Vydání 9/2008

Číslo: 9/2008 · Ročník: VI

1668/2008

Důchodové pojištění: zvýšení důchodu; souběh starobního důchodu s plným invalidním důchodem

Důchodové pojištění: zvýšení důchodu; souběh starobního důchodu s plným invalidním důchodem
k § 58 a § 59 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (v textu též "zákon")
k § 1 písm. b) a k § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 565/2004 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2005 (v textu jen "nařízení vlády")
Pokud byl žalobci ke dni 1. 1. 2005 přiznán starobní důchod v částce vyšší než dosud přiznaný a vyplácený plný invalidní důchod, náleží mu od uvedeného data vyšší důchod starobní a nárok na výplatu nižšího plného invalidního důchodu k témuž dni zaniká. Takto přiznaný starobní důchod nelze pak zvýšit o 5,4 % procentní výměry důchodu podle § 1 písm. b) nařízení vlády č. 565/2004 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2005, neboť a) tento důchod nebyl přiznán před 1. lednem 2005 a b) nebyl upraven pro souběh s jiným důchodem podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (ve smyslu § 3 odst. 2 citovaného nařízení vlády).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2007, čj. 4 Ads 19/2006-88)
Prejudikatura:
srov. č. 579/2005 Sb. NSS.
Věc:
Josef S. proti České správě sociálního zabezpečení o starobní důchod, o kasační stížnosti žalobce.
Žalovaná dne 5. 4. 1991 žalobci přiznala od 1. 6. 1989 částečný invalidní důchod. K žádosti žalobce ze dne 8. 11. 2004 o plný invalidní důchod jej posudkový lékař dne 25. 11. 2004 uznal plně invalidním podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona pro Běchtěrevovu nemoc V. stadia. Datum vzniku plné invalidity bylo stanoveno zpětně na den 26. 10. 2001. Dne 8. 2. 2005 žalovaná žalobci přiznala (rovněž zpětně) od 26. 10. 2001 plný invalidní důchod původně ve výši 8413 Kč měsíčně; jeho výše byla dále valorizována od měsíce prosince 2001 v souvislosti s vládou prováděnými zvýšeními důchodů, a to včetně zvýšení podle nařízení vlády. Žalovaná žalobci sdělila, že od ledna 2005 činí plný in1validní důchod 10 005 Kč měsíčně a že výplata náležela od 8. 11. 2001, tj. 3 roky zpětně od podání žádosti ze dne 8. 11. 2004.
Žalobce dne 2. 12. 2004 podal žádost o starobní důchod. Okresní správě sociálního zabezpečení v Kladně byla žádost doručena dne 30. 12. 2004, žalované pak dne 25. 1. 2005. Žalobce požádal o přiznání důchodu od 1. 1. 2005 s tím, že výdělečná činnost skončí dne 31. 12. 2004. Poznamenal, že v řízení je rovněž žádost o plný invalidní důchod.
Rozhodnutím ze dne 14. 3. 2005 pak žalobci žalovaná přiznala od 1. 1. 2005 starobní důchod podle § 29 písm. a) zákona, a to ve výši 10 683 Kč měsíčně.
Žalobou se žalobce domáhal zrušení tohoto rozhodnutí a zvýšení procentní výměry starobního důchodu pro souběh s plným invalidním důchodem o 5,4 %, tj. o 502 Kč měsíčně podle § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 565/2004 Sb. Žalobce namítal, že podle uvedeného nařízení se ze zákona zvyšují všechny starobní důchody přiznané od 1. 1. 2005 o 5,4 %, což žalovaná v jeho případě nerespektovala a neprovedla tuto úpravu pro souběh důchodů plného invalidního a starobního. Navrhoval proto, aby z tohoto důvodu bylo přezkoumávané rozhodnutí zrušeno a žalované uložena povinnost žalobci od 1. 1. 2005 procentní výměru zvýšit.
