Vydání 6/2005

Číslo: 6/2005 · Ročník: III

563/2005

Hospodářská soutěž a zneužití dominantního postavení trhu mobilní telefonie

Ej 98/2005
Hospodářská soutěž: zneužití dominantního postavení na trhu mobilní telefonie
k § 1 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 286/1993 Sb.*)
Účelem zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, je ve smyslu jeho § 1 odst. 1**) ochrana hospodářské soutěže na trhu proti jejímu omezování, zkreslování nebo vylučování; proto je třeba za základ považovat právě zjištění, že k takovému narušení soutěže skutečně došlo, a to v materiálním, nikoli jen formálním smyslu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 1. 2005, čj. 2 A 13/2002-424)
Prejudikatura:
srov. č. 562/2005 Sb. NSS.
Věc:
RadioMobil, a.s., proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o uložení pokuty za zneužití dominantního postavení.
Rozhodnutím ze dne 9. 5. 2002 vyslovil předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že žalobce zneužil svého dominantního postavení na trhu mobilních radiotelefonních služeb ve veřejných mobilních telekomunikačních sítích GSM tím, že účtoval (ve vyjmenovaných tarifech a v určitém období) bez objektivně ospravedlnitelných důvodů svým zákazníkům ze minutu volání do sítě provozované společností Český Mobil částku vyšší než za minutu volání do sítě provozované společností Eurotel Praha. Tímto jednáním žalobce porušil ustanovení § 9 odst. 3 zákona o ochraně hospodářské soutěže k újmě jiného soutěžitele – společnosti Český Mobil, která nezískala z důvodu vyšších cen, jež účastník řízení účtoval svým zákazníkům za volání do sítě společnosti Český Mobil, takový počet nových zákazníků jako za podmínek rovné hospodářské soutěže. Z důvodu těchto vyšších cen došlo k nižšímu objemu odchozího provozu ze sítě provozované žalobcem do sítě společnosti Český Mobil oproti provozu v opačném směru, čímž byla společnost Český Mobil znevýhodněna v hospodářské soutěži; dále byla způsobena újma spotřebitelům – zákazníkům žalobce, kteří mu za srovnatelnou službu při volání do sítě společnosti Český Mobil platili na hovorném v jednotlivých tarifech částku vyšší než za volání do sítě Eurotelu. Za toto jednání byla uložena pokuta ve výši 15 milionů Kč.
Ze správního spisu vyplynuly následující podstatné skutečnosti:
Podáním ze dne 28. 8. 2000 Český Mobil uvádí, že společnost Eurotel a žalobce porušují zákon č. 63/1991 Sb. tím, že účtují svým účastníkům za technicky srovnatelné služby poskytnuté srovnatelným způsobem rozdílné ceny, což znamená zneužití jejich dominantního postavení na trhu mobilní hlasové telefonie na úkor jejich konkurentů. Ceny účtované do sítě Český Mobil jsou často až o 269 % vyšší než ceny účtované za hovory do sítě žalobce. Síť Český Mobil není přímo propojena s mobilní veřejnou telekomunikační sítí provozovanou společností Eurotel, ale je propojena s pevnou veřejnou telekomunikační sítí provozovanou společností Český Telecom na základě dohody o propojení ze dne 8. 1. 2000.
Žalobce k tomu sdělil, že rozdílné ceny do sítí společností Eurotel a Český Mobil byly stanoveny na základě těchto skutečností: telekomunikační provoz mezi mobilními sítěmi byl zahájen v lednu 2000 tranzitem přes pevnou síť Českého Telecomu a k přímému propojení sítě žalobce se sítí společnosti Český Mobil došlo po zřízení propojovacího bodu a příslušné propojovací kapacity v dubnu 2000. Smlouva o propojení telekomunikačních zařízení a sítí však nebyla uzavřena, neboť se nedosáhlo shody u všech cen za propojení (přenos krátkých textových zpráv). Za tohoto stavu věci neměl žalobce žádnou záruku, že mu Český Mobil uhradí zpětně ceny za propojení, resp. za hovory přicházející ze sítě Českého Mobilu do sítě žalobce od okamžiku zahájení telekomunikačního provozu mezi sítěmi, tj. od ledna 2000. Toto riziko se dále zvyšovalo tím, že celkový objem hovorů přicházejících do sítě žalobce byl nepoměrně vyšší než v opačném směru.
