Vydání 6/2005

Číslo: 6/2005 · Ročník: III

566/2005

Horní právo a řešení střetu zájmů

Ej 112/2004
Horní právo: řešení střetu zájmů
k § 33 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, ve znění zákona č. 541/1991 Sb.
Předpokladem řešení střetu zájmů podle § 33 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, je spolehlivé zjištění toho, které pozemky jsou ohroženy využitím výhradního ložiska (zde: trhacími pracemi malého rozsahu).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2004, čj. A 5/2003-83)
Věc:
Zdeněk P. v P. proti Českému báňskému úřadu, za účasti osoby zúčastněné na řízení akciové společnosti N., o povolení trhacích prací malého rozsahu.
Obvodní báňský úřad v Plzni dne 17. 6. 2002 povolil společnosti s ručením omezeným C. (dále jen „žadatel“) trhací práce malého rozsahu při hornické činnosti v dobývacím prostoru B., lom B.
Český báňský úřad rozhodnutím ze dne 12. 9. 2002 zamítl žalobcovo odvolání a potvrdil rozhodnutí správního orgánu I. stupně. V odůvodnění žalovaný uvedl, že z technologického postupu technických prací malého rozsahu jednoznačně vyplývá, že prováděním trhacích prací malého rozsahu nebudou zasaženy žalobcovy pozemky.
Žalobce ve správní žalobě namítal, že žalovaný se meritorně nezabýval jeho hlavními námitkami, které byly uvedeny v jeho odvolání. Žalobce nikdy v průběhu správního řízení nesouhlasil s prováděnou hornickou činností ani s trhacími pracemi, avšak Obvodní báňský úřad v Plzni ani žalovaný to nevzali nikdy v potaz. Žalobce by byl těmito činnostmi omezen ve svém vlastnickém právu. Obvodní báňský úřad v Plzni s tímto závěrem souhlasil a uložil žadateli, aby ve stanovené lhůtě vyřešil střet zájmů; k tomu však nedošlo. Žalovaný, stejně jako Obvodní báňský úřad v Plzni, posléze dospěl k závěru, že prováděnými trhacími pracemi malého rozsahu nebudou zasaženy žalobcovy pozemky, a proto ani není nutné řešit střet zájmů podle § 33 horního zákona. S tím žalobce nesouhlasí a považuje to za nezákonné. Z přípisu žadatele ze dne 12. 4. 2002 vyplývá, že se část žalobcových pozemků nalézá v dobývacím prostoru nebo v jeho bezpečnostním okruhu. Z rozhodnutí správního orgánu I. stupně vyplývá, že povolil žadateli vytěžit zásoby i na žalobcových pozemcích bez ohledu na žalobcův zamítavý postoj a bez jakékoliv
kompenzace
. To je podle žalobce v rozporu s čl. 11 Listiny základních práv a svobod a s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.
Ze správního spisu bylo zjištěno, že žadatel podal u Obvodního báňského úřadu v Plzni žádost o vydání rozhodnutí, jímž mu budou povoleny trhací práce malého rozsahu v dobývacím prostoru B., lom B. Obvodní báňský úřad v Plzni rozhodnutím ze dne 4. 3. 2002 přerušil správní řízení a uložil žadateli, aby do 60 dnů odstranil nedostatky podání tím, že v souladu s § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění, a s § 33 horního zákona doplní žádost o doklady a údaje nezbytné pro spolehlivé posouzení žádosti, především z hlediska vyřešení střetu zájmů a ochrany práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, mj. o seznam organizací a občanů, jejichž práva a právem chráněné zájmy by mohly být ohroženy použitím výbušnin při provádění trhacích prací malého rozsahu v lomu B., o vyjádření účastníků řízení, jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být povolením dotčeny, a o stanoviska dotčených orgánů státní správy. Žadatel zaslal žalobci přípis, v němž mu sděluje, že jeho parcela je v dobývacím prostoru nebo bezpečnostním okruhu a na základě § 28 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění, je žalobce účastníkem řízení o povolení trhacích prací jako osoba, jejíž práva nebo právem chráněné zájmy mohou být dotčeny použitím výbušnin. Žalobcovo vyjádření k navrhovaným trhacím pracím je nezbytné k jejich povolení, takže žalobce byl o vyjádření požádán. Jeho vyjádření bylo negativní. Podáním, které došlo Obvodnímu báňskému úřadu v Plzni dne 2. 5. 2002, žadatel zaslal seznam právnických a fyzických osob, jejichž práva a právem chráněné zájmy by mohly být dotčeny použitím výbušnin v lomu B., a to včetně jejich vyjádření. V tomto seznamu je uveden i žalobce. Žadatel předložil Obvodnímu báňskému úřadu v Plzni také „Technologický postup trhacích prací malého rozsahu“ ze dne 18. 2. 2002, jehož přílohou jsou dvě mapy a v jedné z nich jsou mj. zakresleny hranice bezpečnostních okruhů a bezpečnostního pásma. V tomto technologickém postupu je pod bodem 26 uvedeno, že žalobcovy pozemky nejsou a ani nebudou trhacími pracemi ohroženy. V protokolu sepsaném dne 24. 6. 2002 za přítomnosti pracovníka správního orgánu I. stupně a pracovnice žadatele je uvedeno, že žadatel předloží téhož dne mapovou přílohu technologického postupu trhacích prací malého rozsahu v lomu B. doplněnou o některé upřesňující skutečnosti týkající se mj. bezpečnostního pásma určeného k ochraně žalobcových pozemků, a to až do vyřešení střetu zájmů. Správní orgán I. stupně vydal dne 17. 