Vydání 12/2011

Číslo: 12/2011 · Ročník: IX

2447/2011

Hospodářská soutěž: zakázané dohody; samostatný produkt relevantního trhu; telekomunikace

Hospodářská soutěž: zakázané dohody; samostatný produkt relevantního trhu Telekomunikace: povaha dobíjecích kupónů; telekomunikační činnost
k § 2 odst. 2 a § 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)
k § 13 a § 82 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů*)
I. Dobíjecí kupóny služby Oskarta nejsou samostatným produktem, nemohou tedy existovat bez služeb poskytovaných stěžovatelem (poskytovatelem telekomunikačních služeb). Představují pouze prostředek platby za služby, které samy tvoří produkt relevantního trhu (ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže). Poptávka po dobíjecích kupónech není fakticky poptávka po "
dobíjecích kupónech
", ale poptávka po službách stěžovatele, které je možné po dobití pomocí kupónu využívat. Dobíjecí kupón a poskytovaná služba jsou neoddělitelně spojeny a objektivně tvoří jeden celek a jejich umělé oddělení není možné.
II. Dobíjecí kupóny představují balíček předplacených služeb mobilního operátora (
prepaid
balíček), jsou považovány za druh telekomunikační činnosti (§ 13 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích), resp. součást telekomunikačních služeb (vedle
postpaid
služeb).
III. Konečný spotřebitel si prostřednictvím distributorů nekupuje "
dobíjecí kupón
", ale nakupuje službu operátora, která je závazně stanovena. Má-li tudíž poskytovatel telekomunikačních služeb dostát povinnosti uložené mu zákonem, tj. poskytovat služby za předem stanovené a vyhlášené ceny (§ 82 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích), nelze mu přičítat protisoutěžní jednání a ustanovení v distributorských smlouvách o konečných prodejních cenách posoudit jako zakázané dohody (ve smyslu § 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 3. 2011, čj. 5 Afs 20/2010-353)
Prejudikatura:
rozsudek Soudního dvora ze dne 6. 4. 2009,
T-Mobile Netherlands
(C-8/08, Sb. rozh., s. I-4529).
Věc:
Akciová společnost Vodafone Czech Republic proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobce.
Žalovaný svým rozhodnutím ze dne 9. 7. 2002 shledal, že žalobce porušil zákaz obsažený v § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže, neboť uzavřel zakázané dohody o cenách, které vedly k narušení hospodářské soutěže na trhu dobíjecích kupónů pro předplacenou službu
Oskarta
. Porušení zákazu se měl dopustit tím, že v 11 distributorských smlouvách zavázal distributory k dodržování pevné prodejní ceny kupónů stanovené ceníkem stěžovatele. Za toto porušení žalovaný uložil žalobci pokutu ve výši 6 500 000 Kč, zakázal mu plnění těchto dohod a uložil mu opatření k nápravě spočívající v odstranění zakázaných smluvních ustanovení z jednotlivých smluv a v informování správního orgánu o takto provedených změnách.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce rozklad. Předseda žalovaného výrokovou část rozhodnutí I. stupně svým rozhodnutím ze dne 10. 5. 2004 změnil z hlediska užití právních předpisů, které se na dané protisoutěžní jednání aplikují či aplikovaly. Konstatoval, že ochrana hospodářské soutěže v době před účinností zákona č. 143/2001 Sb. byla zajišťována na základě zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže; oba tyto předpisy stanovily shodně zákaz dohod mezi soutěžiteli, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže; v demonstrativním výčtu potom oba zákony na prvním místě uvádějí dohody o přímém nebo nepřímém určení cen. K protiprávnímu jednání došlo přitom za účinnosti starého i nového zákona, a to v době od uzavření specifikovaných smluv do 30. 6. 2001. Proto v novém výroku deklaroval rovněž porušení § 3 zákona č. 63/1991 Sb., neboť se jedná o týž pokračující správní delikt - tato deklarace však nebyla postižena sankcí.
Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného v II. stupni žalobou. Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 22. 10. 2005 rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 7. 2002 ve spojení s rozhodnutím ze dne 10. 5. 2004 změnil tak, že uloženou pokutu ve výši 6 500 000 Kč snížil na částku 3 000 000 Kč.
