Vydání 10/2007

Číslo: 10/2007 · Ročník: V

1339/2007

Důchodové pojištění: výkon práce v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou

Ej 260/2007
Důchodové pojištění: výkon práce v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou
k § 37 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákonů č. 425/2003 Sb. a č. 436/2004 Sb.
k § 131 odst. 1 a § 166 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon*)
k § 27 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákonů č. 188/1988 Sb., č. 3/1991 Sb. a č. 74/1994 Sb.**)
Ředitel základní školy je podle § 131 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, statutárním orgánem této školské právnické osoby. Jako zaměstnanec jmenovaný zřizovatelem školy do funkce ředitele na dobu neurčitou však nemůže platně uzavřít dohodu o změně trvání pracovního poměru na dobu určitou sám se sebou jako učitelem, jehož pracovní poměr byl založen pracovní smlouvou.
Na základě takové neplatné dohody proto nedochází ke změně doby trvání pracovního poměru tak, aby splňoval podmínku výkonu práce v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou podle § 37 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 6. 2007, čj. 3 Ads 6/2007-59)
Prejudikatura:
srov. č. 1160/2007 Sb. NSS.
Věc:
Mgr. Jan P. proti České správě sociálního zabezpečení o vrácení přeplatku na starobním důchodu, o kasační stížnosti žalobce.
Žalobce byl ode dne 1. 9. 1964 v pracovním poměru, za jehož trvání byl s účinností od 1. 1. 1995 jmenován do funkce ředitele školy. Dne 6. 1. 2005 uzavřel žalobce v této funkci dohodu o změně pracovní smlouvy se sebou samým jako učitelem, kterou změnil trvání svého pracovněprávního vztahu z doby neurčité na dobu určitou do 31. 12. 2005. S účinností ke dni 31. 12. 2005 zřizovatel školy odvolal žalobce z funkce ředitele školy a zároveň jej do této funkce opětovně jmenoval, tentokrát na dobu určitou od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006. Dne 10. 1. 2005 vznikl žalobci nárok na starobní důchod.
Dne 28. 3. 2006 vydala žalovaná rozhodnutí, podle něhož žalobci výplata starobního důchodu podle § 37 zákona č. 155/1995 Sb. nenáležela, protože byl v období od 10. 1. 2005 do 31. 12. 2005 zaměstnán v pracovněprávním vztahu sjednaném na dobu neurčitou. Tím došlo za toto období k přeplatku na starobním důchodu, který je podle § 118a odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, žalobce povinen vrátit.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce žalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové, pobočce v Pardubicích, v níž žalované vytkl nesprávné skutkové zjištění, podle něhož byl v období od 10. 1. 2005 do 31. 12. 2005 zaměstnán v pracovněprávním vztahu sjednaném na dobu neurčitou. K okamžiku vzniku nároku na starobní důchod se nacházel v pracovněprávním vztahu založeném pracovní smlouvou uzavřenou na základě dohody ze dne 6. 1. 2005 na dobu určitou, tedy do 31. 12. 2005, čímž vyhověl podmínkám § 37 zákona č. 155/1995 Sb. Tomu odpovídalo i jeho odvolání z funkce ředitele školy, které provedl její zřizovatel s účinností ke dni 31. 12. 2005. Pracovní poměr žalobce k zaměstnavateli tak zanikl nikoli jeho odvoláním z funkce ředitele školy, nýbrž uplynutím doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán. Podle názoru žalobce vzniká pracovní poměr jmenováním jen u těch zaměstnanců, kteří před svým jmenováním nebyli v pracovním poměru ke svému zaměstnavateli. V daném případě však byl žalobce již před jmenováním do funkce ředitele školy zaměstnancem na základě pracovní smlouvy a jmenováním do funkce ředitele mohlo podle něj dojít toliko ke změně druhu práce v pracovněprávním vztahu založeném pracovní smlouvou.
Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, dne 17. 10. 2006 žalobu zamítl. Žalobce jako vedoucí zaměstnanec - ředitel školy - byl ke dni uzavření dohody o změně pracovní smlouvy ze dne 6. 1. 2005 zaměstnán v pracovním poměru na dobu neurčitou založeném jmenováním do funkce ředitele. Jelikož však žalobce byl zaměstnancem již z dřívějšího období před jmenováním, změnilo jmenování jeho pracovní poměr vzniklý na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 9. 1964 tak, že ke dni 6. 1. 2005 byla obsahem pracovního poměru práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele vzniklá na základě jmenování, a nikoli na základě pracovní smlouvy. Má-li dojít ke změně pracovního poměru založeného jmenováním, musí se tato změna týkat práv a povinností odvíjejících se od jmenování. Pokud pak byl odvolán z funkce, která podléhá jmenování, zaměstnanec, který již byl u téhož zaměstnavatele v pracovním poměru před svým jmenováním do funkce, jeho původní pracovní poměr se neobnovuje. Funkční období jmenovaného proto nelze zkrátit změnou předchozí pracovní smlouvy, neboť pracovní smlouva byla nahrazena jmenováním. Soud tak shledal dohodu o změně pracovního poměru ze dne 6. 1. 2005 neplatnou. K platnému zkrácení pracovního poměru došlo až žalobcovým odvoláním z funkce ředitele školy ke dni 31. 12. 2005. Do tohoto dne se žalobce nacházel v pracovním poměru založeném jmenováním na dobu neurčitou. Nesplňoval tedy podmínku § 37 zákona č. 155/1995 Sb. pro souběh výplaty starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti na základě pracovněprávního vztahu sjednaného na dobu určitou.