6. 2002 rozhodnutí, jímž povolil trhací práce malého rozsahu za dodržení podmínek, které jsou v rozhodnutí specifikovány ve dvaceti bodech. V odůvodnění tohoto rozhodnutí se mj. uvádí, že správní orgán I. stupně se zabýval jedinou žalobcovou nesouhlasnou námitkou a zjistil, že pozemky v jeho vlastnictví leží mimo bezpečnostní okruh stanovený v předloženém Technologickém postupu trhacích prací malého rozsahu, a tím jeho vlastnická práva k nemovitostem nejsou ohrožena. Správní orgán shledal v předložené dokumentaci zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů tohoto účastníka řízení jako dostatečné. Žalovaný k žalobcovu odvolání napadeným rozhodnutím rozhodl tak, jak je výše uvedeno, a ve velmi stručném odůvodnění uvedl, že Obvodní báňský úřad v Plzni plně vyhověl dikci správního řádu a také řádně prověřil skutečný stav věci. Žalovaný uvedl, že sám zjistil, že prováděním trhacích prací malého rozsahu nebudou zasaženy žalobcovy pozemky, a žadatel tedy nemusel řešit střet zájmů podle § 33 horního zákona. Toto zjištění vyplývá jednoznačně z technologického postupu trhacích prací malého rozsahu, ve kterém je vypracován bezpečnostní okruh pro tyto trhací práce zcela mimo žalobcovy pozemky. Tím nemůže dojít k žádnému omezování práv vlastníka pozemku, tj. žalobce, trhacími pracemi malého rozsahu.
Nejvyšší správní soud, který věc převzal k dokončení řízení podle § 132 s. ř. s., rozhodnutí žalovaného pro vady řízení zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Podle § 28 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších přepisů, podává žádost o povolení trhacích prací ten, pro kterého se tyto práce mají provádět, nebo s jeho souhlasem ten, kdo bude tyto práce provádět. Podle odstavce 2 písm. c) citovaného ustanovení se k žádosti přikládá seznam organizací a občanů, jejichž práva nebo právem chráněné zájmy by mohly být ohroženy použitím výbušnin.
Podle § 33 odst. 1 horního zákona platí, že pokud jsou využitím výhradního ložiska ohroženy objekty a zájmy chráněné podle zvláštních předpisů, objekty a zájmy fyzických nebo právnických osob, jsou organizace, orgány a fyzické nebo právnické osoby, jimž přísluší ochrana těchto objektů a zájmů, povinny ve vzájemné součinnosti řešit tyto střety zájmů a navrhnout postup, který umožní využití výhradního ložiska při zabezpečení nezbytné ochrany uvedených objektů a zájmů. Konkrétní postup je uveden v dalších odstavcích ustanovení § 33.
Ve správním řízení, které předcházelo vydání napadeného rozhodnutí, není podle názoru Nejvyššího správního soudu spolehlivě zjištěno, zda je žalobce tím, jehož práva nebo právem chráněné zájmy by mohly být použitím výbušnin ohroženy. Žadatel, který byl v souladu s § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění, vyzván, aby předložil Obvodnímu báňskému úřadu v Plzni seznam organizací a občanů, jejichž práva a právem chráněné zájmy by v tomto případě mohly být použitím výbušnin ohroženy, sdělil dne 12. 4. 2002 žalobci, že jeho parcela je v dobývacím prostoru nebo bezpečnostním okruhu a že žalobce je účastníkem řízení jako osoba, jejíž práva nebo právem chráněné zájmy mohou být dotčeny použitím výbušnin. Přitom v „Technologickém postupu trhacích prací malého rozsahu“, který vyhotovil dne 18. 2. 2002 týž žadatel a který též předložil Obvodnímu báňskému úřadu v Plzni, se uvádí, že žalobcovy pozemky nejsou a ani nebudou trhacími pracemi ohroženy. Obvodní báňský úřad v Plzni na tomto skutkovém základě vydal dne 17. 6. 2002 rozhodnutí, v jehož odůvodnění uvedl, že žalobcovy pozemky leží mimo bezpečnostní okruh a vlastnická práva žalobce nejsou ohrožena. Po vydání tohoto rozhodnutí bylo dne 24. 6. 2002 jednáno o tom, že žadatel předloží mapovou přílohu doplněnou o některé – blíže nespecifikované a z obsahu správního spisu neseznatelné – upřesňující skutečnosti. Nejen že není jasné, o jaké skutečnosti se jednalo, ale není jasné ani to, zda a jak s nimi Obvodní báňský úřad v Plzni již po vydání rozhodnutí naložil. Žalovaný přesto za této situace rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Plzni potvrdil a odvolání zamítl s tím, že Obvodní báňský úřad v Plzni dodržel správní řád a řádně prověřil skutečný stav věci s tím, že z technologického postupu technických prací malého rozsahu jednoznačně vyplývá, že prováděním trhacích prací malého rozsahu nebudou zasaženy žalobcovy pozemky.
Z důvodů výše uvedených Nejvyšší správní soud podle § 76 odst. 1 písm. b), c) a § 78 odst. 1 s. ř. s. zrušil napadené rozhodnutí rozsudkem bez jednání pro vady řízení proto, že skutkový stav, který vzal správní orgán za základ napadeného rozhodnutí, je v rozporu se spisy, a pro podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, které mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.
(ach)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.