Proti tomuto rozsudku podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost; Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 16. 11. 2007, čj. 5 Afs 171/2006-245, rozsudek krajského soudu zrušil, neboť krajský soud porušil § 51 s. ř. s. tím, že rozhodl o věci bez nařízení jednání, ačkoli stěžovatel výslovně uvedl, že nesouhlasí s tím, aby bylo rozhodnuto bez nařízení jednání. Krajský soud poté rozsudkem ze dne 13. 10. 2009 žalobu zamítl.
Proti rozsudku krajského soudu ze dne 13. 10. 2009 podal stěžovatel kasační stížnost, v níž uvedl, že je přesvědčen o nesprávném určení relevantního trhu žalovaným, předsedou žalovaného i krajským soudem, když ti stanovili relevantním trhem "
trh dobíjecích kupónů pro předplacenou službu Oskarta
". Krajský soud tvrdí, že dobíjecí kupóny služby
Oskarta
jsou produktem, který je s dobíjecími kupóny jiných telefonních operátorů nezaměnitelný. Podle stěžovatele se soud mýlí, a to zejména z toho důvodu, že dobíjecí kupón není zbožím ani službou, ale pouze hmotným zachycením předplacení služeb stěžovatele. Na dobíjecím kupónu je pod ochrannou stíratelnou vrstvou uveden unikátní bezpečnostní kód, po jehož zadání přes mobilní telefon zákazník potvrdí operátorovi předplacení služeb a operátor ve svých systémech odpovídajícím způsobem upraví částku, za kterou může zákazník od operátora čerpat poskytované služby. Samotný kupón není konzumovatelný jako služba či zboží. Jinými slovy, jedná se o stejný mechanismus jako je úhrada služeb až po jejich vyčerpání. Rozdíl mezi placením po vyčerpání služeb (tzv. "
postpaid
") a placením před vyčerpáním služeb (tzv. "
prepaid
") je pouze a právě v časovém okamžiku platby a v technickém řešení platby, tj. zejména ve způsobu vybírání poplatků za poskytnuté služby. Pokud by tedy žalovaný měl dospět k závěru, že v případě předplacených kupónů se jedná o samostatný
relevantní
trh, měl by jako samostatný
relevantní
trh vymezit i trh fakturace telekomunikačních služeb po jejich vyčerpání, neboť z hlediska věcné podstaty se jedná o totéž. V případě předplacených kupónů se tedy nejedná o obchodovatelnou či konzumovatelnou komoditu či službu, ale o způsob, jakým zákazníci platí za služby operátorovi, s nímž jsou ve smluvním vztahu o poskytování služeb elektronických komunikací, a nelze tedy vymezit
relevantní
trh způsobem, jakým to učinil žalovaný.
Stěžovatel pro úplnost uvedl, že diskuse o možnosti či nemožnosti zákazníků telekomunikačních služeb stěžovatele využít zakoupený kupón k úhradě služeb u jiného operátora jsou z hlediska projednávané věci irelevantní a zavádějící. A to zejména z toho důvodu, že zákazník služeb stěžovatele zakupuje předplacený kupón právě a pouze k tomu účelu, aby předplatil služby poskytované stěžovatelem. I pokud by Nejvyšší správní soud považoval dobíjecí kupóny za samostatný produkt, nemohl by dle názoru stěžovatele konstatovat, že tvoří samostatný
relevantní
trh.
Při určení relevantního trhu produktu je nutné zkoumat produkt nebo služby a jejich vzájemnou zastupitelnost mimo jiné zejména z pohledu spotřebitele, tedy z hlediska poptávky. Zda jsou či nejsou výrobky či služby zastupitelné, lze zjistit na základě zodpovězení otázky, zda by spotřebitelé přešli z jednoho výrobku na druhý, pokud by první výrobek mírně, ale přesto podstatně a ne pouze na přechodné období zdražil (tzv. SSNIP test:
Small but Significant and
Non
-transitory Increase in Price
). V daném případě je proto nutné se ptát, zda by si zájemce o veřejně dostupné služby stěžovatele v případě malého, ale ne zanedbatelného a trvalého zvýšení ceny dobíjecího kupónu služby
Oskarta
raději zvolil jiný způsob platby za veřejně dostupné služby poskytované stěžovatelem, či zda by zůstal věrný dobíjecímu kupónu. Je nutné zkoumat, zda by si spotřebitelé raději nenavýšili kredit pomocí bankomatu či přes internet.