Jak uvedl za žalobce manažer pro regulační záležitosti, nedomnívá se, že by žalobce zneužíval svého dominantního postavení, neboť rozdíl v účtovaných cenách je odrazem zvýšených nákladů vznikajících v souvislosti s odchozími hovory. Tranzit přes síť Českého Telecomu znamenal pro žalobce zvýšené náklady vzniklé za odchozí hovory do sítě Český Mobil. V době přímého propojení v dubnu 2000 nebyla ještě uzavřena smlouva o propojení mezi oběma společnostmi; k tomu došlo až dne 20. 12. 2000. V lednu 2001 byl zprovozněn třetí propojovací bod v Brně. Žalobce byl nucen hradit ceny za propojení své sítě a sítě Českého Mobilu Českému Telecomu, který zprostředkovával tranzit hovorů mezi propojovacími body obou společností zřízenými u něj. Zároveň muselo dojít k rozšíření kapacity žalobcových propojovacích bodů, aby mohly být odchozí hovory do sítě Český Mobil zprostředkovány. Ve všech tarifech žalobce je účtována jeho zákazníkům rozdílná cena za volání do sítě Eurotelu oproti volání do sítě Českého Mobilu. Ceny za propojení musí být sjednány za všechny služby, které jsou obsaženy v propojovací smlouvě; služba SMS tvoří výrazný podíl propojovacího provozu mezi oběma sítěmi.
Ze svědecké výpovědi zaměstnance Českého Telecomu vyplývá, že Český Telecom tranzituje provoz ze sítě Paegas do sítě Oskar, dokud není vybudováno přímé propojení mezi jmenovanými mobilními sítěmi, a dále tento tranzit slouží pro tzv. přelivový provoz mezi oběma mobilními sítěmi v případě, že již zřízené přímé propojení mezi oběma mobilními sítěmi nestačí přenést provoz mezi oběma sítěmi. Smlouva o propojení s žalobcem ve věci služby tranzitního provozu do mobilní sítě Eurotelu byla uzavřena 19. 12. 1997; smlouva o propojení s Českým Mobilem o službě tranzitního provozu do mobilních sítí Eurotelu a žalobce byla uzavřena dne 7. 1. 2000. Cena za propojení je kalkulována ve Smlouvě o propojení s Českým Mobilem tak, že jsou v ní uvedeny i náklady na provoz ústředny. Nárůst propojovaného provozu byl v době od 8. 1. 2000 do 17. 4. 2000 zpočátku minimální a postupně narůstal. Provoz tranzitovaný přes síť Českého Telecomu představoval pouze malý podíl v celkovém objemu provozu odcházejícího ze sítě žalobce do sítě Českého Telecomu. Propojení je dimenzováno na celkový odchozí provoz ze sítě žalobce.
Ve spisu je konečně i žalobcem předložená kalkulace zvýšených nákladů na minutu provozu z vlastní sítě do sítě Českého Mobilu v důsledku tranzitu provozu přes síť Českého Telecomu před zřízením přímého propojení.
Žalobě, jíž žalobce napadl rozhodnutí předsedy žalovaného, Nejvyšší správní soud vyhověl, napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Podle § 1 odst. 1 zák. č. 63/1991 Sb. je účelem zákona ochrana hospodářské soutěže na trhu výrobků a výkonů (dále jen „zboží“) proti jejímu omezování, zkreslování nebo vylučování (dále jen „narušování“). Monopolní nebo dominantní postavení nesmí být soutěžitelem zneužíváno na újmu jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů, ani na úkor veřejného zájmu.
V rozhodnutí Úřadu v I. stupni se objevuje prakticky jediná zmínka o konkrétní částce, a to v souvislosti s doporučením „stanovit ceny za hovory do Českého Mobilu vyšší než pro hovory do Eurotelu, aby byly pokryty tyto nejistoty a rizika o 1 Kč pro všechny tarify“. Přitom právě rozbor této skutečnosti, naznačený v rámci obsahu spisu, považuje soud za rozhodující. Žalobce namítá, že některé z nákladů, kterými v průběhu správního řízení argumentoval, správní orgán v I. stupni akceptoval, a také oprávněně klade otázku, zda má výše zákaznické ceny účtované za hovory do sítě Českého Mobilu vliv na objem odchozího provozu ze sítě žalobce do sítě Českého Mobilu před sjednocením výše cen a po něm.
(...) Nejvyšší správní soud považuje za přínosné, jestliže Úřad postupuje při výkonu své pravomoci zdrženlivě, aniž podceňuje roli trhu, a při vědomí, že jeho primárním úkolem není tvorba podmínek pro hospodářskou soutěž, nýbrž ochrana hospodářské soutěže. V posuzovaném případě existuje pochybnost, že tento princip byl dodržen a že vskutku byl vstup na trh novému soutěžiteli ztížen. Ve spisu je založen propočet újmy zákazníků žalobce a v rámci tohoto výpočtu je zřejmé, že Úřad uznal za oprávněné pro období tranzitu hovorů přes síť Českého Telecomu zvýšení nákladů za směrování na Český Telecom ve výši 0,30 Kč/min a zvýšení nákladů za směrování do jednoho uzlu 0,35 Kč/min, celkem 0,65 Kč/min, a dále pro období přímého propojení sítí pouze zvýšení nákladů za směrování do jednoho uzlu ve výši 0,35 Kč/min.