Krajský soud v Praze dne 4. 10. 2005 žalobu zamítl. Připomněl, že § 3 odst. 2 nařízení vlády, jehož se žalobce dovolával, se vztahuje jen na případy, kdy jde o nároky na výplatu dvou či více důchodů různého typu, tj. na jedné straně starobního nebo plného invalidního či částečného invalidního důchodu (tzv. důchodů přímých) a na straně druhé důchodu vdoveckého nebo sirotčího (tzv. důchodů pozůstalostních). Při souběhu přímého a pozůstalostního důchodu se pak vyplácí vyšší důchod v plné výši a z dalšího určitá část podle zásad uvedených v § 59 zákona. Na takto upravené důchody (čili na tento jejich souběh) se vztahuje zvyšování důchodů v roce 2005 podle § 3 odst. 2 nařízení vlády. U žalobce se však jednalo o situaci zcela jinou, kdy jako poživatel částečného invalidního důchodu byl uznán plně invalidním, a proto požádal dne 8. 11. 2004 o plný invalidní důchod. Nárok na tento důchod mu vznikl zpětně ke dni 26. 10. 2001, a došlo tak k souběhu nároku na výplatu dvou dávek, v tomto případě plného invalidního důchodu a částečného invalidního důchodu; přiznaný plný invalidní důchod byl vyšší, a nárok na částečný invalidní důchod tudíž zanikl. Dále došlo k situaci, že žalobce splnil ke dni 17. 11. 2004 podmínky nároku na starobní důchod, o nějž požádal dne 2. 12. 2004, jakož i o následnou výplatu, a to od 1. 1. 2005. Starobní důchod byl v souladu se žádostí žalobce přiznán od 1. 1. 2005, správně ve výši 10 683 Kč měsíčně. Jelikož tento důchod byl vyšší než plný invalidní důchod (10 005 Kč měsíčně), postupovala žalovaná podle názoru krajského soudu v souladu s ustanovením § 58 zákona, neboť došlo k zániku nároku na plný invalidní důchod. Jde o úpravu nároku na výplatu dvou přímých důchodů, nejde však o souběh dvou důchodů (přímého a pozůstalostního), na který by se vztahovalo ustanovení § 3 odst. 2 nařízení vlády.
Proti rozhodnutí krajského soudu brojil žalobce (stěžovatel) kasační stížností, ve které argumentaci zopakoval a uvedl, že byl poživatelem dávky nepřetržitě od 1. 6. 1989 bez přerušení, a proto mu tak vznikl nárok na zvýšení důchodu ve smyslu § 3 odst. 2 nařízení vlády. Výše jeho starobního důchodu se odvíjela i od souběhu s nárokem na výplatu plného invalidního důchodu. Z toho stěžovatel dovozuje, že ke dni 1. 1. 2005 mu byl starobní důchod upraven pro souběh s jiným důchodem přiznaným před 1. 1. 2005 (plným invalidním důchodem), přičemž nařízení vlády nedefinuje a neupravuje, který z přiznaných důchodů je určující pro splnění lhůty uvedené v § 1, ve smyslu § 3 odst. 2. Starobní důchod byl upraven pro souběh s plným invalidním důchodem podle § 58 zákona, když mu byl nárok na plný invalidní důchod přiznán před 1. 1. 2005 a souběhem se starobním důchodem následně zanikl, ale ještě před 1. 1. 2005. Stěžovatel má za to, že pod pojem "změny" použitý v § 3 odst. 2 nařízení vlády je zapotřebí podřadit právě souběh jednotlivých důchodů. Za použití gramatického a logického výkladu právních norem je patrné, že v tomto případě postačuje, aby jeden z důchodů, které byly upravené podle § 58 zákona souběhem, vznikl před 1. 1. 2005, tj. byl přiznán (v případě stěžovatele plný invalidní důchod), a tím vzniká žalované povinnost valorizovat vzniklý starobní důchod podle § 1 písm. b) nařízení vlády.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud se ztotožňuje se žalovanou a s Krajským soudem v Praze, že požadované zvýšení procentní výměry starobního důchodu stěžovateli nenáleží. Stěžovatel si totiž nesprávně vykládá pojem "souběh nároků na důchody a jejich výplatu" podle § 58 zákona, jakož i formulaci užitou v ustanovení § 3 odst. 2 nařízení vlády "
je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem
".
Zákon o důchodovém pojištění připouští některé typy souběhů nároků na důchody, resp. souběhy nároků na jejich výplatu, jiné typy souběhů však vylučuje. Ustanovení § 58 vychází z principu, že při souběhu nároků na výplatu dvou či více důchodů stejného druhu nebo stejného typu náleží důchod jediný, zatímco při souběhu nároků na výplatu dvou či více důchodů různého typu náleží především (s jistou modifikací) důchod vyšší (nejvyšší) v plné výši a z dalšího jen určitá část. Typem důchodů se přitom rozumějí po rozdělení šesti druhů důchodů, které zákon o důchodovém pojištění rozeznává, dvě trojice, a to jednak důchody přímé (tj. starobní, plný invalidní a částečný invalidní) a jednak důchody pozůstalostní (tj. vdovské, vdovecké a sirotčí). Z uvedeného nutno zdůraznit, že jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů stejného druhu nebo typu, vyplácí se jen jeden důchod, a to vyšší. Jak již bylo poznamenáno, důchod plný invalidní, částečný invalidní a starobní jsou důchody téhož typu a při splnění podmínky nároku na výplatu více důchodů, v případě stěžovatele plného invalidního a starobního, se vyplácí jen jeden důchod a to ten vyšší, což je v případě stěžovatele důchod starobní. Dnem úpravy výplat důchodů pro souběh zanikají pak nároky na důchody, které se nevyplácejí.
