Vydání 10/2016

Číslo: 10/2016 · Ročník: XIV

3458/2016

Energetika: rozhodnutí o udělení licence k podnikání v energetických odvětvích

Energetika: rozhodnutí o udělení licence k podnikání v energetických odvětvích
k § 3 odst. 3 větě první a § 8 odst. 1 větě první zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.100)
Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o udělení licence k podnikání v energetických odvětvích podle § 8 odst. 1 věty první zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, je správním rozhodnutím
konstitutivní
povahy.
Udělením licence správním rozhodnutím Energetický regulační úřad zakládá oprávnění žadatele o licenci podnikat v energetickém odvětví ve smyslu § 3 odst. 3 věty první zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, a to
ex nunc
.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22.2.2016, čj. 62 A 49/2014-86)
Prejudikatura:
č. 3071/2014 Sb. NSS.
Věc:
Společnost s ručením omezeným Bioplynka VEPA proti Energetickému regulačnímu úřadu o udělení licence.
Dne 21.11.2013 byla žalovanému doručena žádost žalobkyně o udělení licence pro zařízení na výrobu elektřiny využívající spalování bioplynu o instalovaném výkonu 0,550 MW. Na základě ohledání konaného dne 19.12.2013 žalovaný zjistil, že zařízení na výrobu elektrické energie není schopno provozu. Dne 20.12.2013 žalobkyni vyzval k odstranění nedostatků podání, konkrétně k doplnění dokladů o technické způsobilosti energetického zařízení ve smyslu § 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích101), a určení provozovny podle § 5 téže vyhlášky. Dne 16.1.2014 proběhlo opětovné ohledání energetického zařízení, jehož předmětem bylo ověření údajů pro určení provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k energetickému zařízení a ověření splnění technických předpokladů. Bylo zjištěno, že zařízení na výrobu elektrické energie již je schopno provozu. Rozhodnutím ze dne 20.1.2014 žalovaný podle § 17 odst. 6 energetického zákona rozhodl o udělení licence na výrobu elektřiny.
Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně rozklad. Namítala, že podmínky pro udělení licence byly splněny již k datu 27.12.2013. Předsedkyně žalovaného rozklad zamítla rozhodnutím ze dne 5.5.2014. Konstatovala, že požadované doklady byly žalovanému doručeny až dne 27.12.2013 a opětovné ohledání věci bylo namístě, přičemž zdůraznila, že rozhodnutí o udělení licence je rozhodnutím konstitutivním, zakládajícím oprávnění podnikat v licencované oblasti
ex nunc
.
Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně žalobu u Krajského soudu v Brně. Předně namítala, že v řízení o udělení licence, jakož i v navazujícím řízení o rozkladu, docházelo k průtahům a nečinnosti žalovaného. Žalobkyně odmítla, že by tyto průtahy byly byť jen zčásti způsobeny z její strany. Poukázala na to, že upřesnění provozovny, upřesnění umístění kogenerační jednotky a revizní zprávy žalovanému posílala opakovaně. V této souvislosti žalobkyně rovněž namítala, že žalovaný nevydal rozhodnutí o udělení licence do 30 dnů, nýbrž až po 60 dnech od podání návrhu, aniž by tento postup blíže odůvodnil. Ke značným průtahům došlo podle žalobkyně i v řízení o rozkladu, kdy předsedkyně žalovaného o podaném rozkladu rozhodla 96 dnů od jeho podání a 167 dnů od zahájení řízení. Z důvodu těchto průtahů žalobkyně nedosáhla na zelený
bonus
roku 2013.
Bioplynová stanice byla podle žalobkyně technicky způsobilá již v roce 2013, a to ke dni 27.12.2013. Vzhledem k tomu, že všechny požadavky pro provozování bioplynové stanice byly podle žalobkyně splněny již v roce 2013, navrhla žalobkyně, aby krajský soud rozhodl podle § 78 a § 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s. tak, aby byla žalobkyni udělena licence již ke dni 27.12.2013, kdy bioplynová stanice byla již technicky způsobilá.
Žalovaný ve svém stanovisku kromě jiného uvedl, že teprve dnem 27.12.2013 byla žádost žalobkyně kompletní a na základě toho bylo nařízeno ohledání věci. Žalovaný dále uvedl, že právní moc rozhodnutí o udělení licence je vázána na jeho existenci. Pokud rozhodnutí o udělení licence bylo vydáno dne 20.1.2014, nelze se domáhat existence licence již ke dni 27.12.2013.
Krajský soud v Brně žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
IV.
Právní posouzení věci
(...) Krajský soud dále zdůrazňuje, že správní soudnictví je ovládáno zásadou dispoziční a zásadou subsidiarity soudního přezkumu; veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob je ochrana ve správním soudnictví poskytována tehdy, jestliže se nositel práva takové ochrany domáhá, tj. obrátí se na soud předepsaným způsobem.
Primárním prostředkem soudní ochrany veřejných subjektivních práv ve správním soudnictví je žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 a násl. s. ř. s.; nečinnostní žalobou ve smyslu § 79 s. ř. s. se lze domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. Zásahová žaloba pak slouží k ochraně subjektivních veřejných práv tam, kde nelze ochranu podle § 65 a § 79 s. ř. s. využít. Přitom určujícím kritériem pro vymezení předmětu soudního přezkumu je povaha napadeného úkonu či správního aktu.