Pokud samotný Úřad uznává na jedné koruně, o niž se cena zvýšila, za oprávněnou částku v rozmezí 0,35 až 0,65 Kč, neshledává soud důvod považovat to bez dalšího za překážku vstupu na trh a za narušení hospodářské soutěže. Celé dokazování, ale konečně i argumentace žalobce v průběhu správního řízení jsou vedeny tak, jako by v prvé řadě šlo o stanovení ceny, za kterou lze v oboru podnikat. Tak tomu ale není a ani být nemůže. Role Úřadu primárně nespočívá ve tvorbě cenové politiky ani nenahrazuje nefunkční obchodní vztahy; nesupluje ani organizace vystupující na ochranu spotřebitele. Jeho úkolem je zasáhnout ve prospěch funkčního a férového trhu tam, kde je hospodářská soutěž ohrožena. Úřad musí rozpoznat, kdy nedochází k narušení soutěže, byť jsou formální znaky naplněny, resp. kdy není třeba zásahu, neboť se jednání na kvalitě soutěžního prostředí neprojeví. V daném případě podle názoru Nejvyššího správního soudu chyběl dostatečný argument, který by prokázal, že zvýšení ceny služby o 1 Kč narušilo
fair
prostředí trhu mobilní telefonie. Ve zvýšení ceny průměrně o 50 haléřů, které Úřad neuznal jako oprávněné, neshledává soud překážku pro vstup na trh, který se vyvíjí tak dynamickým způsobem, včetně obecné poptávky po těchto službách. Pouze tato rovina je pro posouzení, zda Úřad má zasáhnout či nikoli, rozhodující a otázka oprávněně vytvořené ceny, jakož i újmy, je doprovodným aspektem. Zákon o ochraně hospodářské soutěže chrání primárně soutěžní prostředí, až ve druhém plánu soutěžitele či spotřebitele; k jejich ochraně slouží jiné právní instituty. Marketingová strategie Českého Mobilu šla svou cestou a nic nesvědčí pro to, že právě suma 50 haléřů měla vliv na jeho vstup na trh. Pokud byl Úřad v pokušení rozhodnout věc takovým způsobem z toho důvodu, že tak rozhodl věc mobilního operátora Eurotel (vedenou u zdejšího soudu pod sp. zn. 2A 12/2002-OL), pak soud připomíná, že každý z obou případů posuzoval Úřad samostatně a jednání ve vzájemné shodě neprokázal. Proto musí být samostatně posuzovány i důsledky jednání tohoto soutěžitele – tedy zda se projevily či mohly projevit negativním dopadem na trh. Úřad se pečlivě zabýval okolnostmi tvorby ceny ze strany žalobce, avšak nezohlednil skutečný dopad postupu žalobce, tj. zda neoprávněné zvýšení ceny o cca 50 haléřů mělo sílu Český Mobil zastavit nebo významně zbrzdit při vstupu na trh. Rozhodnutí vychází z faktu neoprávněného rozdílu ceny a přímo z něj dovozuje zneužití dominantního postavení. V
abstraktní
podobě je tato úvaha samozřejmě doktrinálně správná, avšak promítnuta do reálných čísel zdá se být problém spíše
marginální
. Nejde o násobky hodnot, jež by nezanechávaly pochybnosti o schopnosti ztížit dalšímu konkurentovi přístup na trh, nýbrž jde o cenové zvýšení, jež se nikterak nevymyká běžnému pohybu cen na trhu (srov. Energie: P. Hájková, 5. 1. 2004, finance.centrum.cz).
Pro samotný Úřad může být zadostiučiněním vědomí, že teprve prokázání nastalého či možného ohrožení trhu dává smysl podrobnému zjišťování příčin, které k tomu vedly. Jestliže tedy má být ve smyslu § 1 odst. 1 zákona považována za účel zákona ochrana hospodářské soutěže na trhu proti jejímu omezování, zkreslování nebo vylučování, pak za základ je třeba považovat právě zjištění, že k takovému narušení soutěže skutečně došlo, a to v materiálním, nikoli jen formálním smyslu. Soud se domnívá, že nelze rezignovat na očividnou schopnost trhu vypořádat se s řadou negativních jevů bez zásahu státu, který je třeba vnímat jako mezní řešení, pokud je zřejmé, že trh sám není schopen situaci zvládnout. Nelze tedy přeceňovat úlohu státních zásahů do ekonomiky a současně podceňovat schopnosti trhu. Je třeba neustále hledat a upřesňovat pravidla, která napomohou při hledání hranic, kdy je intervence státu nezbytná a kdy se bez ní lze obejít. Nejvyšší správní soud, vycházeje z respektu k ústavní svobodě podnikání, dává tímto rozhodnutím najevo, že není ochoten přisvědčit každému zásahu státu, aniž by zvažoval jeho účelnost, přiměřenost a nezbytnost. Soud se proto v daném případě neztotožnil s touto intervencí státu: nepovažoval ji za důvodnou, neboť Úřadem neuznané zvýšení zákaznické ceny za jednu minutu volání v průměru o 50 haléřů nebylo provázeno konkrétním důkazem o ztížení přístupu Českého Mobilu na trh, což s ohledem na tuto malou částku soud považuje za nutné.
(ovo)
*) Zákon byl k 1. 7. 2001 zrušen zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže).
**) Nyní srov. § 1 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.