Jak správně uvedl již krajský soud v odůvodnění svého rozsudku, u stěžovatele se jednalo o situaci, kdy jako poživatel částečného invalidního důchodu byl uznán plně invalidním, požádal o plný invalidní důchod a nárok mu vznikl ke dni 26. 10. 2001. Došlo tak ke splnění podmínek nároku na výplatu těchto dvou dávek, a protože přiznaný plný invalidní důchod byl vyšší než vyplácený částečný invalidní důchod, nárok na výplatu částečného invalidního důchodu k témuž dni zanikl. Ke dni 17. 11. 2004 splnil však navíc stěžovatel podmínky pro vznik nároku na starobní důchod, o který požádal od 1. 1. 2005. Starobní důchod mu byl od požadovaného data přiznán, správně se základní výměrou 1400 Kč měsíčně a v procentní výměře takové výše, která byla zcela a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o důchodovém pojištění. Protože žalovaná v řízení zjistila, že přiznaný starobní důchod - 10 683 Kč měsíčně - je vyšší než plný invalidní důchod, který k témuž datu činil 10 005 Kč měsíčně, postupovala zcela v souladu s § 58 zákona a začala vyplácet jen jeden ze stejných typů důchodu, a to důchod vyšší, v daném případě starobní. V případě stěžovatele se rozhodně nejednalo o úpravu starobního důchodu pro souběh s důchodem jiným, jak má na zřeteli § 3 odst. 2 nařízení vlády, navazující na ustanovení § 1 uvedeného právního předpisu. K tomu nutno zdůraznit, že podle § 1 zmíněného vládního nařízení se důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí, přiznané před 1. 1. 2005, zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. 12. 2004 (tedy od lednové splátky důchodu v roce 2005) tak, že základní výměra důchodu se zvyšuje o 90 Kč měsíčně a procentní výměra důchodu se zvyšuje o 5,4 % výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje. Toto ustanovení by se nepochybně týkalo (a také se tak stalo) plného invalidního důchodu stěžovatele, avšak i po zvýšení tohoto důchodu o zde uvedené částky nedosahoval plný invalidní důchod té výše, jako nově přiznaný starobní důchod stěžovatele, který byl přiznán až od 1. 1. 2005. Podle § 3 odst. 2 téhož nařízení vlády, je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo s příjmem z výdělečné činnosti, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, zvýšení procentní výměry důchodu podle § 1 písm. b), a to podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny. Jak již bylo výše uvedeno, úprava důchodu pro souběh s jiným důchodem nepřichází v úvahu při souběhu nároků na výplatu dvou či více důchodů stejného druhu nebo stejného typu; zde náleží důchod jediný, a to ten vyšší. Úprava pro souběh s jiným důchodem přichází v úvahu jen při souběhu důchodů přímých na straně jedné a pozůstalostních na straně druhé (ostatně § 3 odst. 2 nařízení vlády navazuje na odst. 1, který se týká právě jen zvýšení procentní výměry důchodů pozůstalostních). Souvisí s postupem uvedeným v § 59 zákona, podle něhož jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu (na straně jedné) a na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu a nebo sirotčího důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry. Jen na takto upravené důchody - na jejich souběh - se vztahuje i zvýšení důchodu v roce 2005 podle § 3 odst. 2 nařízení vlády v návaznosti na § 1 téhož ustanovení.
Protože stěžovateli nebyl přiznán starobní důchod před 1. 1. 2005 a nebyl mu upraven pro souběh s jiným důchodem ve smyslu § 59 zákona, nemohlo mu být přiznáno zvýšení ve výši 5,4 % procentní výměry ve smyslu citovaného nařízení vlády. Pokud z této úvahy krajský soud při svém rozhodování vycházel, nelze mu vytýkat nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem ve smyslu § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ani nebylo zjištěno, že by přezkoumávaný rozsudek trpěl nepřezkoumatelností, spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, popř. v jiné vadě řízení před soudem, mohla-li mít taková vada za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, tak, jak mu vytýká stěžovatel.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.