Dále by pro určení relevantního trhu bylo nutné zkoumat, zda je v tomto případě
relevantní
trh omezen pouze na služby předplacené, nebo zda zahrnuje také služby placené následně (tzv.
prepaid
a
postpaid
). Jak již stěžovatel konstatoval,
relevantní
trh podle jeho názoru zahrnuje jak segment zákazníků, kteří si veřejné telekomunikační služby předplácejí, tak i tu část, kteří platí až následně.
Dále se stěžovatel domníval, že
relevantní
trh v tomto případě není omezen pouze na služby stěžovatele, ale zahrnuje také služby stěžovatelových konkurentů. Bylo proto nutné zjistit, zda jsou pro spotřebitele zastupitelné služby jednotlivých operátorů. Relevantním trhem tedy podle stěžovatele je "
trh poskytování veřejných telekomunikačních služeb maloobchodním zákazníkům prostřednictvím veřejné mobilní telekomunikační sítě
".
Stěžovatel poukázal na to, že dle závěru krajského soudu produktem relevantního trhu produktů jsou dobíjecí kupóny služby
Oskarta
. S tímto vymezením stěžovatel z výše uvedených důvodů nesouhlasil. Dobíjecí kupóny
Oskarta
jsou jednou z forem platby za služby poskytované stěžovatelem. Zákazník stěžovatele si např. může vybrat, jestli za služby stěžovatele zaplatí (předem) pomocí dobíjecího kupónu, nebo zda si bude platit tarif - a potom uhradí služby následně po jejich čerpání. Není proto důležité, zda jsou jednotlivé způsoby platby zaměnitelné, ale podstatné je, že produktem, o který se jedná a který si spotřebitelé kupují, není samotný dobíjecí kupón, ale veřejně dostupné telekomunikační služby stěžovatele. Dobíjecí kupón služby
Oskarta
není produktem či službou sám o sobě, jde o pouhý prostředek, pomocí kterého dochází k úhradě služeb poskytovaných stěžovatelem, v tomto případě veřejných telekomunikačních služeb. Poptávka po dobíjecích kupónech není fakticky poptávka po dobíjecích kupónech, je to poptávka po službách stěžovatele, které je možné po dobití pomocí kupónu využívat. Pokud si spotřebitel koupí dobíjecí kupón, dělá tak proto, že potřebuje telefonovat, ne proto, že chce mít samotný kupón. Tomu potom odpovídají
relevantní
trhy produktu.
Stěžovatel pro doplnění uvedl, že nadále trvá na tom, že kdyby nezajistil prodej dobíjecích kupónů služby
Oskarta
za pevnou cenu, porušil by tím svou povinnost, aby zákazník měl přístup k veřejné telekomunikační službě za cenu zveřejněnou v ceníku. Nelze souhlasit s výkladem žalovaného a soudu, že pokud by zákazník získal dobíjecí kupón levněji, resp. dráž než za cenu uvedenou v ceníku, nevolal by fakticky za nižší, resp. vyšší cenu za impuls, když cena za impuls zůstává stále stejná a je stanovena v ceníku, ale získal by v rámci kupónu více, resp. méně času pro uskutečnění hovoru. Podle názoru stěžovatele by zákazník v popsaném případě fakticky za nižší, resp. vyšší cenu volal, protože i když cena za impuls je stanovena pevně, pro zákazníka je tato cena nakonec určena cenou, kterou zaplatil za dobíjecí kupón. Jakou skutečnou cenu zákazník za hovor zaplatí, není v konečném důsledku určeno tím, jaká hodnota kreditu se mu po ukončení hovoru odečte, ale i tím, kolik za kredit prostřednictvím dobíjecího kupónu skutečně zaplatil.
Předmětná ustanovení zákona o telekomunikacích a Pověření pro společnost Český Mobil, a.s., ke zřizování a provozováni veřejné mobilní telekomunikační sítě podle normy GSM a k poskytování mobilních telekomunikačních služeb, které příslušejí k této síti (dále jen "Pověření"), která stěžovateli ukládají povinnost nabízet služby všem zákazníkům za transparentních a nediskriminačních podmínek a informovat zákazníky o přesné ceně nabízených služeb, mají za cíl chránit koncového zákazníka. Z tohoto úhlu pohledu je nutné také zákon o telekomunikacích a Pověření vykládat. Zákazník může za služby poskytované stěžovatelem platit různými způsoby. Jedním z nich je také dobíjecí kupón služby
Oskarta
. Je jen logické, že i cena za dobíjecí kupón by měla být pod kontrolou stěžovatele, aby ten dostál svým zákonným závazkům.