Uvedený rozsudek krajského soudu napadl žalobce (stěžovatel) kasační stížností, ve které zejména nesouhlasil se závěrem, že k platnému ukončení pracovního poměru na dobu neurčitou došlo až jeho odvoláním z funkce ze dne 28. 12. 2005 s účinností ke dni 31. 12. 2005, když podle § 65 odst. 3 zákoníku práce (č. 65/1965 Sb.) pracovní poměr odvoláním z funkce nekončí. Stěžovatel byl jako ředitel a statutární orgán školské právnické osoby oprávněn jednat jejím jménem a vystupovat v příslušných právních vztazích, k čemuž dle jeho názoru patří i možnost sjednání dohody o změně pracovního poměru, kterou uzavřel jako ředitel - zaměstnavatel na straně jedné se zaměstnancem - sebou samotným, na straně druhé. Dohoda ze dne 6. 1. 2005 je podle něj platná a plně vyhověla podmínkám § 37 zákona č. 155/1995 Sb.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s právními závěry krajského soudu, že teprve od okamžiku, kdy byl stěžovatel podle § 166 školského zákona zřizovatelem jmenován s účinností od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006 do funkce ředitele školy, splnil podmínky stanovené § 37 zákona č. 155/1995 Sb. v podobě existence pracovněprávního vztahu uzavřeného na dobu určitou. Do 31. 12. 2005 tudíž stěžovatel podmínkám § 37 zákona č. 155/1995 Sb. nevyhovoval a výplata starobního důchodu v souběhu s příjmem z výdělečné činnosti z pracovněprávního vztahu na dobu neurčitou mu nenáležela. Podle názoru Nejvyššího správního soudu, který správně vyjádřil již krajský soud, u jmenovaných zaměstnanců, kteří jsou již u svého zaměstnavatele zaměstnáni v pracovním poměru, dochází k přeměně existujícího pracovního poměru na pracovní poměr založený jmenováním.
K přeměně pracovního poměru u stěžovatele - ředitele školy - došlo s účinností od 1. 1. 1995 na základě § 6 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, jmenováním ve smyslu § 27 odst. 4 zákoníku práce (č. 65/1965 Sb.). Jmenován byl do této funkce jednostranným projevem vůle oprávněné osoby. V současné době, s účinností od 1. 1. 2005, je oprávněnou osobou podle § 166 odst. 2 školského zákona její zřizovatel. Po dobu trvání pracovního poměru u výkonu funkcí obsazovaných jmenováním je třeba respektovat, že podle zákoníku práce (č. 65/1965 Sb.) se k jeho vzniku, změně či zániku vyžaduje jednostranný právní úkon. Nelze však připustit, aby případné změny v obsahu či dokonce samotném trvání existence pracovního poměru mohly být realizovány jednostrannými úkony jmenovaného zaměstnance, byť by zastával funkci ředitele školy, o čemž by ani zřizovatel nemusel být informován. U zaměstnanců, kteří vykonávají funkce obsazované jmenováním podle § 27 odst. 4 a 5 zákoníku práce (č. 65/1965 Sb.), převažují v případě vzniku, změn či zániku jejich pracovního poměru jednostranné úkony těch, kteří disponují oprávněním jmenovat.
Byl-li stěžovatel jmenován se svým souhlasem do funkce ředitele školy, jedná se o výkon funkce obsazované jmenováním podle § 27 odst. 4 zákoníku práce (č. 65/1965 Sb.). Existoval-li dříve mezi týmž zaměstnancem a zaměstnavatelem pracovní poměr založený pracovní smlouvou, tento se po dobu výkonu jmenované funkce mění a posuzuje jako pracovní poměr založený jmenováním ve smyslu ustanovení § 65 a násl. zákoníku práce (č. 65/1965 Sb.). Pokud chtěl stěžovatel svůj pracovní poměr uzavřený na dobu neurčitou změnit na pracovní poměr uzavřený na dobu určitou, nemohl platně postupovat cestou dohody - změny původní pracovní smlouvy, nýbrž, s ohledem na shora uvedené závěry, pouze cestou změny doby, provedenou zřizovatelem.
Stěžovatel se tak mohl a měl obrátit na zřizovatele školy, jenž by svým jednostranným právním úkonem provedl změnu trvání pracovního poměru z doby neurčité na dobu určitou. Po dobu výkonu jmenované funkce lze tedy provádět změny trvání pracovního poměru vzniklého jmenováním jen ze strany zřizovatele. Dohoda uzavřená mezi stěžovatelem - ředitelem na straně jedné a stěžovatelem - zaměstnancem na straně druhé dne 6. 1. 2005 nemohla vést ke změně doby trvání pracovního poměru založeného jmenováním; proto stěžovatel nemohl splnit podmínku vyjádřenou v § 37 zákona č. 155/1995 Sb. v podobě existence pracovněprávního vztahu na dobu určitou, jako v tomto posuzovaném případě
condicio sine qua non
pro souběh výplaty starobního důchodu a příjmu z výdělečné činnosti z takovéhoto pracovněprávního vztahu.
Ze shora uvedeného vyplývá, jak správně konstatoval i krajský soud, že stěžovatel byl v období od 10. 1. 2005 do 31. 12. 2005 zaměstnancem nacházejícím se k zaměstnavateli v pracovním poměru na dobu neurčitou, kdy teprve dne 28. 12. 2005 s účinností od 1. 1. 2006 byl jmenovacím aktem zřizovatele jmenován ředitelem školy, a to na dobu určitou – do 30. 6. 2006. Teprve od tohoto okamžiku počal splňovat podmínky vyjádřené § 37 zákona č. 155/1995 Sb.
*) S účinností od 30. 12. 2006 bylo ustanovení novelizováno zákonem č. 624/2006 Sb.
**) S účinností od 1. 1. 2007 nahrazen zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.