nebylo vydáno rozhodnutí, neboť panují nejasnosti o místní příslušnosti katastrálních úřadů k rozhodování o opravě chyby, jež má spočívat v zapsání poznámky o nařízení
exekuce
.
Podle § 48 odst. 1 správního řádu „[z]
ahájení řízení u některého správního orgánu brání tomu, aby o téže věci z téhož důvodu bylo zahájeno řízení u jiného správního orgánu
“.
Podle § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostemxxx) (dále jen „zákon o zápisech“), zapíše katastrální úřad poznámku mj. i na základě doručeného rozhodnutí nebo oznámení soudu či soudního exekutora či k doloženému návrhu toho, v jehož prospěch má být poznámka zapsána, a to „
na základě usnesení o nařízení exekuce6e)
“, pokud povinným není stát. Poznámka pod čarou 6e) odkazuje na § 44 odst. 3 exekučního řáduxxxxxx), v jehož druhé větě se určuje, že „[s]
oud nařídí exekuci, aniž by stanovil, jakým způsobem má být
exekuce
provedena
“. Podle § 44 odst. 4 exekučního řádu se dále stanoví, že „[j]
e-li v katastru nemovitostí zapsáno vlastnické právo povinného, usnesení se doručí katastrálnímu úřadu, v obvodu jehož územní působnosti se nachází sídlo soudu, který exekutora pověřil
“.
Z kontextu ustanovení exekučního řádu a navazujícího ustanovení zákona o zápisech předně plyne, že poznámka o nařízení
exekuce
se nezapisuje k dílčí, v rozhodnutí určené nemovitosti, nýbrž ke všem nemovitostem povinného, jež jsou v katastru nemovitostí evidovány. Je to tak ve své podstatě spíše poznámka k osobě (než poznámka k evidované nemovitosti) projevující se napříč všemi údaji evidovanými pro povinného v evidenci katastru nemovitostí, na což reaguje i specifický § 44 odst. 4 exekučního řádu zakládající speciální místní příslušnost jediného katastrálního úřadu pro zápis takové poznámky bez ohledu na to, v jakých obvodech jsou umístěny poznámkou dotčené nemovitosti. Z uvedeného pak vyplývá, že není ani vyloučena shodně fungující místní příslušnost k vedení řízení o opravě chyby spočívající právě v údajném nesprávném zápisu poznámky o nařízení
exekuce
, neboť jinak by byl navrhovatel v případě vlastnictví nemovitostí v obvodech několika různých katastrálních úřadů nesmyslně zatěžován nutností podávat návrh na provedení opravy u každého z dotčených katastrálních úřadů (a obdobně by byla zatěžována veřejná správa několikanásobným řešením obdobného problému týkajícího se většího množství nemovitostí totožného povinného). Proto ani skutečnost, že se řízení před Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, týká jiných nemovitostí žalobce v katastrálním území Benice, nemá za následek odlišnost předmětu obou řízení.
Dále je třeba uvést, že fakt, že v totožné věci již běží řízení u jiného katastrálního úřadu, zakládá tzv. překážku
litispendence
, která brání správnímu orgánu zahájit správní řízení, a to bez ohledu na to, zda již dříve zahájené řízení probíhá u něj nebo u správního orgánu jiného, a bez ohledu na skutečnost, zda jiný správní orgán je či není k vedení řízení místně či věcně příslušný. Pokud již k zahájení řízení došlo, pak později zahájené řízení musí být zastaveno podle § 66 odst. 2 správního řádu. Případné vady v příslušnosti správního orgánu, u něhož bylo řízení v totožné věci zahájeno dříve, budou řešeny běžným způsobem podle § 11, § 12 a dalších ustanovení správního řádu, nikoliv zastavením dříve zahájeného správního řízení ve prospěch řízení pozdějšího u správního orgánu, jenž je k řízení příslušný.
Z uvedeného tak plyne, že námitka žalobce, že řízení vedené před Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, zahájené dne 8. 7. 2013 v návaznosti na (pravděpodobně) odstranění vad nesouhlasu žalobce s oznámením katastrálního úřadu, je pro řízení vedené u žalovaného irelevantní, není důvodná. Protože obsahem uvedeného správního řízení o opravě chyby v katastrálním operátu podle § 8 odst. 5 katastrálního zákona je zápis totožné poznámky, nemohl žalovaný ani ZKI reagovat jinak, než právě formou sdělení, neboť ani případný nesouhlas žalobce s oznámením žalovaného (resp. posouzení podaného odvolání podle jeho obsahu jako nesouhlas) nemohl již s ohledem na překážku uvedenou v § 48 odst. 1 správního řádu zahájit v pořadí druhé správní řízení podle § 8 odst. 5 katastrálního zákona. Byť přípis ZKI není odůvodněn zrovna nejlépe, neboť problém překážky
litispendence
výslovně nepojmenovává (lze jej vytušit spíše jen „
mezi řádky
“), je správným řešením procesně spletité kauzy žalobce. Řešení žalobcem namítané nesprávnosti zápisu poznámky o nařízení
exekuce
totiž musí vzejít z řízení před Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, jež bylo zahájeno jako první.
Zatímco oprava chyb v katastrálním operátu se provádí (v případě vyhovění návrhu) bez vydání správního rozhodnutí (obdobně viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 8. 2006, čj. 2 As 58/2005-125, č. 986/2006 Sb. NSS) a tímto úkonem katastrální úřad může zasáhnout do práv osob, jejichž práva jsou v katastru nemovitostí evidována, lze provedení opravy považovat za (nezákonný) zásah podle § 82 a násl. s. ř. s. V případě neprovedení opravy však o nezákonný zásah jít nemůže, neboť v takové situaci, využije-li navrhovatel procesní postup podle § 8 odst. 5 katastrálního zákona, je ochrana navrhovatele zajištěna prostřednictvím žaloby proti rozhodnutí vydanému katastrálním úřadem. Pokud by na základě nesouhlasu navrhovatele rozhodnutí podle § 8 odst. 5 katastrálního zákona vydáno nebylo, má pro svou ochranu k dispozici žalobu na ochranu proti nečinnosti podle § 79 a násl. s. ř. s.
Z uvedeného tak vyplývá, že žaloba na ochranu proti nezákonnému zásahu, jíž by snad mohla odpovídat část žalobního petitu domáhající se uložení povinnosti žalovanému do 3 dnů odstranit v údajích katastru nemovitostí poznámku o nařízení
exekuce
, je taktéž nepřípustná, a to s ohledem na prostředky ochrany popsané v předchozím odstavci, jež jsou žalobci k dispozici přednostně. Z § 85 s. ř. s. se totiž podává, že žaloba na ochranu před nezákonným zásahem má subsidiární povahu a je nepřípustná všude tam, kde se lze domoci ochrany jinými právními prostředky. (...)
xxx
) S účinností od 1. 1. 2014 zrušen zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
xxx
) S účinností od 1. 1. 2014 zrušen zákonem č. 256/2013 Sb.
xxxxxx
)
S účinností od 1. 1. 2013 byl § 44 exekučního řádu změněn zákonem č. 396/2012 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.