Stěžovatel uzavřel, že žalovaný a následně i soud chybně určili
relevantní
trh, když hned v první fázi chybně posoudili samotný produkt, který by měl být předmětem relevantního trhu. V důsledku nesprávného vymezení neexistujícího relevantního trhu by tak docházelo k diskriminaci spotřebitele tím, že by spotřebitelé ve stejném nebo podobném postavení odebírali služby stěžovatele za odlišných podmínek stanovených navíc nezávisle na stěžovateli jako poskytovateli služeb. Navíc by se "
distributor dobíjecích kupónů
" (tedy subjekt umožňující zákazníkům platit předem službu stěžovatele) dostal do pozice subjektu stanovujícího cenu produktu, tedy služby elektronických komunikací stěžovatele, bez souhlasu a vědomí poskytovatele služeb.
Nejvyšší správní soud rozsudek Krajského soudu v Brně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud především konstatuje, že klíčovým pro posouzení porušení zákona stěžovatelem není velkoobchodní trh, ale trh maloobchodní, v rámci kterého dobíjecí kupóny nakupují zákazníci - koneční spotřebitelé, přitom tito nakupují dobíjecí kupón pouze proto, aby mohli využívat služby poskytované stěžovatelem. Na tomto místě není proto nutné zabývat se otázkou vymezení relevantního trhu poskytování veřejných telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné komunikační mobilní sítě, resp. trhu vymezeného žalovaným jako trh dobíjecích kupónů pro předplacenou službu
Oskarta
. V dané věci se totiž nejedná o vztah mezi poskytovatelem sítě a konečnými spotřebiteli. Zákazníci mobilních operátorů mohou zakoupit jejich služby dvěma způsoby: na základě platby předem prostřednictvím předplacených karet nebo na základě následného měsíčního vyúčtování. Z hlediska zákazníka je služba zcela shodná. Existuje možnost
substituce
na straně nabídky. Mobilní služba poskytnutá na základě dodatečného vyúčtování je provozovaná na stejném trhu jako mobilní služba na základě předplaceného kupónu. Služby placené na základě předplacených programů služeb jsou stejné jako telekomunikační služby poskytované na základě následně placených programů služeb.
Zásadní v projednávané věci je
a priori
posoudit samotnou povahu předplacených karet (dobíjecích kupónů) a od toho odvodit, zda prodej těchto kupónů lze považovat za součást poskytování veřejných telekomunikačních služeb, či nikoli. Poté je třeba v kontextu s povinnostmi, které stěžovateli vyplývají ze zákona o telekomunikacích a z Pověření zvažovat, zda se stěžovatel tím, že ustanovením o konečných prodejních cenách v distributorských smlouvách nutil prodejce předplacených karet (dobíjecích kupónů) prodávat za jím stanovené (ceníkové) ceny, mohl dopustit porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže, resp. zda uzavíral nepřípustné vertikální kartelové dohody, tedy zda se dopustil protisoutěžního jednání ve smyslu § 3 odst. 1 téhož zákona, za které mu byla uložena pokuta. (...)
Produktem, o který se jedná a který si koneční spotřebitelé kupují, není samotný dobíjecí kupón, ale veřejně dostupné telekomunikační služby stěžovatele. Dobíjecí kupóny služby
Oskarta
nebyly samostatným produktem, nemohly tedy existovat bez služeb poskytovaných stěžovatelem. Představují pouze prostředek platby za služby, které samy tvoří produkt relevantního trhu. Mají pouze jedno smysluplné využití, a tím je navýšení volacího kreditu. Poptávka po dobíjecích kupónech není fakticky poptávka po "
dobíjecích kupónech
", ale poptávka po službách stěžovatele, které je možné po dobití pomocí kupónu využívat. V případě předplacených kupónů se nejedná o obchodovatelnou či konzumovatelnou komoditu či službu, ale o způsob, jakým zákazníci platí za služby operátorovi, s nímž jsou ve smluvním vztahu o poskytování služeb elektronických komunikací. Je třeba vycházet z faktu, že zákazník nekupuje dobíjecí kupón za žádným jiným účelem, než za účelem volání, resp. využití určitého balíčku služeb svého operátora; stejně tak si přitom může zajistit přístup k této službě např. dobitím přes internet, bankomat apod.
