Vydání 3/2005

Číslo: 3/2005 · Ročník: III

497/2005

Kasační stížnost proti rozhodnutí o procesním nástupnictví

Ej 605/2004
Řízení před soudem: kasační stížnost proti rozhodnutí o procesním nástupnictví
k § 104 odst. 1, 2 a 3 soudního řádu správního
k § 107 odst. 2 občanského soudního řádu
Proti rozhodnutí soudu o procesním nástupnictví vydanému podle § 107 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. je přípustná kasační stížnost.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 11. 2004, čj. 2 Afs 48/2004-108)
Věc:
Bc. Miroslav Š. v P. a spol. proti Finančnímu ředitelství pro hl. m. Prahu o procesní nástupnictví, o kasační stížnosti žalobce.
Původní žalobce Alexandr Z. u Městského soudu v Praze napadl žalobou rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 4. 2001, jímž bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 5 ze dne 6. 10. 1999, o uplatnění zástavního práva na finanční prostředky na účtu vedeném u České spořitelny, a.s., obvodní pobočka v Praze 5. Původní žalobce v průběhu řízení zemřel.
Městský soud z pravomocného usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 26. 8. 2003 zjistil, že původní žalobce zanechal závěť, v níž ustanovil dědici svého veškerého nemovitého majetku své tři děti - Jiřího, Moniku a Alexandru Z. - a dědici veškerého ostatního majetku rovným dílem svou manželku Moniku Z. a Miroslava Š. Mezi dědici pak byla uzavřena dohoda o vypořádání dědictví, která byla uvedeným usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 schválena. Z obsahu tohoto usnesení nevyplynulo, že by některý z dědiců nabyl finanční prostředky na předmětném bankovním účtu, a proto Městský soud v Praze usnesením ze dne 11. 12. 2003 rozhodl podle § 107 odst. 1, 2 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s., že na místě zemřelého původního žalobce bude v řízení pokračovat se všemi dědici zemřelého.
Usnesení o procesním nástupnictví však první žalobce Miroslav Š. (dále "stěžovatel") napadl kasační stížností. Stěžovatel žádal, aby Nejvyšší správní soud usnesení zrušil; namítal, že skutkové zjištění, ze kterého soud v napadeném usnesení vycházel, nemá oporu ve spisech a je s nimi v rozporu, a v důsledku toho soud nesprávně posoudil, kdo je právním nástupcem původního žalobce. Podle stěžovatele byla totiž otázka vlastnictví peněžních prostředků na účtu vedeném u České spořitelny v dědickém řízení pravomocně rozhodnuta, a to usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 30. 4. 2003. Podle tohoto rozhodnutí je vlastníkem peněžních prostředků na uvedeném účtu pozůstalá manželka Monika Z. Stěžovatel rovněž uvádí, že tato skutečnost byla městskému soudu známa nejen z dědického spisu, ale i z obsahu podání jeho advokáta.
Nejvyšší správní soud za účelem provedení důkazů nařídil ve věci jednání; poté usnesení v napadené části zrušil a věc vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud musel před věcným přezkoumáním nejprve vážit, zda je kasační stížnost proti rozhodnutí o procesním nástupnictví přípustná. Podle § 104 odst. 1 až 3 s. ř. s. je nepřípustná kasační stížnost ve věcech volebních a ve věcech místního referenda, dále kasační stížnost, která směřuje jen proti výroku o nákladech řízení nebo proti důvodům rozhodnutí soudu, a rovněž kasační stížnost směřující proti rozhodnutí, a) jímž soud rozhodl znovu poté, kdy jeho původní rozhodnutí bylo zrušeno Nejvyšším správním soudem; to neplatí, je-li jako důvod kasační stížnosti namítáno, že se soud neřídil závazným právním názorem Nejvyššího správního soudu, b) jímž se pouze upravuje vedení řízení, nebo c) které je podle své povahy dočasné. Bylo tak třeba posoudit, zda rozhodnutí o procesním nástupnictví podle § 107 odst. 1, 2 o. s. ř., § 64 s. ř. s. není rozhodnutím, jímž se pouze upravuje vedení řízení. Rozhodnutí, jimiž se pouze upravuje vedení řízení, jsou v zásadě