Žalobkyně podala žalobu proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 s. ř. s., nikoli žalobu proti nečinnosti správního orgánu dle § 79 s. ř. s., která je prostředkem ochrany proti průtahům ve správním řízení a kterým se lze domoci vydání správního rozhodnutí ve věci samé. S ohledem na zásadu subsidiarity soudního přezkumu by se však ochrany proti nečinnosti žalobkyně musela předně domáhat ještě v řízení před žalovaným, a teprve poté, co by bezvýsledně využila prostředky ochrany proti nečinnosti ve smyslu správního řádu, by se mohla domáhat soudní ochrany. Účastník řízení je povinen vyčerpat prostředek ochrany proti nečinnosti podle § 80 odst. 3 správního řádu před podáním žaloby podle § 79 s. ř. s., a to i za situace, kdy se domáhá ochrany proti nečinnosti ústředního správního úřadu, kterým je i žalovaný (usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20.5.2014, čj. 8 Ans 2/2012-278, č. 3071/2014 Sb. NSS).
V nyní posuzované věci se proto krajský soud nemůže
ex post
zabývat otázkou namítaných průtahů v průběhu správního řízení žalovaného a předsedkyně žalovaného. Ochranu proti průtahům v době vedení správního řízení by totiž mohl poskytnout soud v jiném typu řízení. (...)
Podle § 3 odst. 3 věty první energetického zákona mohou "[p]
odnikat v energetických odvětvích na území České republiky [...] za podmínek stanovených tímto zákonem fyzické či právnické osoby pouze na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem
".
Podle § 8 odst. 1 věty první energetického zákona rozhodne "
Energetický regulační úřad [...] o udělení licence na základě splnění podmínek pro její udělení podle § 5
".
Smyslem podání žádosti o udělení licence žalobkyní bylo získání oprávnění k podnikání v licencované oblasti, k čemuž následně i došlo. Pokud žalobkyně zpochybňuje věcnou správnost data vzniku oprávnění k výkonu licencované činnosti, tak k tomu z obsahu správního spisu vyplynulo, že vznik oprávnění k licencované činnosti byl žalovaným stanoven v rozhodnutí I. stupně tak, že vznikne dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence. K nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence pak došlo dne 6.5.2014, kdy bylo žalobou napadené rozhodnutí doručeno žalobkyni.
Namítá-li žalobkyně, že jí oprávnění k výkonu licencované činnosti mělo být uděleno ke dni 27.12.2013, tak s ohledem na to, že žalovaný rozhodl o udělení licence podle § 8 energetického zákona dne 20.1.2014, se žalobkyně nemůže dovolávat toho, že fakticky splnila podmínky pro podnikání v licencované oblasti ve smyslu § 5 energetického zákona dříve, než bylo správní rozhodnutí vydáno.
Je tomu tak proto, že se v případě rozhodnutí o udělení licence jedná o správní rozhodnutí
konstitutivní
povahy, a nikoli rozhodnutí povahy
deklaratorní
, které by určovalo vznik oprávnění k licencované činnosti zpětně.
Krajský soud zdůrazňuje, že ačkoli to, že žadatel o udělení licence splnil technické předpoklady, vychází z faktického stavu věci, musí být tento faktický stav prokázán v rámci správního řízení před žalovaným. Až poté, kdy je skutkový stav věci žalovaným zjištěn takovým způsobem, že o něm nejsou jakékoli důvodné pochybnosti ve smyslu § 3 správního řádu z roku 2004, může žalovaný, který je garantem toho, že subjekt, kterému licenci k podnikání v oblasti energetiky udělí, splňuje všechny zákonné podmínky, přistoupit k vydání rozhodnutí ve věci samé, tedy k udělení licence k podnikání ve státem regulovaném odvětví. Udělením licence správním rozhodnutím žalovaný teprve zakládá právo žadatele o licenci podnikat v regulovaném odvětví, a to
ex nunc
, tedy nikoli pouze deklaruje oprávnění již snad existující, jak se snaží dovozovat žalobkyně (§ 3 odst. 3 energetického zákona). Pokud měla žalobkyně za to, že žalovaný ve správním řízení o udělení licence postupuje liknavě, že skutkový stav věci již je spolehlivě prokázán a žalovaný provádí pouze neúčelné, zbytečné úkony, měla využít výše zmíněné prostředky ochrany proti nečinnosti.
Z argumentace žalobkyně je zjevné, že její snahou jak v řízení před správním orgánem, tak i v řízení před krajským soudem je docílit vydání správního rozhodnutí o udělení licence k datu před 31.12.2013. Předpokladem vzniku oprávnění k provozování činnosti je však vydání správního rozhodnutí ve věci samé a jeho následné nabytí právní moci. Žalovaný tak rozhodl správně, pokud rozklad proti rozhodnutí I. stupně o udělení licence zamítl a uvedl, že rozhodnutí o udělení licence je rozhodnutí, jehož účinky nastávají
ex nunc
, a právo jím přiznané nemůže vzniknout dříve, než je rozhodnutí vydáno. Domáhá-li se účastník řízení vzniku oprávnění k výkonu licencované činnosti k období, po kterém teprve následovalo vydání rozhodnutí, jež ho má k této činnosti opravňovat, nelze takovému požadavku vyhovět. (...)
100) S účinností od 1.1.2016 byl § 3 odst. 3 změněn zákonem č. 131/2015 Sb.
101) S účinností od 1.2.2016 nahrazena vyhláškou č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.