To, zda je konkrétní produkt samostatně obchodovatelným zbožím nebo určitou službou, je nutno posoudit především z hlediska ekonomického, tj. z hlediska účelu jeho využití. Samotný kupón a poskytovaná služba jsou neoddělitelně spojeny a objektivně tvoří jeden celek a jejich umělé oddělení není možné. Dobíjecí kupón je v podstatě pouze určitým hmotným projevem služby (nosičem služby poskytované mobilním operátorem). Je zcela nezpochybnitelné, že zákazníci, tj. koncoví spotřebitelé z žádného jiného důvodu dobíjecí kupóny nekupují, než právě a jen k tomu účelu, aby mohli využít určité telekomunikační služby; k žádnému jinému účelu kupóny ani nejsou využitelné. Kupujícímu zcela jistě nebrání, aby zakoupený dobíjecí kupón dále smluvně převáděl, neboť samotný kupón může být objektem vlastnického práva a jiných soukromoprávních vztahů, jak konstatuje krajský soud, ale to nic nemění na tom, že kupón, ať již jej využije kdokoli, nemůže být použit pro žádný jiný účel, než právě a pouze jen pro využití služeb (balíčku služeb) konkrétního mobilního operátora. Zákazník zde nemá žádnou jinou volbu využití. Z hlediska spotřebitele, tj. koncového zákazníka, se jedná o předplacenou službu. Distributoři v tomto případě neprodávali "
vlastní produkt
", se kterým by na trhu mohli soutěžit (takové soutěži brání zákon o telekomunikacích - viz níže), ale z hlediska ekonomického se jednalo o poskytování služby mobilnímu operátorovi, za což distributorům náležela provize. Dobíjecí kupon nemá hodnotu peněz, které by mohl konečný spotřebitel zkonzumovat jiným způsobem, má zcela jednoznačně určené využití a zákazník nemá žádnou jinou volbu. Nelze proto souhlasit se závěrem žalovaného, na němž setrval i krajský soud, že se jedná o zcela samostatné zboží (oddělitelné od poskytované služby), ohledně něhož existuje samostatná nabídka a poptávka. Distributoři prostřednictvím kupónů pouze distribuovali službu mobilního operátora, nikoli prodávali vlastní zboží - dobíjecí kupóny.
Nejvyšší správní soud nemůže přisvědčit ani závěru krajského soudu stran vztahu ceny dobíjecího kupónu a ceny volání. Krajský soud dospěl k závěru, že zde neexistuje žádná souvislost, resp. přímá úměra. Dle názoru krajského soudu, dojde-li tedy např. ke zvýšení (snížení) této ceny nad nominální hodnotu uvedenou na kupónu, koncový zákazník sice zaplatí za možnost využití určitého předem stanoveného objemu telekomunikačních služeb více (méně), toto zvýšení (snížení) však nepředstavuje zvýšení (snížení) ceny hovorného. Krajský soud rovněž poukazuje na to, že cena, za kterou je dobíjecí kupón nabízen konečným spotřebitelům, není představována pouze kreditem hovorného, ale také marží prodávajícího.
Nejvyšší správní soud naopak má za to, že zákazník, tj. konečný spotřebitel, v popsaném případě fakticky za nižší, resp. vyšší cenu ve svém důsledku nepochybně volá, protože i když cena za impuls je stanovena pevně, pro zákazníka je tato cena nakonec určena cenou, kterou zaplatil za dobíjecí kupón. Jakou skutečnou cenu zákazník za hovor zaplatí, není v konečném důsledku určeno tím, jaká hodnota kreditu se mu po ukončení hovoru odečte, ale tím, kolik za kredit prostřednictvím dobíjecího kupónu skutečně zaplatil. Prostřednictvím dobíjecího kupónu tedy zákazník platí cenu hovoru, přitom cena hovoru musí být v souladu s cenami, které poskytovatel telekomunikační služby vyhlásí a zveřejní.