usnesení vydaná v průběhu řízení, která nemají vliv na rozhodnutí o věci samé. Jedná se tak o rozhodnutí, u kterých odnětí možnosti brojit proti nim kasační stížností stěžovatele v jeho právech účastníka řízení nikterak nezkracuje. Rozhodnutí o procesním nástupnictví, kterým soud určí, kdo nastoupí na místo účastníka řízení, který ztratil způsobilost být účastníkem řízení, však dle názoru Nejvyššího správního soudu mezi tato rozhodnutí nepatří. Jedná se totiž o rozhodnutí, kterým je natolik zasahováno do práv procesního nástupce, že je třeba, aby proti němu mohl procesní nástupce uplatnit opravný prostředek. Kasační stížnost je tak přípustná. (...)
Stěžovatel v kasační stížnosti namítá, že vlastníkem finančních prostředků na uvedeném účtu se stala pouze manželka zemřelého žalobce Monika Z., jak vyplývá z usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 30. 4. 2003.
Kdo je procesním nástupcem fyzické osoby, která ztratila způsobilost být účastníkem řízení, v řízení, ve kterém jeho povaha dovoluje pokračovat, stanoví § 107 odst. 2 o. s. ř., § 64 s. ř. s. Procesní nástupnictví je odvozeno od nástupnictví hmotněprávního. Procesním nástupcem je proto vždy ten, kdo podle hmotného práva převzal právo nebo povinnost, o něž v řízení jde. Procesním nástupcem fyzické osoby, která zemřela, jsou zpravidla její dědici, popřípadě ti z nich, kteří podle výsledků dědického řízení převzali právo nebo povinnost, o něž v řízení jde. V dané věci je předmětem řízení soudní přezkum rozhodnutí žalovaného správního orgánu, kterým bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí finančního úřadu o uplatnění zástavního práva na finanční prostředky na účtu vedeném u České spořitelny, a.s., obvodní pobočka v Praze 5, číslo účtu ... Procesní nástupnictví tak bude v tomto řízení odvozeno od vlastnictví finančních prostředků na předmětném bankovním účtu.
Z usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 30. 4. 2003 (které městský soud vyžádal až po rozhodnutí o procesním nástupnictví) Nejvyšší správní soud zjistil, že pozůstalé manželce Monice Z. patří mimo jiné zůstatek vkladu na sporožirovém účtu vedeném u ČS, a.s., pobočka Praha 5, číslo účtu ... ve výši 481 767,50 Kč. Rozhodnutím Finančního úřadu pro Prahu 5 ze dne 6. 10. 1999 však bylo uplatněno zástavní právo na finanční prostředky na účtu vedeném u České spořitelny, a.s., obvodní pobočka v Praze 5, číslo účtu ...; tedy shoduje se specifický symbol obou účtů i pobočka, u které jsou vedeny, avšak neshodují se čísla účtů. Ze zprávy vyžádané Nejvyšším správním soudem od České spořitelny, a.s., obvodní pobočky v Praze 5 (ze dne 30. 9. 2004), bylo zjištěno, že se jedná o totožný sporožirový účet, u něhož pouze došlo ke změně bankovního spojení.
Z důkazů provedených při jednání Nejvyššího správního soudu jednoznačně vyplývá, že po smrti žalobce Alexandra Z. se prostředky na bankovním účtu, vůči kterému směřuje rozhodnutí finančního úřadu a žalovaného a které byly předmětem dědictví po Alexandru Z., nestaly ani zčásti vlastnictvím stěžovatele a nejsou u něho splněny podmínky procesního nástupnictví ve smyslu § 107 odst. 2 o. s. ř., § 64 s. ř. s. Městský soud, který vycházel pouze z usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 26. 8. 2003, neměl k dispozici všechny rozhodné podklady pro posouzení otázky procesního nástupnictví po původním žalobci Alexandru Z. a o procesním nástupnictví stěžovatele rozhodl na základě neúplných podkladů; důkazy v úplnosti shromážděné totiž vyvozenému procesnímu nástupnictví nenasvědčují.
V této části je proto kasační stížností napadené usnesení městského soudu v rozporu se zákonem a soud je vydal na základě nedostatečného zjištění skutečného stavu věci. Usnesení tedy trpí vadou uvedenou v § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.
(oš)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.