Nejvyšší správní soud se neztotožňuje s názorem krajského soudu, že bez ohledu na to, za kolik by byl dobíjecí kupón prodáván, by zákazník stále volal za ceníkovou cenu - hodnota jeho kupónu (kredit v něm obsažený) by se totiž po provolaném impulsu snížila o příslušnou ceníkovou částku. Z takového závěru by totiž vyplývalo, že není podstatná reálná cena (za minutu), za kterou zákazník telefonuje (případně používá jiné služby), ale že je podstatná cena nominální, která je určena ceníkem a která by s reálnou cenou neměla nic společného. Pokud si zákazník koupí dobíjecí kupón za cenu vyšší, než je jeho nominální hodnota, automaticky se pro něj stává dražším každá minuta hovoru nebo jednotlivá telekomunikační služba. Nelze setrvat na tvrzení, že cena za minutu (daná ceníkem) zůstává pořád stejná, když její reálná hodnota je odlišná. Cena by zůstávala stejná pouze ve své nominální hodnotě, která by však nijak neodrážela reálný stav. Ani argumentaci krajského soudu, že stěžovatel sám poskytuje dobíjecí kupóny za nižší nominální cenu než podle obsaženého kreditu (množstevní slevy), tedy že tím stěžovatel sám popírá svoje tvrzení, že nelze prodávat kupón s určitou hodnotou kreditu za cenu odlišnou od ceny, která by se rovnala ceně kreditu kupónu, neboť by tím bylo porušováno Pověření a zákon o telekomunikacích, nelze v tomto přisvědčit. Stěžovatel má oznamovací povinnost danou zákonem a Pověřením, a to povinnost oznamovat ceny za telekomunikační služby zákazníkům a Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen "ČTÚ") před nabízením těchto služeb. Situace, kdy poskytuje dobíjecí kupóny "
s bonusem
", a tyto případy zákazníkům a ČTÚ řádně a včas v souladu se zákonem a Pověřením oznámí, nepopírá tvrzení stěžovatele, že musí prodávat dobíjecí kupóny za ceny oznámené, jak dovozuje krajský soud. Stěžovatel může prodávat dobíjecí kupóny za cenu odlišnou za splnění dvou podmínek. Musí tuto cenu dopředu zákazníkům a ČTÚ oznámit a jeho chování nesmí být v rozporu s bodem 9 Pověření, tedy musí srovnatelným skupinám poskytovat telekomunikační výkony za stejných podmínek. Toto však není v rozporu s dopředu oznámenou množstevní slevou v krajským soudem uváděném případě.
Pokud by bylo irelevantní, kolik zákazník za minutu hovoru skutečně zaplatil, byla by pak zcela nesmyslná povinnost oznamovat ČTÚ ceny předplacených telekomunikačních služeb. Kterýkoliv poskytovatel telekomunikačních služeb by pak mohl oznamovat ČTÚ jakoukoli cenu předplacených služeb a ve skutečnosti prodávat tyto služby za zcela jiné ceny, které by byly závislé na rozdílu nominální a reálné hodnoty dobíjecího kupónu. Takovýto stav by byl v rozporu se smyslem a účelem regulace telekomunikačního trhu. Výše ceny a hodnoty dobíjecího kupónu spolu s cenou za minutu hovoru určí, za jakou reálnou cenu bude zákazník při použití kupónu platit za poskytnutou telekomunikační službu.
Stěžovatel je povinen poskytovat telekomunikační služby za zveřejněné ceny, stejně tak způsob jejich určení. Z výše uvedeného vyplývá, že stěžovateli nestačí ČTÚ oznamovat pouze ceny za minutu hovoru (případně ceny za jiné telekomunikační služby), které lze za předplacené dobíjecí kupóny pořídit, ale musí uvádět ceny, za které se dobíjecí kupóny dostanou ke koncovým zákazníkům, a hodnoty těchto kupónů. Z toho vyplývá, že je-li objektivně zavázán dodržovat stanovenou oznámenou cenu,
de facto
nemůže ponechat na svobodné vůli prodejců prodávat volně dobíjecí kupóny za ceny, které si určí sami tito prodejci. To konvenuje i s vyjádřením ČTÚ ze dne 29. 5. 2002, kde se uvádí, že "
distributoři (prodejci) by měli mít s mobilními operátory smlouvy, ve kterých je zakotvena výše marže za prodej kupónů. Jedná se o způsob, který se uskutečňuje např. u prodeje telefonních karet ČESKÉHO TELECOMU, a.s.
" Provize smluvních prodejců dobíjecích kupónů se rovná rozdílu mezi cenou dobíjecího kupónu, kterou zaplatí koncový zákazník, a mezi cenou, za kterou prodejce kupón pořídí. V daném případě tak distributoři pořídili dobíjecí kupóny za cenu nižší než na nich uvedenou, při započítání marže nemohla však nikdy konečná cena přesáhnout cenu stanovenou a oznámenou.
Stěžovateli je uložena povinnost poskytovat telekomunikační služby za oznámené ceny, a to srovnatelným skupinám zákazníků za srovnatelných podmínek. Tato povinnost je stanovena i pro obchodní zástupce stěžovatele, a protože cena, za kterou je kupón prodáván, a hodnota na něm uvedená jsou pro stanovení ceny telekomunikačních služeb určující, nelze prodávat dobíjecí kupóny jinak než za předem určené ceny pro srovnatelné zákazníky za srovnatelných podmínek. Pokud by distributoři prodávali dobíjecí kupóny za cenu, kterou si sami určí, reálná cena telekomunikačních služeb by byla v rozporu s oznámenými cenami stěžovatelem. Stěžovatel proto neměl jinou možnost než zavázat distributory dobíjecích kupónů k prodeji za předem stanovené ceny. Stanovení ceny se týká maloobchodního prodeje koncovým zákazníkům, nikoliv samotného prodeje distributorům, kteří dobíjecí kupóny pouze dále distribuují a sami nekonzumují. Dobíjecí kupóny jsou z toho důvodu, že jejich cena ovlivňuje cenu telekomunikačních služeb, dle názoru Nejvyššího správního soudu součástí těchto služeb, jejichž trh nelze od trhu telekomunikačních služeb oddělit.
Při poskytování telekomunikačních služeb je stěžovatel vázán jednak zákonem o telekomunikacích a jednak Pověřením. Podle § 81 odst. 1 citovaného zákona "[p]
oskytovatel veřejné telekomunikační služby je povinen vypracovat návrh smlouvy na poskytování veřejné telekomunikační služby a před zahájením poskytování této služby ho uveřejnit v každé své provozovně a v Telekomunikačním věstníku. Součástí návrhu smlouvy jsou Všeobecné podmínky veřejné telekomunikační služby.
" Podle odstavce 2 písm. f) "[v]
šeobecné podmínky musí obsahovat údaj o způsobu zveřejnění ceny za poskytování veřejné telekomunikační služby, způsob jejího účtování a placení
".
Podle § 82 odst. 1 citovaného zákona "[p]
oskytovatel veřejné telekomunikační služby je povinen poskytnout tuto službu za cenu sjednanou podle zvláštního právního předpisu
[zákona o cenách]
každému, kdo o ní požádá a souhlasí se všeobecnými podmínkami
".
Podle bodu 8 Pověření je držitel Pověření (stěžovatel) povinen zasílat povolujícímu a cenovému orgánu pro informační účely po třech výtiscích nabídkových ceníků a jejich změn, včetně cenových podmínek a způsobu určení cen pro všechny služby GSM nabízené nebo poskytované držitelem pověření a jeho obchodními zástupci. Dle bodu 8.1 Pověření nabídkové ceníky, včetně jejich změn, musí být předloženy alespoň dva dny před dnem, kdy mají tyto ceníky nebo změny cen nabýt účinnosti.
Dle bodu 9 Pověření má držitel Pověření poskytovat stejné nebo srovnatelné telekomunikační výkony srovnatelným skupinám účastníků za stejných podmínek, s vyloučením jakékoliv neopodstatněné přednosti nebo znevýhodnění.
Stěžovatel je tedy povinen nabízet služby všem zákazníkům (tj. koncovým spotřebitelům) za transparentních a nediskriminačních podmínek a informovat zákazníky o přesné ceně nabízených služeb. Základním smyslem a účelem zákona o telekomunikacích a Pověření je chránit koncového zákazníka. Z tohoto úhlu pohledu je nutné také zákon o telekomunikacích a Pověření vykládat. Není tedy podstatné pouze, kolik se z kreditu spotřebitele dobitého pomocí kupónu odečte za jeden impuls, podstatné také je, kolik spotřebitel za kredit zaplatil, tj. kolik zaplatí za cenu hovoru. Regulovat pouze cenu za impuls bez toho, aby byla sledována cena za kredit, postrádá jakýkoli smysl, protože taková regulace nepřináší ochranu koncového zákazníka ve formě transparentnosti cen, které koncový zákazník musí za volání uhradit. Cena za dobíjecí kupón tak musí být pod kontrolou stěžovatele, aby ten dostál svým zákonným závazkům.
Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že žalovaný vyvodil z odpovědi ČTÚ ze dne 29. 5. 2002 stran existence povinnosti informovat o prodejní ceně kupónů, tj. zda tato cena je regulovaná či nikoli, nesprávný závěr, na němž setrval i krajský soud. Sdělení, že ceny dobíjecích kupónů nejsou regulované, nelze vykládat bez přihlédnutí k ostatním aspektům. Argumentace žalovaného, který z přípisu dovodil, že ČTÚ nezkoumá cenu dobíjecích kupónů, ale pouze cenu za jednotku hovoru, kterou jsou poskytovatelé povinni účtovat dle ceníku, a to bez ohledu na to, kolik za impuls konečný spotřebitel fakticky zaplatil, postrádá logiku. Zákon o telekomunikacích i Pověření jsou nepochybně formulovány k ochraně zákazníka. Jak vyplývá již z výše uvedeného, nelze oddělit dobíjecí kupón, který představuje jakýsi balíček předplacených služeb, resp. jejich cenu od služby samotné; přitom cena této služby (minutová sazba) je stanovena v ceníku, který je povinen poskytovatel služby dodržet. Zákazník prostřednictvím distributorů nekupuje dobíjecí kupón (není podstatná cena dobíjecího kupónu), ale nakupuje službu operátora, která je stanovena a je závazná. Má-li tudíž stěžovatel dostát povinnosti uložené mu zákonem, tj. poskytovat služby za předem stanovené a vyhlášené ceny, nelze mu přičítat protisoutěžní jednání a ustanovení v distributorských smlouvách posoudit jako zakázané dohody. Stěžovatel je zavázán nabízet telekomunikační služby pouze a výhradně za publikované ceny oznámené před nabízením těchto služeb.
Žalovaný a následně i krajský soud na jednu stranu uznává, že stěžovatel má povinnost prodávat hovory za zveřejněné ceny, na druhou stranu zcela odhlíží od faktu, že prodej hovorů, resp. služba mobilního operátora, probíhá nejen na základě dohody o následném vyúčtování (
postpaid
), ale lze ji uskutečňovat i prostřednictvím předplacených karet (
prepaid
balíčků služeb).
Nejvyšší správní soud zde odkazuje v souvislosti s otázkou, zda prodej dobíjecích kupónů je či není součástí telekomunikačních služeb, např. na rozsudek Soudního dvora ze dne 4. 6. 2009 ve věci
T-Mobile Netherlands
, C-8/08, Sb. rozh., s. I-4529. V citovaném rozhodnutí v bodě 11 jsou dobíjecí kupóny (
prepaid
balíček) považovány za druh telekomunikační činnosti, resp. součást telekomunikačních služeb: "
Nabídka mobilních telekomunikačních služeb sestává z
prepaid
(předplacených) balíčků a smluv o službách
postpaid
(placených následně). Pro balíčky
prepaid
je charakteristické, že zákazník platí cenu telefonních hovorů předem. Zakoupením předplacené SIM karty nebo jejím dobitím totiž získá určitý počet minut volání, do jehož vyčerpání může telefonovat. Smlouvy o službách
postpaid
se naopak vyznačují tím, že počet provolaných minut za určité období je vyfakturován následně zákazníkovi
."
V otázce posouzení prodeje dobíjecího kupónu jakožto veřejné telekomunikační služby Nejvyšší správní soud s přihlédnutím k závěrům Soudního dvora (viz výše citovaný rozsudek
T-Mobile Netherlands
) uzavírá, že je třeba dobíjecí kupón chápat jako předplacený balíček telekomunikačních služeb, přičemž prodejce kupónu nemusí být a obvykle není poskytovatelem služby. (...)
*)
S účinností od 1. 5. 2005 zrušen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.